GlucaGen Hypokit

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

GlucaGen® HypoKit® 1 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

glucagon 

 

GlucaGen® og HypoKit® er registrerede varemærker, der tilhører Novo Nordisk A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret GlucaGen® HypoKit® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen findes på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge GlucaGen® HypoKit®
 3. Sådan skal De bruge GlucaGen® HypoKit®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

GlucaGen® HypoKit® indeholder det aktive stof glucagon. 

 

GlucaGen® HypoKit® er til akut brug hos børn og voksne med diabetes, som bruger insulin. Det bruges, hvis personen bliver bevidstløs på grund af meget lavt blodsukker. Dette kaldes alvorlig hypoglykæmi. GlucaGen® HypoKit® bruges, hvis personen ikke er i stand til at indtage sukker gennem munden. 

 

Glucagon er et naturligt hormon, som har den modsatte effekt af insulin i kroppen. Det hjælper leveren med at omdanne det stof, der hedder glykogen til glucose (sukker). Glucosen frigives herefter ud i blodbanen - det får blodsukkerniveauet til at stige. 

 

GlucaGen® HypoKit® kan også anvendes til afslapning af tarmen i forbindelse med undersøgelser i mave-tarmkanalen hos voksne. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Glucagen® Hypokit®

Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis De:

 • er allergisk over for glucagon eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
 • har en tumor i binyren.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De bruger GlucaGen® HypoKit®, hvis De: 

 • har fastet over en længere periode.
 • har et lavt adrenalinniveau.
 • har kronisk lavt blodsukker.
 • har lavt blodsukker forårsaget af at drikke for meget alkohol.
 • har en tumor som frigiver glucagon eller insulin.
 • har en kendt hjertelidelse, skal have foretaget mave-tarmundersøgelse eller skal røntgenfotograferes, og samtidig er ældre eller har diabetes.

På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen® HypoKit®, skal produktet anvendes umiddelbart efter opløsning.  

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med GlucaGen® HypoKit®. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med GlucaGen® HypoKit®

Fortæl det altid til lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Følgende lægemidler kan påvirke effekten af GlucaGen® HypoKit®

 • insulin - bruges til behandling af diabetes.
 • indometacin - bruges til behandling af ledsmerter og stivhed.

 

Følgende lægemidler kan blive påvirket af GlucaGen® HypoKit®

 • warfarin - bruges til forebyggelse af blodpropper. GlucaGen® HypoKit® kan øge den blodfortyndende virkning af warfarin.
 • beta-blokkere - bruges til behandling af højt blodtryk og uregelmæssig hjerterytme. GlucaGen® HypoKit® kan øge blodtryk og puls. Dette er forbigående.

Brug af GlucaGen® HypoKit® sammen med mad og drikke

Efter De har indsprøjtet GlucaGen® HypoKit® bør De indtage noget sukkerholdigt, hvis det er i overensstemmelse med den stillede diagnose. 

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
De kan bruge GlucaGen® HypoKit® under graviditet. 


Amning
De kan bruge GlucaGen® HypoKit®, selvom De ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist om GlucaGen® HypoKit® påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem.
Efter et alvorligt anfald af meget lavt blodsukker, kan evnen til at koncentrere sig og reagere være nedsat. Undgå derfor bilkørsel indtil De har indtaget et måltid indeholdende kulhydrater. 

GlucaGen® HypoKit® indeholder naturlig gummilatex

Hætten til sprøjten indeholder naturlig gummilatex, som kan forårsage alvorlige allergiske reaktioner hos personer, der er allergiske over for latex. 

3. Sådan skal De bruge Glucagen® Hypokit®

Brug altid GlucaGen® HypoKit® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Injicér al medicinen (1 ml) - dette er markeret som ”1/1 ml” på sprøjten. 

 

Brug til børn under 25 kg eller yngre end 6 til 8 år: Injicér halvdelen af medicinen (1/2 ml) - dette er markeret som ”1/2 ml” på sprøjten. 

 

Brug til børn over 25 kg eller ældre end 6 til 8 år: Injicér al medicinen (1 ml) - dette er markeret med ”1/1 ml” på sprøjten. 

 

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

De skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice efter, at De har reageret på behandlingen (så snart De er i stand til at tage den). Det skal De have, fordi GlucaGen® HypoKit® udtømmer glycogendepoterne. Det høje indhold af sukker i snacken vil forhindre et tilbagefald af hypoglykæmi. 

BRUGSANVISNING

Forberedelse og injektion af opløsningen 

 1. Tag plastikkapslen af hætteglasset. Træk nålehætten af sprøjten. Fjern ikke plastik-bagstopperen fra sprøjten. Stik nålen igennem gummiproppen (inden for den markerede cirkel) på hætteglasset, der indeholder GlucaGen® HypoKit® og indgiv hele væsken fra sprøjten ned i hætteglasset med det frysetørrede glucagon.
 2. Lad sprøjten blive siddende i hætteglasset og omryst forsigtigt, indtil GlucaGen® HypoKit® er helt opløst og opløsningen er klar.
 3. Kontrollér, at stemplet på sprøjten er helt i bund. Mens nålen holdes nede i væsken, træk da langsomt hele opløsningen tilbage ind i sprøjten. Træk ikke stemplet ud af sprøjten. Det er vigtigt at fjerne eventuelle luftbobler fra sprøjten ved at:
  - Holde sprøjten med injektionsnålen opad og banke let på sprøjten med fingeren.
  - Forsigtigt sprøjte luft ud, som kan have samlet sig i toppen af sprøjten.
  Bliv ved med at skubbe sprøjten, indtil De har den korrekte dosis til injektion. Når De gør dette, vil en lille smule af væsken blive presset ud.
 4. Injicér dosis under huden eller ind i en muskel.
 5. Personen, der er ved bevidstløshed, skal drejes om på siden for at undgå kvælning.

