Buventol Easyhaler®

inhalationspulver 200 mikrogram/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buventol Easyhaler® 200 mikrogram/dosis, inhalationspulver  

salbutamol 

 

Buventol Easyhaler® er et registreret varemærke, der tilhører Orion Corporation. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Buventol Easyhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buventol Easyhaler
 3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buventol Easyhaler er et inhalationspulver i en multi-dosis pulverinhalator, Easyhaler, som afgiver 1 dosis inhalationspulver pr. inhalation. Når man inhalerer (indånder) gennem Easyhalerens mundstykke, følger salbutamol med luften ned i lungerne. 

Salbutamol er et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. 

Virkningen er kortvarig og skal normalt gives i kombination med en forebyggende behandling afhængig af, hvor svær din astma er. Inhaleret salbutamol virker i løbet af få minutter, og virkningen varer i op til 6 timer. 

 

Du skal bruge Buventol Easyhaler til behandling af astmaanfald og ved forværring af din astma. 

Buventol Easyhaler anvendes ligeledes som forebyggelse af kramper i dine bronkier, der er udløst af anstrengelse, eller før du udsættes for uundgåelige allergener, der kan medføre et astmaanfald. 

Buventol Easyhaler er egnet til voksne og børn over 6 år. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Buventol Easyhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Buventol Easyhaler:

 • hvis du er allergisk over for salbutamol eller over for hjælpestoffet lactose, der indeholder mælkeprotein (angivet i punkt 6).
 • hvis du vil stoppe ukompliceret tidlig fødsel eller ved truende abort.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Buventol Easyhaler, hvis du: 

 • hurtigt får et øget behov for Buventol Easyhaler. Det kan betyde, at din astma forværres. Du må kun øge dosis efter aftale med din læge.
 • har behov for inhalation af Buventol Easyhaler mere end 2 gange ugentligt. Du skal evt. have yderligere behandling.
 • har forhøjet stofskifte.
 • har nedsat hjertefunktion, uregelmæssig hjerterytme, forstørret hjertemuskel eller lider af hjertekramper.
 • får hjertemedicin (f.eks. digoxin eller betablokkere som propranolol).
 • har for lavt indhold af kalium i blodet.
 • har veer. Buventol Easyhaler virker vehæmmende.
 • har sukkersyge.

 

Behandling af astma er en langtidsbehandling. Behandlingen er afhængig af sygdomstegn og sværhedsgrad. Det kan være nødvendigt at supplere behandling med Buventol Easyhaler med anden medicin. 

Brug af anden medicin sammen med Buventol Easyhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.
Tal med lægen, hvis du er i behandling med: 

 • hjerte- og blodtrykssænkende medicin som betablokkere (f.eks. propranolol). Kan delvis ophæve virkningen af Buventol Easyhaler.
 • anden medicin mod astma (f.eks. antikolinergika og xanthinderivater). Virkning og bivirkninger kan forstærkes.
 • medicin mod depression (tricykliske antidepressiva og MAO-hæmmere). Risikoen for forstyrrelser i hjerterytmen kan øges.
 • binyrebarkhormoner (kan medføre fald i indholdet af kalium i blodet og øget blodsukker). Virkningen af Buventol Easyhaler kan øges.
 • vanddrivende medicin (kan medføre fald i indholdet af kalium i blodet).

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.
 

Graviditet 

Sikkerheden for gravide kvinder er ikke blevet fastslået. Buventol Easyhaler bør kun anvendes efter lægens anvisning, og kun hvis fordelen for moderen opvejer risikoen for barnet.
 

Amning 

Buventol Easyhaler kan anvendes efter lægens anvisning, hvis fordelen for moderen opvejer risikoen for barnet. Salbutamol bliver udskilt i modermælk. 

 

Frugtbarhed 

Der foreligger ingen information om virkningen af salbutamol på frugtbarheden hos mennesker. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buventol Easyhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Buventol Easyhaler indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Buventol Easyhaler, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Buventol Easyhaler

Brug altid Buventol Easyhaler nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Buventol Easyhaler bør kun anvendes efter behov og i den laveste nødvendige dosis og hyppighed. 

