Metformin "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 500 mg og 850 mg

Orifarm Generics

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter  

metforminhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Orifarm
 3. Sådan skal du tage Metformin Orifarm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metformin Orifarm indeholder det aktive stof metforminhydrochlorid. Metforminhydrochlorid tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes biguanider og som bruges til behandling af ikke-insulinkrævende type 2-diabetes (diabetes mellitus) hos voksne og børn fra 10 år. 

 

Insulin er et hormon, der produceres i bugspytkirtlen og får kroppen til at optage sukker (glukose) fra blodet. Din krop bruger sukkeret til at producere energi eller gemmer det til senere brug. 

Hvis du har diabetes, producerer din krop ikke tilstrækkeligt insulin eller er ikke i stand til at bruge det insulin, den producerer, rigtigt. Det betyder, at der er meget sukker i blodet. Metformin hjælper dig til at sænke blodsukkeret til et så normalt niveau som muligt. 

 

Hvis du er voksen og overvægtig, vil brug af metformin over en længere periode også medvirke til at sænke risikoen for at få komplikationer, der er forbundet med diabetes. Metformin er forbundet med enten en stabil kropsvægt eller et beskedent vægttab. 

 

Metformin Orifarm er et lægemiddel, der bruges til at sænke høje blodsukkerniveauer hos patienter med type 2-diabetes (diabetes mellitus). Det bruges især til overvægtige patienter, hvor kontrol med diæten samt motion ikke er tilstrækkeligt til at kontrollere blodsukkeret. 

Voksne

Din læge kan ordinere Metformin Orifarm alene (monoterapi) eller sammen med andre diabeteslægemidler i tabletform eller med insulin. 

Børn og unge

Til børn fra 10 år og til unge kan lægen ordinere Metformin Orifarm alene (monoterapi) eller sammen med insulin. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metformin Orifarm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Metformin Orifarm

 • hvis du er allergisk over for metforminhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metformin Orifarm (angivet i pkt. 6).
 • hvis du har dårligt kontrolleret diabetes, der eksempelvis er ledsaget af alvorlig hyperglykæmi (højt blodsukker), kvalme, opkastning, diarré, hurtigt vægttab, laktatacidose (se ”Risiko for laktatacidose” nedenfor) eller ketoacidose. Ketoacidose er en tilstand, hvor såkaldte ketonstoffer ophobes i blodet, hvilket kan føre til diabetisk prækoma. Symptomerne omfatter mavesmerter, hurtig og dyb vejrtrækning og søvnighed, og din ånde kan få en usædvanlig frugtagtig lugt.
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis din nyrefunktion forværres på grund af f.eks.
  • for stort væsketab (dehydrering) på grund af vedvarende opkastning eller alvorlig diarré. Dehydrering kan føre til nyreproblemer, som kan øge risikoen for, at du får laktatacidose (se "Advarsler og forsigtighedsregler" nedenfor).
 • hvis du har en alvorlig infektion, f.eks. i lungerne, bronkierne eller nyrerne. Alvorlige infektioner kan føre til nyreproblemer, som kan øge risikoen for, at du får laktatacidose (se "Advarsler og forsigtighedsregler" nedenfor).
 • hvis du har akutte eller kroniske sygdomme, der kan medføre nedsatte iltmængder i kropsvævet (vævshypoksi), f.eks.
  • hjerteproblemer eller åndedrætsbesvær
  • hjerteanfald (myokardieinfarkt) for nylig
  • kollaps eller traume (chok).
 • hvis du har leverproblemer, drikker meget alkohol eller lider af alkoholisme.

 

Spørg din læge til råds, hvis 

 • du skal have foretaget en undersøgelse, f.eks. røntgenfotografering eller scanning, hvor du vil få indsprøjtet kontraststoffer, der indeholder iod, i blodet
 • du skal gennemgå en større operation.

 

Du skal stoppe med at tage Metformin Orifarm i en bestemt periode før og efter den pågældende undersøgelse eller operation. Lægen vil afgøre, om du har brug for andre behandlinger i det pågældende tidsrum. Det er vigtigt at følge lægens anvisninger nøjagtigt. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Metformin Orifarm. 

