Tegretol Retard

depottabletter 200 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Tegretol® Retard  

200 mg depottabletter 

Carbamazepin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretol Retard
 3. Sådan skal du tage Tegretol Retard
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Tegretol Retard påvirker hjernen, så hjernen bedre kan styre musklerne og kroppens bevægelser. 

 

Du kan tage Tegretol Retard til behandling af  

 • epilepsi.
 • nervesygdom, der giver smerter i ansigtet (trigeminusneuralgi).
 • sygdom, der medfører stor urinproduktion og stærk tørst (diabetes insipidus).
 • alkoholabstinenser.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tegretol Retard

Tag ikke Tegretol Retard

 • hvis du er overfølsom over for carbamazepin eller lignende stoffer (f.eks. visse typer medicin mod depression f.eks. tricykliske antidepressiva), eller et af de øvrige indholdsstoffer i Tegretol Retard (angivet i punkt 6.).
 • hvis du har en hjertesygdom med svækket overledning af hjertets impulser (AV-blok).
 • hvis du har eller har haft svækkelse af knoglemarven (knoglemarvsdepression).
 • hvis du har eller har haft stofskiftesygdommen porfyri.
 • hvis du tager medicin mod depression (MAO-hæmmere).
 • hvis du tager medicin mod svamp (voriconazol).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du tager Tegretol Retard, hvis du: 

 • har haft overfølsomhedsreaktioner over for oxcarbazepin eller aromatiske epilepsimidler (fx. phenytonin, primidon, phenobarbital).
 • under brug udvikler overfølsomhedsreaktioner med symptomer som feber, udslæt og muskel- og ledsmerter, hævede lymfekirtler, forstørret lever i nogle tilfælde samtidig med forstørret milt, sygdom i galdevejene, påvirkning af nyre, bugspytkirtel, tarmene og hjertet, kan være tegn på multi-organ overfølsomhedslidelse (DRESS).
 • har dårligt hjerte.
 • har dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • har for lavt indhold af natrium i blodet (fx hvis du er i samtidig behandling med diuretika).
 • har grøn stær (forhøjet tryk i øjet).
 • har besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.
 • har epilepsi med anfald af blandet type, eller dine anfald bliver værre.
 • bruger p-piller, har en hormonspiral. Anden form for prævention kan være nødvendig.
 • hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.
 • har en sygdom der giver tendens til usikre bevægelser, svimmelhed, for lavt blodtryk, konfusion, sløvhed, døsished da de symptomer kan forværres ved behandling med Tegretol Retard.
 • tager produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum).
 • har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (for lavt stofskifte).
 • har haft en psykose, tilstande af forvirring eller rastløs uro, da disse tilstande kan aktiveres ved behandling med Tegretol Retard.

 

Hvis du under behandling får feber, ondt i halsen, udslæt, sår i munden, har let til at få blå mærker, røde pletter eller mindre blødninger i hud og slimhinder, skal du straks søge læge. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tegretol Retard. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 


Så længe du får Tegretol Retard, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Tegretol Retard har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt får sådanne tanker, bør du straks kontakte din læge. 


Alvorlige hududslæt (Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse) er set ved brug af carbamazepin. Ofte kan udslættet give sår i munden, hals, næse, kønsorganer og konjunktivitis (røde og hævede øjne). Disse alvorlige hududslæt indledes ofte med influenza-lignende symptomer som feber og hovedpine. Udslættet kan udvikle sig til en omfattende blæredannelse og afskalning af huden. Den største risiko for forekomst af alvorlige hudreaktioner er inden for de første måneder af behandlingen.
Disse alvorlige hudreaktioner kan være mere almindelige hos personer fra visse asiatiske lande. Risikoen for disse reaktioner hos patienter af hankinesisk eller thailandsk oprindelse kan forudsiges ved at tage en blodprøve af disse patienter. Din læge vil rådgive om, hvorvidt en blodprøve er nødvendig, før du tager carbamazepin.
Hvis du udvikler udslæt eller de nævnte hud symptomer, skal du stoppe med at tage carbamazepin og kontakte din læge straks.
Milde hududslæt der er forbigående og ikke farlige, er set ved brug af carbamazepin. Hududslættet vil normalt forsvinde inden for få dage eller uger. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen. 

