Dixarit®

overtrukne tabletter 25 mikrogram

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

DIXARIT® 25 mikrogram overtrukne tabletter 

Clonidinhydrochlorid 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret Dixarit til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit.
 3. Sådan skal du tage Dixarit.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Dixarit virker ved at påvirker blodtrykket og udvider blodkarrene i kroppen.
 • Du kan tage Dixarit til forebyggelse af migræne. Dixarit kan ikke anvendes til akutte migræneanfald. Hedeture i den menopausale fase, når du ikke tåler behandling med østrogen.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.  

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dixarit

Tag ikke Dixarit

 • hvis du er allergisk over for clonidinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dixarit (angivet i punkt 6).
 • hvis du har langsom puls som følge af syg sinus-knude eller har meget langsom puls med tendens til besvimelse (AV-blok).
 • hvis du ikke har arvelig galactoseintolerans, en særlig form for hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/ galactoseintolerans.
 • hvis du har arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption eller sucraseisomaltasemangel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, elle apotekspersonalet, før du tager Dixarit 

 • hvis du hjerterytmeforstyrrelse med langsom puls (bradyarytmi) eller som følge af syg sinus-knude.
 • hvis du har forstyrrelser i blodomløbet i kroppen eller hjernen.
 • depression.
 • hvis du har føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, hvor vejrtrækningen også kan rammes (polyneuropati).
 • hvis du lider af forstoppelse (obstipation).
 • hvis du har nedsat nyrefunktion (Dixarit udskilles fra kroppen igennem nyrene).
 • hvis du har nedsat hjertefunktion eller alvorlig hjertesygdom. Du skal i de tilfælde overvåges omhyggeligt af din læge.
 • hvis du bruger kontaktlinser. Dixarit kan nedsætte tåredannelsen.
 • hvis du får medicin mod ADHD eller mod narkolepsi (sygdom, hvor man er unaturlig træt og pludselig falder i søvn), indeholdende methylphenidat. Du bør ikke anvende Dixarit samtidig, da der er set alvorlige bivirkninger som dødsfald.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Dixarit. Det kan have betydning for prøveresultaterne.  

 

Så længe du får Dixarit, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 

 

Du skal ved nedsat nyrefunktion, have dit blodtryk kontrolleret jævnligt. 

 

Børn og unge bør ikke behandles med Dixarit. 

Brug af anden medicin sammen med Dixarit

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • forhøjet blodtryk (betablokkere, calcium antagonister, ACE-hæmmere, diuretika).
 • impotens (phentolamin eller andre stoffer indeholdende alfa2-receptor blokerende egenskaber).
 • depression (tricykliske antidepressiva, neuroleptika med alfa-receptor blokerende effekt).
 • beroligende (benzodiazepiner, buspiron, pregabalin, hydroxyzin, beta-blokkere).
 • sovemedicin (benzodiazepiner).
 • ADHD (methylphenidat).

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Dixarit sammen med mad, drikke og alkohol

 • Du må ikke drikke alkohol under behandlingen med Dixarit.
 • Du skal tage Dixarit overtrukne tabletter med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper- sonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, må du kun tage Dixarit efter aftale med lægen. Clonidin passerer moderkagen og kan sænke pulsen på fosteret.

Amning: 

 • Hvis du ammer, må du ikke tage Dixarit, da det går over i mælken. Tal med lægen.
 • Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Dixarit er nødvendig. Tal med lægen.

Fertilitet: 

 • Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat fertilitet hos kvinder.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Dixarit kan give bivirkninger (svimmelhed, døsighed og/eller synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dixarit

Denne medicin indeholder lactose og saccharose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Dixarit. 

3. Sådan skal du tage Dixarit

Tag altid Dixarit nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvis du skal stoppe med behandling, skal dosis nedsættes gradvis over 2-4 dage. Tal med din læge. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

1 tablet 2 gange dagligt (en morgen og en aften). 

Ved utilstrækkelig virkning efter 2 ugers behandling kan dosis øges gradvist op til 3 tabletter 2 gange daglig. Fuld virkning kan forventes efter 2 - 4 ugers behandling. 

 

Ældre: 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Børn og unge under 18 år: 

Dixarit bør ikke anvendes af børn og unge. 

 

Nedsat nyrefunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Dixarit

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Dixarit, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Symptomer: 

Indsnævring af pupillerne, døsighed, lavt blodtryk, højt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen, lav legemstemperatur, søvnlignende bevidsthedssvækkelse herunder koma, svækket vejrtrækning herun- der åndenød, astma-lignende anfald, diaré. 

Hvis du har glemt at tage Dixarit

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Dixarit

Kontakt lægen, hvis du ønsker at afbryde eller stoppe behandlingen med Dixarit. 

Du bør nedtrappe Dixarit over en periode på 2 - 4 dage, hvor du gradvist indtager mindre og mindre Dixarit. Pludselig ophør efter en længerevarende behandling med høje doser Dixarit kan medføre rastløshed, hjertebanken, rystelser, hurtig blodtryksstigning, nervøsitet, rysten, hovedpine og kvalme. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dixarit kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue (AV-blok). Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Sløvhed.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Dixarit i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk (ortostatisk hypotension).

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Smerter i spytkirtlen.
 • Forstoppelse, kvalme, opkastning.
 • Træthed.
 • Impotens (erektil dysfunktion).
 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Søvnforstyrrelse.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue (sinus-bradykardi). Ring evt. 112.
 • Føleforstyrrelser i arme og ben.
 • Hududslæt, nældefeber, kløe.
 • Utilpashed.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Mareridt og ændret forståelse af sanseindtryk (perceptive forstyrrelser).

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (hyperglykæmi). Tal med lægen.
 • Reduktion af tårevæskeproduktion. Forsigtighed tilrådes ved brug af kontaklinser.
 • Tørhed i næseslimhinden.
 • Mavekramper, smerter, kvalme, opkastninger, blussen, færre afføringer end normalt vekslende med løse afføringer pga. pseudo- obstruktion af tarmen.
 • Hårtab.
 • Udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti).

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Langsom uregelmæssig hjertebanken (bradyarythmi).
 • Nedsat evne til at se skarpt (akkomodationsforstyrrelser).
 • Forvirring.
 • Nedsat seksualfunktion.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Dixarit utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Dixarit efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Opbevar ikke Dixarit ved temperaturer over 25 °C.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Dixarit, 25 mikrogram, overtrukne tabletter indeholder:

Clonidinhydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer

Calciumhydrogenphosphat, lactose, majsstivelse, kolloid vandfri silica, povidon, stivelse, magnesiumstearat, saccharose, talcum, akaciegummi, macrogol 6000, carnaubavoks og hvid voks, vand, indigotin (E 132),titandioxid (E 171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Dixarit tabletter er runde, bikonvekse, blå og sukker-overtrukne.
 

Dixarit fås i pakninger med 100 og 112 overtrukne tabletter af 25 mikrogram. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Tlf.: +45 6395 2700 

Mail: info@orifarm.com 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Dixarit også som Catapresan. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 11/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...