Strattera

hårde kapsler 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Strattera® 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg hårde kapsler 

Atomoxetin 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera
 3. Sådan skal du tage Strattera
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

 • Strattera er et ikke-centralt stimulerende lægemiddel, som bruges til behandling af ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos børn på 6 år, ældre og hos unge, som en del af et omfattende behandlingsprogram, som kan inkludere psykologiske, uddannelsesmæssige og sociale tiltage.
 • Strattera indeholder atomoxetin, som øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der produceres naturligt i hjernen. Noradrenalin øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten.
 • Du eller dit barn kan tage Strattera for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD - Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).
 • Man bør minimum have ADHD af moderat sværhedsgrad, som ses ved minimum en moderat funktionsnedsættelse i to eller flere sammenhænge.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Strattera

 • hvis du er allergisk over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strattera (angivet i punkt 6).
 • hvis du har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminooxidasehæmmer (MAO-hæmmer), inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre mentale lidelser. Hvis du tager Strattera sammen med en MAO-hæmmer kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være livstruende. (Du skal også vente mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Strattera).
 • hvis du har øjensygdommen snævervinklet glaukom (”grøn stær”, der er forhøjet tryk i øjet).
 • hvis du har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls eller blodtryk, da dette kan være en virkning af Strattera.
 • hvis du har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar.
 • hvis du har eller har haft en tumor i binyrerne (fæokromocytom).

Advarsler og forsigtighedsregler.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Strattera 

 • hvis du har eller har haft leverproblemer. Du skal muligvis have en mindre dosis.
 • hvis du har højt blodtryk. Strattera kan øge blodtrykket.
 • hvis du har medfødt eller erhvervet alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls.
 • hvis du har hjerteproblemer (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Strattera kan øge pulsen (hjertefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertesvigt.
 • hvis du har lavt blodtryk. Strattera kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med lavt blodtryk.
 • hvis du har en hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.
 • hvis du har problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjertefrekvens.
 • hvis du tidligere har haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Strattera kan øge hyppigheden af krampeanfald.

 

Kontakt lægen hvis du under behandling oplever 

 • hvis du under behandlingen med Strattera får hjertebanken, brystesmerter ved anstrengelse, pludselig besvimelse, åndenød/åndedrætsbesvær eller andre symptomer der tyder på hjertesygdom. Kontakt straks lægen.
 • hvis du får alvorlige psykiatriske bivirkninger herunder psykotiske reaktioner (såsom vrangforestillinger eller mistænksomhed), hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), mani (opstemt følelse eller overspændt, hvilket medfører usædvanlig adfærd), ophidselse, aggressive følelser, urolige og vrede (fjendtlige) følelser, et anderledes humør end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist, forværring af angstsymptomer, nedsat stemningsleje, depression, og lynhurtige muskeltrækninger (tics). Strattera kan muligvis også forværre disse symptomer, hvis du har haft dem tidligere.
 • selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordsforestillinger) er set hos patienter i behandling med atomoxetin. Du, dine pårørende og den behandlende læge bør derfor, under behandlingen med Strattera, være opmærksom på behovet for overvågning.

 

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som f.eks. fjendtlighed (fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) og emotionel labilitet. Du bør underrette din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller forværres efter påbegyndt behandling. Der gøres opmærksom på, at sjældne, alvorlige psykiatriske bivirkninger ligesom ved anvendelse af andre psykotrope lægemidler ikke kan udelukkes.
Derudover foreligger der ikke langtidsdata om sikkerhed for Strattera med hensyn til vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling i denne aldersgruppe.
 

Din læge vil måle: 

 • dit blodtryk og din puls (hjertefrekvens) før behandlingen med Strattera, efter hver dosisjustering samt mindst hver 6. måned derefter.
 • din højde og vægt under behandlingen med Strattera, hvis du er et barn eller en teenager.

Brug af anden medicin sammen med Strattera

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • depression (fx. MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva, lithium, fluoxetin, paroxetin, imipramin, venlafaxin og mirtazapin)
  • andre psykiske lidelser, herunder psykoser.
  • lavt blodtryk eller som bruges til at behandle blodtryk. Strattera kan påvirke blodtrykket.
  • allergi (fx. pseudoephedrin, phenylephrin).
  • astma (f.eks. salbutamol). Din læge vil holde øje med din hjertefrekvens og dit blodtryk.
  • epilepsi.
  • uregelmæssig hjerterytme.
  • infektion (fx. moxifloxacin, erythromycin)
  • stærke evt. kroniske smerter (fx. metadon, tramadol)
  • malaria (fx. mefloquin, chloroquin)
  • væske i kroppen (vanddrivende medicin, thiazid)
  • rygestop (bupropion).
  • svampeinfektion (terbinafin)
  • uro (benzodiazepiner). Tal med lægen inden du stopper med at tage benzodiazepiner.

