Link®

oral suspension 150 mg/ml

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Link  

Oral suspension 150 mg/ml 

Aluminiumhydroxid/magnesiumcarbonat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, apotekspersonalet har givet dig 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Link
 3. Sådan skal du bruge Link
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Link oral suspension, er en hvid suspension med smag af pebermynte. Suspensionen bliver tyk ved henstand, men er let at ryste op. 


Link oral suspension virker ved at neutralisere syren i mavesækken. 


Du kan bruge Link oral suspension ved mavekatar på grund af for meget mavesyre og ved øsofagit (betændelse i spiserøret) samt ved sår på tolvfingertarmen og i mavesækken. 


Hvis din læge har sagt, at du skal tage Link for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Link

Brug ikke Link

 • hvis du er overfølsom over for de virksomme stoffer eller nogle af de øvrige indholdsstoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Du kan bruge Link mod mavesår efter aftale med lægen. 

 

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Link. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. 

 

Langvarig brug af Link kan føre til forstyrrelser i calcium/fosfatbalancen i kroppen. Kontakt din læge, hvis du bruger Link i længere tid. 

 

Hvis du tager smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID og andre gigtmidler), skal du være forsigtig med at bruge Link. Link kan fjerne symptomer på indre blødning (mavesmerter) som følge af behandling med NSAID eller andre gigtmidler. 

Brug af anden medicin sammen med Link

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

 

Du må ikke tage Link sammen med enterotabletter, da Link kan hæmme virkningen af denne type medicin. Tal med lægen eller apoteket. 

 

Andre lægemidler kan påvirke effekten af Link og Link kan påvirke effekten af andre lægemidler. Du må derfor ikke tage Link, hvis du samtidig er i behandling med: 

 • ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, grepafloxacin, levofloxacin, trovafloxacin og tetracykliner (midler mod infektion)
 • estramustin (middel som bruges til behandling af prostatakræft)
 • ketoconazol (middel mod svampeinfektioner)

 

Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Link og følgende lægemidler: 

 • calcitriol (middel mod D-vitaminmangel)
 • clodronat (middel mod knogleskørhed)
 • diflunisal (middel mod svage smerter)
 • digoxin, fosinopril og sotalol (midler mod hjertesygdom)
 • disulfiram (middel til alkoholafvænning)
 • gabapentin (middel mod epilepsi)
 • isoniazid (middel mod tuberkulose)
 • mycophenolatmofetil (middel mod afstødning af transplanterede organer)
 • penicillamin (middel mod gigt)
 • ranitidin (middel mod mavesår)
 • hormoner som gives når skjoldbruskkirtlens funktion er nedsat

 

Vær opmærksom på, at der skal gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Link og nogen af de lægemidler som er nævnt ovenfor. Der skal mindst gå 4 timer mellem indtagelse af trovafloxacin og Link. 

Brug af Link sammen med mad og drikke

Du kan tage Link uafhængigt af måltiderne.
Ved mavesår bør du tage Link oral suspension 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid. 


Du bør undgå at drikke frugtjuice og andre citratholdige drikke samtidig med, at du tager en dosis Link. 


Link kan nedsætte optagelsen af fosfat fra maden. 

Graviditet og amning og fertilitet

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 


Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du kan bruge Link under graviditet. 

 

Amning  

Du kan bruge Link, selv om du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Link påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Link

Link indeholder sorbitol (E420), kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Denne medicin indeholder ca. 3 vol. % alkohol, det vil sige op til 540 mg pr. dosis. Det svarer til 13 ml øl og 5,5 ml vin pr. dosis.
Du må ikke tage Link oral suspension, hvis du samtidig er i behandling med Antabus eller metronidazol. Tal med lægen. 


Skadelig for alkoholikere. 


Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder, samt patienter med epilepsi eller leversygdomme efter aftale med lægen. 


Tal med din læge, hvis du har fået at vide, at du ikke tåler alkohol. 

3. Sådan skal du bruge Link

Hvis din læge har ordineret Link til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Oral suspension 150 mg/ml: 

5-20 ml (700-3000 mg) ved behov eller efter lægens anvisning. 

 

Brug til børn 

Børn under 15 år må kun få Link efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du bruger Link. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. 

 

Ryst den orale suspension godt før brug. 

Anvend vedlagte målebæger ved dosering. På målebægeret er afmærket 5 ml, 10 ml, 15 ml og 20 ml, så dosis let kan tilpasses dit behov. 

Hvis du har taget for meget Link

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Link end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Symptomer på overdosering 

 • nedsat åndedræt, kramper, forvirring og koma
 • kvalme, opkastning og ansigtsrødmen
 • forstoppelse

Hvis du har glemt at tage Link

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis 

Hvis du holder op med at tage Link

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede):  

 • Hos patienter med nedsat nyrefunktion, kan der forekomme øget mængde af magnesium i blodet. (Ses ved f.eks. sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Demens, kramper, forvirring og bevidstløshed hos patienter med nyresvigt. I tilfælde af alvorlige bivirkninger: ring 112 eller søg omgående læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):  

 • Forstoppelse eller diarré

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):  

 • Ved brug af meget høje doser, kan der forekomme svær og alvorlig forstoppelse. Hos patienter med nedsat nyrefunktion kan der forekomme ændring i personlighed og pludselige ufrivillige muskelsammentrækninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: sst@sst.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Link utilgængeligt for børn.
 • Du kan opbevare Link ved almindelig temperatur
 • Brug ikke Link efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Link 150 mg/ml oral suspension indeholder

Aktivt stof: En forbindelse af aluminiumhydroxid og magnesiumcarbonat  

Øvrige indholdsstoffer: Sorbitol (E420), saccharinnatrium, clorhexidinacetat, ethanol, renset vand, pebermyntearoma, carmellosenatrium og siliconeemulsion. 

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende 

Hvid oral suspension, som bliver tyk ved henstand, men er let at ryste op. 

 

Pakningsstørrelse  

150 mg/ml oral suspension: 250 ml 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78  

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Fremstiller

Balkanpharma Troyan AD  

1 Krayrechna Str.
5600 Troyan  

Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...