Lokelma

pulver til oral suspension 5 g og 10 g

AstraZeneca

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til patienten

Lokelma® 5 g pulver til oral suspension 

Lokelma® 10 g pulver til oral suspension 

natriumzirconiumcyclosilicat 

 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger. 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lokelma
 3. Sådan skal du tage Lokelma
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Lokelma indeholder det aktive stof natriumzirconiumcyclosilicat. 

 

Lokelma anvendes til behandling af hyperkaliæmi hos voksne. Hyperkaliæmi betyder, at blodet har et højt indhold af kalium. 

 

Lokelma nedsætter det høje indhold af kalium i kroppen og hjælper med at opretholde et normalt niveau. Når Lokelma passerer gennem maven og tarmene, forbinder det sig med kalium, og de to stoffer forlader kroppen sammen med afføringen. Hermed nedsættes indholdet af kalium i kroppen. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lokelma

Tag ikke Lokelma:

 • Hvis du er allergisk over for det aktive stof.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontrol
Lægen eller sundhedspersonalet vil kontrollere indholdet af kalium i dit blodet, når du starter med at tage dette lægemiddel: 

 • Dette skal gøres for at sikre, at du får den korrekte dosis. Dosis kan sættes op eller ned, alt efter kaliumniveauet i dit blod.
 • Behandlingen kan blive stoppet, hvis kalium i blodet bliver for lavt.

 

Fortæl det til lægen eller sygeplejersken, at du tager Lokelma, hvis 

 • du skal have taget et røntgenbillede, da Lokelma kan påvirke tolkningen af billedet.
 • du får pludselige eller alvorlige smerter i maven, da dette kan være et tegn på en bivirkning, som ses med andre lægemidler, der virker i mave-tarmkanalen.

Børn og unge

Du må ikke give dette lægemiddel til børn og unge under 18 år. Dette skyldes, at virkningen af Lokelma hos børn og unge ikke er kendt. 

Brug af anden medicin sammen med Lokelma

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Du skal især fortælle dem om lægemidler, der kan ændre indholdet af kalium i blodet, da din dosis af Lokelma måske skal ændres. Disse lægemidler omfatter: 

 • diuretika (vanddrivende medicin, som øger mængden af urin)
 • angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hæmmere, såsom enalapril, og angiotensin- receptorblokkere, hvis navne ender på -sartan (medicin til forhøjet blodtryk og mod hjerteproblemer)
 • reninhæmmere såsom aliskiren (mod forhøjet blodtryk)

 

Du skal også fortælle lægen eller sygeplejersken, hvis du tager noget af følgende: 

 • ketoconazol, itraconazol og posaconazol (til behandling af svampeinfektioner)
 • atazanavir, nelfinavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, raltegravir, ledipasvir og rilpivirin (til behandling af hiv-infektion)
 • tyrosinkinasehæmmere såsom erlotinib, dasatinib og nilotinib (til behandling af cancer)

 

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, inden du tager dette lægemiddel, hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller hvis du er i tvivl). 

Graviditet og amning

Graviditet
Du må ikke bruge dette lægemiddel, hvis du er gravid, da der ikke er nogen information om brug under graviditet. 

Amning
Der forventes ingen påvirkning af nyfødte/spædbørn, som ammes, da den systemiske eksponering af den ammende kvinde for Lokelma er ubetydelig. Lokelma kan anvendes under amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lokelma påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 

3. Sådan skal du tage Lokelma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Så meget skal du tage

Startdosis - for at sænke dit høje niveau af kalium til det normale niveau: 

 • Den anbefalede dosis er 10 g, som tages tre gange dagligt.
 • Medicinen skal tages en til to dage for at virke.
 • Tag ikke denne startdosis i mere end tre dage.

 

Vedligeholdelsesdosis - for at holde dit kaliumniveau inden for det normale, efter det er blevet nedsat: 

 • Den anbefalede dosis er 5 g, som tages en gang dagligt.
 • Lægen kan afgøre, om du har brug for mere (10 g en gang dagligt) eller mindre end dette (5 g hver anden dag).
 • Du må ikke tage en højere vedligeholdelsesdosis end 10 g en gang dagligt.

Indtagelse af medicinen

 • Forsøg at tage Lokelma på samme tidspunkt hver dag.
 • Du kan tage dette lægemiddel med eller uden et måltid.

Sådan tages medicinen

 • Åbn brevet, og hæld pulveret i et glas med ca. 45 ml postevand (uden brus).
 • Rør godt rundt, og drik straks den smagsløse væske.
 • Pulveret vil ikke blive opløst, og væsken ser uklar ud. Det hvide pulver vil hurtigt lægge sig på bunden. Hvis dette sker, skal du omrøre væsken igen og drikke det hele.
 • Skyl glasset med mere vand, og drik det hele for at få al medicinen.

Hvis du har taget for meget Lokelma

Hvis du har taget mere af dette lægemiddel, end du skulle, skal du straks tale med en læge. Du må ikke tage mere, før du har talt med en læge. 

Hvis du har glemt at tage Lokelma

 • Hvis du glemmer at tage en dosis af dette lægemiddel, skal du springe den glemte dosis over.
 • Tag derefter den næste dosis som sædvanligt på det normale tidspunkt.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lokelma

Du må ikke nedsætte dosis eller stoppe med at tage medicinen uden først at have talt med den læge, der har udskrevet det. Dette skyldes, at du kan få et højt indhold af kalium i blodet igen.
 

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du oplever noget af følgende: 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer). 

 • du begynder at føle dig træt, dine muskler bliver svage, eller du får muskelkramper; dette kan være et tegn på, at indholdet af kalium i dit blod er blevet for lavt. Fortæl det straks til din læge, hvis disse symptomer bliver alvorlige.
 • du begynder at ophobe væske i dine væv, hvilket medfører hævelser i hele kroppen (normalt i fødder og ankler).

 

Ikke kendt (kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data). 

 • du begynder at få mavesmerter eller ubehag i maven, kvalme, opkastning, diarré eller forstoppelse.
 • du begynder klø på huden eller oplever rødme eller afskalning af huden.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen (se oplysninger nedenfor). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

 

Danmark 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og brevet efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lokelma indeholder:

Aktivt stof: natriumzirconiumcyclosilicat. 

 

Lokelma 5 g pulver til oral suspension: Hvert brev indeholder 5 g natriumzirconiumcyclosilicat. 

 

Lokelma 10 g pulver til oral suspension: Hvert brev indeholder 10 g natriumzirconiumcyclosilicat. 

 

Der er ingen andre indholdsstoffer i dette lægemiddel. 

Udseende og pakningsstørrelser

Pulveret til oral suspension er et hvidt, fritflydende pulver, der i det væsentlige er frit for klumper og partikler. Pulveret er indkapslet i et brev. 

 

Lokelma 5 g pulver til oral suspension 

Hvert brev indeholder 5 g pulver. 

 

Lokelma 10 g pulver til oral suspension 

Hvert brev indeholder 10 g pulver. 

 

Brevene leveres i en karton, der indeholder 3, 28 eller 30 breve. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AstraZeneca AB 

SE-151 85 Södertälje 

Sverige 

Fremstiller

AstraZeneca AB 

Gärtunavägen 

SE-151 85 Södertälje 

Sverige 

 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen: 

 

Danmark, 

AstraZeneca A/S 

Tlf: +45 43 66 64 62 

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://www.ema.europa.eu. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...