Den måde, som Strattera nedbrydes på i kroppen, kan påvirkes af anden medicin. Det kan betyde, at Strattera bliver længere i kroppen end normalt. Eksempler på medicin, der kan gøre dette, inkluderer nogle typer af medicin mod depression, f.eks. fluoxetin og paroxetin eller anden medicin såsom quinidin og terbinafin. Det kan derfor være nødvendigt, at din læge justerer din dosis eller, at din dosis skal øges meget langsomt.
 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Strattera sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Strattera i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Hvis du er gravid, bør du kun tage Strattera efter aftale med lægen.
 • Hvis du ønsker/planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen.

Amning: 

 • Du må ikke tage Strattera, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Strattera kan hos enkelte give bivirkninger (træthed, døsighed og svimmelhed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør udvise forsigtighed, når du fører motorkøretøj eller betjener farlige maskiner, indtil du er sikker på, at dine evner til dette ikke påvirkes af Strattera. 

3. Sådan skal du tage Strattera

Tag altid Strattera nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Kapslerne bør sluges sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

 

Vigtig information om kapslernes indhold 

Strattera kapsler er ikke beregnet til at blive åbnet. Strattera kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt som muligt. 

Den sædvanlige dosis er

Strattera kan tages som en enkelt daglig dosis om morgenen. 

Hvis du føler dig utilpas med kvalme, søvnig eller ikke opnår fuld effekt af Strattera, så kan lægen ændre dosis til at du skal tage Strattera to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften). 

 

Tag Strattera på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage kapslerne. 

 

Når du er begyndt at tage Strattera, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne. 

 

Hvis du er begyndt behandlingen med Strattera allerede som ung, kan det være hensigtsmæssigt at fortsætte med at tage Strattera, når du bliver voksen. Din læge vil råde dig omkring dette. 

 

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Strattera du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil sædvanligvis starte dig op på en lavere dosis og så øge til den mængde af Strattera, som du behøver efter nedenstående instruktion: 

 

Børn (6 år og ældre) og voksne: 

Legemsvægt op til 70 kg: 

Behandlingen bør starte med en total daglig dosis på ca. 0,5 mg pr. kg legemsvægt. Denne dosis skal opretholdes i mindst 7 dage, før man øger dosis. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt. 

 

Legemsvægt over 70 kg: 

Behandlingen bør starte med en total daglig dosis på ca. 40 mg. Denne startdosis skal opretholdes i mindst 7 dage, før man øger dosis. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil ordinere, er 100 mg. 

 

Børn under 6 år: 

Strattera bør ikke anvendes til børn under 6 år. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Strattera, hårde kapsler fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine kapsler til alle de anførte doseringer. 

Hvis du har taget for mange Strattera

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere strattera, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer

 • Søvnighed, svimmelhed, forhøjet blodtryk, rastløs uro, rysten, hyperaktivitet, unormal adfærd, symptomer fra mave og tarm, store pupiller, hurtig puls, mundtørhed, kløe og udslæt, krampeanfald og alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.

Hvis du har glemt at tage Strattera

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Strattera

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.
 

Behandling med Strattera er ikke nødvendigvis livslang. Din læge vil vurdere hvornår det er bedst for dig at stoppe. Der er normalt ikke bivirkninger, når du stopper behandlingen med Strattera. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge om det. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger som er set i kliniske forsøg med Strattera samt spontan indberetning fra børn/unge efter markedsføringen: 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Selvmordstanker, fjendtlighed (især aggression, modvillig adfærd og vrede). Du bør fortælle det til din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre efter, at du har startet behandlingen.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls (QT-forlængelse). Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Nyopstået psykose, herunder hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt/leverskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Hvide, "døde" fingre og tæer (Raynauds syndrom). Kontakt lægen.
 • Leverbetændelse, gulsot, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Nedsat appetit, kvalme, opkastning.
 • Mavesmerter/mavegener, herunder smerter i spiserør.
 • Døsighed, sløvhed.
 • Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Forhøjet puls.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Appetitløshed (sædvanligvis forbigående).
 • Irritabilitet, humørsvingninger.
 • Søvnløshed, herunder indsovningsbesvær og afbrudt søvn og at vågne tidligt om morgenen.
 • Tics, rastløs uro, angst, depression og nedsat stemningsleje hos personer der ikke tidligere har haft de symptomer. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Svimmelhed.
 • Store pupiller.
 • Forstoppelse, sure opstød/halsbrand.
 • Eksem eller irritation af huden, hududslæt, og kløe.
 • Træthed, søvnlignende sløvhedstilstand.
 • Vægttab.
 • Brystsmerter ved fysisk anstrengelse. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Besvimelsesanfald.
 • Rysten.
 • Migræne.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden. Nedsat følelse ved berøring.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kraftig sveden.
 • Allergiske reaktioner, såsom kløe, hævelse, nældefeber.
 • Kraftesløshed/svaghed.
 • Følelsesmæssig ustabilitet/humørsvingninger.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorlige. Kontakt straks lægen.
 • Sløret syn.
 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Forsinket vandladning. Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smerter i kønsdele, hos mænd.

