Petidin "DAK"

suppositorier 100 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Petidin DAK 100 mg suppositorier 

Pethidinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Petidin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Petidin DAK
 3. Sådan skal du bruge Petidin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Petidin DAK (herefter kaldet Petidin) er et stærkt smertestillende middel, der påvirker de områder i hjernen, som registrerer smerter. 

 

Du kan bruge Petidin ved stærke smerter og til indledende smertebehandling før en operation med forventede stærke smerter. 

 

Lægen kan have givet dig Petidin for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Petidin DAK

Brug ikke Petidin, hvis du:

 • er overfølsom over for pethidinhydrochlorid eller det øvrige indholdsstof
 • er eller har været i behandling med medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere) inden for de sidste 14 dage
 • har forhøjet tryk i hjernen på grund af slag mod hovedet eller har stærk hovedpine og opkastninger af anden årsag
 • har nedsat vejrtrækning

 

Du må ikke få Petidin, hvis du ligger i koma. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen inden du bruger Petidin, hvis du: 

 • har vejrtrækningsbesvær, astma eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • har tendens til kramper
 • har hurtig, meget uregelmæssig puls
 • har pludseligt opståede mavesmerter
 • har en arvelig blodmangel-sygdom (seglcelleanæmi)
 • har for lavt stofskifte (myxødem)
 • har nedsat binyrebarkfunktion (Addison´s sygdom)
 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom)
 • har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring
 • har kronisk lever- eller nyresygdom
 • er over 65 år

 

Du må ikke tage Petidin sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Petidin. 

 

Du skal være opmærksom på, at du kan blive afhængig af Petidin. 

 

Petidin står på dopinglisten og kan medføre udelukkelse ved sportsstævner. Spørg lægen. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår og for megen mavesyre (cimetidin)
 • medicin mod virusinfektioner (aciclovir)
 • medicin mod HIV (ritonavir)
 • anden medicin mod stærke smerter (opioider)
 • medicin mod alkoholmisbrug
 • medicin mod kramper (chloralhydrat)
 • beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner, se afsnit nedenfor)
 • muskelafslappende medicin
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 • visse typer af medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
 • medicin mod epilepsi (phenytoin, fosphenytoin)
 • medicin mod fedme (sibutramin)

 

Samtidig brug af Petidin og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. 


Men hvis lægen alligevel ordinere Petidin sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. 

 

Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Petidin sammen med mad og drikke

Du må ikke tage Petidin DAK sammen med alkohol, da det forstærker virkningen af Petidin. 

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun bruge Petidin efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun bruge Petidin efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Petidin kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du bruge Petidin DAK

Brug altid Petidin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Du skal indføre stikpillen i endetarmen med den flade ende først. Indføring sker lettest, når du enten sidder på hug, sidder foroverbøjet på toilettet eller ligger på siden i sengen. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 stikpille (100 mg) hver 3. - 4. time. Lægen vil ordinere den dosis, der er nødvendig til dine smerter. Følg lægens anvisning.  

 

Ældre: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.  

 

Børn: Børn må kun få Petidin 100 mg suppositorier efter lægens anvisning.  

 

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.  

Hvis du har brugt for mange Petidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Petidin, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har brugt for mange Petidin kan være slap muskulatur, kold og klam hud, af og til langsom puls og lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, søvntrang, der kan føre til ekstrem sløvhed og koma. Alvorlig overdosering kan medføre uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, hjertestop og død. 

Hvis du har glemt at bruge Petidin

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Petidin

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Petidin. Du må ikke pludselig stoppe behandlingen, da du kan få abstinenssymptomer. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Petidin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Ikke alvorlige: Svimmelhed, besvimelse, uklarhed, sløvhed, kvalme, opkastninger, humørsvingninger (opstemthed, depression).  

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Alvorlige: Muskelkramper og krampeanfald, svækket vejrtrækning, blå farvning af læber og negle, hurtig puls, abstinenssymptomer hos spædbørn (bl.a. rastløshed, opkastning, øget appetit, irritabilitet, rysten, hyperaktivitet, stoppet næse, kramper, skinger gråd).  

Ikke alvorlige: Galdevejskramper, langsom puls, hjertebanken, rysten, rykvise muskelsammentrækninger, mundtørhed, forstoppelse, nældefeber, forvirring, psykisk og fysisk afhængighed.  

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Ikke alvorlige: Hallucinationer, rastløshed, udslæt, kløe, for højt blodtryk, svimmelhed på grund af for lavt blodtryk, ansigtsrødmen, besvær med at lade vandet eventuelt vandladningsstop.  

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

Alvorlige: Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk (parkinsonisme), svære symptomer fra nervesystemet (sløvhed, lammelser, kramper) ophører, når behandlingen stopper.  

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

Ikke alvorlige: Hovedpine, urinvejskramper, små pupiller, tågesyn, dobbeltsyn eller andre synsforstyrrelser. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

E-mail: dkma@dkma.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Petidin utilgængeligt for børn. 

Opbevar Petidin suppositorier under 25 ºC. 

Brug ikke Petidin efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Petidin DAK 100 mg suppositorier indeholder

Aktivt stof: pethidinhydrochlorid.
Øvrigt indholdsstof: Hårdfedt. 

Udseende og pakningsstørrelser

Petidin DAK suppositorier er hvide, aflange og rørformede stikpiller. De er spidse i den ene ende og flade i den anden. 

 

Petidin DAK findes i pakninger à 10 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S 

Dybendal Alle 10 

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda GmbH 

Robert-Bosch-Str. 8 

78224 Singen 

Tyskland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...