Locoid®

creme 0,1%

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Locoid® 1 mg/g creme  

hydrocortisonbutyrat 

 

Locoid® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Locoid til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid
 3. Sådan skal du bruge Locoid
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Locoid indeholder hydrocortisonbutyrat. 

Hydrocortisonbutyrat er et binyrebarkhormon (steroid), som hæmmer irritation i huden.  

 

Du kan bruge Locoid ved eksem, ved irriteret hud og ved psoriasis. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Locoid

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Locoid:

 • hvis du er allergisk over for hydrocortisonbutyrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Locoid (angivet i punkt 6).
 • hvis din hudsygdom, som er betændt med bakterier eller svampe. I så fald skal du også have medicin for betændelsen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Locoid. 


Brug ikke Locoid mod: 

 • virussygdomme, der giver udbrud på huden, f.eks. forkølelsessår, helvedesild eller skoldkopper.
 • rosacea, der er en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og udvidede blodkar.
 • betændt eksem eller irritation i huden omkring munden (perioral dermatit).

 

Særlige forholdsregler 

 • Tal med lægen, hvis cremen ikke hjælper i løbet af kort tid. Din hudsygdom kan være betændt med bakterier eller svampe.
 • Du må ikke bruge cremen i længere tid, and lægen har fortalt dig.
 • Tal med lægen, hvis du har brugt cremen i lang tid. Du må ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan få din hudsygdom til at blusse op igen.
 • Du må kun bruge cremen i ansigtet, hvis lægen har fortalt dig det. Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene.
 • Du må ikke sætte plaster på behandlingsstedet, dække det med plastik eller på anden måde pakke det ind, da det øger risikoen for bivirkninger. Tal evt. med lægen.
 • Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Locoid. Fortæl lægen, at du bliver behandlet med Locoid, hvis du får en svær betændelse, kommer alvorligt til skade eller skal opereres.
 • Sig til det lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.
 • Længere tids behandling af børn bør undgås, da børn kan være mere følsomme overfor Locoid end voksne.

Brug af anden medicin sammen med Locoid

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Der er ikke kendskab til problemer med brug af Locoid sammen med anden medicin. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Du må kun bruge Locoid efter lægens anvisning. 


Amning
Du kan amme, selv om du bruger Locoid.
Du skal vaske cremen af, inden du ammer dit barn, hvis du bruger cremen på brystet eller brystvorten. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Locoid påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Locoid indeholder cetostearylalkohol, propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat

Locoid indeholder cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 


Locoid indeholder propylparahydroxybenzoat og butylparahydroxybenzoat, der kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). 

3. Sådan skal du bruge Locoid

Brug altid Locoid nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Smør Locoid på de angrebne steder i et tyndt lag 1-2 gange daglig. 

 

Vask hænderne omhyggeligt efter påsmøringen, medmindre det er hænderne, som du behandler.  

Pas på, at cremen ikke kommer i øjnene. 

 

Brug ikke cremen i længere tid, end lægen har fortalt dig. 

 

Brug til børn: 

Du skal følge lægens anvisning. 

 

Du må kun ændre dosis efter aftale med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Locoid

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Locoid, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

 

Det sker normalt kun, hvis du har brugt Locoid på store områder igennem lang tid. 

Hvis du har glemt at bruge Locoid

Brug Locoid så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Locoid

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Du må kun holde op med behandlingen efter aftale med lægen. Din hudsygdom kan blusse op igen eller forværres, hvis du stopper behandlingen pludseligt, især hvis du har brugt Locoid i lang tid. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Du må kun smøre Locoid i hudfolder, på store hudarealer eller dække den behandlede hud med en tæt forbinding efter aftale med din læge, da det øger risikoen for bivirkninger. Det gælder også ved hyppig behandling eller behandling gennem lang tid. 

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken.
 • Overfølsomhedsreaktion.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Tynd hud, der let går i stykker.
 • Tydelige små blodkar i huden.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Strækmærker.
 • Rødmen af huden herunder betændelsesagtighudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
 • Lyse pletter på huden (mindre pigment).
 • Øget behåring hos kvinder, evt. skægvæskst/tynde bløde hår i ansigt, på krop samt arme og ben.
 • Ny infektion.
 • Kontakteksem.
 • Hudsygdommen kommer igen eller blusser op, når du stopper behandlingen.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: 

 • Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevares utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Må ikke opbevares koldt eller fryses.
 • Brug ikke Locoid, efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Locoid indeholder:

 • Aktivt stof: Hydrocortisonbutyrat 1 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, tynd paraffinolie, hvid blød paraffin, propylparahydroxybenzoat (E216), butylparahydroxybenzoat, vandfri natriumcitrat, vandfri citronsyre og renset vand.

Pakningsstørrelser:

Locoid findes i pakningsstørrelsen 100 g. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S  

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad  

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...