Ventolin Diskus

inhalationspulver 0,2 mg i diskos

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventolin Diskus 0,2 mg/dosis inhalationspulver, afdelt (Diskos) 

salbutamol 

 

Ventolin og Diskus er registrerede varemærker, der tilhører eller er licenseret til GSK-koncernen. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Ventolin Diskus til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventolin Diskus
 3. Sådan skal du bruge Ventolin Diskus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventolin Diskus indeholder et hurtigtvirkende bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene inden for få minutter, hvilket ophæver den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med astmaanfald. Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

 

Ventolin Diskus virker kun i kort tid, og du vil normalt skulle kombinere det med anden forebyggende medicin, afhængigt af, hvor alvorlig din astma er. 

 

Du kan bruge Ventolin Diskus inhalationspulver i Diskos til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær. 

 

Hvis din astma er aktiv (f.eks. hvis du har hyppige symptomer eller får flere anfald eller har nedsat fysisk formåen), bør du kontakte lægen. For at kontrollere din astma, kan lægen vælge at ordinere eller øge dosis af et lægemiddel, såsom kortikosteroid til inhalation. 

Ventolin Diskus inhalationspulver i Diskos kan anvendes af voksne og børn fra 4 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ventolin Diskus

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Ventolin Diskus:

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventolin Diskus (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlig allergi over for mælkeprotein.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ventolin Diskus: 

 • Hvis du har sukkersyge.
 • Hvis du har forhøjet stofskifte (f.eks. thyreotoksikose).
 • Hvis du har svær astma, da der er risiko for, at du får lavt kalium i blodet, hvis du samtidig bruger vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller binyrebarkhormon.
 • Hvis du har eller har haft hjerte-kar-sygdom, uregelmæssig hjerterytme eller hjertekrampe.
 • Hvis du har veer, da Ventolin Diskus kan hæmme disse.
 • Hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

 

Du skal jævnligt gå til lægen, så du får Ventolin Diskus i den dosis, som passer til sværhedsgraden af din astma. 


Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere symptomer på astma, såsom åndenød eller hoste, skal du kontakte lægen. Du må ikke selv ændre dosis eller doseringshyppighed.
Kontakt lægen, hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer. 


Hvis du oplever trykken for brystet, hoste, hvæsende vejrtrækning eller åndenød, umiddelbart efter at du har brugt Ventolin Diskus, skal du hurtigst muligt prøve at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed. Du må ikke benytte din Ventolin Diskus igen. Søg omgående lægehjælp, da du kan have en alvorlig tilstand, der kaldes paradoks bronkospasme. 

Brug af anden medicin sammen med Ventolin Diskus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette er især vigtigt, hvis du er i behandling med følgende: 

 • beta-blokkere såsom propranolol mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt, da det delvist kan ophæve virkningen af Ventolin Diskus.
 • binyrebarkhormon, vanddrivende midler og andre midler mod astma såsom theophyllin, da de nedsætter indholdet af kalium i blodet. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun bruge Ventolin Diskus efter aftale med lægen. 

 

Amning  

Ventolin Diskus går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun bruge Ventolin Diskus efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventolin Diskus påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Ventolin Diskus indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Ventolin Diskus

Brug altid Ventolin Diskus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn fra 4 år:  

 

Pludselig opstået åndenød: 

1 inhalation (0,2 mg) ved behov, dog højst 

4 gange daglig. 

 

Forebyggelse af allergisk- eller anstrengelsesudløst astma: 

1 inhalation (0,2 mg) 15-30 minutter før udsættelse for den allergiudløsende faktor eller før anstrengelse, dog højst 4 gange daglig. 

 

Kronisk behandling: 

1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig. 

 

Da der kan være bivirkninger forbundet med forhøjet og hyppig dosering, bør dosis eller doseringshyppighed kun øges efter aftale med lægen. 

Brugervejledning

 • Få lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet til at vise dig, hvordan du skal bruge Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens anvisning, kan det måske betyde, at den ikke virker, som den skal.
 • Diskos indeholder et folieblisterbånd med Ventolin Diskus inhalationspulver.
 • Diskos er med dosistæller, der viser, hvor mange doser, der er tilbage. Den tæller ned til 0. Når der er 5 doser tilbage, bliver tallene røde for at advare dig om, at der kun er nogle få doser tilbage. Når tælleren viser 0, er Diskos tom.