 

Bivirkninger som er set i kliniske forsøg med Strattera samt spontan indberetning fra voksne efter markedsføringen: 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Selvmordsrelaterede tanker, fjendtlighed, agression, modvillig adfærd og vrede). Du bør fortælle det til din læge, hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller bliver værre efter, at du har startet behandlingen.
 • Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
 • Psykoser/sindslidelser, herunder hallucinationer. Kontakt lægen.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hvide, "døde" fingre og tæer (Raynauds sygdom). Kontakt lægen.
 • Gulsot, leverbetændelse, sløjhed evt. bevidstløshed pga. leversvigt/leverskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Vedvarende smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter) er: 

 • Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Forhøjet puls.
 • Nedsat appetit.
 • Søvnløshed, herunder indsovningsbesvær og afbrudt søvn og at vågne tidligt om morgenen.
 • Hovedpine.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Strattera i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Kvalme.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter) kan være: 

 • Rastløs uro, nedsat lyst til sex.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Depression. Det kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat stemningsleje, angst.
 • Svimmelhed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Døsighed (somnolens), herunder beroligende.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Rødmen og hedeture.
 • Mavesmerter, herunder smerter øverst i mave og spiserør samt mellemgulv. Forstoppelse, sure opstød/halsbrand, opkastning, luftafgang fra tarmen.
 • Eksem eller irritation af huden, hududslæt.
 • Øget svedtendens.
 • Hyppig vandladning, besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Menstruationssmerter
 • Rejsningsproblemer (ikke i stand til at opnå en erektion), impotens, besvær med at bibeholde en erektion, ejakulationsforstyrrelser. Betændelse i blærehalskirtel, smerter i kønsdele hos mænd.
 • Kraftesløshed og smerter, træthed, søvnlignende sløvhedstilstand, kulderystelser, nervøs følelse, irritabel adfærd.
 • Tørst, vægttab.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Nyopstået ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics).
 • Ukontrollerede humørsvingninger, som kan vise sig ved pludselig latter eller gråd (emotionel labilitet) og rastløshed.
 • Besvimelsesanfald.
 • Nedsat følelse ved berøring.
 • Migræne.
 • Kuldefornemmelse i fingre og tæer.
 • Åndenød/åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen.
 • Allergiske reaktioner, herunder kløe og nældefeber
 • Muskelkramper.
 • Akut vandladningstrang.
 • Manglende udløsning.
 • Uregelmæssig menstruation, unormal orgasme.
 • Kuldefølelse.
 • Brystsmerter ved fysisk anstrengelse. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks lægen.
 • Sløret syn.
 • Strattera kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver f.eks. blodprøver herunder leverfunktion etc., som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Strattera utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Strattera efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Strattera ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Strattera indeholder:

Atomoxetinhydrochlorid svarende til henholdsvis 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg eller 100 mg atomoxetin. 

 

Øvrige indholdsstoffer

Pregelatineret stivelse (majs) og dimeticon. 

Kapsellåg og -bund: 

Natriumlaurilsulfat og gelatine. 

Farvestof i kapsellåget: 

10 mg: Titandioxid (E171) 

18 mg: Gul jernoxid (E172) 

25 mg, 40 mg og 60 mg: FD & C Blue 2 (Indigocarmin) (E132) og titanoxid (E171) 

80 mg og 100 mg: Gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) og titandioxid (E171) 

Farvestof i kapselbunden: 

60 mg: Gul jernoxid (E172) 

10 mg, 18 mg, 25 mg og 80 mg: Titandioxid (E171) 

40 mg: Indigotin I (E132) og titandioxid (E171) 

100 mg: Gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172) og titanoxid (E171) 

Edible Black Ink SW-9008 eller Edible Black Ink SW-9010 (indeholder shellac og sort jernoxid (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser:

10 mg hårde kapsler: farve hvid. Præg: Lilly, 3227, 10 mg. 

18 mg hårde kapsler: farve gul og hvid. Præg: Lilly, 3238, 18 mg. 

25 mg hårde kapsler: farve blå og hvid. Præg: Lilly, 3228, 25 mg. 

40 mg hårde kapsler: farve blå. Præg: Lilly, 3229, 40 mg. 

60 mg hårde kapsler: farve gul og blå. Præg: Lilly, 3239, 60 mg. 

80 mg hårde kapsler: farve hvid og brun. Præg: Lilly, 3250, 80 mg. 

100 mg hårde kapsler: farve brun. Præg: Lilly, 3251, 100 mg. 

 

Strattera fås i: 

Strattera 10 mg, 18 mg, 25 mg og 40 mg i pakninger med 7 og 28 hårde kapsler. 

Strattera 60 mg, 80 mg og 100 mg i pakninger med 28 hårde kapsler. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 11/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...