Rasagilin "Accord"

tabletter 1 mg

Accord

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rasagilin Accord 1mg tabletter 

Rasagilin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Accord
 3. Sådan skal du tage Rasagilin Accord
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rasagilin Accord anvendes til behandling af Parkinsons sygdom. Det kan anvendes sammen med eller uden levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af Parkinsons sygdom).
 

Ved Parkinsons sygdom sker der et tab af celler, som producerer dopamin i hjernen. Dopamin er et kemisk stof i hjernen, som er med til at kontrollere bevægelser. Rasagilin Accord hjælper med til at øge og opretholde dopaminniveauet i hjernen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Rasagilin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Rasagilin Accord

 • Hvis du er allergisk over for rasagilin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rasagilin Accord (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har en alvorlig leverlidelse.

 

Tag ikke følgende lægemidler, mens du er i behandling med Rasagilin Accord: 

 • Monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks. til behandling af depression eller Parkinsons sygdom eller til behandling af andre lidelser), herunder lægemidler eller naturlægemidler købt i håndkøb, som f.eks. perikon.
 • Pethidin (et stærkt smertestillende lægemiddel).

Der skal gå mindst 14 dage, efter at behandling med Rasagilin er stoppet, før behandling med MAO-hæmmere eller pethidin må påbegyndes.  

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rasagilin Accord 

 • hvis du har en let til moderat leverlidelse.
 • hvis du får mistænkelige hudforandringer, skal du tale med din læge.

Børn og unge

Rasagilin Accord anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Rasagilin Accord

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig, eller hvis du ryger eller har til hensigt at stoppe med at ryge. 

 

Spørg din læge, inden du tager et af følgende lægemidler sammen med Rasagilin Accord: 

 • Visse former for lægemidler til behandling af depression (selektive serotoningenoptagelseshæmmere, selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere, tricykliske eller tetracykliske lægemidler mod depression)
 • antibiotikummet ciprofloxacin, der anvendes til behandling af infektioner
 • det hostestillende middel dextromethorphan
 • øjendråber, næsedråber/-spray og slimløsende lægemidler til næse og svælg, som indeholder sympatomimetika, samt forkølelsesmedicin, der indeholder ephedrin eller pseudoephedrin

 

Man bør undgå at tage Rasagilin Accord sammen med antidepressive lægemidler, der indeholder fluoxetin eller fluvoxamin.
Du skal vente mindst 5 uger efter at have stoppet behandling med fluoxetin, før du påbegynder behandling med Rasagilin Accord.
Du skal vente mindst 14 dage efter at have stoppet behandling med Rasagilin Accord, før du påbegynder behandling med fluoxetin eller fluvoxamin. 

 

Fortæl det til din læge, hvis du eller din familie/omsorgsperson bemærker, at du udvikle en sædvanlig adfærd, hvor du ikke kan modstå lysten, fristelsen eller trangen til at udføre bestemte handlinger, som er uønskede eller skadelige for dig selv eller andre. Dette kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter i behandling med Rasagilin Accord og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom er der observeret tvangshandlinger, tvangstanker, afhængighedspræget spillelyst, overdrevet pengeforbrug, impulsiv adfærd og en unormalt stor sexlyst eller en stigning i seksuelle tanker og følelser. Det kan være nødvendigt, at din læge ændrer din dosis eller stopper behandlingen. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget studier af virkningen på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Spørg din læge til råds, før du kører bil eller betjener maskiner. 

3. Sådan skal du tage Rasagilin Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Den anbefalede dosis Rasagilin Accord er 1 tablet à 1 mg én gang dagligt.
Indtages gennem munden.
Rasagilin Accord kan tages med eller uden mad. 

Hvis du har taget for meget Rasagilin Accord

Hvis du tror, at du har taget for mange Rasagilin Accord-tabletter, skal du straks kontakte din læge eller apoteket. Tag Rasagilin Accord-kartonen med, og vis den til lægen eller apotekspersonalet. 

 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rasagilin Accord end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler Dem/dig utilpas). 

Hvis du har glemt at tage Rasagilin Accord

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis på det tidspunkt, hvor du normalt tager din dosis. 

Hvis du holder op med at tage Rasagilin Accord

Hold ikke op med at tage Rasagilin Accord uden først at have talt med din læge om det.
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
De følgende bivirkninger er observeret i placebokontrollerede kliniske forsøg: 

 

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter) 

 • unormale bevægelser (dyskinesi)
 • hovedpine

 

