Calcium-Sandoz®

brusetabletter 500 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Calcium-Sandoz® 500 mg brusetabletter  

calciumlactogluconat/calciumcarbonat 

 

Calcium-Sandoz er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Du kan få Calcium-Sandoz uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Calcium- Sandoz.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
 • Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz
 3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Calcium er et vigtigt mineral, som er nødvendigt for dannelsen og vedligeholdelsen af knoglerne. 

 

Calcium-Sandoz er beregnet til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til at forebygge og behandle knogleskørhed (osteoporose). 

 

Calcium-Sandoz kan også anvendes sammen med vitamin D3, i behandlingen af engelsk syge (blødgøring af knogler hos børn) og osteomalaci (blødgøring af voksnes knogler). 

 

Calcium absorberes fra mave-tarm-kanalen og fordeles i kroppen gennem blodet. Calcium spiller en vigtig rolle for adskillige kropsfunktioner og er nødvendigt for at nerver, muskler og hjertet kan fungere, samt for at blodet kan størkne. Desuden har det indflydelse på virkningen af flere hormoner. Det er derfor vigtigt, at calcium er til stede de rigtige steder og i tilstrækkelige mængder. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Calcium-Sandoz

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Calcium-Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for calciumlacto-gluconat, calciumcarbonat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Calcium-Sandoz (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af forhøjet indhold af calcium i blodet (hypercalcæmi).
 • hvis du lider af forhøjet udskillelse af calcium i urinen (hypercalciuri).
 • hvis du lider af nyreproblemer såsom nyresten (nephrolithias) eller calcium aflejring i nyrerne (nephrocalcinosis).

Vær ekstra forsigtig med at tage Calcium-Sandoz

 • hvis du lider af nyresygdomme, bør du kun anvende dette produkt efter samråd med din læge, især hvis du også tager aluminiumholdige produkter.
 • tag ikke vitamin D produkter sammen med Calcium-Sandoz uden lægelig vejledning.
 • oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Calcium-Sandoz. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Calcium-Sandoz kan påvirke eller påvirkes af visse andre lægemidler ved samtidig anvendelse. 

 

 • Kontakt lægen inden du tager Calcium-Sandoz, hvis du er i behandling med hjerteglycosider, thiaziddiuretika eller korticosteroider.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 3 timer efter indtagelse af orale bisphosphonater eller natriumfluorid.
 • Calcium-Sandoz bør tages mindst 2 timer efter eller 4 til 6 timer før indtagelse af tetracycliner (antibiotika).

Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke

Calcium-Sandoz bør ikke tages inden for 2 timer før eller efter indtagelse af mad eller drikke, med højt indhold af oxal- eller fytinsyre så som spinat, rabarber og korn. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Ved calciummangel kan Calcium-Sandoz anvendes under graviditet og ved amning. Under normale omstændigheder er et dagligt indtag (inklusive føde og tilskud) på 1000 - 1300 mg calcium tilstrækkeligt for gravide og ammende. Hos gravide og ammende bør det daglige indtag ikke overstige 1500 mg calcium. 


Amning
Calcium går over i modermælk uden at have negativ effekt på det ammede barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Calcium-Sandoz påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Calcium-Sandoz

 • Calcium-Sandoz er velegnet til diabetikere (1 brusetablet indeholder 0,002 kulhydratenheder).
 • Patienter på kontrolleret natriumdiæt bør kontakte lægen før indtagelse af Calcium-Sandoz. Calcium-Sandoz 500 mg indeholder 68,45 mg natrium pr. brusetablet.
 • Hvis du tror, at du er allergisk overfor visse sukkerarter, bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.
 • Calcium-Sandoz indeholder fenylalanin. Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

3. Sådan skal du tage Calcium-Sandoz

Hvis din læge har ordineret Calcium-Sandoz til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Børn over 2 år: 1 brusetablet 1 eller 2 gange daglig (svarende til 500-1000 mg calcium). 

 

Børn under 2 år: Bør ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning 

 

Voksne: 1 brusetablet 1, 2 eller 3 gange daglig (svarende til 500-1500 mg calcium). 

 

Opløs Calcium-Sandoz i et glas vand (ca. 200 ml) og drik det umiddelbart efter. Brusetabletten må ikke sluges eller tygges. 

 

Calcium-Sandoz kan tages med eller uden mad (se afsnittet ”Brug af Calcium-Sandoz sammen med mad og drikke” for yderligere oplysninger). 

Hvor længe skal Calcium-Sandoz tages

Tag Calcium-Sandoz i den anbefalede daglige dosis, så længe som det er tilrådet af lægen. Da Calcium-Sandoz anvendes til forebyggelse og behandling af calciummangel og kan anvendes sammen med anden medicin til at forebygge og behandle knogleskørhed (osteoporose), er det sandsynligt, at behandlingen bliver længerevarende. 

Hvis du har taget for mange Calcium-Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Calcium-Sandoz, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Overdosering af Calcium-Sandoz kan give symptomer som kvalme, opkastning, tørst eller forstoppelse. 

Hvis du har glemt at tage Calcium-Sandoz

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Akutte allergiske reaktioner så som hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan være alvorlig og medføre synkebesvær og lukning af luftveje. STOP straks behandlingen og kontakt lægen, såfremt du oplever nogen af ovenstående bivirkninger.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 behandlede): 

 • Kvalme, diarré, mavesmerter, forstoppelse, luft i tarmen, opkastning, kløe, rødmen eller brændende fornemmelse i huden.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 100 behandlede): 

 • Usædvanlig høje koncentrationer af calcium i blodet (hypercalcæmi), symptomerne herpå kan være kvalme, opkastning, tørst eller usædvanlig højt indhold af calcium i urinen (hypercalciuri), som kan forårsage nyresten.

 

Calcium-Sandoz kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blod- og urinprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted. www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Calcium-Sandoz utilgængeligt for børn.
 • Opbevar Calcium-Sandoz i original emballage.
 • Hold plastrøret tæt lukket.
 • Tag ikke Calcium-Sandoz, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Calcium-Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: Calciumlactogluconat og calciumcarbonat. Hver brusetablet indeholder 1132 mg calciumlactogluconat og 875 mg calciumcarbonat (svarende til 500 mg calcium).
 • Øvrige indholdsstoffer: Citronsyre, vandfri (fint granulat), appelsinsmag (som indeholder appelsinolie, maltodextrin, arabisk gummi, sorbitol (E420), dextrose), aspartam (E951), macrogol 6000 og natriumhydrogencarbonat.

Udseende og pakningsstørrelse:

Udseende 

Calcium-Sandoz er en rund, hvid brusetablet med en karakteristisk appelsinduft. 

 

Pakningsstørrelse 

Calcium-Sandoz findes i pakningsstørrelserne 15, 2 x 15, 16, 20, 90, 96 og 100 brusetabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...