Isosorbidmononitrat "Paranova"

depottabletter 60 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

170921P001 

Indlægsseddel: Information til brugeren

Isosorbidmononitrat Paranova 60 mg depottabletter 

isosorbidmononitrat 

 

Isosorbidmononitrat Paranova svarer til lægemidlet Fem-Mono Retard. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Isosorbidmononitrat Paranova uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Isosorbidmononitrat Paranova.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Paranova
 3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat Paranova indeholder isosorbidmononitrat, der tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater.

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, så blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen. 

Isosorbidmononitrat Paranova anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkramper i hjertet), men er ikke egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat Paranova uden først at have talt med din læge eller apotekspersonalet. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ISOSORBIDMONONITRAT PARANOVA

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Isosorbidmononitrat Paranova:

 • hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat Paranova (angivet i punkt 6).
 • hvis du har en hjertesygdom som f.eks. hævelse af hjertesækken, problemer med hjertemuskulaturen eller hjerteklappen.
 • hvis du tager sildenafil eller lignende medicin, der kaldes ”fosfodiesterase type 5-hæmmere”, som normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd (erektil dysfunktion).
 • hvis du har meget lavt blodtryk eller problemer med blodtilførslen til hjernen, som kan skyldes problemer med blodtrykket eller blodkarrene, f.eks. efter et slagtilfælde eller en hjerneskade.
 • hvis du har en tilstand, der hedder ”kardiogent shock”, som kan forekomme efter et hjerteanfald, hvor hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen.
 • hvis du har akut kredsløbssvigt (shock, vaskulært svigt).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat Paranova: 

 • hvis du har alvorlig blodmangel.
 • hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypotyroidisme).
 • hvis du har for højt tryk i kraniet.
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du er fejlernæret eller ikke er i stand til at regulere din kropstemperatur (hypotermi) eller hvis du får en af disse tilstande under behandlingen.
 • hvis du har hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet, f.eks. på grund af en lungesygdom).

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Du må ikke tage isosorbidmononitrat med sildenafil eller andre fosfodiesterase type 5-hæmmere, der normalt anvendes til behandling af impotens hos mænd. Hvis du tager et at disse lægemidler mod impotens samtidig med, at du tager Isosorbidmononitrat Paranova, kan du få et kraftigt og potentielt farligt fald i blodtrykket. Det kan medføre besvimelse eller endda et hjerteanfald.
Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, er det vigtigt, at du taler med lægen eller apotekspersonalet: 

 • medicin mod hjerteproblemer såsom betablokkere som f.eks. sotalol, carvedilol.
 • vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid.
 • medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin.
 • medicin til behandling af angst og psykiske sygdomme, f.eks. beroligende midler.
 • alprostadil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens hos mænd.
 • dihydroergotamin (mod migræne).
 • blodtrykssænkende medicin, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva), calciumkanalblokkere og angiotensin II receptor-antagonister).
 • aldesleukin til behandling af kræft.

Brug af Isosorbidmononitrat Paranova sammen med alkohol

Alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og kan også gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag. 

Isosorbidmononitrat Paranova indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage ISOSORBIDMONONITRAT PARANOVA

Hvis din læge har ordineret Isosorbidmononitrat Paranova til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Den anbefalede startdosis er ½ (30 mg) Isosorbidmononitrat Paranova depottablet en gang dagligt i de første 2 - 4 dage. 

Depottabletten kan deles i to lige store doser. 

Herefter er den anbefalede dosis 1 (60 mg) depottablet dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) depottabletter dagligt, begge taget om morgenen. 

Slug depottabletten med ½ glas vand om morgenen. 

Depottabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to doser, hvis det er nødvendigt. 

 

Under behandlingen  

Når du tager denne medicin, vil du muligvis kunne se resterne af depottabletten i din afføring. 

Det betyder ikke, at medicinen ikke virker, som den skal. Medicinen frigives fra depottabletten, og en del af depottabletten udskilles med afføringen. 

Brug til børn og unge

Isosorbidmononitrat Paranova bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning. 

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat Paranova depottabletter, end der står i denne information, eller flere depottabletter end lægen har foreskrevet. 

Tegn på en overdosis kan være hovedpine, træthed, rødmen, koldsved, kvalme, opkastning, diarré, hurtig hjerterytme og hjertebanken, forvirring og svimmelhed og besvimelse, som kan skyldes lavt blodtryk. 

Efter meget høje doser kan der forekomme blåfarvning af læber og hud, åndenød og hurtigt åndedræt. I meget sjældne tilfælde kan medicinen forårsage pletter på huden, f.eks. på læberne. 

Hvis du pludselig oplever et af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne. Kontakt straks din læge eller apotekspersonalet eller tag til nærmeste skadestue. Tag æsken eller beholderen med, også selvom den er tom. 

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Paranova

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Paranova, må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du blot fortsætte med at tage depottabletterne som planlagt. 

Hvis du holder op med at tage Isosorbidmononitrat Paranova

Du må ikke stoppe med at tage depottabletterne uden først at tale med lægen eller apotekspersonalet, da dine brystsmerter kan vende tilbage eller forværres. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Bivirkninger, der skyldes Isosorbidmononitrat Paranova, forekommer som oftest i starten af behandlingen. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):  

 • hovedpine.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

 • svimmelhed.
 • lavt blodtryk.
 • hjertebanken.
 • hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • kvalme.
 • træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

 • opkastning.
 • diarré.
 • rødmen.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):  

 • besvimelse.
 • hududslæt, kløe.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):  

 • muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • forværring af brystsmerter.
 • lav puls, svimmelhed og besvimelse.
 • alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • allergiske hudreaktioner.
 • søvnlignende bevidsthedssvækkelse.
 • kredsløbssvigt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Isosorbidmononitrat Paranova utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Isosorbidmononitrat Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Isosorbidmononitrat 60 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, tungt kaolin, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica, syntetisk paraffinvoks og hård paraffinvoks. Tabletovertrækket indeholder hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat (se punkt 2 under: ”Isosorbidmononitrat Paranova indeholder lactose”), macrogol, jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172), jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser:

Isosorbidmononitrat Paranova er lysegule, ellipseformede, filmovertrukne depottabletter mærket med ”IM” delekærv ”60” på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletterne kan deles i to lige store doser. 

Isosorbidmononitrat Paranova findes i pakningsstørrelsen 100 depottabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...