Risiko for laktatacidose

Metformin Orifarm kan forårsage en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, som kaldes laktatacidose, især hvis dine nyrer ikke fungerer korrekt. Risikoen for at udvikle laktatacidose er også forhøjet ved dårligt kontrolleret diabetes, alvorlige infektioner, længerevarende faste eller alkoholindtagelse, dehydrering (væskemangel - se yderligere oplysninger nedenfor), leverproblemer og enhver tilstand med nedsat iltforsyning til en legemsdel (såsom akut alvorlig hjertesygdom). 


Kontakt lægen for at få yderligere vejledning, hvis noget af ovennævnte gælder for dig. 

 

Stop med at tage Metformin Orifarm i en kort periode, hvis du har en tilstand, som kan være forbundet med dehydrering (betydeligt tab af kropsvæsker), såsom alvorlig opkastning, diarré, feber, udsættelse for varme eller indtagelse af mindre væske end normalt. Kontakt lægen for at få yderligere rådgivning.  

 

Stop med at tage Metformin Orifarm og kontakt omgående læge eller nærmeste hospital, hvis du får et eller flere af nedenstående symptomer på laktatacidose, da denne tilstand kan føre til koma.  

Symptomerne på laktatacidose omfatter: 

 • opkastning
 • mavesmerter
 • muskelkramper
 • almen utilpashed med udpræget træthed
 • vejrtrækningsbesvær
 • nedsat kropstemperatur og langsommere puls

 

Laktatacidose er en alvorlig tilstand, der skal behandles på et hospital. 


Hvis du skal have en større operation, skal du stoppe med at tage Metformin Orifarm under indgrebet og i nogen tid herefter. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Metformin Orifarm, og hvornår du kan genoptage den igen. 


Metformin alene forårsager ikke hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Hvis du imidlertid tager Metformin sammen med anden medicin til behandling af diabetes (f.eks. sulfonylurinstof, insulin eller meglitinider) er der risiko for hypoglykæmi. Hvis du oplever symptomer på hypoglykæmi som f.eks. afkræftelse, svimmelhed, øget svedtendens, hurtigt hjerteslag, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær, hjælper det som regel, hvis du spiser eller drikker noget, der indeholder sukker. 


Under behandlingen med Metformin Orifarm vil lægen kontrollere din nyrefunktion mindst en gang om året eller hyppigere, hvis du er ældre, og/eller hvis din nyrefunktion bliver dårligere. 

Brug af anden medicin sammen med Metformin Orifarm

Fortæl det altid til lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du skal have indsprøjtet et kontrastmiddel, som indeholder iod, ind i dit blod, for eksempel i forbindelse med en røntgenundersøgelse eller scanning , skal du stoppe med at tage Metformin Orifarm forud for eller på tidspunktet for injektionen. Lægen vil beslutte, hvornår du skal stoppe behandlingen med Metformin Orifarm, og hvornår du kan genoptage den igen 


Du skal eventuelt have kontrolleret dit blodsukker eller din nyrefunktion hyppigere, eller lægen kan ændre din dosis af Metformin Orifarm. Det er især vigtigt, at du nævner følgende: 

 • kortikosteroider (bruges til at behandle forskellige sygdomme, såsom alvorlig betændelse i huden eller astma)
 • vanddrivende lægemidler (diuretika)
 • lægemidler mod smerter og betændelseslignende tilstande (NSAID’er og COX-2- hæmmere, såsom ibuprofen og celecoxib)
 • visse lægemidler, der nedsætter blodtrykket (ACE-hæmmere og angiotensin II- receptorantagonister)
 • bestemte lægemidler til behandling af bronkial astma (beta-2 agonister, f.eks. salbutamol)
 • lægemidler, der kan ændre mængden af metformin i blodet, især hvis du har nedsat nyrefunktion (f.eks. verapamil, rifampicin, cimetidin, dolutegravir, ranolazin, trimethoprim, vandetanib, isavuconazol, crizotinib, olaparib)
 • anden medicin til behandling af diabetes.

Brug af Metformin Orifarm sammen med alkohol

Du skal undgå at indtage store mængder alkohol, mens du er i behandling med Metformin Orifarm, da det kan øge risikoen for laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Kvinder med diabetes, som er gravide eller planlægger at blive det, bør ikke behandles med Metformin Orifarm. Brug i stedet insulin til at holde blodsukkeret på et så normalt niveau som muligt. Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive det, så han eller hun kan ændre din behandling til insulin. 