Brug af anden medicin sammen med Tegretol Retard

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • smerter, herunder afhængighed (ibuprofen, dextropropoxyphen, buprenorphin, metadon, paracetamol, fenazon, tramadol).
 • infektion (erythromycin, clarithromycin, ciprofloxacin, troleandomycin, josamycin, doxycyclin, rifabutin).
 • hormoner (danazol, østrogen, gestagen).
 • p-piller eller hormonspiral. Tegretol Retard kan nedsætte virkningen af p-piller. Tal med din læge om en alternativ præventionsbehandling.
 • depression (desipramin, fluoxetin, fluvoxamin, bupropion, citalopram, litium, sertralin, mianserin, nefazodon, tricykliske antidepressiva (fx. imipramin, amitriptylin, nortriptylin, clomipramin), trazodon, viloxazin, MAO-hæmmere indtaget inden for de sidste 2 uger).
 • epilepsi (progabid, felbamat, stiripentol, vigabatrin, methsuximid, phenobarbital, phensuximid, phenytoin, fosphenytoin, primidon, clonazepam, clobazam, ethosuximid, oxcarbazepin, lamotrigin, eslicarbazepin, tiagabin, topiramat, valproat, valproinsyre, valnoctamid, valpromid, zonisamid)
 • svampeinfektioner (itraconazol, ketoconazol, fluconazol, voriconazol).
 • allergi, kløe og transportsyge (terfenadin, loratadin).
 • skizofreni/sindslidelser (loxapin, olanzapin, quetiapin, haloperidol, bromperidol, clozapin, aripiprazol, ziprasidon, risperidon, paliperidon)
 • tuberkulose (isoniazid, rifampicin).
 • HIV-virus (fx. ritonavir, indinavir, saquinavir).
 • kroppens afstødelse af nye organer ifm transplantationer (ciclosporin, everolimus, tacrolimus, sirolimus).
 • grøn stær (acetazolamid)
 • hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, felodipin, digoxin, ivabradin).
 • forhøjet kolesterol (simvastatin, atorvastatin, lovastatin, cerivastatin)
 • mavesår eller refluks (cimetidin, omeprazol).
 • muskelafslappende medicin (dantrolen, oxybutynin, pancuronium).
 • blodpropper (ticlopidin, warfarin, phenprocoumon, dicoumarol, acenocoumarol, rivaroxaban, dabigaban, apixaban, edoxaban).
 • væske i kroppen (diuretika)(hydrochlorothiazid,furosemid).
 • kræft (cisplatin, doxorubicin, imatinib, cyclophosphamid, lapatinib, temsirolimus).
 • astma (teofyllin, aminofyllin).
 • akne (isotretinoin).
 • forstørret prostata eller impotens (tadalafil).
 • ormemidler (praziquantel, albendazol).
 • angst/uro eller indsovningsbesvær (alprazolam, midazolam).
 • kortikosteroider (prednisolon, dexamethason).
 • nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen/lavt stofskifte (levothyroxin).
 • kvalme (aprepitant)
 • irritabel tyktarm,
 • kvalme og kvalme i forbindelse med migræne (metoclopramid).
 • B3-vitamin (nicotinamid) kun i høje doser.
 • naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (hypericum perforatum). Også hvis det er taget inden for de sidste 1-2 uger.

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager/bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Tegretol Retard, og/ eller Tegretol Retard kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Tegretol Retard sammen med mad og drikke og alkohol

 • Du kan tage Tegretol Retard sammen med mad og drikke, dog ikke sammen med grapefrugtjuice eller alkohol.
 • Du skal tage Tegretol Retard depottabletter med et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Tegretol Retard efter aftale med lægen.
 • Hvis du er i behandling med Tegretol Retard og planlægger at blive gravid, bør du kontakte din læge for at få vurderet om din behandling eventuelt skal ændres.
 • Hvis du er blevet gravid, mens du er i behandling med Tegretol Retard, bør du straks kontakte din læge. Du må ikke stoppe behandlingen, da dette eventuelt kan skade fosteret.
 • Tegretol Retard kan forværre mangel på folinsyre under graviditeten. Du bør derfor tage folinsyretilskud før og under graviditet. Du bør desuden tage K-vitamin K1 i de sidste uger af graviditeten. Tal med din læge om dette.
 • Kvinder i den fødedygtige alder skal anvende effektiv prævention under behandling med Tegretol Retard i 2 uger efter sidste dosis. Tegretol Retard kan nedsætte virkningen af oral prævention som indeholder østrogen og/eller progesteron.

