Buspiron "Actavis"

tabletter 10 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buspiron Actavis 10 mg tabletter  

buspironhydrochlorid  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buspiron Actavis
 3. Sådan skal du tage Buspiron Actavis
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buspiron Actavis påvirker et bestemt område i hjernen, hvilket giver en angstdæmpende og beroligende virkning. 

 

Du kan bruge Buspiron Actavis mod angst og uro. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buspiron Actavis

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Buspiron Actavis:

 • hvis du er allergisk over for buspironhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buspiron Actavis (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.
 • hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.
 • hvis du har fået for meget alkohol, taget et sovemiddel, smertestillende medicin, medicin mod sindslidelser eller epilepsi

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Buspiron Actavis: 

 • hvis du er i behandling med medicin mod depression (MAO-hæmmere). Det kan øge dit blodtryk.
 • hvis du tidligere har haft krampeanfald.
 • hvis du lider af grøn stær.
 • hvis du lider af myasthenia gravis (autoimmun sygdom).
 • hvis du har et narkotikamisbrug.
 • hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion.

Brug af anden medicin sammen med Buspiron Actavis

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod: 

 • depression (fluvoxamin, MAO-hæmmere f.eks. isocarboxazid, SSRI f.eks. citalopram)
 • infektioner (erythromycin, itraconazol, rifampicin, ritonavir)
 • for højt blodtryk (verapamil, diltiazem)
 • angst og uro (diazepam)
 • sindslidelser (haloperidol)
 • svamp (ketoconazol)
 • epilepsi (phenytoin, phenobarbital, carbamazepin)
 • for meget mavesyre (cimetidin).

 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Buspiron Actavis, eller Buspiron Actavis kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 

Brug af Buspiron Actavis sammen med mad, drikke og alkohol

Du skal tage Buspiron Actavis med et glas vand.
 

Du skal undgå at: 

 • drikke store mængder af grapefrugtjuice, mens du tager Buspiron Actavis. Grapefrugtjuice øger indholdet af buspiron i blodet.
 • drikke alkohol, mens du tager Buspiron Actavis.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin. 

 

Graviditet  

Hvis du er gravid, må du kun tage Buspiron Actavis efter aftale med lægen.
Hvis du planlægger at blive gravid, skal du måske have behandlingen ændret. Tal med lægen. 

 

Amning  

Hvis du ammer, må du kun tage Buspiron Actavis efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Buspiron Actavis kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Buspiron Actavis indeholder lactose

Buspiron Actavis indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har
fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Buspiron Actavis

Tag altid Buspiron Actavis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Tabletterne skal altid tages på samme tidspunkt hver dag, enten hver dag på tom mave eller hver dag efter et måltid. 

 

Du skal tage Buspiron Actavis med et glas vand. Du kan tage tabletterne hele, eller de kan deles. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne  

Du skal starte med ½ tablet 3 gange daglig. Lægen kan øge dosis til 1 tablet 2-3 gange daglig.  

Du må normalt ikke tage mere end 6 tabletter (60 mg) daglig. 

 

Børn  

Du må kun bruge Buspiron Actavis til børn efter lægens anvisning. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion  

Har du let til moderat nedsat nyre- eller leverfunktion, er det nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger. 

Du må ikke tage Buspiron Actavis, hvis du har alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Hvis du har taget for mange Buspiron Actavis tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Buspiron Actavis end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. 

 

Du kan få kvalme, opkastning, svimmelhed, døsighed, små pupiller og mavebesvær. 

Hvis du har glemt at tage Buspiron Actavis

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Buspiron Actavis

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Buspiron Actavis.  

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis det er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Smerter i brystet. Kan være alvorligt. Hvis smerterne trækker ud i armen eller op i halsen, og du føler dig utilpas, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Feber, koma, kramper, muskelstivhed, hurtig puls og diarré. Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Sindslidelser. Kontakt læge.
 • Nældefeber med hævelse. I alvorlige tilfælde med hævelse af ansigt, læber og tunge. Det kan medføre, at luftvejene blokeres. I alvorlige tilfælde ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end l ud af 10 patienter)  

 • Svimmelhed, hovedpine, søvnighed.

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)  

 • Problemer med at styre dine bevægelser.
 • Rysten.
 • Koldsved, øget sveden.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
 • Døsighed, rastløshed, uklarhed.
 • Sløret syn.
 • Susen for ørerne (tinnitus).
 • Tilstoppet næse, halsbetændelse (smerter i svælg og hals).
 • Kvalme, halsbrand, mavesmerter, diarré, forstoppelse, opkastninger.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne.
 • Udslæt.
 • Smerter i muskler og led.
 • Træthed.
 • Forvirring, nervøsitet, søvnløshed, drømmeforstyrrelser, nedsat koncentration, søvnforstyrrelser, vrede.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)  

 • Muskelsvaghed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)  

 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Ufrivillige bevægelser af kroppen og stivhed.
 • Usikre bevægelser.
 • Forbigående hukommelsessvigt.
 • Indskrænket synsfelt.
 • Mindre blødning i hud og slimhinder.
 • Mælkesekretion fra brystet (hos kvinder).
 • Følelse af uvirkelighed i forhold til dig selv.
 • Følelsesmæssigt ustabil.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)  

 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Kan være eller blive alvorlig. Tal med lægen.
 • Rysten af hænder og hoved, stive bevægelser og stivnet ansigtsudtryk.
 • Rokkende, vridende bevægelser især med benene.
 • Besvimelse, tab af bevidsthed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk eller via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, e-mail: dkma@dkma.dk. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Buspiron Actavis ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buspiron Actavis indeholder:

 • Aktivt stof: Buspironhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), vandfri kolloid silica, magnesiumstearat.

Udseende af Buspiron Actavis og pakningsstørrelser

Udseende  

Buspiron Actavis 10 mg er en rund, hvid og flad tablet med delekærv og mærket ”C-CD”. 

 

Pakningsstørrelser  

Blister: 30 og 100 tabletter. 

Tabletbeholder: 100 og 250 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf.  

Reykjavikurvegi 76-78 

220 Hafnarfjordur  

Island 

Repræsentant

Teva Denmark A/S  

Vandtårnsvej 83A  

2860 Søborg  

Fremstiller

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland, NE61 3YA, England. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...