Reltebon Depot

depottabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg

Actavis Group

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Reltebon Depot 5 mg depottabletter  

Reltebon Depot 10 mg depottabletter  

Reltebon Depot 15 mg depottabletter  

Reltebon Depot 20 mg depottabletter  

Reltebon Depot 30 mg depottabletter  

Reltebon Depot 40 mg depottabletter  

Reltebon Depot 60 mg depottabletter  

Reltebon Depot 80 mg depottabletter 

 

oxycodonhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apoteketspersonalet hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Reltebon Depot
 3. Sådan skal du tage Reltebon Depot
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Reltebon Depot indeholder det aktive stof oxycodonhydrochlorid, som tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes opioider. Disse er stærkt smertestillende.  

 

Reltebon Depot bruges til voksne og børn over 12 år til behandling af svære smerter, som kun kan lindres tilstrækkeligt med opioidanalgetika. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Reltebon Depot

Tag ikke Reltebon Depot:

 • hvis du er allergisk over for oxycodonhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Reltebon Depot (angivet i punkt 6).
 • hvis du har alvorlige vejrtrækningsproblemer, lav mængde ilt i blodet (hypoksi) eller for høj koncentration af kuldioxid i blodet
 • hvis du lider af alvorlig KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), cor pulmonale (ændringer i hjertet pga. kronisk overbelastning af lungekredsløbet) eller akut, alvorlig astma
 • hvis du lider af ophævet tarmfunktion,
 • hvis du pludseligt får mavesmerter eller lider af forsinket mavetømning,

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,før du tager Reltebon Depot 

 • hvis du er ældre eller svækket.
 • hvis du har lunge-, lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du lider af bestemte sygdomme i skjoldbruskkirtlen, nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen.
 • hvis du lider af nedsat funktion af binyrerne (Addison’s sygdom).
 • hvis du lider af forstørret prostata.
 • hvis du lider af alkoholisme eller er i behandling for alkoholisme.
 • hvis du ved, du er afhængig af opioider.
 • hvis du lider af betændelse i bugspytkirtlen.
 • ved tilstande med øget tryk i hjernen, f.eks. ved hovedskader.
 • hvis du lider af kredsløbsforstyrrelser.
 • hvis du lider af kramper i galde- og urinveje.
 • hvis du lider af lavt blodtryk eller nedsat blodvolumen.
 • hvis du lider af epilepsi eller har tendens til krampeanfald.
 • hvis du tager MAO-hæmmere (til behandling af depression).
 • hvis du lider af en inflammatorisk tarmsygdom.
 • hvis du for nyligt er blevet opereret i maven.

Tal med din læge hvis noget af dette gælder for dig, eller hvis nogen af disse tilstande tidligere har været relevant for dig. 


Reltebon Depot har et primært afhængighedspotentiale. Ved brug igennem længere tid kan der udvikles tolerance over for virkningen, og der kræves højere doser for at bibeholde den smertestillende effekt. 


Kronisk brug af Reltebon Depot kan medføre fysisk afhængighed, og der kan opstå et abstinenssyndrom ved brat ophør. Når en patient ikke længere har behov for behandling med oxycodonhydrochlorid, anbefales det, at dosis gradvist nedtrappes for at forebygge abstinenssymptomer. 


Når patienter med kroniske smerter tager Reltebon Depot efter lægens anvisninger, er risikoen for fysisk eller psykisk afhængighed stærkt reduceret og bør derfor afvejes mod de potentielle fordele. Tal med din læge om dette. 


Sjældent kan der udvikles en øget følsomhed overfor smerte, som ikke reagerer på en øgning af dosis. Hvis dette sker, vil din læge sætte din dosis ned eller skifte til et alternativt smertestillende opioid. 


Det anbefales ikke at bruge Reltebon Depot før en operation eller i 24 timer efter en operation. 


Reltebon Depot bør bruges med særlig forsigtighed hos patienter med tidligere eller nuværende alkohol- og stofmisbrug. Du bør ikke drikke alkohol, mens du tager Reltebon depot. Hvis du drikker alkohol, mens du tager Reltebon Depot, kan du føle dig mere søvnig eller øge risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom overfladisk vejrtrækning med risiko, for at åndedrættet ophører, eller bevidstløshed. 

Børn og unge

Oxycodon er ikke undersøgt hos børn under 12 år. Sikkerhed og effekt er ikke fastslået og brug hos børn under 12 år anbefales derfor ikke. 

