Zolpidem "Hexal"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Hexal

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zolpidem Hexal 10 mg, filmovertrukne tabletter 

zolpidemtartrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem Hexal
 3. Sådan skal du tage Zolpidem Hexal
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zolpidem Hexal er et hypnotikum, der tilhører gruppen af benzodiazepinlignende midler. Det anvendes til kortvarig behandling af søvnforstyrrelser hos voksne.

Behandling med benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler ordineres kun imod søvnforstyrrelser, der er alvorlige, invaliderende eller årsag til udtalte problemer. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zolpidem Hexal

Tag ikke Zolpidem Hexal

 • hvis du er allergisk over for zolpidem eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6)
 • hvis du lider af alvorlig muskelsvækkelse (myastenia gravis)
 • hvis du har korte pauser i vejrtrækningen, når du sover (søvnapnøsyndrom)
 • hvis du har akut og/eller alvorligt nedsat vejrtrækningsfunktion (hvor lungerne ikke kan få tilstrækkelig ilt) (respiratorisk insufficiens)
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion (hepatisk insufficiens), da det medfører en risiko for hjerneskade (encefalopati).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Zolpidem Hexal. 

Generelt  

Før behandlingen med Zolpidem Hexal: 

 • skal årsagen til søvnforstyrrelserne klarlægges
 • skal underliggende sygdomme behandles.

Hvis du efter 7-14 dages behandling stadig har søvnforstyrrelser, kan dette tyde på en psykisk eller fysisk sygdom, hvilket skal undersøges. Du bør kontakte lægen.
Følgende virkninger er observeret efter brug af benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (f.eks. Zolpidem Hexal) eller andre hypnotika (søvnmidler): 

 • Afhængighed

Der er risiko for udvikling af fysisk og psykisk afhængighed. Risikoen for afhængighed øges med dosis og behandlingsvarigheden og er forøget hos patienter med tidligere alkohol- eller medicinmisbrug. Hvis der er udviklet fysisk afhængighed, vil et pludseligt ophør med behandlingen medføre abstinenssymptomer. 

 • Hukommelsestab (amnesi)

Der kan opstå midlertidigt hukommelsestab.(anterograd amnesi). 

Denne tilstand forekommer generelt nogle timer efter indtagelse af Zolpidem Hexal. For at minimere denne risiko, bør du sikre dig, at uafbrudt søvn i 8 timer vil være mulig (se afsnit 4). 

 • Psykiatriske og ”paradoksale” reaktioner

Rastløshed, indre rastløshed, irritabilitet, aggressivitet, tvangstanker (psykoser), raserianfald, mareridt, hallucinationer, søvngængeri, uhensigtsmæssig adfærd, øget søvnforstyrrelse og andre negative adfærdsforstyrrelser er forekommet under behandling. 

Hvis du får sådanne bivirkninger, skal du stoppe med at tage Zolpidem Hexal og kontakte lægen. Det er mest sandsynligt, at disse reaktioner forekommer hos ældre. 

 • Søvngængeri og anden tilknyttet adfærd,

for eksempel ”kørsel i søvne”, tilberedning og indtagelse af mad i søvne, foretagelse af telefonopkald eller gennemførelse af samleje, uden nogen erindring derom, er blevet indberettet for patienter, der har taget Zolpidem Hexal, og som ikke var helt vågne. Risikoen for sådanne virkninger kan være forhøjet, hvis du indtager Zolpidem Hexal sammen med alkohol eller andre lægemidler, der nedsætter centralnervesystemets aktivitet, eller hvis du overskrider den anbefalede maksimumdosis. Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever disse hændelser. Din læge vil muligvis anbefale, at du afbryder behandlingen.  

 • Psykomotorisk hæmning den efterfølgende dag (se også Trafik- og arbejdssikkerhed)

Dagen efter du har taget Zolpidem Hexal, kan risikoen for psykomotorisk hæmning, herunder forringet køreevne, øges, hvis:  

  • du tager dette lægemiddel mindre end 8 timer før, du udfører aktiviteter, der kræver din opmærksomhed
  • du tager en højere dosis end den anbefalede
  • du tager Zolpidem Hexal samtidig med, at du tager anden medicin, der hæmmer centralnervesystemet, eller anden medicin, der øger indholdet af Zolpidem Hexal i blodet, eller hvis du samtidig drikker alkohol eller tager ulovlige stoffer

Tag en enkelt dosis umiddelbart før sengetid.
Du må ikke tage en ekstra dosis i løbet af samme nat.
Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler (som f.eks. Zolpidem Hexal) må ikke anvendes som eneste behandling af vrangforestillinger (psykoser) og depression eller angst i forbindelse med depression. 

