Ferinject®

injektions- og infusionsvæske, opl. 50 mg/ml

Vifor

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ferinject 50 mg jern/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning 

Ferricarboxymaltose 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, hvis der er mere, De vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ferinject
 3. Sådan skal De bruge Ferinject
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ferinject er et præparat, der modvirker anæmi, dvs. et lægemiddel, der anvendes til at behandle blodmangel. Det indeholder jern i form af et jernkulhydrat. Jern er et nødvendigt element, der kræves af hensyn til hæmoglobins iltbærende evne i røde blodlegemer og til myoglobin i muskelvæv.
Desuden er jern involveret i mange andre funktioner, der er nødvendige for opretholdelse af liv i det menneskelige legeme.
Ferinject anvendes til behandling af patienter med jernmangel, når jernpræparater til indtagelse gennem munden ikke er effektive eller ikke kan anvendes. Hensigten med behandlingen er at fylde jerndepoterne i kroppen op og at behandle blodmangel, dvs. mangel på røde blodlegemer på grund af jernmangel. 

 

Inden indgivelse vil Deres læge tage en blodprøve for at bestemme den dosis af Ferinject, De behøver. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Ferinject

Brug ikke Ferinject

 • hvis De er allergisk (overfølsom) over for ferricarboxymaltose eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ferinject (angivet i punkt 6).
 • hvis De har oplevet alvorlige allergiske (overfølsomheds) reaktioner på andre injicerbare jernpræparater.
 • hvis De lider af blodmangel, der ikke skyldes jernmangel.
 • hvis De har et jernoverskud (for meget jern i kroppen) eller forstyrrelser i udnyttelsen af jern.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med Deres læge eller sygeplejerske, inden De får Ferinject: 

 • hvis De lider af lægemiddelallergi
 • hvis De har systemisk lupus erythematosus
 • hvis De har reumatoid artritis
 • hvis De lider af astma, eksem eller andre allergier
 • hvis De har en infektion
 • hvis De har leversygdomme
 • hvis De har eller har haft lave niveauer af fosfat i blodet.

 

Ferinject må ikke gives til børn under 14 år.
Forkert indgivelse af Ferinject kan forårsage lækage af produktet på administrationsstedet. Det kan irritere huden og muligvis give en længerevarende brunlig misfarvning af huden på administrationsstedet.
Indgivelsen skal stoppes med det samme, hvis det forekommer. 

Sådan får De Ferinject

Deres læge eller sygeplejerske vil give Dem Ferinject ufortyndet som injektion, under dialyse eller fortyndet som infusion. Ferinject skal gives under forhold, hvor immunallergiske bivirkninger kan behandles korrekt og øjeblikkeligt. 

 

De vil blive overvåget i mindst 30 minutter af lægen eller en sygeplejerske efter hver injektion. 

Brug af anden medicin sammen med Ferinject

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Hvis Ferinject gives sammen med jernpræparater, som tages gennem munden, kan disse præparater blive mindre effektive. 

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af Ferinject til gravide kvinder. Det er vigtigt, at De fortæller Deres læge, hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid.
Hvis De bliver gravid under behandlingen, skal De spørge Deres læge til råds. Deres læge vil afgøre, om De skal have denne medicin. 

Amning

Hvis De ammer, skal De spørge Deres læge til råds, inden De får Ferinject. Det er usandsynligt, at Ferinject udgør en risiko for det ammende barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Ferinject forringer evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Ferinject

Dette lægemiddel indeholder 0,24 mmol (eller 5,5 mg) natrium pr. milliliter af den ufortyndede opløsning, og det skal derfor tages i betragtning hos patienter, der får en natriumfattig diæt. 

3. Sådan skal De bruge Ferinject

Deres læge kan indgive Ferinject ad tre mulige veje: ufortyndet som injektion, under dialyse eller fortyndet som infusion. 

 • Som injektion kan De få op til 20 ml Ferinject svarende til 1000 mg jern en gang om ugen direkte ind i en blodåre.
 • Hvis De er i dialyse, kan De få Ferinject under hæmodialysebehandlingen via dialysemaskinen.
 • Som infusion kan De få op til 20 ml Ferinject svarende til 1.000 mg jern én gang ugentligt direkte ind i en blodåre. Fordi Ferinject fortyndes med en natriumkloridopløsning til infusionen, kan det have et volumen på op til 250 ml og fremtræde som en brun opløsning.

Hvis De har fået for meget Ferinject

Deres læge vil tage ansvaret for at bestemme den passende dosis og valget af indgivelsesvej, hyppigheden og varigheden af Deres behandling. 

 

Overdosering kan medføre ophobning af jern i jerndepoterne. Lægen vil kontrollere jernværdier såsom ferritin og transferrin i serum for at undgå jernophobning. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger:

Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer, som kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion: udslæt (f.eks. nældefeber), kløe, vejrtrækningsbesvær, hvæsen og/eller hævelse i læber, tunge, hals eller krop. 