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • mavesmerter
 • fald
 • allergi
 • feber
 • influenza
 • generel følelse af at være sløj (utilpashed)
 • nakkesmerter
 • smerter i brystet (angina pectoris)
 • lavt blodtryk, når man rejser sig op fra liggende/siddende stilling til stående stilling, med symptomer som svimmelhed (ortostatisk hypotension)
 • nedsat appetit
 • forstoppelse
 • tørhed i munden
 • kvalme og opkastning
 • øget luftafgang fra tarmen
 • unormale blodprøveresultater (leukopeni, dvs. nedsat antal hvide blodlegemer)
 • ledsmerter (artralgi)
 • smerter i muskler og knogler
 • ledbetændelse (artritis)
 • følelsesløshed og svaghed i musklerne i hånden (karpaltunnelsyndrom)
 • vægttab
 • unormale drømme
 • manglende koordination af bevægelser (balanceforstyrrelser)
 • depression
 • svimmelhed (vertigo)
 • ufrivillige spændinger i musklerne (dystoni)
 • løbende næse (rhinitis)
 • hudirritation (dermatitis)
 • udslæt
 • blodskudte øjne (conjunctivitis)
 • pludselig vandladningstrang

 

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)
 • hjerteanfald (myokardieinfarkt)
 • udslæt med blæredannelse (vesikulobulløst udslæt)

 

Desuden rapporteredes der hudkræft hos ca. 1 % af de patienter, som deltog i de placebokontrollerede kliniske forsøg. Ikke desto mindre tyder videnskabelige resultater på, at det er Parkinsons sygdom og ikke et særligt lægemiddel, der er forbundet med en øget risiko for hudkræft (ikke udelukkende melanom). Du bør tale med din læge om enhver mistænkelig hudforandring. 

 

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring.
Efter at produktet er kommet på markedet, er disse symptomer også observeret hos patienter i behandling med Rasagilin Accord for Parkinsons syge. 

 

Der er rapporter om patienter, der under behandling med et eller flere lægemidler mod Parkinsons sygdom har været ude af stand til at modstå lysten, trangen eller fristelsen til at udføre en handling, som kunne være skadelig for dem selv eller andre. Dette kaldes impulskontrolforstyrrelser. Hos patienter, der tog Rasagilin Accord og/eller andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom, er der set følgende: 

 • Tvangstanker eller impulsiv adfærd.
 • Stærk trang til umådeholdent spil på trods af alvorlige, personlige eller familiemæssige konsekvenser.
 • Ændret eller øget seksuel interesse eller adfærd, som vækker betydelig bekymring hos dig selv eller andre, f.eks. øget sexlyst.
 • Ukontrollabel, umådeholden trang til at købe eller bruge penge

Fortæl det til din læge, hvis De oplever ovennævnte adfærd. Lægen vil overveje, hvordan symptomerne kan kontrolleres eller mindskes. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rasagilin Accord indeholder

 • Aktivt stof/aktive stoffer: rasagilin. Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).
 • Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, majsstivelse, prægelatineret stivelse (fra majs), talcum, natriumstearylfumarat.

Udseende og pakningsstørrelser

Rasagilin Accord tabletter er hvide til offwhite, runde, flade, facetslebne tabletter (6,5 mm).
 

Pakningsstørrelser med 7, 10, 28, 30,60, 100, 112 tabletter i blister.
Pakningsstørrelser med 30 tabletter i tabletbeholder med børnesikret skruelåg indeholdende tørremiddel (silica-gel). Tørremidlet anvendes til at holde tabletterne tørre og bør ikke synkes.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Accord Healthcare B.V. 

Winthontlaan 200 

3526 KV Utrecht 

Holland 

Fremstiller

Accord Healthcare Limited 

Sage House, 319, Pinner Road, 

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, 

Storbritannien 

 

Delorbis Pharmaceuticals Ltd 17 

Athinon Street, Ergates Industrial Area, 

2643 Ergates Lefkosia, Cypern 

 

Iberfar - Indústria Farmaĉeutica, S.A.
Rua Consiglieri Pedroso, no. 121-123 

Queluz de Baixo, Barcarena, Portugal 

 

Sofarimex - Indústria Química e Farmacêutica, S.A.
Av. das Indústrias - Alto do Colaride, Cacém, Portugal 

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

 

Medlemslandets navn 

Lægemidlets navn 

Tyskland 

Rasagilin Accord 1mg Tabletten 

Østrig 

Rasagilin Accord 1mg Tabletten 

Bulgarien 

Rasagiline Accord 1mg таблетки 

Danmark 

Rasagilin Accord 

Estland 

Rasagiline Accord 

Finland 

Rasagiline Accord 1mg Tabletti 

Frankrig 

Rasagiline Accord 1mg comprimé 

Irland 

Rasagiline Accord 1mg tablets 

Italien 

Rasagilina Accord 

Litauen 

Rasagiline Accord 1mg tabletės 

Letland 

Rasagiline Accord 1mg tabletes 

Norge 

Rasagilin Accord 1mg tabletter 

Polen 

Rasagiline Accord 

Sverige 

Rasagiline Accord 1mg tabletter 

Slovakiet 

Rasagiline Accord 1mg tablety 

Storbritannien 

Rasagiline Accord 1mg tablets 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 01/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...