Paroxar

filmovertrukne tabletter 30 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Paroxar 30 mg, filmovertrukne tabletter
Paroxetin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Paroxar
 3. Sådan skal du tage Paroxar
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Paroxar tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI’ere).

Paroxar anvendes til behandling af:  

 • svær depressiv episode.
 • obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD).
 • panikangst med eller uden agorafobi (angst for at forlade eget hjem, gå i forretninger eller andre offentlige steder).
 • socialangst og socialfobi.
 • generaliseret angstlidelse (en mere vedvarende og konstant angst, hvor en kronisk nervøs bekymring er fremtrædende).
 • posttraumatisk stress-syndrom (angst som følge af en traumatisk oplevelse).


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Paroxar

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Paroxar:

 • hvis du er allergisk over for paroxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Paroxar (angivet i afsnit 6).
 • hvis du tager eller i de sidste to uger har taget medicin der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere). MAO-hæmmere er en gruppe af lægemidler, som f.eks. anvendes til behandling af depression og Parkinsons sygdom. Undtagelser er moclobemid (mod depressioner), methylthioniniumchlorid (methylenblåt) og linezolid (antibiotika), hvor behandling med paroxetin kan iværksættes efter 24 timer, forudsat at der er mulighed for nøje observation.
 • hvis du skal til at begynde med at tage medicin der kaldes MAO-hæmmere. Du skal holde mindst én uges pause efter du er ophørt med at tage Paroxar, før behandling med MAO-hæmmere må påbegyndes.
 • hvis du tager medicin der indeholder thioridazin eller pimozid (medicin mod psykoser).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Paroxar, hvis du: 

 • får symptomer som f.eks. indre følelse af rastløshed og bevægelsesforstyrrelser, som f.eks. manglende evne til at sidde eller stå stille, som sædvanligvis kan være generende for den enkelte (akatisi). Dette indtræder sandsynligvis indenfor de første få uger af behandlingen.
  Øgning af dosis af Paroxar kan forværre denne følelse.
 • får symptomer som f.eks. høj feber, følelse af stivhed i kroppen, muskelkramper, irritabilitet, forvirring og ekstrem rastløshed, der udvikler sig til desorientering og koma, da disse symptomer kan være tegn på et såkaldt ”serotoninsyndrom”.
 • tidligere har haft mani (overaktiv adfærd eller tankegang). Hvis du er på vej ind i en manisk periode, skal du stoppe med at tage Paroxar. Tal med din læge.
 • har hjerte-, lever- eller nyreproblemer. Hos patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion eller med nedsat leverfunktion anbefales det at nedsætte dosis.
 • har sukkersyge. Paroxar kan ændre dit blodsukkerniveau. Det kan være nødvendigt at ændre din dosis af insulin eller tabletter mod sukkersyge.
 • har epilepsi.
 • får krampeanfald under behandling med Paroxar. Du skal stoppe med at tage Paroxar og tale med din læge.
 • behandles for depression med elektrochok.
 • har eller har haft grøn stær (glaukom, forhøjet tryk i øjnene).
 • har risiko for nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi), f.eks. på grund af anden samtidig medicin og skrumpelever. Der har kun været få beretninger vedrørende for lavt indhold af natrium i blodet under behandling med Paroxar, hovedsageligt hos ældre patienter.
 • tager medicin, der indeholder tamoxifen (til behandling af brystkræft). Paroxar kan nedsætte virkningen af tamoxifen, så derfor kan din læge anbefale, at du tager et andet lægemiddel mod depression.
 • har eller har haft blødninger i huden eller i mave-tarmregionen.
 • tager medicin som muligvis kan øge risiko for blødning.