Ældre patienter

Hvis der ikke er nedsat lever- eller nyrefunktion, er det normalt ikke nødvendigt med dosisjustering hos ældre patienter. 

Brug af anden medicin sammen med Reltebon Depot

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Følgende lægemidler kan påvirke virkninger eller bivirkninger af Reltebon Depot: 

 • sovepiller eller beroligende midler (sedativa, hypnotika)
 • midler mod depression
 • anæstetika
 • muskelafslappende stoffer
 • andre opioider eller alkohol kan øge bivirkningerne af oxycodon, især nedsat åndedræt (respirationssvækkelse).
 • anden medicin der virker på de parasympatiske og kolinerge nervefibre i centralnervesystemet
 • medicin der bruges til at behandle allergi (antihistaminer)
 • medicin, der bruges til at behandle opkastning (antemetika)
 • medicin der bruges til behandling af Parkinsons sygdom kan forstærke nogle af bivirkningerne af oxycodon (f.eks. forstoppelse, mundtørhed eller urinvejsproblemer)
 • antikoagulantia af kumarintypen (lægemidler mod blodpropper)
 • monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) som f.eks. moclobemid, phenelzin, isoniazid, tranylcypromin eller selegilin, da disse kan forstærke visse bivirkninger af oxycodon (f.eks. ophidselsestilstand eller fald eller stigning i blodtryk).
 • prikbladet perikon (naturlægemiddel)
 • medicin der bruges til at behandle epilepsi (carbamazepin, phenytoin)
 • medicin der bruges til at behandle tuberkulose, f.eks. rifampicin

 

Samtidig brug af Reltebon Depot sammen med sløvende medicin som f.eks. benzodiazepiner eller lignede produkter forøger risikoen for døsighed, vejrtrækningsproblemer og koma. Dette kan være livsfarligt. På grund af disse risici skal samtidig brug af disse produkter kun ske, hvis det er den eneste mulighed.
Hvis din læge udskriver Reltebon Depot til dig samtidig med andre sløvende lægemidler, skal doseringen og behandlingsperioden begrænses mest muligt af din læge.
Husk at fortæl det til din læge, hvis du får sløvende lægemidler og følg lægens anvisning meget nøje. Det kan være en hjælp, hvis dine venner eller pårørende kender til de symptomer, der står oven for. Tal straks med lægen, hvis du får et af disse symptomer. 

 

Følgende lægemidler kan muligvis øge oxycodons koncentration i blodet, og din læge vil eventuelt revurdere dosis af Reltebon Depot. 

 • Medicin der bruges mod infektioner (f.eks. clarithromycin, erythromycin og telithromycin) eller til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, voriconazol, itraconazol, og posaconazol)
 • Medicin, der bruges til at behandle HIV (f.eks. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir og saquinavir)
 • Cimetidin (til behandling af halsbrand)
 • Medicin som f.eks. paroxetin og fluoxetin (mod depression)
 • Quinidin (til behandling af hjertesygdomme)

 

Grapefrugtjuice kan også øge koncentrationen af oxycodon i blodet. 

Brug af Reltebon Depot sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol, mens du tager Reltebon Depot. Hvis du drikker alkohol, mens du tager Reltebon Depot, kan du føle dig mere søvnig eller have øget risiko for alvorlige bivirkninger som overfladisk vejrtrækning med risiko for, at vejrtrækningen stopper, og du mister bevidstheden. 


Grapefrugtjuice kan hæmme oxycodons metabolisme, og vil øge dens virkning. Derfor bør du undgå at drikke grapefrugtjuice, mens du tager Reltebon Depot. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra brug af oxycodon til gravide kvinder.Oxycodon passerer moderkagen og går over i fostrets kredsløb.
Brug af oxycodon under graviditet kan forårsage abstinenssymptomer hos nyfødte. Nyfødte, der er født af mødre der har brugt oxycodon de sidste 3-4 uger inden fødslen, bør overvåges for respirationsdepression.  

Brug af oxycodon under fødslen kan svække vejrtrækningen hos den nyfødte. Reltebon Depot må kun bruges under graviditet hvis fordele opvejer de mulige risici for barnet. 


Amning
Oxycodon kan udskilles i modermælken og kan medføre vejrtrækningsbesvær hos den nyfødte. Reltebon Depot, bør derfor ikke bruges ved amning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at oxycodon kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.
Ved stabil behandling er et generelt forbud mod at føre motorkøretøj ikke nødvendigt.. Den behandlende læge skal vurdere den individuelle situation. Tal med lægen om du kan, og under hvilke omstændigheder, du kan føre motorkøretøj. 