Amning: 

 • Tegretol Retard går over i modermælken. Hvis du ammer, må du derfor kun tage Tegretol Retard efter aftale med lægen.

Frugtbarhed: 

 • Tal med lægen hvis du er mand og planlægger at få børn. Det kan muligvis påvirke din evne til at gøre en kvinde gravid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Tegretol Retard kan give bivirkninger (svimmelhed, søvnighed, usikre bevægelser, dobbeltsyn, nedsat evne til at se skarpt, sløret syn), især i begyndelsen af behandlingen og ved stigning af dosis, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Tegretol Retard indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret

 • Denne medicin indeholder ricinusolie, polyoxyleret, hydrogeneret som kan give mavebesvær og diaré.

3. Sådan skal du tage Tegretol Retard

Tag altid Tegretol Retard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Depottabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Depottabletterne bør synkes hele. Kan deles. Må ikke knuses eller tygges. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Epilepsi og diabetes insipidus 

Almindelig startdosis er 100-200 mg 1-2 gange dagligt. Lægen vil herefter langsomt øge dosis op til sædvanligvis 400 mg 2-3 gange dagligt, i nogle tilfælde 1600-2000 mg dagligt. 

 

Trigeminusneuralgi 

Almindelig startdosis er 200-400 mg dagligt. Lægen vil langsomt øge din dosis, til du bliver smertefri. Herefter vil lægen gradvist nedsætte din dosis til den lavest mulige vedligeholdelsesdosis. Maksimal anbefalede dosis er 1200 mg/dagligt. 

 

Alkoholabstinenser 

Normal dosis er 600-1200 mg dagligt fordelt på 2 doser. I starten af behandlingen kan der forekomme abstinenser, som kan afhjælpes ved at kombinere Tegretol Retard med beroligende/sløvende medicin. Tal med lægen. 

 

Ældre over 65 år: 

Trigeminusneuralgi 

Startdosis 100 mg 2 gange dagligt. Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Brug til børn: 

Epilepsi og diabetes insipidus 

Hos børn i alderen 4 år eller derunder, anbefales en startdosis på 20-60 mg/dag, stigende med 20-60 mg hver 2. dag. 

Hos børn over 4 år kan behandling starte med 100 mg/dag, stigende med 100 mg i ugentlige intervaller. 

 

Vedligeholdelsesdosis: 10-20 mg/kg legemsvægt dagligt i delte doser, fx: 

 

Op til 1 år 

100-200 mg 

1-5 år 

200-400 mg 

5-10 år 

400-600 mg 

11-15 år 

600-1000 mg 

Over 15 år  

800-1200 mg 

 

Tegretol Retard, depottabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine depottabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Tegretol Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tegretol Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Hæmmet vejrtrækning, langsom puls, nedsatte reflekser og sanser, træthed og sløret tale (CNS-depression)
 • Desorientering.
 • Lettere bevidstløshed.
 • Rastløs uro (agitation).
 • Muskelkramper.
 • Døsighed.
 • Manglende koordinering af bevægelser.
 • Sløret tale og syn, små ufrivillige bevægelser med øjnenen.
 • Ufrivillige kropsbevægelser.
 • Kramper.
 • Smerter og ubehag i mave pga. mere trægt afføringsmønster, nedsatte tarmbevægelser (forsinket ventrikeltømning).
 • Nedsat kropstemperatur (hypotermi).
 • Udvidedet pupiler.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed, eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt (rhabdomyolyse).
 • Hallucintationer.
 • Opkastninger.
 • Hjertekar-problemer som kan vise sig ved svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk eller forhøjet blodtryk. Meget hurtig puls, hjertestop eller koma. Væskeophobninger, vejrtrækningsbesvær og væske i lungerne.
 • Besvær med at ladet vandet evt. vandladningsstop (urinretention).
 • Nedsat vandladning (mindre urin)(oliguri).
 • Ingen vandladning (anuri).
 • Væskeophobning i kroppen.
 • Væskeforgiftning på grund af en ADH-lignende effekt af carbamazepin (hæmmer urinudskillelse).
 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet (hyponatriæmi).
 • Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning (acidose).
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose)(hyperglykæmi).
 • Forhøjet kreatininfosfokinase (et enzym i musklerne) påvist i blodprøver.