Børn og unge

Paroxar bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Desuden gøres der opmærksom på, at patienter under 18 år har en øget risiko for bivirkninger, f.eks.
selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis aggression, trodsig adfærd og vrede), når de behandles med paroxetin eller med andre selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI’ere). Trods dette kan din læge ordinere Paroxar til patienter under 18 år, hvis han/hun beslutter, at det er i deres bedste interesse. Hvis din læge har ordineret Paroxar til en patient under 18 år og du ønsker at drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Hvis nogle af ovennævnte symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år indtager Paroxar, skal du informere dette til din læge.

Der foreligger endnu ikke langtidsdata om sikkerhed af Paroxar med hensyn til vækst, modning, intellektuel og adfærdsmæssig udvikling hos denne aldersgruppe. 

Selvmordstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.
Du kan have øget risiko for sådanne tanker:  

 • hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
 • hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med medicin mod depression.


Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel. 

Brug af anden medicin sammen med Paroxar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Paroxar eller øge risikoen for bivirkninger.
Paroxar kan også påvirke andre lægemidlers virkning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Samtidig anvendelse af nedenstående medicin kan muligvis medføre ”serotoninsyndrom” ved at forstærke den serotonerge virkning af Paroxar (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”): 

 • L-tryptofan (mod søvnforstyrrelser).
 • MAO-hæmmere (f.eks. mod depression og Parkinsons sygdom) (se "Tag ikke Paroxar").
 • lithium (mod psykiske sygdomme).
 • prikbladet perikon (Hypericum perforatum).
 • triptaner (mod migræne) f.eks.
  sumatriptan.
 • tramadol (stærk smertestillende medicin).
 • linezolid (antibiotikum) (se "Tag ikke Paroxar").
 • methylthioniniumchlorid (methylenblåt) (anvendes som modgift eller som desinficerende middel).
 • pethidin (stærk, smertestillende medicin).
 • fentanyl (anvendes til fuld bedøvelse eller kroniske smerter).
 • andre midler mod depression (selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI’er)).


Samtidig anvendelse af nedenstående medicin kan nedsætte Paroxars virkning, da det øger paroxetins omsætning i kroppen: 

 • phenobarbital, carbamazepin og phenytoin (mod epilepsi).
 • rifampicin (antibiotikum).
 • kombination af fosamprenavir og ritonavir (mod HIV-infektion).


Det kan være nødvendigt at ændre dosis af følgende lægemidler, hvis de tages sammen med Paroxar. Tal med lægen: 

 • tricykliske antidepressiva (mod depression) f.eks. clomipramin, nortriptylin og desipramin.
 • perfenazin og thioridazin (medicin mod psykiske sygdomme) (se "Tag ikke Paroxar").
 • risperidon og atomoxetin (mod psykiske sygdomme).
 • propafenon og flecanid (mod uregelmæssig hjerterytme).
 • metoprolol (mod hjertesvigt).


Samtidig anvendelse af nedenstående medicin kan medføre øget eller forlænget blødning (se "Advarsler og forsigtighedsregler"): 

 • NSAID (f.eks. ibuprofen, diclofenac), COX-2-hæmmere (f.eks celecoxib, etoricoxib) og acetylsalicylsyre (smertestillende lægemidler).
 • clozapin, phenothiaziner (antipsykotiske midler).
 • warfarin (til forebyggelse af blodpropper).


Derudover kan der forekomme andre virkninger ved samtidig brug af nedenstående medicin: 

 • pravastatin (til behandling af forhøjet kolesterol), kan sammen med Paroxar medføre øget stigning i blodsukkerniveauet hos diabetes patienter.
 • procyclidin (mod Parkinsons sygdom).
  Der kan forekomme øget risiko for bivirkninger ved procyclidin på grund af øget indhold af procyclidin i blodet.
 • hvis pimozid (medicin mod psykiske sygdomme) anvendes sammen med Paroxar, kan det muligvis give flere bivirkninger som f.eks.
  hjertepåvirkninger. Disse bivirkninger kan i nogle tilfælde være alvorlige (se "Tag ikke Paroxar").
 • tamoxifen, som anvendes til behandling for brystkræft. Samtidig anvendelse af tamoxifen og Paroxar kan nedsætte tamoxifens virkning (se "Advarsler og forsigtighedsregler").


