Metocar

tabletter 50 mg og 100 mg

Stada Nordic

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Metocar  

Tabletter 50 mg og 100 mg  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metocar til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvos du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævn her. Se pkt. 4

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metocar
 3. Sådan skal du tage Metocar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

1. Virkning og anvendelse

Metocar er hjerte- og blodtryksmedicin (betablokker). 

Metocar virker ved at sænke blodtrykket og stabilisere hjerterytmen. 

De kan bruge Metocar ved:

 • forhøjet blodtryk.
 • hjertekramper (angina pectoris).
 • uregelmæssig, hurtig hjerterytme.
 • forebyggende behandling efter blodprop i hjertet.
 • for stor mængde hormon fra skjoldbruskkirtlen.
 • forebyggelse af migræne.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metocar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metocar hvis du:

 • Er overfølsom overfor det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Metocar tabletter angivet i pkt. 6.
 • har sygdom i hjerte og pulsårer. Tal med lægen.
 • har svær astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger).
 • får anfald af højt blodtryk pga. en svulst i binyrerne (fæokromocytom).

Advarsler og forsighedsregler

Tal med lægen, hvis du: 

 • har forstyrrelser i hjerterytmen.
 • får meget lav puls.
 • har "hvide fingre og tæer" (Raynaud’s syndrom).
 • har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).
 • får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina).
 • har astma.
 • har diabetes.
 • tidligere har haft allergiske reaktioner.
 • din nærmeste familie har psoriasis.
 • har en alvorlig leversygdom.
 • har alvorligt nedsat nyrefunktion.

 

Oplys altid ved operation eller bedøvelse, at du er i behandling med Metocar.  

 

Hvis du skal holde op med behandlingen, skal det ske gradvis over 10 - 14 dage. 

Brug af anden medicin sammen med Metocar

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Metocar, og Metocar kan påvirke virkningen af andre lægemidler. 


Tal med lægen, hvis du tager følgende: 

 • medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, propafenon, amidaron, lidocain, methyldopa, andre betablokkere, hjerteglykosider, glyceroltrinitrat, vanddrivende medicin, karudvidende medicin).
 • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
 • medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin).
 • medicin mod mavesår (cimetidin).
 • smertestillende medicin (NSAID).
 • insulin eller tabletter mod diabetes.
 • medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva).
 • medicin mod epilepsi (barbiturater).
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner).
 • kraftig smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Metocar sammen med mad og drikke

Du kan tage Metocar sammen med mad og drikke. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun tage Metocar, hvis det er aftalt med lægen.
Kontakt lægen, hvis du bliver gravid under behandlingen med Metocar. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du så vidt muligt ikke tage Metocar. Spørg lægen. 

Metocar indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metocar kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette gælder specielt ved starten af behandlingen, ved øgning i dosis eller ved medicinskift. 

3. Sådan skal du tage Metocar

Tag altid Metocar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Metocar 50 mg

Forhøjet blodtryk 

Voksne: Normalt 1 tablet (50 mg) daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Hjertekrampe (angina pectoris) 

Voksne: 1-2 tabletter (50-100 mg) 2 gange daglig. 

 

Uregelmæssig hurtig hjerterytme 

Voksne: 1-2 tabletter (50-100 mg) 2 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet 

Voksne: Individuel dosering, oftest 4 tabletter (200 mg) daglig fordelt på 1-2 doser. 

 

Forebyggelse af migræne 

Voksne: 1-2 tabletter (50 - 100 mg) 2 gange daglig (morgen og aften). 

 

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen 

Voksne: 1 tablet (50 mg) 3-4 gange daglig. 

 

Hjertesygdomme med hjertebanken 

Voksne: 2 tabletter (100 mg) om morgenen. Eventuelt. 4 tabletter (200 mg) om morgenen. 

Metocar 100 mg

Forhøjet blodtryk 

Voksne: Normalt ½ tablet (50 mg) daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Hjertekrampe (angina pectoris) 

Voksne: ½ -1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig. 

