Aciclovir "1A Farma"

tabletter 400 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Aciclovir 1 A Farma 400 mg Tabletter 

Aciclovir  

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1 A Farma.
 3. Sådan skal du tage Aciclovir 1 A Farma.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Aciclovir 1A Farma er et middel mod infektioner med herpesvirus. Aciclovir 1A Farma virker ved at hæmme dannelsen af virus. 

 

Du kan tage Aciclovir 1A Farma til: 

 • behandling af herpes på hud og slimhinder.
 • behandling af helvedesild (herpes zoster).
 • langtidsbehandling af hyppige herpesinfektioner.
 • at forebygge herpes på hud og slimhinder, hvis du har dårligt immunforsvar.
 • behandling af skoldkopper.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Aciclovir 1 A Farma

Tag ikke Aciclovir 1 A Farma

 • hvis du er allergisk over for aciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er allergisk over for valaciclovir (et andet lægemiddel mod herpes).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Aciclovir 1 A Farma 

 • hvis du er ældre og/eller har nedsat nyrefunktion
 • hvis du har svækket immunforsvar og er i langvarig behandling med Aciclovir 400 - 1 A Farma eller tidligere har fået Aciclovir 400 - 1 A Farma
 • hvis du har en arvelig galactoseintolerans (Lapp lactasedifiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

 

Hvis du tager Aciclovir 400 - 1 A Farma mod helvedesild (herpes zoster), skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.
 

Hvis du får Aciclovir 400 - 1 A Farma i høje doser skal du sørge for at indtage tilstrækkeligt med væske.
 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Aciclovir 1 A Farma. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Aciclovir 1 A Farma

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • urinsygegigt (probenecid).
  • for meget mavesyre (cimetidin)
  • afstødning af organer efter transplantationer (mycophenolatmofetil)
  • astma og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) (theophyllin)

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Aciclovir 1 A Farma sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Aciclovir 1 A Farma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Aciclovir 1 A Farma efter aftale med lægen.

 

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du kun tage Aciclovir 1 A Farma efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed: 

 • Det er ikke undersøgt om Aciclovir 1 A Farma påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Aciclovir 1 A Farma påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. 

Aciclovir 1 A Farma indeholder lactose

 • Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Aciclovir 1 A Farma

Tag altid Aciclovir 1 A Farma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Delekærven er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel. 

Tabletterne kan ikke deles i to lige store doser. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Herpes på hud og slimhinder:  

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen i 5 dage. 

 

Helvedesild og skoldkopper:  

1 tablet på 800 mg 5 gange om dagen i 7 dage. 

Hvis du tager Aciclovir 1A Farma mod helvedesild, skal du starte behandlingen hurtigst muligt og senest 3 døgn efter første tegn på udbrud. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:  

Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar:  

1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

 

Ældre: 

Dosis er den samme som hos voksne medmindre der er nyreproblemer. I så fald skal dosis nedsættes. Følg lægens anvisning.
Ældre der tager store doser aciclovir gennem munden, skal sørge for at drikke rigeligt med væske. 

 

Brug til børn og unge: 

Langtidsbehandling af hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:  

2 - 14 år: Enten 1 tablet på 400 mg 2 gange om dagen eller 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Under 2 år: Enten 1 tablet på 200 mg 2 gange om dagen eller ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 4 gange om dagen. Din læge vil måske ændre dosis efter et stykke tid. Følg lægens anvisning. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis barnet har nedsat immunforsvar:  

2 - 14 år: 1 tablet på 200 mg 5 gange om dagen. 

Under 2 år: ½ tablet på 200 mg (i alt 100 mg) 5 gange om dagen. 

 

Skoldkopper:  

Over 6 år: 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

2 - 6 år: 1 tablet på 400 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

 

Under 2 år: 1 tablet på 200 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

 

Dosis kan bestemmes ved 20 mg/kg legemesvægt, dog skal børn normalt ikke have mere end 1 tablet på 800 mg 4 gange om dagen i 5 dage. 

Tal med lægen. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Hvis du har nedsat nyrefunktion kan det være nødvendigt at nedsætte dosis og du skal sørge for at du drikker tilstrækkeligt med væske. Følg lægens anvisninger. 

 

Behandling af herpes simplex-infektioner 

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dagligt med 12 timers interval. 

 

Behandling af helvedesild (herpes zoster) 

Ved moderat nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 800 mg 3 gange dagligt med ca. 8 timers interval. 

Ved alvorlig nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 800 mg 2 gange dagligt med ca. 12 timers interval. 

 

Langtidsbehandling ved hyppigt tilbagevendende herpesudbrud:  

Ved nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dagligt. 

 

Forebyggelse af herpes på hud og slimhinder hvis du har nedsat immunforsvar:  

Ved nedsat nyrefunktion anbefales det, at dosis nedsættes til 200 mg 2 gange dagligt. 

 

Aciclovir 1 A Farma, lægemiddelform fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Aciclovir 1 A Farma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Aciclovir 1 A Farma, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

 • Kvalme
 • Opkastning
 • Hovedpine
 • Forvirring

Hvis du har glemt at tage Aciclovir 1 A Farma

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Aciclovir 1 A Farma

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader) (trombocytopeni). Kontakt læge eller skadestue.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen (encephalopati). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Nyresmerter, kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse (hepatitis), gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Svimmlehed.
 • Kvalme, opkastning.
 • Diarré.
 • Mavesmerter (abdominalsmerter).
 • Kløe (pruritus)
 • Udslæt, øget følsomhed af huden for lys (fotosensibilitet).
 • Træthed.
 • Feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Nældefeber (urticarial).
 • Hårtab.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Åndenød / åndedrætsbesvær (dyspnø). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer) (leukopeni). Kan blive alvorligt. Hvis De/du får feber, skal du straks kontakte læge.
 • Rysten (tremor).
 • Usikre bevægelser (ataksi).
 • Tale besvær (dysartri).
 • Døsighed (somnolens)
 • Akut sindslidelse (psykiske forstyrrelser). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro.
 • Forvirring.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

 

Aciclovir 1 A Farma kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. urinprøver, leverprøver etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Aciclovir 1 A Farma utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Aciclovir 1 A Farma efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Aciclovir 1 A Farma ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Aciclovir 1 A Farma indeholder:

Aktivt stof: 

Aciclovir 400 mg 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, Copovidon, magnesiumstearat 

Udseende og pakningsstørrelser:

Aciclovir 1A Farma 400 mg: Hvid, hvælvet, rund tablet, med delekærv på den ene side. 

 

Aciclovir 1 A Farma fås i: 

Aciclovir 1 A Farma 400 mg i pakninger med 70 tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Tlf.: +45 6395 2700 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ. 

 

I Danmark markedsføres Aciclovir 1 A Farma også som Aciclovir “1 A Pharma”. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...