Dette lægemiddel bør ikke bruges, mens du ammer. 


Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hvis du kun tager Metformin Orifarm (monoterapi), sænker det ikke blodsukkerniveauet (hypoglykæmi), og det påvirker derfor ikke din evne til at køre bil eller motorcykel eller betjene maskiner. 


Hvis du tager metformin sammen med andre diabetesbehandlinger (f.eks. sulfonylurinsstoffer, insulin eller meglitinider), kan det forårsage lavt blodsukker (med symptomer som svedeture, besvimelser, svimmelhed eller svækkelse) og dermed påvirke din evne til at køre bil eller motorcykel eller betjene maskiner sikkert. Symptomer på hypoglykæmi omfatter svækkelse, svimmelhed, kraftige svedeture, hurtig hjerterytme, synsforstyrrelser eller koncentrationsbesvær. Kør ikke bil eller motorcykel, og lad være med at cykle eller betjene maskiner, hvis du får disse symptomer. 

3. Sådan skal du tage Metformin Orifarm

Tag altid Metformin Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Metformin kan ikke erstatte en sund levevis. Følg fortsat de kostråd, din læge har givet dig, og sørg for at få motion regelmæssigt. 

 

Din dosis Metformin Orifarm skal fastlægges af din læge ud fra dine blodsukkerniveauer. 

 

Medmindre din læge har ordineret andet, er den anbefalede dosis følgende: 

Dosering til voksne 

Den normale startdosis er 500 mg eller 850 mg metforminhydrochlorid to eller tre gange dagligt. Den maksimale daglige dosis er 3000 mg metforminhydrochlorid fordelt på tre doser. 

 

Nedsat nyrefunktion 

Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil din læge muligvis udskrive en lavere dosis. Din dosis skal muligvis justeres, hvis du er ældre. 

 

Dosering til børn fra 10 år og til unge 

Den normale startdosis er 500 mg eller 850 mg metforminhydrochlorid én gang dagligt. Dosis kan øges til den maksimale anbefalede daglige dosis på 2000 mg metforminhydrochlorid fordelt på to eller tre doser. Børn mellem 10 og 12 år bør kun behandles, hvis din læge specifikt anbefaler det, da der kun er begrænsede erfaringer med denne aldersgruppe. 

 

Hvis du også tager insulin, vil din læge fortælle dig, hvordan du starter med metformin. 

 

500 mg tablet: 

Tabletten kan ikke deles. 

850 mg tablet: 

Formålet med delekærven er ikke at kunne brække tabletten over. 

1000 mg tablet: 

Tabletten kan deles i to lige store doser. 

Overvågning

 • Din læge vil tilpasse din dosis Metformin Orifarm efter dit blodsukkerniveau. Sørg for at tale med lægen jævnligt. Dette er særlig vigtigt for børn, unge eller ældre.
 • Din læge vil desuden kontrollere, hvor godt dine nyrer fungerer, mindst én gang om året. Hvis du er ældre, eller hvis dine nyrer ikke fungerer normalt, kan det være nødvendigt at kontrollere dette oftere.

Sådan skal du tage Metformin Orifarm

Tag tabletterne sammen med eller efter et måltid. Dermed undgår du bivirkninger, som påvirker fordøjelsen.
Tabletterne må ikke knuses eller tygges. Synk hver tablet sammen med et glas vand. 

 • Hvis du tager én dosis dagligt, skal den tages om morgenen (morgenmad).
 • Hvis du tager to doser dagligt, skal de tages om morgenen (morgenmad) og om aftenen (aftensmad).
 • Hvis du tager tre doser dagligt, skal de tages om morgenen (morgenmad), midt på dagen (frokost) og om aftenen (aftensmad).

 

Hvis du efter nogen tid synes, at virkningen af Metformin Orifarm er for stærk eller for svag, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet. 

Hvis du har taget for mange Metformin Orifarm

Fortæl det straks til lægen, hvis du har taget for mange tabletter. En overdosis af Metformin Orifarm fører ikke til hypoglykæmi, men det øger risikoen for øget syreindhold i blodet på grund af mælkesyre (laktatacidose). Tidlige symptomer på øget syreindhold ligner bivirkningerne af metformin i mave-tarmkanalen: kvalme, opkastning, diarré og mavesmerter. I alvorlige tilfælde kan du desuden få muskelsmerter og muskelkramper, meget hurtigt åndedræt, som du ikke kan få under kontrol, samt uklarhed og koma. Denne tilstand kan opstå på få timer og kræver øjeblikkelig nødbehandling på hospital. 