Dosering

Lægen fastlægger den dosis, der passer til dig, afhængigt af sygdommens sværhedsgrad. 

 

Vær opmærksom på, at du ikke kan bruge Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver til alle de anførte doseringer. 

 

Voksne og børn over 6 år 

Ved pludselig åndenød eller forebyggende før anstrengelse eller før du udsættes for uundgåelige allergener, der kan medføre astmaanfald: 100 - 200 mikrogram salbutamol 1 - 4 gange dagligt. 

 

Børn skal altid overvåges af voksne, når de anvender Buventol Easyhaler. 

 

Det er vigtigt, at inhalationspulveret inhaleres omhyggeligt. 

Når du får en sød smag i munden, er du sikker på at have fået den afmålte dosis. Læs og følg brugervejledningen nøje! 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med din læge. 

Hvis du har brugt for meget Buventol Easyhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Buventol Easyhaler, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Symptomer på en overdosis er: rødme af ansigt, indre uro, rysten, kvalme, hurtig hjerterytme, hjertebanken, svimmelhed, hovedpine, blodtryksstigning, blodtryksfald, trykken for brystet og eventuelt ekstra hjerteslag, lavt indhold af kalium i blodet, højt blodsukker og højt indhold af mælkesyre i blodet. 

Hvis du har glemt at bruge Buventol Easyhaler

Følgende gælder kun, hvis du bruger Buventol Easyhaler som forebyggende behandling. 

Tag aldrig en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis Buventol Easyhaler. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Nedsat kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser.
 • Kramper i bronkierne.
 • Overfølsomhedsreaktioner f. eks. pludseligt hududslæt, nældefeber, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals, lavt blodtryk, besvimelse. Kontakt straks en læge eller skadestuen. Ring evt. 112.
 • Åndedrætsbesvær lige efter brug af inhalatoren. Kontakt lægen.

Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Selv om det ikke er dokumenteret, hvor ofte det forekommer, kan nogle personer til tider opleve smerter i brystet (på grund af hjerteproblemer som f.eks. hjertekramper). Fortæl det til lægen, hvis du udvikler disse symptomer, mens du er i behandling med Buventol Easyhaler, men stop ikke med at bruge medicinen, medmindre du får besked herom.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter): 

 • Rysten.
 • Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Hjertebanken.
 • Muskelkramper.
 • Irritation i mund og svælg, som kan forebygges ved at skylle munden efter inhalation.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Anspændthed, indre uro, nervøsitet.
 • Svimmelhed.
 • Udvidelse af perifere blodkar.
 • Hyppig vandladning.
 • Tørst.
 • Træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer færre end 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Hyperaktivitet.
 • Hoste.
 • Hjertekramper pga. iltmangel i hjertemusklen.

Ikke kendte bivirkninger (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Hæmning af veer pga. afslapning af muskulaturen i livmoderen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Buventol Easyhaler utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.
 • Efter åbning af folieposen med pulverinhalatoren er holdbarheden 6 måneder.
 • Skriv datoen for åbningen af folieposen på den vedlagte sticker.
 • Buventol Easyhaler bør opbevares i beskyttelseshylstret efter åbning af aluminiumspakningen.
 • Brug ikke Buventol Easyhaler efter den udløbsdato, der står på stickeren og pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buventol Easyhaler indeholder:

 • Aktivt stof: Salbutamol 200 mikrogram/dosis (som salbutamolsulfat).
 • Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat (indeholder mælkeprotein).

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvidt eller næsten hvidt pulver. 

 

Buventol Easyhaler findes i pakningsstørrelsen 200 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Brugervejledning

Sådan bruger du Buventol Easyhaler korrekt

Buventol Easyhaler er let at bruge. Læs brugervejledningen først - den kan fortælle dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal være særlig opmærksom på. 


NB!
Æsken indeholder en sticker, som skal påsættes Easyhalerens side uden dosisindikator. Datoen for åbning af folieposen kan noteres på denne sticker. 

Udpakning af Buventol Easyhaler

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

Buventol Easyhaler (figur 1) er pakket ind i en foliepose for at holde pulveret tørt.
Lad være med at åbne folieposen, før du er sikker på, at du er klar til at bruge Buventol Easyhaleren. 

