Brufen SR

depottabletter 800 mg

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Brufen® SR 800 mg depottabletter  

ibuprofen 

 

Brufen® er et registreret varemærke, der tilhører Mylan Healthcare GmbH. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Brufen SR til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen SR
 3. Sådan skal du tage Brufen SR
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Brufen SR er et smertestillende, feber- og betændelsesnedsættende middel. Det tilhører gruppen af nonsteroide antiinflammatoriske stoffer (NSAID). 

 

Du kan tage Brufen SR ved: 

 • svage smerter.
 • gigtsygdomme.
 • smerter og hævelse i led og muskler.
 • stærke menstruationssmerter.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Brufen SR

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Brufen SR, hvis du

 • er allergisk over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Brufen SR (angivet i punkt. 6).
 • har meget dårligt hjerte.
 • har haft blødning fra mave eller tarm eller hul på mave eller tarm i forbindelse med behandling med smertestillende medicin (NSAID).
 • har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse, betændelse i tarmene (Crohns sygdom), mavesår eller maveblødninger mere end en gang.
 • har sår på tolvfingertarmen.
 • tidligere har fået vejrtrækningsproblemer, hævet tunge, læber og ansigt, astma, snue eller nældefeber efter behandling med acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID).
 • har tendens til blødninger.
 • har meget dårlige nyrer.
 • har meget dårlig lever.
 • er gravid i 7. - 9. måned.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Brufen SR. 

Vær opmærksom på følgende

Anti-inflammatorisk (hæmmer betændelseslignende tilstande)/smertestillende medicin som f.eks. ibuprofen kan være forbundet med en let øget risiko for hjerteanfald eller slagtilfælde, særligt når det bruges i høje doser. Tag ikke mere medicin end anbefalet, og tag ikke medicinen i længere tid end anbefalet. 

 • Hvis du får smerter i øverste del af maven (mavesår) og/eller blødning fra mave eller tarm, mens du tager Brufen SR, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte læge eller skadestue.
 • Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis du får usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand m.m.
 • Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, når du i længere tid har taget Brufen SR, kan det skyldes medicinen. Hovedpinen bør ikke behandles med øgede doser af medicinen. Kontakt lægen.
 • Brufen SR kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.
 • Brufen SR kan skjule symptomerne på betændelsessygdomme.
 • Medicin der er blodfortyndende (forebyggende mod blodpropper) (fx acetylsalicylsyre/aspirin, warfarin, ticlopidin), medicin mod forhøjet blodtryk (såkaldte ACE-hæmmere fx captopril, betablokkere, angiotensin II antagonister) eller anden medicin kan blive påvirket af eller påvirke din behandling med ibuprofen. Spørg altid din læge til råds, før du tager ibuprofen sammen med anden medicin.
 • Brufen SR virker febernedsættende.
 • Alkohol kan forstærke bivirkningerne af Brufen SR.

 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, inden du tager Brufen SR, hvis du: 

 • har hjerteproblemer, herunder hjertesvigt eller angina (brystsmerter), eller hvis du har haft et hjerteanfald, har fået foretaget en bypass-operation, har haft sygdom i perifere arterier (dårligt blodomløb i benene eller fødderne på grund af snævre eller blokerede blodårer) eller har haft nogen form for slagtilfælde (herunder "minislagtilfælde" eller forbigående blodprop i hjernen).
 • har forhøjet blodtryk, sukkersyge eller forhøjet kolesterol, hvis der er nogen i din familie, der har eller har haft hjertesygdomme eller slagtilfælde, eller hvis du ryger.
 • tager anden smertestillende medicin (NSAID-præparater, herunder COX-2 hæmmere mod led lidelser)
 • har astma, allergi eller kronisk snue.
 • har dårlig lever.
 • har dårlige nyrer.
 • har diabetes.
 • har en bindevævssygdom (fx Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)).
 • tager anden medicin mod svage smerter (fx acetylsalicylsyre eller andre NSAID)
 • har eller har haft blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tarmene (Crohns sygdom), da disse sygdomme kan forværres af NSAID.
 • tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende medicin eller medicin mod depression, da det kan øge risikoen for mavesår og blødning.
 • har ophobning af vand i kroppen.
 • er stærkt dehydreret.
 • har skoldkopper.

 

Kontakt straks lægen, hvis du får udslæt, blødninger fra slimhinder eller andre overfølsomhedsreaktioner. 


Du kan i meget sjældne tilfælde få pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Det kan være livsfarligt. Ring derfor 112. 


Så længe du får Brufen SR, skal du have undersøgt blod og urin regelmæssigt. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Brufen SR. Det kan have betydning for prøveresultaterne. 