 

Sådan bruger du Diskos 

 1. Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene hånd og sæt tommelfingeren på fingergrebet. Skub fingergrebet helt i bund - til det siger klik. Så er mundstykket åbnet.
  Ventolin Diskus Paranova Danmark A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 2. Hold Diskos med mundstykket ind imod dig. Du kan holde den i enten højre eller venstre hånd. Skub dosisknappen helt i bund - til det siger klik. Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.
  Ventolin Diskus Paranova Danmark A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
  Hver gang dosisknappen trykkes i bund, bliver der åbnet en blister, og der frigøres pulver til inhalation. Dosisknappen må kun trykkes ned, når du skal have en dosis. Den åbner blistrene, og medicinen kan gå tabt.
 3. Hold Diskos væk fra munden og pust helt ud. Pust ikke ind i Diskos.
 4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind så roligt og dybt som muligt gennem munden - ikke gennem næsen.
  Brug Diskos væk fra munden.
  Hold vejret i ca. 10 sekunder.
  Pust langsomt ud.
  Ventolin Diskus Paranova Danmark A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
 5. Sådan lukker du Diskos: Skub fingergrebet tilbage mod dig selv, så langt som muligt - indtil det siger klik. Dosisknappen går automatisk tilbage til startpositionen.
  Ventolin Diskus Paranova Danmark A/S inhalationspulver 0,2 mg i diskos
  Diskos er nu klar til brug igen. Genbrug punkt 1-5, hvis lægen har ordineret mere end 1 dosis.

Rengøring af Diskos

Tør mundstykket af med en tør serviet. 

Hvis du har brugt for meget Ventolin Diskus

Kontakt lægen, skadestuen eller apotekspersonalet, hvis du har bruget mere af Ventolin Diskus, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).
Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har bruget for meget Ventolin Diskus. Lægen bør derfor kontrollere dit kaliumindhold i blodet. 


Ophobning af mælkesyre i kroppen (laktatacidose) kan opstå, hvis du har brugt for meget Ventolin Diskus, eller meget høje doser af Ventolin Diskus, specielt hvis du har en alvorlig nyresygdom. Lægen bør derfor kontrollere dit laktatindhold i blodet. 

Hvis du har glemt at bruge Ventolin Diskus

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Ventolin Diskus

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Ventolin Diskus. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):  

 • Hurtig puls (kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas og besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112).
 • Rysten.
 • Hovedpine.

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Hjertebanken.
 • Irritation i mund og svælg.
 • Muskelkramper.
 • Rastløs uro.
 • Svimmelhed.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):  

 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kaliumindhold i blodet (for lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen).
 • Svimmelhed pga. lavt blodtryk.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):  

 • Overfølsomhedsreaktioner såsom udslæt (nældefeber), hævelse af ansigt, læber og tunge, åndenød, svimmelhed og besvimelse (kan være alvorligt. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112).
 • Hurtig og meget uregelmæssig puls samt ekstra hjerteslag (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112).
 • Kortåndethed eller astmalignende anfald umiddelbart efter brug af Ventolin Diskus (kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112. Prøv hurtigst muligt at inhalere en anden astmamedicin med hurtig virkning, hvis du har en sådan til rådighed).
 • Uro og rastløshed.

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet (ring 112).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medbruget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Ventolin Diskus utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 30 °C.
 • Opbevares i ydre karton for at beskytte mod lys og frysning.
 • Brug ikke Ventolin Diskus efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ventolin Diskus indeholder:

 • Aktivt stof: Salbutamol 0,2 mg som salbutamolsulfat.
 • Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser:

Udseende:  

Diskos består af en inhalator af plast med dosistæller. Hver dosis ligger som et pulver, afdelt i et folieblisterbånd inde i inhalatoren. 

 

Pakningsstørrelser:  

Pakningen indeholder 1 inhalator (Diskos) med 60 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...