Hvis du har glemt at tage Tegretol Retard

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis. 

Hvis du holder op med at tage Tegretol Retard

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.
Du må ikke pludselig stoppe behandlingen med Tegretol Retard. Pludselig afbrydelse af behandlingen kan udløse anfald. Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen. 

4. Bivirkninger

Tegretol Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader, trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus, SLE-syndrom). Kontakt lægen.
 • Forsinket overfølsomhedsreaktion med feber, udslæt, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar (vasculitis), hævede lymfekirtler (lymfadenopati), smerter i leddene (artralgi). Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer, leukopeni). Forstørrelse af milten med fornemmelse af fylde og tyngde under venstre ribbensbue (hepato-splenomegali). Påvirkning af leverens funktion, galdegangslidelser. Andre organer kan også påvirkes (f.eks. lunger, nyrer, bugspytkirtel, hjerte og tyktarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Leverbetændelse, gulsot (hepatitis). Kontakt læge eller skadestue.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber og muskelkramper pga. meningitislignende tilstand. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Psykoser / Sindslidelser (aktivering af psykose). Kontakt lægen.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte (kongestivt hjerteinsufficiens). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring 112.
 • Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop (tromboflebitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen eller blodprop i hjertet (accentuering af koronararteriesygdom). Ring 112.
 • Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebevær, smertende og evt. hævede ben pga. blodprop (f.eks. fra lungen med følgende symptomer: pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen) (embolisme). Ring 112.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde, hvide blodlegemer, blodplader)(pancytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi). Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet (aplastisk anæmi). Kontakt lægen.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse (AV-blok med synkope). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Besvimelse med svag puls, bleghed, blåfarvning af læber og negle (cirkulationskollaps). Ring 112.
 • Overfølsomhedsreaktion i lungerne (feber, åndenød / åndedrætsbesvær, lungebetændelse) (pulmonær hypersensitivitet). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen (pankreatitis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Stevens-Johnsons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud (toksisk epidermal nekrolyse). Kontakt læge eller skadestue.
 • Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelse som fx angst (akut intermitterende og brogtet porfyri). Kontakt læge eller skadestue.
 • Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig urin pga. nyreskade (tubulointerstitiel nephritis). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, evt. opkastninger, aftagende eller ophørt urinproduktion, almen sløjhed pga. nedsat nyrefunktion/akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (agranulocytose). Kontakt læge eller skadestue.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet (knoglemarvssvigt). Kontakt læge eller skadestue.
 • Bevidstløshed. Ring 112.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse (Kolitis). Kontakt lægen.
 • Knoglebrug (frakturer). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Svimmelhed, usikre bevægelser (ataksi), sygelig søvnighed, træthed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Allergisk eksem, nældefeber som kan være svær.
 • Menstruationsforstyrrelser, uregelmæssig, kraftig blødning, manglende ægløsning (anovulatoriske cycli).