Reltebon Depot indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Reltebon Depot

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne og unge (12 år og derover) 

 

Den anbefalede startdosis er 5 eller 10 mg oxycodonhydrochlorid med 12 timers interval. Din læge vil dog udskrive den nødvendige smertestillende dosis. 

 

Yderligere bestemmelse af den daglige dosis, fordeling af dosis i enkelte doser, samt enhver dosisjustering i det videre behandlingsforløb foretages af den behandlende læge og vil afhænge af den forrige dosis. 

 

Patienter, der allerede behandles med opioider, kan starte behandlingen med en højere doser, når deres erfaring med tidligere behandling med opioider tages i betragtning. 

 

Nogle patiener der behandles med Reltebon Depot i et fast skema, har behov for et hurtigtvirkende smertestillende middel som akutmedicin mod gennembrudssmerter. Reltebon Depot er ikke beregnet til behandling af gennembrudssmerter. 

 

Ved behandling af ikke-cancersmerter er en daglig dosis på 40 mg oxycodonhydrochlorid (20 mg 2 gange daglig) generelt nok, men højere doser kan være nødvendige. Patienter med cancersmerter behøver som regel doser fra 80 til 120 mg oxycodonhydrochlorid, som i individuelle tilfælde kan øges til 400 mg. 

 

Behandlingen skal løbende kontrolleres med hensyn til smertelindringen og andre virkninger, for at opnå den bedst mulige smertebehandling og gøre det muligt at behandle eventuelt opståede bivirkninger i god tid samt vurdere om behandlingen skal fortsætte. 

 

Nedsat nyre/lever funktion eller lav kropsvægt 

Hvis du har nedsat nyre- og/eller leverfunktion eller hvis du har en lav kropsvægt vil din læge eventuelt udskrive en lavere startdosis. 

Anvendelse og behandlingsvarighed

Synk depottabletterne hele med tilstrækkelig væske (1⁄2 glas vand) med eller uden mad, om morgenen og om aftenen efter et fast skema (f.eks. kl. 8 og kl. 20). 

 

Tabletterne må ikke brækkes, knuses eller tygges da dette ødelægger depotegenskaberne og medfører hurtig frigivelse. Indtagelse af brækket, tygget eller knust Reltebon Depot medfører en hurtig frigivelse og optagelse af en potentielt dødelig dosis Oxycodon (se punkt ”Hvis du har taget for meget Reltebon Depot”). Reltebon Depot er kun til indtagelse gennem munden. I tilfælde af injektionsmisbrug (indsprøjtning i en vene) kan tablethjælpestoffer (især talkum) forårsage nedbrydning (nekrose) af det omkringliggende væv, ændring af lungevævet (lungegranulomer) samt andre alvorlige og potentielt dødelige tilstande. 

 

[Kun for børnesikrede blisterpakninger:] 

 

Vejledning for brugen af børnesikrede tebletbeholdere: 

1. Forsøg ikke at trykke tabletten direkte ud af blisterkortet. Tabletten kan ikke trykkes ud gennem folien. I stedet må folien rives af. 

2. Først, fjern en blisterdel fra resten af kortet langs den perforerede linje. 

 

Reltebon Depot Actavis Group PTC ehf., depottabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg 

 

3. Fjern så forsigtigt bagsiden for at åbne blisterdelen. 

 

Reltebon Depot Actavis Group PTC ehf., depottabletter 5 mg, 10 mg, 20 mg og 40 mg 

 

4. Du kan derefter fjerne tabletten fra lommen. 

 

[Kun for børnesikrede tabletbeholdere]  

 

Vejledning for brugen af børnesikrede tabletbeholdere:  

Tryk ned låget og drej for at åpne 

Reltebon Depot Actavis Group PTC ehf., depottabletter 20 mg 

 

Din læge vil justere dosis afhængig af smerteintensiteten og din reaktion på behandlingen. Tag antallet af depottabletter bestemt af din læge 2 gange dagligt. 