 

Uregelmæssig hurtig hjerterytme 

Voksne: ½ -1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig. Lægen kan vælge at øge dosis. 

 

Forebyggelse efter blodprop i hjertet 

Voksne: Individuel dosering, oftest 2 tabletter (200 mg) daglig fordelt på 1-2 doser. 

 

Forebyggelse af migræne 

Voksne: ½ - 1 tablet (50-100 mg) 2 gange daglig (morgen og aften). 

 

Forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen 

Voksne: ½ tablet (50 mg) 3-4 gange daglig.  

 

Hjertesygdomme med hjertebanken 

Voksne: 1 tablet (100 mg) om morgenen. Evt. 2 tabletter (200 mg) om morgenen. 

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis, men tal med lægen, hvis du er over 80 år. Følg lægens anvisninger.  

 

Brug til børn og unge  

Du må ikke give Metocar til børn. 

 

Nedsat nyrefunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis dine nyrer fungerer meget dårligt. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion  

Det kan være nødvendigt at justere dosis, hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger. 

 

Hvis du skal bedøves eller opereres, kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen 2 døgn før.Følg lægens anvisninger. 

 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Metocar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af "X", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas). 

Symptomer på overdosering er svimmelhed, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, besvimelse, hjertestop, vejrtrækningsproblemer, kvalme, opkastning og blåfarvning af hud og slimhinder. 

 

Hvis du samtidig har indtaget alkohol, anden medicin for blodtrykket eller medicin mod epilepsi, kan det forværre tilstanden. 

Hvis du har glemt at tage Metocar

Hvis du har glemt en dosis Metocar, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis. 

 

Tag altid Metocar nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

Meget langsom puls. Kontakt lægen eller skadestuen.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

Hallucinationer. Forværring af hjerteproblemer, åndenød, uregelmæssig hjerterytme, brystsmerter. Kontakt lægen eller skadestuen.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

Alvorlige forandringer i blodet, der viser sig ved træthed, feber, blødning fra hud og slimhinder, blå mærker. Koldbrand hos personer med svære kredsløbssygdomme. Leverbetændelse. Kontakt lægen eller skadestuen. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

Svimmelhed, besvimelse pga. meget lavt blodtryk. Kontakt lægen. Træthed.  

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

Hovedpine. Kolde hænder og fødder. Åndenød. Kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

Depression, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt. Fornemmelse af brænden, kløen og prikken i huden, muskelkramper. Åndenød. Opkastning. Udslæt, nældefeber. Væske i kroppen, øget svedtendens. Vægtstigning. 

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):  

Forværring af en ikke kendt diabetes. Nervøsitet, angst. Synsforstyrrelser, øjentørhed, øjenbetændelse. Kredsløbsproblemer med smerter i benene, hvide fingre og tæer. Bihulebetændelse. Mundtørhed. Forhøjede levertal (ved blodprøve). Hårtab. Impotens, krumning af penis ved rejsning. 

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 behandlede):  

Hukommelsestab, forvirring, humørsvingninger. Øresusen, høreforstyrrelser. Smagsforstyrrelser. Lysfølsomhed, forværring af psoriasis. Ledsmerter, ledbetændelse, muskelsvaghed.  

 

Ikke kendt (hyppighed kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data)  

Sløring af sygdom i skjoldbruskkirtlen, lavt blodsukker, forstyrrelse i fedtomsætningen. 

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:  

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Metocar utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Metocar efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metocar tabletter 50 mg og 100 mg indeholder:

Aktivt stof: Metoprololtartrat. 

Hjælpestoffer: Lactose, povidon, croscarmellosenatrium, talcum, kolloid vandfri silica og magnesiumstearat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Metocar 50 mg tabletter er runde, hvide tabletter med delekærv på begge sider.  

 

Metocar 100 mg tabletter er runde, hvide tabletter med delekærv på den ene side. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

STADA Nordic ApS 

Marielundvej 46 A 

2730 Herlev  

Fremstiller

Stada Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18  

61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret Juni 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...