Canesten®

vaginaltabletter 100 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

CANESTEN®

100 mg vaginaltabletter  

Clotrimazol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten® uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Canesten®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage. 

 

Oversigt over indlægssedlen: 

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten®.
 3. Sådan skal du bruge Canesten®.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Canesten® er et svampedræbende middel, som virker mod forskellige former for mikroorganismer fx. gærsvampe.
 • Du kan bruge Canesten® til behandling af svampeinfektion i skeden, forårsaget af svampe, der er følsomme over for clotrimazol (det virksomme stof).

 

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Canesten® for noget andet, 
skal du altid følge lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Canesten®

Brug ikke Canesten®

 • hvis du er overfølsom over for clotrimazol eller et af de øvrige indholdsstoffer.

  

Vær ekstra forsigtig med at bruge Canesten®

Tal med lægen, inden du bruger Canesten®, hvis du: 

 •  er under 12 år. Canesten® må ikke anvendes af børn under 12 år.
 •  er i eller efter overgangsalderen, for at udelukke sygdomme som klamydia og kræft.
 • har gentagne betændelser over længere tid (gentagne betændelser inden for to måneder). Det er i så fald vigtigt at udelukke sygdomme, som kan give svampeinfektioner.
 •  har feber (temperaturer over 38 °C), smerter i den nedre del af maven, rygsmerter, illelugtende udflod, kvalme, blødning fra  skeden, og/eller samtidige smerter i skulderen.

  

Du må ikke anvende tamponer, udskylning af skeden, sæddræbende midler eller andre produkter, der anvendes i skeden under behand- ling med Canesten®


Samleje i skeden bør undgås under behandlingen med Canesten®, da infektionen kan overføres til partneren, og virkningen og sikkerhe- den af latexprodukter som kondom og pessar kan være nedsat. Den nedsatte virkning er midlertidig og forekommer kun under behandlingen. 

 

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager medicin: 

 •  som dæmper immunforsvaret (tacrolimus).

  

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

 • Du kan bruge Canesten® under graviditet. Der skal sikres god hygiejne i fødselskanalen, især i de sidste 4-6 uger af graviditeten.
 • Du må ikke bruge applikator (indføringshylster) under graviditeten. Før vaginaltabletten op i skeden med fingeren.

  

Amning: 

 • Du kan tage Canesten®, selvom du ammer.

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Canesten® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

  

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Canesten®

Ingen relevante informationer. 

3. Sådan skal du bruge Canesten®

Canesten® bør ikke anvendes under menstruation. 

  

Den sædvanlige dosis er

  

Voksne: 

1 vaginaltablet (100 mg) indføres dybt i skeden én gang dagligt ved sengetid i 6 dage. 

  

Det er vigtigt at fortsætte behandlingen i 6 dage, selv om du får det bedre, for at undgå genopblussen af svampeinfektionen. 


Ved samtidig betændelse af området omkring skeden, kan du bruge Canesten® 1% creme eller vaginalcreme 1%. Smør cremen på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger indtil 3 dage efter symptomfrihed. 


Din seksualpartner bør kun behandles ved symptomer (f.eks kløe og rødme) og efter samråd med lægen. Smør Canesten® creme eller 1% vaginalcreme på det angrebne område 2-3 gange dagligt i 1-2 uger, indtil symptomerne er væk. 


Hvis symptomerne varer i mere end 7 dage, skal du søge læge. 

  

Børn: 

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. 

  

Hvis din læge har ordineret Canesten® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

  

Hvis du har brugt for meget Canesten®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Canesten®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

  

Hvis du har glemt at bruge Canesten®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. 

  

Hvis du holder op med at bruge Canesten®

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på. 

4. Bivirkninger

Canesten® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Kløe, udslæt, brændende fornemmelse, irritation, ubehag

  

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Allergiske reaktioner (for lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, nældefeber). 

  

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Mavesmerter.
 • Afskalning af huden omkring kønsorganerne, hævelse, bækkensmerter.

 

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Web- sted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Canesten® utilgængeligt for børn.
 • Opbevar ikke Canesten® ved temperaturer over 30 °C.
 • Brug ikke Canesten® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

  

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Canesten® 100 mg vaginaltabletter indeholder:

Clotrimazol 100 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Calciumlactatpentahydrat, majsstivelse, crospovidon, vandfri kolloid silica, mælkesyre, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, hypromellose og mikrokrystallinsk cellulose. 

 

Pakningsstørrelser:

Canesten® fås i:
Canesten® 100 mg i pakninger med 6 vaginaltabletter. 


Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com 


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Teknisk brugervejledning til patienten

Indføring af vaginaltablet med brug af applikator (indføringshylster): 

1. Klem åbningen i applikatoren let sammen, så der dannes en oval åbning. Placer vaginaltabletten i applikatoren med spidsen udad. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg
2. Før forsigtigt applikatoren så langt op i skeden som muligt (det er bedst at ligge på ryggen med bøjede ben, der er trukket let op).
3. Tryk stemplet ind, så vaginaltabletten placeres i skeden. Fjern applikatoren. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg
4. Efter brug trækkes stemplet ud af applikatoren. Delene vaskes i varmt (ikke kogende) sæbevand, skylles i rindende vand og tørres omhyggeligt. 


 

Indføring af vaginaltablet uden brug af applikator (indføringshylster): 

Før vaginaltabletten op i skeden med en finger i stedet for applikatoren. 

Canesten® Orifarm A/S, vaginaltabletter 100 mg 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...