Hvad De skal fortælle Deres venner, familie, omsorgsperson eller kolleger

Deres læge har måske ordineret Glucagon® HypoKit® til Dem, så en ven eller familie kan give Dem indsprøjtningen, hvis De får alvorlig hypoglykæmi (ekstremt lavt blodsukker), og ikke selv er i stand til at spise sukker. De skal sikre Dem, at familie, venner, omsorgsperson eller kollegaer ved: 

 • hvordan GlucaGen® HypoKit® bruges, og hvor det er opbevaret, inden en nødsituation opstår.
 • at de skal injicere GlucaGen® HypoKit® under huden eller ind i en muskel.
 • at De skal have en snack med et højt sukkerindhold såsom slik, kiks eller frugtjuice efter, at De har reageret på behandlingen (så snart De er i stand til at tage den).
 • at De eller en anden skal kontakte Deres læge eller sundhedspersonale efter brug af GlucaGen® HypoKit®.

Det er vigtigt at finde ud af, hvorfor De fik alvorlig hypoglykæmi, og hvordan De forhindrer det i at ske igen. 

Hvis De har brugt for meget GlucaGen® HypoKit®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af GlucaGen® HypoKit®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.
Symptomer på en overdosis kan være forbigående kvalme og opkastning. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Kvalme.

 

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Opkastning.

 

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Mavesmerter.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apotek. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar GlucaGen® HypoKit® utilgængeligt for børn.
 • Opbevares enten:
  • i køleskab (2 °C til 8 °C), eller
  • uden for køleskab under 25 °C i op til 18 måneder indenfor udløbsperioden. GlucaGen® HypoKit® må ikke fryses.
 • Opbevar GlucaGen® HypoKit® i original pakning for at beskytte mod lys.
 • Brug GlucaGen® HypoKit® straks efter opblanding - må ikke opbevares til senere brug.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis opløsningen, i sjældne tilfælde, ligner en gel, eller hvis noget af pulveret ikke er opløst ordentligt.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit®, hvis plastikkapslen er løs eller mangler, når De får produktet - returnér produktet på Deres lokale apotek.
 • Brug ikke GlucaGen® HypoKit® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

GlucaGen® HypoKit® indeholder:

 • Aktivt stof: Glucagon 1 mg som hydrochlorid produceret i gær via rekombinant DNA.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, vand til injektionsvæsker, saltsyre og/eller natriumhydroxid (til indstilling af pH).

Udseende og pakningsstørrelser:

GlucaGen® HypoKit® leveres som et sterilt hvidt pulver af glucagon i et hætteglas med tilhørende klar solvens i en engangssprøjte. Pulveret er sammenpresset. Når det bliver opblandet, indeholder opløsningen glucagon 1 mg/ml. 

 

GlucaGen® HypoKit® fås i pakningsstørrelsen 1 hætteglas med tilhørende solvens i en engangssprøjte. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Yderligere oplysninger til sundhedspersonale 

Sundhedspersonale henvises til alle ovenstående punkter, før de læser disse yderligere oplysninger.
På grund af ustabiliteten af opløst GlucaGen® HypoKit®, skal produktet administreres umiddelbart efter opblanding og må ikke indgives som intravenøs infusion. 

 

Forsøg ikke at sætte nålehætten fra den brugte sprøjte tilbage på nålen. Læg den brugte sprøjte i den orange æske og kassér den brugte nål i en nålebeholder så snart det er muligt. 

Behandling af alvorlig hypoglykæmi

Administreres som subkutan (s.c.) eller intramuskulær (i.m.) injektion. Hvis patienten ikke reagerer inden for 10 minutter, skal der gives glucose intravenøst. Når patienten har reageret på behandlingen, gives oral kulhydrat for at genoprette leverglycogen og forebygge tilbagefald af hypoglykæmi. 

Diagnostiske procedurer

Kulhydrat skal gives oralt efter endt procedure, hvis dette er foreneligt med den pågældende diagnostiske procedure. Husk, at GlucaGen® HypoKit® har den modsatte effekt af insulin.
Forsigtighed bør udvises, når GlucaGen® HypoKit® indgives til diabetespatienter eller ældre patienter med en hjertelidelse i forbindelse med endoskopi eller radiografi. 


Bemærk, at en sprøjte med en tyndere nål og en finere gradering, kan være mere egnet til brug ved diagnostiske procedurer. 

Undersøgelse af mave-tarmkanalen:

Dosis interval fra 0,2-2 mg afhængig af den anvendte diagnostiske teknik samt administrationsvej.
Den diagnostiske dosis til afslapning af ventrikel, bulbus duodeni, duodenum og tyndtarm er 0,2-0,5 mg indgivet intravenøst eller 1 mg indgivet intramuskulært. Dosis til afslapning af colon er 0,5-0,75 mg intravenøst eller 1-2 mg intramuskulært. Virkning indtræder inden for 1 minut efter en intravenøs injektion af 0,2-0,5 mg, og effekten varer mellem 5 og 20 minutter. Virkningen efter intramuskulær injektion af 1-2 mg indtræder efter 5-15 minutter og varer ca. 10-40 minutter afhængig af organet. 

Bivirkninger efter brug i forbindelse med diagnostiske procedurer

 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Dyb bevidstløshed (koma) pga. for lavt blodsukker. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter): 

 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglucose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hvis anvendt i forbindelse med røntgen eller mavetarmundersøgelse:
  • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis patienten får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal patienten kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
  • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
  • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2015. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...