TriBvit

tabletter 0,8 mg+0,5 mg+3 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

TriBvit® 0,8 mg/0,5 mg/3,0 mg tabletter 

Folinsyre/vitamin B12/vitamin B6 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage TriBvit
 3. Sådan skal du tage TriBvit
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

B-vitaminer er vigtige for at opretholde cellernes naturlige funktioner. De indgående mængder af vitaminerne er valgt for at forebygge symptomgivende mangeltilstande, især blandt ældre mennesker, som ofte har en dårlig optagelse i tarmen af folinsyre og Vitamin B12. Det er i studier påvist, at de anvendte mængder kan reducere et forhøjet indhold af homocystein. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage TriBvit

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke TriBvit: 

 • hvis du er allergisk over for folinsyre, vitamin B12, vitamin B6 eller et af de øvrige indholdsstoffer i TriBvit (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tidligere har været gravid hvor fosteret har udviklet neuralrørsdefekt (højere doser af folinsyre anbefales).

Advarsler og forsigtighedsregler 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager TriBvit.
 

TriBvit er ikke beregnet til behandling af symptomgivende mangel på de indgående vitaminer. Effektiv behandling af visse typer af blodmangel (anæmi) kan kræve behandling med injektioner af Vitamin B12. TriBvit skal ikke anvendes af patienter, som har fået bortopereret en større del af tyndtarmen væk. 

Brug af anden medicin sammen med TriBvit 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Effekten af behandlingen kan påvirkes, hvis TriBvit indtages samtidig med visse andre lægemidler som f.eks. visse lægemidler mod epilepsi (phenobarbital og phenytoin) samt f.eks. methotrexat, trimethoprim og pyrimetamin (folinsyreantagonister). Det er derfor vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du tager anden medicin samtidig med TriBvit. 

Brug af TriBvit sammen med mad og drikke 

TriBvit skal indtages med 1 glas vand. 

Graviditet og amning 

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed 

TriBvit påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken. 

3. Sådan skal du tage TriBvit

Tag altid TriBvit nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er 1 tablet daglig, der skal indtages med 1 glas vand. 

Hvis du har taget for mange TriBvit tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af TriBvit, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage TriBvit tabletter

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage TriBvit

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Sjældent (hos mindre end 1 ud af 1000 patienter) kan der forekomme:  

Udslæt af acnetypen.  

Allergiske hudreaktioner såsom nældefeber, kløe og rødmen. 

 

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) kan der forekomme: 

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar TriBvit utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares ved højst 30 °C. 

Opbevares i original emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Tag ikke TriBvit efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. 

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

TriBvit indeholder:

 • Aktive stoffer: folinsyre 0,8 mg, vitamin B12 0,5 mg, vitamin B6 3,0 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: calciumhydrogenphosphat dihydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica.

Udseende og pakningsstørrelser

TriBvit tabletter er lysegule med små prikker, runde, hvælvede, præget med R109. 

 

TriBvit findes i en pakningsstørrelse af 100 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

TriBvit® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB. 

 

TriBvit® svarer til TrioBe®. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...