Særlige patientgrupper

 • Hvis du er ældre eller svækket. Du skal have en lavere dosis (se afsnit 3).

Zolpidem Hexal har en muskelafslappende effekt. Derfor har især ældre patienter risiko for at falde og derved pådrage sig hoftebrud, når de står ud af sengen om natten. 

 • Hvis du har nedsat nyrefunktion. Din krop kan være længere tid om at udskille Zolpidem Hexal. Dosisjustering er ikke nødvendig, men der skal udvises forsigtighed. Kontakt lægen.
 • Hvis du har vejrtrækningsproblemer. Dine vejrtrækningsproblemer kan blive forværret.
 • Hvis du har eller har haft et alkohol- eller stofmisbrug. Du skal overvåges nøje af lægen under behandling med Zolpidem Hexal, da du har risiko for tilvænning og psykologisk afhængighed.
 • Hvis du lider af en svær leversygdom. Du må ikke bruge Zolpidem Hexal, da du har risiko for hjerneskade (encefalopati). Kontakt lægen.
 • Hvis du har vrangforestillinger (psykoser), depression eller angst, der er relateret til depression, må Zolpidem Hexal ikke være den eneste behandling, du får.

Brug af anden medicin sammen med Zolpidem Hexal

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Andre lægemidler kan påvirkes af Zolpidem Hexal. Omvendt kan andre lægemidler påvirke, hvor godt Zolpidem Hexal virker. Du vil muligvis opleve øget søvnighed, hvis Zolpidem Hexal bruges i kombination med de lægemidler, der er angivet nedenfor. 


Zolpidem Hexal kan påvirke/påvirkes af: 

 • Stærke smertestillende midler (narkotiske smertestillende midler). Øget eufori kan forekomme, hvilket kan medføre øget psykisk afhængighed.
 • Muskelafslappende midler.
 • Lægemidler til behandling af en række svampeinfektioner, for eksempel itraconazol og ketoconazol. Anvendelse af ketoconazol samtidig med Zolpidem Hexal kan forstærke virkningen af døsighed.
 • Clarithromycin og erythromycin (antibiotika).
 • Ritonavir (et antiretroviralt lægemiddel til behandling af hiv og aids).

Hvis du tager følgende medicin sammen med Zolpidem Hexal, kan døsighed og psykomotorisk hæmning, herunder forringet køreevne, være øget den efterfølgende dag. 

 • Medicin mod visse psykiske problemer (antipsykotika)
 • Medicin mod søvnproblemer (hypnotika)
 • Medicin for at berolige eller mod angst
 • Medicin mod depression
 • Medicin mod moderate til stærke smerter (narkotiske analgetika)
 • Medicin mod epilepsi
 • Medicin brugt til narkose
 • Medicin mod høfeber, udslæt eller anden allergi, som kan gøre dig søvnig (sedative antihistaminer)

Hvis du tager Zolpidem Hexal sammen med medicin mod depression (antidepressiva), herunder bupropion, desipramin, fluoxetin, sertralin og venlafaxin, kan du se ting, som ikke er virkelige (syns-hallucinationer). Det anbefales ikke at tage Zolpidem Hexal samtidig med fluvoxamin eller ciprofloxacin.
Lægemidler, der øger visse leverenzymers aktivitet kraftigt, kan nedsætte virkningen af Zolpidem Hexal, f.eks. rifampicin (et antibakterielt middel til behandling af for eksempel tuberkulose). 

Brug af Zolpidem Hexal sammen med mad og drikke

Du bør ikke indtage alkohol under behandlingen, da dette kan øge den sløvende virkning af Zolpidem Hexal og derved gøre dig mere søvnig eller døsig. Det vil også påvirke evnen til at udføre opgaver, der kræver øget koncentration, såsom bilkørsel eller betjening af maskiner. 

