Glentek

filmovertrukne tabletter 50 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Glentek 50 mg filmovertrukne tabletter 

Riluzol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek.
 3. Sådan skal du tage Glentek.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Det aktive stof i Glentek er riluzol, der virker på nervesystemet.
 • Glentek anvendes til patienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

ALS er en form for motor-neuronsygdom, hvor angreb på de nerve- celler, der er ansvarlige for at sende instruktioner til musklerne, fører til muskelsvaghed, muskeltab og lammelse.
Ødelæggelsen af nervecellerne i motor-neuronsygdomme kan skyldes for meget glutamat (et kemisk stof) i hjernen og rygmarven. Glentek forhindrer frigivelse af glutamat, og dette kan hjælpe med at forebygge, at nerveceller bliver ødelagt.
Få mere information hos din læge om ALS, og hvorfor du får denne medicin.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin- gerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glentek

Tag ikke Glentek

 • hvis du er allergisk over for riluzol eller et af de øvrige indholds- stoffer i Glentek (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en leversygdom eller forhøjede niveauer af visse leverenzymer (transaminaser) i blodet.
 • hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glentek  

 • hvis du har nedsat leverfunktion. Gulfarvning af huden eller det hvide i dine øjne (gulsot), kløe over det hele, har kvalme, opkastning.
 • hvis du har nedsat nyrefunktion.
 • hvis du lider af tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv.
 • hvis du får feber: Dette kan være et tegn på et fald i antallet af hvide blodlegemer, som kan medføre forøget risiko for infektion.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Glentek. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Glentek, hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Brug af anden medicin sammen med Glentek

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Anden medicin kan påvirke virkningen af Glentek, og/eller Glentek kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet:  

Du må ikke tage Glentek, hvis du er gravid. 

Amning:  

Du må ikke tage Glentek, hvis du ammer. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Glentek kan give bivirkninger (svimmelhed og omtågethed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

3. Sådan skal du tage Glentek

Tag altid Glentek nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

Den anbefalede dosis er 100 mg. 50 mg hver 12. time. 

Brug til børn:  

Glentek anbefales ikke til børn under 18 år, da der ikke er nogen oplysninger tilgængelige for denne patientgruppe. 

Nedsat leverfunktion:  

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Nedsat nyrefunktion:  

Glentek kan ikke anbefales til patienter med nedsat nyrefunktion. 

Hvis du har taget for mange Glentek

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Glentek, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • neurologiske og psykiske symptomer.
 • svækket hukommelse og nedsatte kognitive funktioner, personlighedsændringer, nedsat initiativ, motivation og dynamik (demenssyndrom opstået efter udsættelse for kemiske stoffer).
 • feberdøs, koma.
 • blå misfarvning af huden, hovedpine , åndenød og svimmelhed (methæmoglobinæmi).

Hvis du har glemt at tage Glentek

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at tage Glentek

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Tør hoste uden slim pga. betændelse i lungernes bindevæv (inter- stitiel lungesygdom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • Kvalme.
 • Kraftesløshed og svaghed (asteni).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i munden (oral paræstesi).
 • Døsighed.
 • Hurtig puls (takykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hur- tig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Diarré.
 • Mavesmerter (abdominalsmerter).
 • Opkastning.
 • Smerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser (angioødem). Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Hyppigheden er ikke kendt:  

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe- tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (alvorlig neutropeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

Glentek kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote- ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Glentek utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Glentek efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Glentek ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Glentek indeholder:

Aktivt stof:  

Riluzol 50 mg. 

Øvrige indholdsstoffer:  

 • Tabletkerne: Calciumhydrogenphosphat vandfrit, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.
 • Overtræk: Hypromellose, titandioxid (E171), Macrogol 400.

Udseende og pakningsstørrelser:

Tabletterne er hvide til råhvide, kapselformede, filmovertrukne med facetslebet kant, præget med ”381” på den ene side og ”G” på den anden side. 

Glentek fås i: 

Glentek 50 mg i pakninger med 56 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...