Bricanyl Turbuhaler®

inhalationspulver 0,5 mg/dosis

Abacus

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Bricanyl® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis inhalationspulver  

Terbutalinsulfat 

 

Bricanyl® Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bricanyl Turbuhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbuhaler
 3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbuhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bricanyl Turbuhaler er en pulverinhalator, der indeholder det virksomme stof terbutalin. 

 

Bricanyl Turbuhaler udvider luftvejene, hvilket gør det lettere at trække vejret. Når du trækker vejret gennem Turbuhaler, følger medicinen med ned i dine lunger. 

 

Du skal bruge Bricanyl Turbuhaler til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Bricanyl Turbuhaler som vedligeholdelsesbehandling. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dosis indeholder 100 doser eller 200 doser. En dosis (en inhalation) indeholder 0,5 mg terbutalinsulfat. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bricanyl Turbuhaler

Tag ikke Bricanyl Turbuhaler

 • hvis du er allergisk over for terbutalin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Bricanyl Turbuhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du begynder din behandling med Bricanyl Turbuhaler 

 • skal du fortælle din læge, hvis du har haft nogle ualmindelige reaktioner ved behandling med Bricanyl (terbutalin) eller ved brug af anden medicin.
 • I nogle tilfælde skal Bricanyl anvendes med forsigtighed. Du skal altid fortælle din læge om andre helbredsmæssige problemer, specielt hvis du har eller har haft hjertesygdomme, uregelmæssig hjerterytme, smerter ved hjertet (angina), sukkersyge eller forstyrrelser i skjoldbruskkirtlen (hyperthyreoidisme). Du skal altid informere din læge om al den medicin, du bruger, også den der er købt uden recept. Se også afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med Bricanyl”.
 • Bricanyl er blevet udskrevet til din sygdom. Anvend den ikke til andre problemer, uden at din læge har sagt det til dig. Giv aldrig medicinen til andre.

Brug af anden medicin sammen med Bricanyl Turbuhaler

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.  

 

Såkaldte beta-blokkere (noget medicin mod for højt blodtryk, hjertesygdomme og nogle øjendråber) kan nedsætte eller blokere for Bricanyls virkning, hvis de indtages samtidigt. Der kan også forekomme ændringer i saltbalancen i blodet (lavt kaliumindhold), når Bricanyl anvendes samtidigt med visse andre typer medicin (xanthin-derivater, steroider og vanddrivende lægemidler).
Normalt er dette uden betydning, men i nogle tilfælde kan det påvirke hjerterytmen. 


Vær opmærksom på, at dette også kan ske med lægemidler, som du har brugt for nogen tid siden. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Bricanyl Turbuhaler. 


Graviditet: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig med din læge. Bricanyl kan hæmme veerne under fødslen. 


Amning: Du kan bruge Bricanyl, men rådfør dig med din læge. Terbutalin bliver udskilt i modermælken. 

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport, skal du, inden konkurrencen begynder, fortælle stævnelægen, at du anvender Bricanyl Turbuhaler. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bricanyl Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Bricanyl Turbuhaler

Tag altid Bricanyl Turbuhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du bør kun bruge Bricanyl Turbuhaler, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling. 

 

Børn kan, i starten af behandling med Bricanyl Turbuhaler, have brug for hjælp fra en voksen. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, børn fra 12 år og ældre: 

Sædvanligvis 1 sug (svarende til 0,5 mg) 4 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan du tage op til 3 sug (svarende til 1,5 mg) ved samme anfald. Du bør dog ikke tage over 12 sug (svarende til 6 mg) i døgnet. 

 

Børn i alderen 3-11 år: 

Sædvanligvis 1 sug (svarende til 0,5 mg) 2 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan et barn tage op til 2 sug (svarende til 1 mg) ved samme anfald. Et barn på 10 år og derover bør dog ikke tage over 8 sug (svarende til 4 mg) i døgnet. 

 

Tag altid Bricanyl nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske efter aftale med din læge. 

 

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Bricanyl Turbuhaler, for at mindske risikoen for bivirkninger. 