Graviditet, amning og fertilitet

Graviditet
Zolpidem Hexal må ikke tages under graviditet og amning, især ikke i de første 3 måneder, idet der ikke findes tilstrækkelige data til at vurdere sikkerheden af brugen af Zolpidem Hexal under graviditet og amning.
Hvis fordelen for moderen opvejer risikoen for barnet, vil din læge dog muligvis beslutte at behandle dig med Zolpidem Hexal. Hvis Zolpidem Hexal tages i en længere periode i graviditetens sidste måneder, kan der optræde abstinenssymptomer hos det nyfødte barn efter fødslen.
Amning
Da zolpidem udskilles i små mængder i modermælken, bør Zolpidem Hexal ikke indtages under amning.
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zolpidem Hexal påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner, med risiko for "søvn- kørsel". Dagen efter, at du har taget Zolpidem Hexal (og andre lægemidler mod søvnløshed), skal du være opmærksom på, at: 

 • Du kan føle dig døsig, søvnig, svimmel eller forvirret
 • Din reaktionsevne kan være nedsat
 • Dit syn kan være sløret eller du kan se dobbelt
 • Du kan være mindre opmærksom

For at minimere disse virkninger anbefales det, at der er mindst 8 timer mellem indtagelse af Zolpidem Hexal og kørsel, betjening af maskiner og arbejde i højder.
Du må ikke drikke alkohol eller tage andre psykoaktive stoffer, når du tager Zolpidem Hexal da det kan forstærke ovennævnte virkninger. 

Zolpidem Hexal indeholder lactose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, før du tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal du tage Zolpidem Hexal

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Den filmovertrukne tablet skal tages sammen med væske, umiddelbart før sengetid. 

Den anbefalede dosis er:

Voksne  

Den anbefalede dosis er 10 mg (1 tablet) Zolpidem Hexal i løbet af 24 timer. Nogle patienter kan få ordineret en lavere dosis. Zolpidem Hexal skal tages: 

 • som en enkeltdosis
 • umiddelbart før sengetid.

Du skal sørge for, at der går mindst 8 timer, fra du tager denne medicin, til du udfører aktiviteter, der kræver din opmærksomhed. 

Tag ikke mere end 10 mg i løbet af 24 timer. 

Ældre og svækkede patienter og patienter med nedsat leverfunktion  

Den anbefalede dosis er ½ tablet Zolpidem Hexal 10 mg (5 mg). Dosis bør kun øges til 1 tablet Zolpidem Hexal 10 mg (10 mg), hvis virkningen er utilstrækkelig, og lægemidlet tåles godt. 

Børn og unge  

Zolpidem Hexal må ikke anvendes til børn og unge under 18 år. 

Hvor længe skal du tage Zolpidem Hexal?

Den søvnfremmende (hypnotiske) effekt kan blive reduceret efter gentagen brug i flere uger. Behandlingen skal vare så kort en periode som muligt. Generelt kan det være fra nogle få dage op til 2 uger og ikke over 4 uger, inklusive den trinvise nedtrapningsfase. Lægen vil fortælle dig, hvordan du gradvist kan nedsætte dosis for at undgå abstinenser. 

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at behandle i mere end 4 uger. Lægen vil revurdere, hvordan du reagerer på behandlingen og tage stilling til, om det er nødvendigt i dit tilfælde. 

Hvis du har taget for meget Zolpidem Hexal

Kontakt straks lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Zolpidem Hexal, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Medbring beholderen og evt. resterende tabletter eller denne indlægsseddel, så lægen kan se, nøjagtigt hvilket lægemiddel du har taget. 

Ved overdosering med Zolpidem Hexal kan symptomerne variere fra ekstrem søvnighed til let koma og eventuelt fatal koma. 

Hvis du har glemt at tage Zolpidem Hexal

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du har glemt at tage en dosis, kan du tage en tablet, hvis du stadig har mulighed for at sove i 7-8 timer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du først tage en tablet den efterfølgende aften ved sengetid. 

Fortsæt derefter med at tage Zolpidem Hexal som ordineret af din læge. 

Hvis du holder op med at tage Zolpidem Hexal

Afbryd ikke behandlingen med Zolpidem Hexal pludseligt. Risikoen for abstinenser er større efter brat ophør med behandlingen (se afsnit 2 ”Abstinenssymptomer”). Din læge vil rådgive dig i, hvordan du gradvist nedsætter dosis. 

