Locoid Crelo

kutanemulsion 0,1%

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Locoid® Crelo® 1 mg/ml (0,1 %), kutanemulsion  

Hydrocortisonbutyrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo
 3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid Crelo indeholder hydrocortisonbutyrat. Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden. Du kan bruge Locoid Crelo ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid Crelo

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid Crelo:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid Crelo (angivet i afsnit 6).
 • hvis din hudsygdom er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin mod betændelsen.
 • mod virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • mod rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • mod betændt eksem eller irritation i huden omkring munden.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid Crelo 

 • Hvis kutanemulsionen ikke hjælper i løbet af kort tid, kan din hudsygdom være betændt med bakterier eller svampe. Tal med lægen.
 • Du må ikke bruge kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig.
 • Hvis du har brugt kutanemulsionen i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen. Tal med lægen.
 • Du må kun bruge kutanemulsionen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid Crelo. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid Crelo, hvis du får en alvorlig betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Børn

Længere tids behandling af børn bør undgås. 

Brug af anden medicin sammen med Locoid Crelo

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

Der er ikke kendskab til problemer ved brug af Locoid Crelo sammen med andre lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge  

eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Du må kun bruge Locoid Crelo efter lægens anvisning. 

 

Amning  

Du kan amme, selv om du bruger Locoid Crelo. 


Du skal vaske kutanemulsionen af, inden du ammer dit barn, hvis du påfører kutanemulsionen på brystet eller brystvorten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid Crelo påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Locoid Crelo indeholder cetostearylalkohol, propylenglycol, butylhydroxytoluen, propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat

 • Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).
 • Propylenglycol kan give irritation af huden.
 • Butylhydroxytoluen kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem) og i rritation af øjne og slimhinder.
 • Propylparahydroxybenzoat (E 216) og butylparahydroxybenzoat kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du bruge Locoid Crelo

Brug altid Locoid Crelo nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne:  

 • Brug Locoid Crelo på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig.
 • Vask hænderne omhyggeligt efter brug, medmindre det er hænderne, som du behandler.
 • Pas på, at kutanemulsionen ikke kommer i øjnene
 • Brug ikke kutanemulsionen i længere tid, end lægen har fortalt dig.

 

Brug til børn:  

Du skal følge lægens anvisning. 


Du må kun ændre dosis efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Locoid Crelo

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Locoid Crelo, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid Crelo på store områder igennem lang tid. 


Der er ikke set tilfælde af overdosering med Locoid Crelo. Intensiv brug under dækkende plaster, eller tætsiddende bandager kan medføre binyrebarkhormonhæmning. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid Crelo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.  

 

Brug Locoid Crelo, så snart du kommer i tanke om det. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid Crelo

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid Crelo i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du må kun bruge Locoid Crelo i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med din læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjælden (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer): 

 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden herunder betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Ny infektion.
 • Kontakteksem.
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Sløret syn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 

Lægemiddelstyrelsen via  

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.  

 

Må ikke opbevares over 25 °C. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid Crelo indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortisonbutyrat. 1 ml kutanemulsion indeholder 1 mg hydrocortisonbutyrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: macrogolcetostearylether, cetostearylalkohol, hvid blød paraffin, paraffin, hjulkroneolie, butylhydroxytoluen, propylparahydroxybenzoat (E 216), butylparahydroxybenzoat, propylenglycol, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Hvid eller næsten hvid emulsion. 

 

Pakningsstørrelser  

Locoid Crelo fås i en pakningsstørrelse á 100 ml. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Locoid® og Crelo® er registrerede varemærker, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2018.  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...