Rasagiline "Sandoz"

tabletter 1 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagiline Sandoz 1 mg tabletter  

rasagilin  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagiline Sandoz
 3. Sådan skal du tage Rasagiline Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rasagiline Sandoz indeholder det aktive stof rasagilin og anvendes til behandling af Parkinsons sygdom hos voksne. Det kan bruges sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). 

 

Parkinsons sygdom forårsager et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et stof i hjernen, som er med til at styre bevægelser. Rasagiline Sandoz er med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagiline Sandoz

Tag ikke Rasagiline Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du lider af alvorlige leverlidelser.

 

Tag ikke følgende lægemidler, mens du er i behandling med Rasagiline Sandoz: 

 • monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), inkl. lægemidler eller naturlægemidler i håndkøb, som f.eks. perikon.
 • pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel).

Der skal gå mindst 14 dage, efter at du er stoppet med din behandling med Rasagiline Sandoz, før du må påbegynde en behandling med MAO-hæmmere eller pethidin. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rasagiline Sandoz, hvis du har leverproblemer. Hvis du får mistænkelige hudforandringer, skal du tale med din læge. 


Fortæl det til lægen, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du er ved at udvikle en usædvanlig adfærd, hvor du ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, der er uønskede eller skadelige for dig selv eller andre. En sådan adfærd kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med rasagilin og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der set tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevent pengeforbrug, impulshandling og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Lægen kan være nødt til at ændre din dosis eller stoppe behandlingen (se afsnit 4). 


Rasagiline Sandoz kan forårsage døsighed, og at du pludselig falder i søvn under daglige aktiviteter, især hvis du tager andre dopaminerge lægemidler (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). Se yderligere oplysninger i afsnittet om at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

Børn og unge

Der er ingen relevant brug af Rasagiline Sandoz til børn og unge. Rasagiline Sandoz anbefales derfor ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Rasagiline Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Fortæl det især til din læge, hvis du tager et af følgende lægemidler: 

 • visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske antidepressive lægemidler)
 • antibiotikummet ciprofloxacin til behandling af infektioner
 • det hostestillende middel dextromethorphan
 • øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, der indeholder sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin

 

Rasagiline Sandoz bør ikke indtages sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin.
Du skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, inden du påbegynder behandling med Rasagiline Sandoz.
Du skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagiline Sandoz, inden du påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin. 


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du ryger eller har til hensigt at holde op med at ryge.  

Rygning kan nedsætte mængden af Rasagiline Sandoz i blodet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Du skal undgå at tage Rasagiline Sandoz, hvis du er gravid, da virkningen af Rasagiline Sandoz på graviditeten og det ufødte barn er ukendt. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Spørg din læge til råds, inden du kører bil, og inden du arbejder med maskiner, da Parkinsons sygdom tillige med behandlingen med Rasagiline Sandoz kan påvirke evnen til at udføre disse handlinger. 


Rasagiline Sandoz kan få dig til at føle svimmelhed eller døsighed. Lægemidlet kan også forårsage episoder med pludseligt opstået søvn. Dette kan forstærkes, hvis du tager anden medicin til behandling af dine symptomer på Parkinsons sygdom, eller hvis du tager medicin, som kan få dig til at føle døsighed, eller hvis du drikker alkohol, mens du tager Rasagiline Sandoz. Hvis du har oplevet søvnighed og/eller episoder med pludseligt opstået søvn før, eller mens du tager Rasagiline Sandoz, skal du undlade at køre bil eller betjene maskiner (se afsnit 2). 

Rasagiline Sandoz indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige ’natrium-frit’. 

3. Sådan skal du tage Rasagiline Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den anbefalede dosis er 1 tablet (1 mg) Rasagiline Sandoz én gang dagligt. Tabletten indtages gennem munden. Rasagiline Sandoz kan tages i forbindelse med et måltid eller uden for måltiderne. 

Hvis du har taget for meget Rasagiline Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rasagiline Sandoz end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Medbring Rasagiline Sandoz æsken/blisterpakningen, når du opsøger din læge/skadestue eller apotekspersonalet. 

 

Rapporterede symptomer efter en overdosering af Rasagiline Sandoz omfattede let eufori (let form for mani), ekstremt højt blodtryk og serotoninsyndrom (se afsnit 4). 

Hvis du har glemt at tage Rasagiline Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor du normalt tager Rasagiline Sandoz. 

Hvis du holder op med at tage Rasagiline Sandoz

Hold ikke op med at tage Rasagiline Sandoz uden først at have talt med din læge om det.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt omgående din læge, hvis du bemærker nogen af følgende symptomer. Du kan have behov for akut lægehjælp eller -behandling:

 • Hvis du udvikler usædvanlig adfærd som f.eks. tvangshandlinger, tvangstanker, ludomani, uhæmmet, umådeholdent indkøb eller forbrug, impulshandlinger og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker (impulskontrolforstyrrelser) (se afsnit 2).
 • Hvis du ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer).
 • Enhver kombination af hallucinationer, feber, rastløshed, rysten og svenden (serotoninsyndrom).
 • Hvis du bemærker nogen mistænkelige hudforandringer, fordi der er højere risiko for hudkræft (ikke udelukkende melanom) hos patienter med Parkinsons sygdom (se afsnit 2).

Andre bivirkninger

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede) 

 • ufrivillige bevægelser (dyskinesi)
 • hovedpine

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede) 

 • mavesmerter
 • fald
 • allergisk reaktion
 • feber
 • influenza
 • en følelse af at være sløj (utilpashed)
 • nakkesmerter
 • smerter i brystet (angina pectoris)
 • blodtryksfald ved hurtig ændring fra liggende/siddende til stående stilling med symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension)
 • nedsat appetit
 • forstoppelse
 • mundtørhed
 • kvalme og opkastning
 • luftafgang fra tarmen
 • unormale blodprøveresultater (leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer))
 • ledsmerter (artralgi)
 • smerter i muskler og led
 • betændelsestilstand i led (artritis)
 • følelsesløshed og kraftesløshed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)
 • vægttab
 • unormale drømme
 • manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)
 • depression
 • svimmelhed
 • ufrivillige bevægelser af kroppen (dystoni)
 • løbenæse (snue)
 • irritation af huden (dermatitis)
 • udslæt
 • øjenbetændelse med røde øjne (conjunctivitis)
 • pludseligt opstået vandladningstrang.

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede) 

 • slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)
 • hjerteanfald (myokardieinfarkt)
 • udslæt med blæredannelse (vesikulobulbært udslæt)

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

 • forhøjet blodtryk
 • overdreven døsighed
 • pludselig indsovning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen, tabletbeholderen eller blisterpakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rasagiline Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, prægelatineret majsstivelse, talcum, natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Rasagiline Sandoz tabletter er hvide til grålighvide, runde, flade tabletter med skrå kant (6,5 mm). 

 

Fås i pakningstørrelser med 10, 28, 30, 98, 100, 112 tabletter i blisterpakninger. 

Fås i pakningsstørrelser med 30 eller 100 tabletter i beholder med børnesikret skruelåg indeholdende silicagel (tørremiddel). Silicagelen sørger for, at tabletterne holdes tørre, og må ikke sluges. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 3. october 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...