 

Hos nogle patienter kan disse allergiske reaktioner (færre end 1 ud af 1.000 patienter) blive alvorlige eller livstruende (anafylaktoide/anafylaktiske reaktioner) og være forbundet med hjerte- og kredsløbsproblemer og bevidstløshed. 

 

Deres læge kender disse mulige bivirkninger og overvåger Dem under og efter indgivelsen af Ferinject. 

Andre bivirkninger, som De skal fortælle lægen om, hvis de bliver alvorlige:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): hovedpine, svimmelhed, følelse af varme (hedeture), forhøjet blodtryk, kvalme og reaktioner på injektions-/infusionsstedet (se også punkt 2). 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): følelsesløshed, snurren eller prikken i huden, ændret smagssans, høj puls, lavt blodtryk, vejrtrækningsbesvær, opkastning, fordøjelsesbesvær, mavesmerter, forstoppelse, diarré, kløe, nældefeber, rødme i huden, udslæt, muskel-, led- og/eller rygsmerter, smerter i arme og ben, muskelkramper, feber, træthed, brystsmerter, hævelse af hænder og/eller fødder og kulderystelser.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1000 patienter): betændelse i en vene, generel utilpashed, tab af bevidsthed, angst, besvimelse, svaghed, hvæsende vejrtrækning, øget tarmluft, hurtig hævelse ansigtet, munden, tungen eller halsen, som kan medføre vejrtrækningsbesvær, bleghed og hævelse i ansigtet. 


Influenzalignende sygdom (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter) kan opstå i løbet af få timer eller flere dage efter indsprøjtning og er typisk karakteriseret ved symptomer såsom høj temperatur og smerter i muskler og led. 

 

Der kan forekomme forbigående ændringer i visse blodværdier, hvilket muligvis kan konstateres ved laboratorieprøver.
Følgende ændring i blodværdierne er almindelig: nedsættelse af fosfor i blodet.
Følgende ændringer i blodværdierne er ikke almindelige: forhøjelse af visse leverenzymer, der hedder alaninaminotransferase, aspartataminotransferase, gammaglutamyltransferase, og alkalisk fosfatase, og forhøjelse af et enzym, der hedder laktatdehydrogenase. 


Spørg Deres læge for at få flere oplysninger. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De kan også indberette bivirkinger direkte til Sundhedsstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Ferinject efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. Må ikke opbevares over ved temperaturer over 30 °C. Må ikke nedfryses. Så snart hætteglassene med Ferinject er åbnet, skal de anvendes med det samme. Efter fortynding med natriumkloridopløsning skal den fortyndede opløsning anvendes med det samme.
Ferinject vil normalt blive opbevaret for Dem af Deres læge eller af hospitalet. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ferinject indeholder:

Aktivt stof: jern (som ferricarboxymaltose, en jernkulhydratforbindelse). Koncentrationen af jern, der er til stede i produktet er 50 mg pr. milliliter. 

Øvrige indholdsstoffer: natriumhydroxid (til pH-justering), saltsyre (til pH-justering) og vand til injektionsvæsker. 

Ferinjects udseende og pakningsstørrelse

Ferinject er en mørkebrun, ikke-gennemsigtig injektions-/infusionsvæske, opløsning. 

 

Ferinject leveres i hætteglas med: 

 • 2 ml opløsning svarende til 100 mg jern. Fås i pakningsstørrelser med 1, 2 og 5 hætteglas
 • 10 ml opløsning svarende til 500 mg jern. Fås i pakningsstørrelser med 1, 2 og 5 hætteglas
 • 20 ml opløsning svarende til 1000 mg jern. Fås i en pakningsstørrelse med 1 hætteglas.

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Vifor France 

100-101 Terrasse Boieldieu 

Tour Franklin La Défense 8 

92042 Paris La Défense Cedex 

Frankrig 

e-mail: contact-fr@viforpharma.com 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig: Ferinject®. Belgien, Luxembourg: Injectafer®, Slovenien: Iroprem®. 

 

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen. 

 

Sverige  

Vifor Pharma Nordiska AB  

Torshamnsgatan 30 A  

SE-164 40 Kista  

Sverige  

Tlf. +46 8 55806600  

info.nordic@viforpharma.com 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale: 

 

Overvåg patienter omhyggeligt for tegn og symptomer på overfølsomhedsreaktioner i løbet af og efter hver indgift af Ferinject. Ferinject bør kun administreres, når personale, der oplært i at evaluere og behandle anafylaktiske reaktioner, er umiddelbart til stede i et miljø, hvor fulde genoplivningsfaciliteter kan sikres. Patienten bør observeres for bivirkninger i mindst 30 minutter efter hver Ferinject-administration. 

Bestemmelse af jernbehovet

Den enkeltes behov for mætning med jern ved brug af Ferinject bestemmes på basis af patientens legemsvægt og hæmoglobinniveau (Hb) (se tabel 1): 

 

Tabel 1: Bestemmelse af jernbehovet 

Hb 

Patientens legemsvægt 

g/dl 

mmol/l 

under 35 kg 

35 kg til < 70 kg 

70 kg og derover 

< 10 

< 6,2 

500 mg 

1.500 mg 

2.000 mg 

10 til < 14 

6,2 til < 8,7 

500 mg 

1.000 mg 

1.500 mg 

≥14 

≥8,7 

500 mg 

500 mg 

500 mg 

 

Jernmangel skal bekræftes af laboratorietests. 