 

Hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion under brug af Brufen Retard, bør du straks søge læge. 

Brug af anden medicin sammen med Brufen SR

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Brufen SR kan påvirke eller blive påvirket af visse andre lægemidler. For eksempel: 

 • lægemidler, som hindrer blodet i at størkne (dvs. som fortynder blodet eller forebygger blodpropper, f.eks. acetylsalicylsyre, warfarin, ticlopidin).
 • lægemidler, som nedsætter et forhøjet blodtryk (ACE-hæmmere som f.eks. captopril, betablokkere som f.eks. atenolol, angiotensin-II-receptor- antagonister som f.eks. losartan).

 

Visse andre lægemidler kan også påvirke eller blive påvirket af behandlingen med Brufen SR. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler. 


Derfor skal du altid spørge lægen eller apotekspersonalet til råds, før du tager Brufen SR sammen med andre lægemidler, som 

 • blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran, acetylsalicylsyre, ticlopidin og andre nyere orale antikoagulantia (NOACs)).
 • hjertemedicin (digoxin, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, ACE hæmmere f.eks. captopril).
 • medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere f.eks. atenolol og angiotensin-II-receptorantagonister f.eks. losartan).
 • medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (colestyramin).
 • vanddrivende medicin (furosemid, thiazid).
 • anden smertestillende medicin (NSAID, acetylsalicylsyre).
 • medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat).
 • medicin mod mani og depression (lithium og SSRI).
 • medicin i forbindelse med organtransplantationer (ciclosporin og tacrolimus).
 • tabletter med binyrebarkhormoner.
 • tabletter mod sukkersyge (sulfonylurinstoffer).
 • medicin mod HIV (zidovudin).
 • medicin til afbrydelse af graviditet (mifepriston).
 • medicin mod infektioner (aminoglykosider og quinolon-antibiotika).
 • naturlægemidler der indeholder Ginkgo biloba.
 • medicin som er CYP2C9 hæmmere (fx voriconazol og fluconazol).

Brug af Brufen SR sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Brufen SR med et glas vand.
Ved brug af Brufen SR kan alkohol forstærke bivirkningerne. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må ikke tage Brufen SR i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det nyfødte barn. Tal med lægen. 


Du må kun tage Brufen SR i de første 6 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal være så lav som muligt, og behandlingen skal vare så kort tid som muligt. Tal med lægen. 


Kvinder, der ønsker at blive gravide
Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten holde op med at tage Brufen SR eller kun tage Brufen SR i så kort tid som muligt og i så lav dosis som muligt.
Brufen SR kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, om der er en anden behandling. 


Amning
Brufen SR går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brufen SR kan give bivirkninger (påvirkning af reaktionstid), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Brufen SR

Tag altid Brufen SR nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Du skal tage tabletterne med at glas vand. Brufen SR skal synkes hele og må ikke tygges, deles, knuses eller blive suttet på. 

Den sædvanlige dosis er:

Voksne 

2 depottabletter (1600 mg) om aftenen. Tag Brufen SR i så kort tid og med så lav dosis som muligt for at mindske bivirkningerne. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat lever- eller nyrefunktion 

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Du må ikke tage Brufen SR ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Brufen SR

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Brufen SR, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tag pakningen med. 

Tegn på overdosering er mavesmerter, kvalme, opkastning, sløvhed, døsighed, svimmelhed, hovedpine, øresusen og kramper. I sjældne tilfælde kan du opleve spontane, hurtige og rytmiske bevægelser af øjnene, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet, nedkøling af kroppen, åndedrætsbesvær, dyb bevidstløshed (koma), påvirkning af leveren, tørst pga. for højt natrium i blodet, akut nyresvigt, blod i urinen, lavt blodtryk, langsom puls eller hurtig, uregelmæssig puls. Hos små børn ses også kortvarige åndedrætsstandsninger. 

