Finigen

creme 10 mg/g

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finigen® 10 mg/g creme  

terbinafinhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden for 7 dage.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finigen
 3. Sådan skal du bruge Finigen
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finigen er en creme til lokal behandling af svampeinfektion i huden. Cremen påvirker et enzym i svampen og dette medfører at svampen dør. Finigen kan bruges ved følgende svampeinfektioner:  

 • Ringorm
 • Fodsvamp
 • Pityriasis (tinea) versicolor hvilket er en mild overfladisk svampeinfektion på huden, der viser sig med hvidlig til brune pletter på huden og oftest ses på ryggen, brystet og armene.

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.
 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Finigen for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Finigen

Brug ikke Finigen

 • hvis du er allergisk over for terbinafin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finigen (angivet i pkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

 • Må ikke bruges til børn under 12 år.
 • Brug ikke Finigen til behandling af svampeinfektioner i hårbund, skæg samt negle uden lægens anvisning.
 • Finigen er kun til udvortes brug.
 • Finigen kan virke irriterende for øjnene. Skyl grundigt med vand hvis du ved et uheld får det i øjnene.

Brug af anden medicin sammen med Finigen

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Du kan bruge Finigen sammen med anden medicin. 

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 • Du må kun bruge Finigen efter lægens anvisning.
 • Du må ikke bruge Finigen når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Finigen påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Finigen indeholder cetylalkohol og stearylalkohol

Dette lægemiddel indeholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Finigen

Brug altid Finigen nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanelige dosis er

Voksne og børn over 12 år: 

Cremen påføres 1 eller 2 gange dagligt i en uge afhængig af hvilken type hudinfektion du har: 

 • Ringorm: 1 gang daglig i 1 uge.
 • Fodsvamp: 1 gang daglig i 1 uge.
 • Pityriasis versicolor: 2 gange daglig i 1 uge.

 

Symptomerne vil ofte forsvinde i løbet af få dage. Uregelmæssig anvendelse eller for tidlig afbrydelse af behandlingen kan medføre risiko for opblusning af infektionen. Hvis der ikke er tegn på bedring efter 1 uge bør du henvende dig til lægen. 


Ældre:
Samme dosis som er angivet under ”Voksne og børn over 12 år”. 


Rens og tør de inficerede områder før cremen påføres. Tilstrækkelig mængde creme skal påføres således at hele det inficerede område er dækket. 

 

Brug til børn  

Du må kun bruge Finigen til børn (under 12 år) efter lægens anvisning. 

Hvis du har brugt for meget Finigen

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at bruge Finigen

Glemmer du at bruge cremen, fortsættes med almindelig dosering. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Nogle kan være allergiske overfor Finigen, hvilket kan forårsage udslæt, blæreudslæt eller nældefeber. Dette er rapporteret med ukendt frekvens (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data). Hvis du oplever nogle af disse symptomer, bør behandlingen stoppes og du bør kontakte din læge eller apoteket omgående. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):  

Afskalning af hud, kløe på applikationsstedet. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

Hudlæsion, skorpedannelse, hudlidelser, misfarvning af huden, rødmen af huden, brændende fornemmelser i huden. Smerte. Smerte eller irritation på applikationsstedet. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):  

Tør hud, kontakteksem, hududslæt. Forværret tilstand af hudinfektionen. 

Hvis Finigen creme ved et uheld kommer i øjnene, kan der forekomme øjenirritation. 

 

Ukendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data): 

Udslæt. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Finigen utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Finigen efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Holdbarhed efter åbning: 6 måneder. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finigen indeholder:

 • Aktivt stof: Terbinafinhydrochlorid 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Natriumhydroxid, benzylalkohol, sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Finigen creme er hvid til næsten hvid med en anelse mandelduft. Cremen kan afvaskes med vand.  

 

Tuber af 7,5 g, 15 g og 30 g. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S  

Energivej 15 

5260 Odense S  

Danmark  

info@orifarm.com 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...