Hvis du har brugt for meget Bricanyl Turbuhaler

Brug kun det antal sug (inhalationer), som din læge har sagt. Hvis du bruger mere, kan det resultere i bivirkninger. De mest almindelige symptomer og tegn på en overdosis er: Kvalme, hovedpine, hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, muskelkramper, nervøsitet, uro, rysten på hænderne og svimmelhed. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet ,og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at bruge Bricanyl Turbuhaler

Bricanyl Turbuhaler bør anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling. 

4. Bivirkninger

Bricanyl Turbuhaler kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, som opstår, er normalt milde og forsvinder af sig selv efter 1-2 ugers behandling. 

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Åndedrætsbesvær/astmalignende anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring eventuelt 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Hovedpine, rysten.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Hurtig puls; kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Langvarige muskelkramper.
 • Hjertebanken.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, uro og rastløshed.
 • Uregelmæssig puls; kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Utilstrækkelig iltforsyning lokalt i hjertet. Kvalme, hududslæt, nældefeber.

 

Selvom det ikke er kendt nøjagtigt, hvor ofte det sker, kan nogle personer lejlighedsvis opleve brystsmerter (på grund af hjerteproblemer såsom angina). Fortæl din læge, hvis du får disse symptomer, mens du er i behandling med Bricanyl Turbuhaler, men stop ikke med behandlingen, før du har talt med din læge. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen,
Axel Heides Gade 1, 2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Opbevares tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
 • Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares koldt. Må ikke fryses.
 • Brug ikke Bricanyl Turbuhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulver indeholder:

 • Virksomt stof: Terbutalin som terbutalinsulfat.
 • Bricanyl Turbuhaler indeholder ingen hjælpestoffer.

Bricanyl Turbuhaler, inhalationspulvers udseende og pakningsstørrelse

Udseende: Hvidt pulver i en plastikinhalator.
Hver inhalator indeholder 100 doser eller 200 doser. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S 

Vesterbrogade 149, 1620 København V 

Tel: +45 70 22 02 12, e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Frigivet af

Abacus Medicine B.V. 

Herculesstraat 25, 1812 PD Alkmaar, Holland 

Tel +31 6 50 57 41 87, e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com 

Brugervejledning

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation. 

 

 1. Skru den hvide beskyttelseshætte af.
 2. Hold din Turbuhaler lodret med det blå bundstykke nedad.
  Bricanyl Turbuhaler Abacus Medicine A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 3. Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Turbuhaler. Drej bundstykket én gang frem, så langt du kan, og én gang tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Turbuhaler er nu klar til brug.
  Selvom du drejer bundstykket frem og tilbage flere gange, vil den stadig kun indeholde én dosis. Klargør kun din Turbuhaler, når du har brug for den.
  Bricanyl Turbuhaler Abacus Medicine A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 4. Hold din Turbuhaler væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Turbuhaler.
 5. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket. Anvend ikke Bricanyl Turbuhaler hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
  Bricanyl Turbuhaler Abacus Medicine A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis
 6. Tag Turbuhaler væk fra munden.
  Ånd derefter langsomt ud.
  Den mængde medicin, som inhaleres, er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
  Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.
 7. Skru beskyttelseshætten på efter brug.
 8. Skyl munden grundigt med vand efter inhalationen og spyt ud.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker. OBS! Du må ikke tage mundstykket af. 

Hvornår tages en ny Turbuhaler i brug

 • Turbuhaler indeholder 50, 100 eller 200 doser (inhalationer).
  Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser der er tilbage i din Turbuhaler.
 • Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens vindue, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatorens vindue, skal du tage en ny Turbuhaler i brug.

 

Bricanyl Turbuhaler Abacus Medicine A/S inhalationspulver 0,5 mg/dosis 

 

OBS:  

 • Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Turbuhaler er tom.
 • Den lyd der kan høres, når du ryster din Turbuhaler, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.
  Lyden fortæller intet om, hvor meget medicin der er tilbage i Turbuhaler.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...