 

Beskyttelseshylsteret er valgfrit. Hvis du ikke benytter dig af beskyttelseshylsteret, kan du gå videre til afsnittet "Når du skal tage en dosis" (se figurerne b). 


Bemærk, at der både findes pakninger med og uden beskyttelseshylster. 


Åbn beskyttelseshylsteret og sæt Buventol Easyhaler ind (figur 2). Sørg for at beskyttelseshætten dækker mundstykket på Buventol Easyhaler (dette forhindrer Buventol Easyhaler i at dosere ved et uheld). 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

Hvis du ikke bruger Buventol Easyhaler, bør du påsætte beskyttelseshylsteret med det samme. 

Når du skal tage en dosis

Hvis du også bruger en inhalator til astmaanfald, bør du bruge denne først. 


Åbn beskyttelseshylsteret, hvis du benytter dig af dette. Fjern beskyttelseshætten. 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

A. Ryst 

Ryst Buventol Easyhaleren kraftigt op og ned 3 - 5 gange (figur 3a og 3b). Dette gøres for at sikre en korrekt dosering. Hold Buventol Easyhaleren i en opret position efter omrystningen. 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

B. Klik 

Tryk Buventol Easyhaleren sammen, mellem tommel- og pegefingeren, indtil der høres et klik (figur 4a og 4b) og lad herefter Buventol Easyhaleren klikke tilbage i den oprindelig opretholdte position. Herved frigøres pulveret til inhalationskammeret. Nu er dosis klar. 

 

Hvis du tror, at du har trykket mere end én dosis frem, se afsnittet OBS! (figur 6a og 6b). 

 

C. Inhaler dosis 

Dette gøres i siddende eller stående stilling på følgende måde: 

 • Pust roligt ud, så fuldstændig som muligt (dog IKKE i Buventol Easyhaleren).
 • Placer mundstykket i munden mellem tænderne og luk læberne rundt om mundstykket.
 • Tag en dyb og kraftig indånding igennem Buventol Easyhaleren (figur 5a og 5b).
 • Fjern mundstykket fra munden.
 • Hold vejret i mindst 5 sekunder og træk derefter vejret normalt.

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

Pust aldrig ud gennem Buventol Easyhaleren, da dette kan forstoppe Buventol Easyhaleren. Sker dette, se afsnittet OBS! (figur 6a og 6b). 


Hvis du skal tage flere doser, gentag da punkt A, B og C.
Sæt beskyttelseshætten på mundstykket. Luk beskyttelseshylsteret, hvis du benytter dig af dette. 

OBS!

Hvis du klikker Buventol Easyhaleren ved et uheld, hvis du tror, du har trykket mere end én dosis frem, eller hvis du kommer til at puste gennem inhalatoren, bank da mundstykket mod en bordplade eller i din håndflade for at tømme inhalationskammeret for pulver (figur 6a og 6b). Dette sikrer en korrekt dosering. Start herefter med punkterne A, B og C. 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

Rengøring

Rengør mundstykket mindst én gang om ugen med en tør klud. Brug aldrig vand eller andre væsker til rengøring, da pulveret i inhalatoren er meget følsomt over for fugt. Hvis du benytter dig af beskyttelseshylsteret, kan du tage Buventol Easyhaleren ud for at tørre den af. Når du sætter inhalatoren tilbage i beskyttelseshylsteret, skal du huske at påføre beskyttelseshætten, som herved sikrer, at Buventol Easyhaleren ikke doserer ved et uheld. 

Udskiftning af Buventol Easyhaler

Buventol Easyhaler har et tællehjul, som viser hvor mange doser, der er igen (figur 7a og 7b). Tælleren tæller ned for hver femte dosis. Markeringen i tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage. Hvis du ikke allerede har skaffet en ny Buventol Easyhaler, kontakt da din læge for at få fornyet din recept. 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

 

Når tælleren når 0, skal du erstatte Buventol Easyhaler med en ny, selvom du stadig kan se pulver via den gennemsigtige bagside (figur 8). Gem beskyttelseshylsteret til den næste Buventol Easyhaler. 

 

Buventol Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 200 mikrogram/dosis 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...