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma (hyponatriæmi). Tal med lægen.
 • Hovedpine.
 • Vægtøgning.
 • Dobbeltsyn (diplopia). Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Nedsat evne til at se skarpt (f.eks. sløret syn).
 • Besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår (kognitiv dysfunktion).
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Tegretol Retard i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Appetitmangel/madlede (anoreksi).
 • Vand i kroppen (ødemer). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Vægtstigning, åndenød, hævede fødder og ben pga. væskeophobning i kroppen (væskeretention). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Abnorme ufrivillige bevægelser (f.eks. rysten, ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni), ufrivillige lynhurtige muskeltrækninger (tics)).
 • Rykvise, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).
 • Rysten på hånden (asteriksis; kan ligne en fugl der basker med vingerne).
 • Diaré eller forstoppelse.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Mælkesekretion (galaktorré), udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti).
 • For højt blodtryk (hypertension). Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk (hypotension).
 • Bleghed, træthed, slaphed (folsyremangel).
 • Nedsat appetit.
 • Hævede lymfekirtler (lymfadenopati).
 • Ufrivillige bevægelser (dyskinesi).
 • Forstyrrelser i øjets bevægelser.
 • Taleforstyrrelser f.eks. talebesvær (dysartri) eller utydelig tale.
 • Langsomme ufrivillige, vridende bevægelser (choreoathetoti).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser, følelsesløshed eller lammelser, evt. smerter i hænder og fødder (perifer neuropati).
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden (paræstesi).
 • Muskelsvaghed, lammelse.
 • Uregelmæssigheder i hjertes elektriske impulser, som giver uregelmæssig hjerterytme (hjerte ledningsforstyrrelser).
 • Mavesmerter.
 • Kløe (pruritus).
 • Hallucinationer (noget du tror du ser eller hører), depression, truende, evt. voldelig adfærd. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Rastløs uro, rastløshed, forvirring.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Linseuklarheder, øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd (konjunktivitis).
 • Langsom puls (bradykardi). Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Uregelmæssig puls (arytmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smagsforstyrrelser (dysgeusi).
 • Høreforstyrreler, f.eks. susen for ørerne (tinnitus), ubehagelig eller smertefuld opfattelse af lyde (dysacusis), nedsat hørelse, ændring i toneopfattelse.
 • Betændelse i tungen (glossitis), mundbetændelse (stomatitis).
 • Hyppig vandladning.
 • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urinen (albuminuri).
 • Nedsat vandladning (mindre urin) (oliguri).
 • Blod i urinen (hæmaturi). Kontakt lægen.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (urinretention). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.
 • Øget følsomhed af huden for lys, forandringer i hudpigmentering, rødmen (purpura), akne, kraftig sveden (hyperhidrose), øget behåring (hirsutisme), hårtab (alopeci).
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme (erythema multiforme, erythema nodosum).
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt (angioødem). Ring 112.
 • Blærer og sår i huden, især på håndrygge (porfyria cutanea tarda).
 • Knoglelidelser, smerter i knoglerne(osteomalaci), smerter i leddene (artralgi), muskelsmerter, muskelkramper.
 • Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed (osteoporose). Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen, hvis du får pludselige smerter i ryggen.
 • Seksuel dysfunktion, impotens, nedsat sædproduktion.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Hukommelsestab.
 • AGEP (Akut generaliseret eksantematøs pustulose med hududslæt, rødme, blærer og høj feber). Tal med lægen.
 • DRESS (Lægemiddelfremkaldt udslæt med eller uden symptomer fx. langvarig feber og hududslæt). Kan blive alvorligt, hvis det ikke opdages tidligt. Tal med lægen.
 • Tilbagevenden af herpes virusinfektion.
 • Hudlidelse med brune, røde og kløende knopper (lichenoid keratose).
 • Tab af negle (onychomadosis).
 • Nedsat knogledensitet (svagere knogler).
 • Større risiko for fald i forbindelse med opstart af behandling med Tegretol behandling. Hvis du har en sygdom der giver tendens til usikre bevægelser, svimmelhed, for lavt blodtryk, konfusion, sløvhed, døsished kan disse symptomer forværres ved behandling med Tegretol Retard.

 

Tegretol Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver (fedt i blodet, levertal og stofskiftetal), som igen bliver normale, når behandlingen ophører. Derudover er der i meget sjældne tilfælde observeret forhøjet tryk i øjet. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Tegretol Retard utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Tegretol Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevares i den originale pakning, for at beskytte mod fugt.
 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Tegretol Retard indeholder:

Aktivt stof: 

Carbamazepin 200 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Kolloid vandfri silica, ethylcellulose vandig dispersion (30 %) indeholdende cetylalkohol og natriumlaurilsulfat, dispergeret polyacrylat 30 %, magnesiumstearat, croscarmellosenatrium, talcum, mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, titandioxid (E 171) og rød og gul jernoxid (E 172). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Tegretol Retard 200 mg er en lys orange depottablet med delekærv, med CG præget på den ene side og HC præget på den anden side. 

 

Tegretol Retard fås i: 

Tegretol Retard 200 mg i pakninger med 30 og 200 (4x50) depottabletter. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 10/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...