Petidin "DAK"

tabletter 25 mg

Takeda Pharma A/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Petidin DAK 25 mg tabletter 

Pethidinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel ses på www.indlaegsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Petidin DAK
 3. Sådan skal du tage Petidin DAK
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Petidin DAK er et smertestillende lægemiddel til behandling af stærke smerter og til indledende smertebehandling før operation.  

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Petidin DAK

Tag ikke Petidin DAK:

 • hvis du er allergisk over for pethidin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Petidin DAK (angivet i afsnit 6)
 • hvis du tager eller inden for de sidste 2 uger har taget medicin mod depression eller Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
 • hvis du har forhøjet tryk i hjernen (for eksempel på grund af slag mod kraniet)
 • hvis du har nedsat vejrtrækning

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du tager Petidin DAK, hvis du: 

 • har vejrtrækningsbesvær, astma eller rygerlunger (KOL)
 • har tendens til kramper
 • har forstyrrelser i hjerterytmen
 • har pludseligt opståede mavesmerter
 • har en arvelig blodmangel-sygdom (seglcelleanæmi)
 • har for lavt stofskifte
 • har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom)
 • har højt blodtryk på grund af en svulst i binyrerne eller andre steder (fæokromocytom)
 • har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring
 • har kronisk lever- eller nyresygdom
 • er over 65 år

 

Du skal være opmærksom på, at du kan blive afhængig af Petidin DAK. 

 

Hvis du er aktiv sportsudøver, skal du være opmærksom på, at Petidin DAK er optaget på dopinglisten. 

Brug af anden medicin sammen med Petidin DAK

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
Det er især vigtigt, at du fortæller til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager: 

 • medicin mod mavesår og for megen mavesyre (cimetidin)
 • medicin mod virusinfektioner (aciclovir)
 • medicin mod HIV (ritonavir)
 • anden medicin mod stærke smerter eller alkoholmisbrug (opioider)
 • medicin mod kramper (chloralhydrat)
 • beroligende medicin (phenobarbital, benzodiazepiner, se afsnit nedenfor)
 • muskelafslappende medicin
 • medicin mod psykoser (phenothiaziner)
 • visse typer af medicin mod depression og Parkinsons sygdom (MAO-hæmmere)
 • medicin mod epilepsi (phenytoin, fosphenytoin)
 • medicin mod fedme (sibutramin)

 

Samtidig brug af Petidin og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. 


Men hvis lægen alligevel ordinere Petidin sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. 


Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Petidin DAK sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Petidin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Du bør ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Petidin DAK, da alkohol forstærker den sløvende virkning af Petidin DAK. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager Petidin DAK. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun tage Petidin DAK efter aftale med lægen. 

 

Amning 

Hvis du ammer, må du kun tage Petidin DAK efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Petidin DAK kan virke sløvende og kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Petidin DAK indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Petidin DAK

Tag tabletten med rigelig væske. 

 

Tag altid Petidin DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.  

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 4 - 8 tabletter hver 3. - 4. time. Dosis tilpasses individuelt efter lægens anvisning 

 

Ældre over 65 år: Dosis nedsættes efter lægens anvisning. 

 

Børn over 4 år: 0,5 mg - 2 mg pr. kg legemsvægt hver 3. - 4. time. Dosis tilpasses individuelt efter lægens anvisning. 

 

Du må kun bruge Petidin DAK 25 mg tabletter til børn under 4 år efter lægens anvisning.  

 

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.  

 

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller ophør af behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har taget for mange Petidin DAK

Kontakt lægen eller apoteket hvis du har taget flere Petidin DAK, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Tegn på at du har taget for mange Petidin DAK kan være slap muskulatur, kold og klam hud, af og til langsom puls og lavt blodtryk. Vejrtrækningsbesvær, søvntrang, der kan føre til ekstrem sløvhed og koma. Alvorlig overdosering kan medføre åndedrætsstop, hjertestop og død. 

Hvis du har glemt at tage Petidin DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Petidin DAK

Rådfør dig med lægen hvis du ønsker at afslutte behandlingen. Du må ikke afbryde behandlingen brat, da du kan få abstinenssymptomer. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede): 

Svimmelhed, besvimelse, uklarhed, sløvhed, kvalme, opkastninger, humørsvingninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): 

Muskelkramper og krampeanfald (alvorlig), vejrtrækningsbesvær (alvorlig), abstinenssymptomer hos spædbørn af mødre, der har taget pethidin under graviditeten (bl.a. rastløshed, opkastning, øget appetit, irritabilitet og rysten) (alvorlig), galdevejskramper, hurtig puls, langsom puls, hjertebanken, rysten, mundtørhed, forstoppelse, nældefeber, forvirring, psykisk og fysisk afhængighed. 

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):  

Hallucinationer (alvorlig). 

 

Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger. 

 

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre, ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse, kan du spørge lægen eller apoteket. 

 

Fortæl lægen eller apoteket hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til  

 

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,  

Websted: www.meldenbivirkning.dk,  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Petidin DAK utilgængeligt for børn. 

Brug ikke Petidin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Petidin DAK 25 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: pethidinhydrochlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: gelatine, kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrystallinsk cellulose (E 460) og talcum (E 553b). 

Udseende og pakningsstørrelser

Petidin DAK er runde, hvide tabletter med delekærv.  

 

Petidin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S  

Dybendal Alle 10  

DK-2630 Taastrup 

Fremstiller

Takeda Pharma A/S  

Langebjerg 1 

DK-4000 Roskilde 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...