Hvis du har glemt at tage Metformin Orifarm

Hvis du har glemt at tage dine Metformin Orifarm tabletter, skal du tage den ordinerede mængde Metformin Orifarm, næste gang du skal tage tabletter, og prøve at holde dig til ordinationen fremover. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Metformin Orifarm

Hvis du stopper behandlingen med Metformin Orifarm, skal du være opmærksom på risikoen for ukontrolleret blodsukker og på de langsigtede virkninger af diabetes mellitus, f.eks. skader på øjne, nyrer og blodkar. 


Spørg lægen, på apoteket eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Følgende bivirkninger kan forekomme: 

 

Metformin Orifarm kan forårsage en meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 brugere), men meget alvorlig bivirkning, der kaldes laktatacidose (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Hvis dette sker for dig, skal du omgående stoppe med at tage Metformin Orifarm og kontakte læge eller nærmeste hospital, da laktatacidose kan føre til koma. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter) 

 • fordøjelsesbesvær, som f.eks. kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter eller manglende appetit. Disse bivirkninger forekommer oftest i starten af behandlingen med Metformin Orifarm. Det kan hjælpe at fordele doserne over hele dagen eller at tage tabletterne under eller lige efter et måltid. Hvis symptomerne fortsætter, skal du holde op med at tage Metformin Orifarm og tale med din læge.

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter) 

 • smagsforstyrrelser.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter) 

 • laktatacidose. Dette er en meget sjælden, men meget alvorlig bivirkning, især hvis dine nyrer ikke fungerer som de skal. Symptomer på laktatacidose er uspecifikke (se afsnittet ”Advarsler og forsigtighedsregler”).
 • uregelmæssigheder ved leverfunktionstests eller hepatitis (leverbetændelse; dette kan forårsage træthed, appetitløshed, vægttab, med eller uden gulfarvning af huden og det hvide i øjnene). Hvis det sker for dig, skal du stoppe med at tage Metformin Orifarm og rådføre dig med din læge.
 • hudreaktioner såsom rødme (erytem), kløe eller et kløende udslæt (nældefeber).
 • lave vitamin B12-niveauer i blodet. Med tiden kan dette føre til anæmi, ømhed i mund eller tunge eller muligvis følelsesløshed eller prikken i lemmerne.

 

Børn og unge  

De begrænsede data, der findes om børn og unge, viser, at bivirkningerne hos disse svarede til bivirkningerne hos voksne, hvad angår art og sværhedsgrad. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Hvis et barn behandles med Metformin Orifarm, rådes forældre og plejere til at overvåge, hvordan medicinen bruges. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevaringsforhold  

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metformin Orifarm indeholder:

Aktivt stof: metforminhydrochlorid. 

Hver filmovertrukket tablet indeholder 500 mg, 850 mg eller 1000 mg metforminhydrochlorid. 

Det svarer til henholdsvis 390 mg, 663 mg og 780 mg metformin. 

 

Øvrige indholdsstoffer: 

natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K-30, majsstivelse, kolloid vandfri silika, magnesiumstearat, hypromellose 15cP, talcum, titandioxid (E 171), Macrogol 6000, propylenglycol. 

Udseende og pakningsstørrelser

Metformin Orifarm 500 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter, der er glatte på begge sider. 

Metformin Orifarm 850 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, kapselformede, bikonvekse filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side og glatte på den anden side. Metformin Orifarm 1000 mg filmovertrukne tabletter er hvide eller råhvide, ovale, bikonvekse filmovertrukne tabletter med en dyb delekærv på den ene side og en almindelig delekærv på den anden. 

 

Metformin Orifarm 500 mg, 850 mg og 1000 mg filmovertrukne tabletter fås i blisterpakninger med 1 (x 100), 9, 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 500, 600 eller 1000 filmovertrukne tabletter eller i plastflasker med 10, 20, 21, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500, 600 eller 1000 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S 

Energivej 15 

5260 Odense S 

Danmark 

info@orifarm.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark, Sverige, Norge: Metformin Orifarm 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...