Beregning og administration af maksimal(e), individuel(le) jerndosis/-doser

Baseret på jernbehovet, der bestemmes ovenfor. skal den rette dosis Ferinject administreres ud fra følgende overvejelser: 

 

En enkelt Ferinject-administration bør ikke overstige: 

 • 15 mg jern/kg legemsvægt (intravenøs injektion) eller 20 mg jern/kg legemsvægt (intravenøs infusion)
 • 1.000 mg jern (20 ml Ferinject)

 

Den maksimale, anbefalede kumulative dosis Ferinject er 1.000 mg jern (20 ml Ferinject) pr. uge. 

 

En enkelt maksimal daglig dosis på 200 mg jern må ikke overstiges hos patienter med hæmodialyseafhængig, kronisk nyresygdom.
Brug af Ferinject er ikke blevet undersøgt hos børn, og det kan derfor ikke anbefales at bruge det til børn under 14 år. 

Administration

Ferinject må kun administreres intravenøst: ved injektion, infusion eller i løbet af en hæmodialysesession ufortyndet direkte ind i venesiden på dialyseapparatet. Ferinject må ikke administreres subkutant eller intramuskulært. 

 

Der skal udvises forsigtighed for at undgå paravenøs udsivning ved indgift af Ferinject. Paravenøs udsivning af Ferinject på administrationsstedet bør undgås, da udsivning kan medføre hudirritation og risiko for langvarig brun misfarvning af huden på administrationsstedet. Ved paravenøs udsivning skal indgift af Ferinject stoppes øjeblikkeligt. 

Intravenøs injektion

Ferinject kan administreres ved intravenøs injektion ved brug af en ufortyndet opløsning. Den maksimale enkeltdosis er 15 mg jern/kg legemsvægt, men må ikke overstige 1.000 mg jern.
Administrationshastigheder vises i Tabel 2: 

 

Tabel 2: Administrationshastigheder for intravenøs injektion af Ferinject 

Nødvendig mængde Ferinject 

Tilsvarende jerndosis 

Administrationshastighed/ 

Minimum administrationstid 

2 til 4 ml 

100 til 200 mg 

Ingen minimal tid ordineret 

>4 til 10 ml 

>200 til 500 mg 

100 mg jern/min 

>10 til 20 ml 

>500 til 1.000 mg 

15 minutter 

 

Intravenøs infusion

Ferinject kan administreres ved intravenøs infusion, men skal i så fald fortyndes. Den maksimale enkeltdosis er 20 mg jern/kg legemsvægt, men må ikke overstige 1.000 mg jern. Ferinject må kun fortyndes med steril 0,9 % m/V natriumkloridopløsning som vist i Tabel 3. Bemærk: Af stabilitetsgrunde bør Ferinject ikke fortyndes til koncentrationer på mindre end 2 mg jern/ml (dette inkluderer ikke mængden af ferricarboxymaltoseopløsningen). 

 

Tabel 3: Fortyndingsplan for Ferinject til intravenøs infusion 

Nødvendig mængde Ferinject 

Tilsvarende jerndosis 

Maksimal mængde steril 0,9 % m/V natriumchloridopløsning 

Minimum administrationstid 

2 til 4 ml 

100 til 200 mg 

50 mL 

Ingen minimal tid ordineret 

>4 til 10 ml 

>200 til 500 mg 

100 mL 

6 minutter 

>10 til 20 ml 

>500 til 1.000 mg 

250 mL 

15 minutter 

 

Overvågning

Genbedømmelse skal udføres af klinikeren baseret på den enkelte patients sygdom. Hb-niveauet skal genbedømmes tidligst 4 uger efter sidste Ferinject-indgift, for at der er tilstrækkelig tid til erythropoiese og udnyttelse af jern. Hvis patienten har brug for yderligere jernmætning, skal jernbehovet omberegnes ved hjælp af tabel 1 ovenfor. 

Uforligeligheder

Absorptionen af peroralt jern reduceres, når det administreres samtidigt med parenterale jernpræparater. Hvis peroral jernbehandling er nødvendig, bør den følgelig ikke påbegyndes i mindst 5 dage efter den sidste administration af Ferinject. 

Overdosering

Indgift af Ferinject i mængder, der overstiger, hvad der er nødvendigt for rette op på jernmangelen på tidspunktet for indgiften, kan medføre akkumulering af jern på opbevaringssteder og til sidst medføre hæmosiderose. Overvågning af jernparametre som f.eks. serumferritin og transferringmætning kan hjælpe med at opdage jernakkumulering. Hvis der opstår jernakkumulering, skal dette behandles i henhold til standard medicinsk praksis, og brug af et jernchelaterende stof evt. overvejes. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret i november 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...