Vær opmærksom på, at du måske kender ovennævnte medicin under andre navne, oftest handelsnavne. I ovenstående afsnit er kun det aktive indholdsstof, eller det behandlingsområde, som medicinen anvendes til, nævnt og ikke handelsnavnet.
Kontrollér altid grundigt æsken og indlægssedlen for den medicin, du allerede tager med hensyn til det aktive indholdsstof eller det behandlingsområde, som medicinen anvendes til. 

Brug af Paroxar sammen med mad, drikke og alkohol

Det er bedst at tage Paroxar én gang dagligt om morgenen sammen med et glas vand og et måltid.

Brug af alkohol frarådes under behandling med Paroxar. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Paroxar, hvis det er strengt nødvendigt. Hvis du tager Paroxar i graviditetens første 3 måneder, kan der være en øget risiko for fosterskader (misdannelser i hjertets blodkar). Det er derfor vigtigt, at du informerer din læge, hvis du planlægger at blive gravid, eller hvis du allerede er gravid. Din læge vil så beslutte, om behandling med Paroxar er absolut nødvendig, eller om en anden behandling er mulig for dig.

Du må ikke stoppe pludseligt med at tage Paroxar, hvis du bliver gravid, da du kan få abstinenser. Tal med din læge.

Hvis du tager Paroxar under graviditeten, især i de sidste 3 måneder, kan følgende symptomer opstå hos den nyfødte: 

 • åndedrætsbesvær eller -ophold
 • nedsat iltindhold i blodet med blålig misfarvning af huden og læberne
 • kramper
 • skiftevis høj og lav temperatur
 • besvær med at indtage føde
 • opkastning
 • nedsat blodsukker
 • forhøjet eller sænket blodtryk
 • kraftigt forhøjede reflekser
 • rystelser eller skælven
 • irritabilitet
 • bevidsthedssvækkelse eller dvale
 • konstant gråd
 • søvnighed
 • problemer med at sove.


Derudover kan der opstå en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)).
Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere.
Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis noget af dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.

Amning
Paroxar kan udskilles i små mængder i modermælk. Hvis du tager Paroxar skal du rådføre dig med lægen, inden du begynder at amme.

Frugtbarhed
I dyrestudier er det vist, at paroxetin nedsætter sædkvaliteten. Teoretisk set vil dette kunne påvirke forplantningsevnen, men der er indtil nu ikke set nogen påvirkning af forplantningsevnen hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Paroxar har ingen eller kun ringe virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dog kan din evne til at betjene motorkøretøjer eller maskiner blive forringet. 

Paroxar indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Paroxar

Tag altid Paroxar nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Det er bedst at tage Paroxar én gang dagligt om morgenen sammen med et glas vand og et måltid.
Tabletterne skal synkes og ikke tygges.

Den sædvanlige dosis er for voksne
Svær depressiv episode

Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt.
Afhængigt af virkning kan dosis øges gradvist med 10 mg ad gangen op til 50 mg dagligt.

Normalt ses der bedring hos patienter efter én uge, men kan først være synlig efter anden uge af behandlingen. Behandlingen bør fortsættes i mindst 6 måneder.

Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)
Startdosis er 20 mg dagligt. Afhængigt af virkning kan dosis øges gradvist med 10 mg ad gangen op til 40 mg dagligt. Den anbefalede dosis er 40 mg dagligt. Den højeste dosis er 60 mg dagligt. Behandlingen bør fortsættes i en lang periode for at sikre, at patienterne forbliver symptomfrie.

Panikangst med eller uden agorafobi
Startdosis er 10 mg dagligt. Afhængigt af virkning kan dosis øges gradvist med 10 mg ad gangen op til 40 mg dagligt. Den anbefalede dosis er 40 mg dagligt. Den højeste dosis er 60 mg dagligt. Behandlingen bør fortsættes i en lang periode for at sikre, at patienterne forbliver symptomfrie.