Hvis behandlingen standses pludselig, kan din søvn forværres midlertidigt (rebound-fænomen). Dette kan følges af humørsvingninger, angst og hvileløshed. Abstinenssymptomerne består af hovedpine eller muskelsmerter, ekstrem angst og anspændthed, hvileløshed, forvirring, irritabilitet og søvnforstyrrelser, og i alvorlige tilfælde kan der opstå manglende virkelighedssans (derealisation), fremmedgørelse af en selv (depersonalisation), abnorm følsomhed over for lyd (hyperakusi), følelsesløshed og prikken i ekstremiteter, overfølsomhed over for lys, støj og fysisk kontakt, hallucinationer eller krampeanfald (epileptiske kramper). Det er vigtigt, at du er opmærksom på muligheden for sådanne symptomer, så din angst minimeres. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.  

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er ofte forbundet med den enkelte patients følsomhed over for lægemidlet og opstår oftest inden for den første time efter indtagelse af tabletten, hvis man ikke går i seng eller falder i søvn med det samme. 

Disse bivirkninger forekommer hyppigst hos ældre patienter. 

Stop med at tage Zolpidem Hexal og tag straks til lægen eller hospitalet, hvis:

Du får en allergisk reaktion. Tegnene kan omfatte: udslæt, synke- eller vejrtrækningsproblemer, hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge. 

Fortæl det til lægen så hurtigt som muligt, hvis du får en eller flere af følgende bivirkninger:

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):  

 • Infektion i luftvejene
 • Fornemmelse af ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), uro, mareridt.
 • Søvnighed den næste dag, følelsesløshed, svækket opmærksomhed, træthed, hovedpine, svimmelhed, hukommelsesbesvær, som kan være forbundet med uhensigtsmæssig adfærd, manglende koordination af musklerne (ataksi), forværring af søvnløshed.
 • En snurrende fornemmelse med tab af balancen (vertigo), manglende koordination af musklerne (ataksi).
 • Diarré, kvalme, opkastning, mavepine
 • Rygsmerter
 • Træthed.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):  

 • Forvirring, irritabilitet
 • Dobbeltsyn
 • Udslæt, nældefeber, kløe, øget svedtendens

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):  

 • Hvileløshed, aggression, vrangforestillinger, vrede, mentale forstyrrelser, (psykose), søvngængeri, uhensigtsmæssig adfærd og andre adfærdsmæssige bivirkninger, som kan være forbundet med uhensigtsmæssig adfærd (se afsnit 2). Sådanne reaktioner opstår med større sandsynlighed hos ældre personer.
 • En eksisterende depression kan blive afsløret i forbindelse med anvendelse af Zolpidem Hexal eller andre sovepiller (hypnotika).
  Anvendelse af Zolpidem Hexal i længere tid kan føre til fysisk eller psykisk afhængighed. Hvis du pludselig holder op med at tage Zolpidem Hexal, kan du få abstinenssymptomer (se afsnit 2).
 • Der er indberettet tilfælde af misbrug af Zolpidem Hexal hos stofmisbrugere.
 • Nedsat seksualdrift (libido).
 • Mindre bevidsthed om omgivelserne.
 • Langsommere åndedræt (respirationsdepression)
 • Muskelsvaghed.
 • Abnorm kropsholdning under gang (abnorm gang), lægemiddeltolerance, fald (fortrinsvis ældre patienter, og hvis Zolpidem Hexal ikke tages som ordineret).
 • Forhøjede leverenzymer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

Brug ikke Zolpidem Hexal efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zolpidem Hexal 10 mg, filmovertrukne tabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Zolpidemtartrat.
 • En tablet indeholder 10 mg zolpidemtartrat.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  • Tabletkerne: Succinsyre, natriumstivelsesglycolat (type A), mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloid siliciumdioxid, vandfri.
  • Tabletovertræk: Lactosemonohydrat, makrogol 4000, hypromellose og farvestoffet titaniumdioxid (E171).
 • Udseende og pakningsstørrelser

Zolpidem Hexal er hvide, aflange og hvælvede filmovertrukne tabletter med delekærv. 

Pakningsstørrelse: 

Blisterpakning i en æske, indeholdende: 10, 20, 28, 30, 30x1, 50, 98 eller 100 filmovertrukne tabletter.  

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

HEXAL A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark 

Fremstiller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland  

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 30. oktober 2018  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...