Hvis du har glemt at tage Brufen SR

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Brufen SR

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks lægen eller skadestuen. Ring evt. 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaksi/anafylaktoide reaktioner). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Smerter over lænden, feber, blodig og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder, evt. aftagende nyrefunktion med kvalme og opkastninger pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot, kvalme og opkastninger. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Manglende modning/dannelse af hvide blodlegemer. Let mangel giver sædvanligvis ingen symptomer men svær mangel kan give en øget infektionsrisiko.
 • Forværring af astma. Kontakt lægen.
 • Kortåndethed/vejrtrækningsbesvær/astmalignende anfald/åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Astmatisk anfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i maven, diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. betændelse i tarmen. Kontakt lægen.
 • Mundbetændelse med sår. Kontakt lægen.
 • Smerter i øjet, rødt øje og lysskyhed pga. betændelse i regnbuehinden. Kontakt lægen.
 • Kraftig hovedpine, stivhed i nakken eller pludselig høj feber, pga. meningitis. Kontakt lægen.
 • Unormal leverfunktion.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og evt. feber eller desorientering pga. meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdomme. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bliver alment sløj med hovedpine og nakkestivhed.
 • Akut synsnedsættelse (evt. blindhed), blinde pletter for et eller begge øjne, uskarpt syn og vanskelighed med at skelne farver pga. betændelse i synsnerven. Kontakt læge eller skadestue.
 • Træthed, ødem (vand i kroppen), skummende urin, lille appetit, vægtøgning og hyppige vandladninger, typisk om natten (membranøs nefropati). Kontakt lægen.
 • Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på skader på leveren. Kontakt lægen.
 • Gradvis synsnedsættelse pga. betændelse i eller nedbrydning af synsnerven. Kontakt lægen.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Akut åndenød med hoste og astmatisk vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Manglende appetit, træthed, kvalme, mavesmerter, gulfarvning af hud og/eller øjne kan være tegn på skader på leveren. Kontakt lægen. (Vær særlig opmærksom på dette hvis du er i langtidsbehandling med Brufen SR).
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorligt hududslæt med betændelse og kraftig afskalning og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.
 • Blodig diaré pga. forværring af betændelse i tarmen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse. Kontakt lægen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Brug af NSAID kan være forbundet med en let øget risiko for slagtilfælde. Ring 112, hvis du får lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning.
 • Forværring af infektionslignende betændelsestilstande. Kontakt straks lægen, hvis du oplever tegn på, at du har fået en infektion eller en forværring af en infektion.
 • Hvis du har skoldkopper, kan du få alvorlig hudinfektion og bløddelsvævs komplikationer. Tal med lægen.
 • Overfølsomhedsreaktion med udslæt, feber, hævede kirtler, stigning i en type hvide blodlegemer (eosinofili) og betændelse i indre organer (lever, lunger, hjerte, nyrer og tyktarm) (lægemiddelfremkaldt reaktion med eosinofili og systematiske symptomer (DRESS)).

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede): 

 • Sure opstød/halsbrand.
 • Diaré.

 

Almindelige meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100 behandlede): 

 • Mavesmerter.
 • Luft i maven.
 • Træthed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): 

 • Kvalme og opkastninger.
 • Smerter og ubehag fra maven.
 • Fordøjelsesbesvær.
 • Forstoppelse.
 • Mavekramper.
 • Mild forbigående hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Øresusen (tinnitus).
 • Udslæt.
 • Vertigo.
 • Vand i kroppen (ødemer).

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
 • Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentil- stand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Halsbrand.
 • Angst.
 • Forvirring.
 • Depression (Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen).
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Synsforstyrrelser med sløret syn, dobbeltsyn og ændret farveopfattelse.
 • Kløe.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Øget følsomhed af huden for lys.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Nedsat hørelse.
 • Snue.
 • Overfølsomhed.
 • Søvnløshed.
 • Nervøsitet.
 • Let rastløshed.
 • Døsighed.
 • Tinnitus.
 • Svimmelhed pga. Vertigo.
 • Mundsår.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede): 

 • Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen.
 • Meget langsomme ufrivillige, vridende bevægelser.
 • Sløvhed.
 • Koncentrationsbesvær.
 • Eksem/udslæt med blærer.
 • Besvær med at opfatte eller reagere på, hvad der foregår.
 • Kulderystelser.
 • Feber pga. overfølsomhed for Brufen SR.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): 

 • Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen.
 • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.
 • Udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme.
 • Stærkt kløende blærer eller vabler.
 • Rødplettet udslæt.
 • Hårtab, sygdom i hår og negle.
 • Betændelse i tarmen (Crohns sygdom).

 

Brufen SR kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, fx urinprøver og levertal. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Brufen SR utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 ºC.
 • Tag ikke Brufen SR efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Brufen SR 800 mg, depottabletter indeholder:

 • Aktivt stof: Ibuprofen 800 mg.
 • Øvrige indholdsstoffer: Titandioxid (E171), xanthan gummi, povidon, stearinsyre, kolloid vandfri silica, talkum og hypromellose.

Udseende og pakningsstørrelser:

Brufen SR 800 mg er en hvid, aflang, filmovertrukken depottablet. 

Brufen SR 800 mg findes i pakningsstørrelsen 100 depottabletter 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...