Socialangst/socialfobi, generaliseret angstlidelse og posttraumatisk stress-syndrom
Den anbefalede dosis er 20 mg dagligt.
Afhængigt af virkning kan dosis øges gradvist med 10 mg ad gangen op til 50 mg dagligt. Den højeste dosis er 50 mg dagligt.
Længerevarende forbrug bør evalueres regelmæssigt med egen læge. Tal derfor med egen læge.

Ældre
Doseringen bør påbegyndes ved den startdosis, der anbefales til voksne. Hos nogle patienter kan det være nødvendigt at øge dosis, men maksimumdosis bør ikke overstige 40 mg daglig.
Følg lægens anvisninger.

Brug til børn og unge (7-17 år)
Paroxar bør ikke anvendes til børn og unge, da kliniske forsøg har vist, at paroxetin har sammenhæng med selvmordsadfærd og fjendtlighed.

Børn under 7 år
Paroxar bør ikke anvendes til børn under 7 år, da virkningen af paroxetin ikke er tilstrækkelig undersøgt.

Nedsat nyre- og leverfunktion
Det kan være nødvendigt at ændre dosis.
Følg lægens anvisninger.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.
Følg altid lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Paroxar

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Paroxar, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering med Paroxar er:  

 • opkastning
 • udvidede pupiller
 • feber
 • blodtryksændringer
 • hovedpine
 • ufrivilligemuskelsammentrækninger
 • rastløshed
 • angst
 • takykardi (hurtig puls)

Hvis du har glemt at tage Paroxar

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Paroxar

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Paroxar.

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Brat behandlingsophør bør undgås, da abstinenssymptomer er observeret i forbindelse med afbrydelse af behandling med paroxetin.
Når du holder op med at tage Paroxar, vil lægen hjælpe dig med at aftrappe dosis langsomt over nogle uger eller måneder for at mindske risikoen for abstinenssymptomer.
Én måde at gøre det på er ved gradvist at nedsætte din dosis af Paroxar med 10 mg om ugen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter:  

 • kvalme
 • seksuelle problemer


Almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter:  

 • koncentrationsbesvær
 • nedsat appetit, forhøjet indhold af kolesterol i blodet
 • søvnighed, søvnløshed, uro, unormale drømme (herunder mareridt)
 • hovedpine
 • svimmelhed, rysten
 • sløret syn
 • gaben
 • forstoppelse, diarré, opkastning, mundtørhed
 • svedtendens
 • svaghed (asteni), vægtøgning


Ikke almindelige bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter: 

 • unormal blødning, overvejende i hud og slimhinder (oftest blodudtrædning)
 • forvirring, hallucinationer
 • langsomme eller/og ufrivillige bevægelser (ekstrapyramidale forstyrrelser)
 • hurtig hjerterytme
 • forbigående stigning i blodtrykket eller kortvarigt fald i blodtrykket, som kan medføre svimmelhed eller besvimelse, hvis du rejser dig hurtigt. Forbigående stigning eller fald i blodtrykket er blevet indberettet efter behandling med paroxetin, normalt hos patienter, der allerede har højt blodtryk (hypertension) eller lider af angst
 • udvidede pupiller
 • hududslæt, kløe
 • problemer med at lade vandet (urinretention), ufrivillig vandladning (urininkontinens)
 • ændret glykæmisk kontrol hos diabetes-patienter (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).


Sjældne bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter:  

 • nedsat indhold af natrium i blodet (hyponatriæmi). Hyponatriæmi er hovedsageligt set hos ældre patienter og skyldes undertiden SIADH (syndrom med uhensigtsmæssig ADH-udskillelse)
 • maniske reaktioner, angst, følelse af at være ved siden af sig selv (personlighedsforstyrrelse), panikanfald, rastløshed og følelsen af ikke at kunne sidde eller stå stille (se "Advarsler og forsigtighedsregler").
  Disse symptomer kan også skyldes den tilgrundliggende sygdom
 • krampeanfald, uro og krybende fornemmelse i benene (restless legs syndrom, RLS)
 • langsom hjerterytme
 • øget indhold af leverenzymer i blodet
 • ledsmerter, muskelsmerter
 • unormalt højt indhold af prolaktin i blodet (hyperprolaktinæmi)/mælkeudskillelse fra brysterne


Meget sjældne bivirkninger:
Kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter:  

 • lavt antal blodplader
 • allergiske reaktioner herunder nældefeber og hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg med vejrtræknings- og synkebesvær (angioødem). Kan være alvorligt. Ring 112.
 • øget udskillelse af antidiuretisk hormon (syndrom med forstyrret ADH-udskillelse), som medfører hyponatriæmi med symptomer som f.eks. hovedpine, kvalme og opkastning
 • serotoninsyndrom (herunder symptomer som rastløshed, forvirring, svedtendens, hallucinationer, livlige reflekser, muskelkramper, kuldegysninger, hurtig hjerterytme og rysten)
 • akut grøn stær (glaukom, øjenlidelse som medfører skader på synsnerven)
 • blødninger i mave- og tarmregionen
 • leverforstyrrelser (f.eks. leverbetændelse (hepatitis), af og til forbundet med gulsot og/eller leversvigt). Afbrydelse af paroxetin bør overvejes, hvis der er længerevarende forhøjelse af resultater for leverfunktionstest
 • alvorlige hudreaktioner (herunder erythema multiforme med feber, udslæt i ansigt og på arme og ben, Stevens-Johnsons syndrom med blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber og toksisk epidermal nekrolyse med kraftig afskalning og afstødning af hud), øget følsomhed over for sollys og nældefeber
 • langvarig rejsning af penis (priapisme)
 • hævelse af væv som følge af væskeophobning


Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:
Kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data:  

 • Tanker om at gøre skade på sig selv eller selvmordstanker er rapporteret under behandling med paroxetin eller kort efter behandlingsophør (se punkt 2).
 • Nogle patienter har udviklet summen, hvislen, fløjten, ringen eller anden vedvarende larm i ørerne (tinnitus), når de tager Paroxar.
 • Aggression.
 • En forøget risiko for knoglebrud er blevet set hos patienter, som tager denne type medicin.
 • Skæren af tænder, oftest om natten.


Abstinenssymptomer efter afbrydelse af paroxetin-behandling
Almindelig: svimmelhed, føleforstyrrelser, søvnforstyrrelser, angst, hovedpine.

Ikke almindelig: uro, kvalme, rysten, forvirring, svedtendens, følelsesmæssig ustabilitet, synsforstyrrelser, hjertebanken, diarré, irritabilitet.
Se mere under "Hvis du holder op med at tage Paroxar". 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Paroxar utilgængeligt for børn. 

 

Tag ikke Paroxar efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Paroxar indeholder:

 • Aktivt stof: paroxetin. Hver tablet indeholder 30 mg paroxetin (som paroxetinhydrochloridhemihydrat).
 • Øvrige indholdsstoffer

 

Tabletkerne

 • kalciumhydrogenphosphatdihydrat
 • vandfrit kalciumhydrogenphosphat
 • lactosemonohydrat
 • natriumstivelsesglycolat (type A) (anvendt stivelse er kartoffelstivelse)
 • magnesiumstearat (E470b)

 

Filmovertræk: 

 • titaniumdioxid (E171)
 • hypromellose (E464)
 • macrogol 400
 • indigokarmin aluminium-lake (E132)
 • polysorbat 80 (E433).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Blå, filmovertrukne, kapselformede, hvælvede tabletter, præget med ‘F’ på den ene side og med ‘12’ på den anden side. 

 

Pakningsstørrelser 

Pakninger med 30 og 60 filmovertrukne tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V

Paroxar svarer til Paroxetin Aurobindo. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...