Hvis du har taget for mange Reltebon Depot

Hvis du har taget flere Reltebon Depot end de ordinerede skal du straks kontakte din læge eller skadestuen. Følgende symptomer kan forekomme: små pupiller, nedsat åndedræt, slaphed i skeletmuskulaturen, døsighed og fald i blodtrykket. I alvorlige tilfælde, kan der forekomme kredsløbskollaps, manglende mental og motorisk aktivitet, bevidstløshed, nedsættelse af hjerterytmen og ophobning af vand i lungerne, der kan forekomme lavt blodtryk og død. Misbrug af høje doser stærke opioider kan være dødeligt. Du bør under ingen omstændigheder udsætte dig selv for situationer, som kræver øget koncentration, f.eks. at køre bil. 

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Reltebon Depot, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. 

Hvis du har glemt at tage Reltebon Depot

Hvis du tager en mindre dosis Reltebon Depot end anvist af lægen eller glemmer at tage tabletter. vil den smertestillende virkning være utilstrækkelig eller helt uden effekt. 

Du kan tage den glemte tablet, hvis der er mindst 8 timer til næste faste dosering. Du kan derefter fortsætte med tabletterne som foreskrevet. 

Du bør også tage depottabletterne hvis der er kortere tid til næste faste dosering, men skubbe den næste dosering med 8 timer. Principielt må du ikke tage Reltebon Depot mere end en gang hver 8. time. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. 

Hvis du holder op med at tage Reltebon Depot

Stop ikke med behandlingen uden at informere din læge. 

Når en patient ikke længere behøver behandling med Reltebon Depot anbefales det gradvist at nedtrappe dosis for at forebygge abstinenssymptomer. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Særlige bivirkninger eller opmærksomhedskrævende symptomer og nødvendige handlinger, når disse bivirkninger eller symptomer opstår: 

 

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger, skal du stoppe med at tage Reltebon Depot og straks kontakte din læge. 

 

Nedsat åndedræt er den mest signifikante bivirkning ved opioider og optræder hyppigst hos ældre og svækkede patienter. Som en konsekvens heraf, kan opioider give alvorligt blodtryksfald hos disponerede patienter. 

 

Derudover kan Reltebon Depot give små pupiller, kramper i bronkierne og kramper i glatte muskler samt hæmning af hosterefleksen. 

Andre mulige bivirkninger

Meget almindelige (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer): 

 • sløvhed (træthed til døsighed) - dette er mere sandsynligt, når du starter med at tage tabletterne eller når du øger dosis, men det bør forsvinde i løbet af få dage.
 • svimmelhed
 • hovedpine
 • forstoppelse
 • kvalme
 • opkastning
 • kløe.

 

Almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer): 

 • føle sig svag (asteni)
 • flere psykiske bivirkninger såsom
  • humørsvingninger (f.eks. angst, depression)
  • ændringer i energiniveau (nervøsitet og søvnløshed)
  • ændringer i optræden (forstyrrelser i tankemønster, forvirring, hukommelsestab, isolerede tilfælde af taleforstyrrelser)
 • ufrivillig sitren eller rysten
 • nedsat åndedræt
 • vejrtrækningsbesvær eller hvæsende vejrtrækning
 • mundtørhed, sjældent ledsaget af tørst; mave/tarm problemer som f.eks. mavesmerter; diarre; sure opstød; manglende appetit
 • hudlidelser som f.eks. udslæt, sjældent øget lysfølsomhed (fotosensitivitet), i isolerede tilfælde kløende udslæt eller skællende udslæt, øget svedtendens
 • besvær med vandladning (hyppig vandladning).

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer): 

 • allergiske reaktioner
 • dehydrering
 • ophidset, urolig adfærd (agiatation)
 • ændringer i opfattelse som følelsesmæssig ustabilitet, depersonalisering, en følelse af ekstrem lykke, hallucinationer, smagsændringer, synsforstyrrelser, pludselig unormal lydfølsomhed, svimmelhed og snurrende følelse, nedsat seksuallyst; lægemiddelafhængighed (se )
 • unormal dannelse af antidiuretisk hormon
 • hukommelsestab, kramper, muskelstramhed og besvær med at strække muskler, både forøget og nedsat muskelkraft; muskeltrækninger (tics); nedsat følelse ved berøring; forstyrrelse i koordinationsevnen; talebesvær; besvimelse; prikkende eller sovende følelse
 • utilpashed, øget puls, opmærksom på hjerterytmen
 • udvidelse af blodkar
 • øget hoste; betændelse i svælget; løbende næse; stemme forandringer; vejrtrækningsbesvær
 • mundsår; betændelse i gummerne, mundbetændelse; synkebesvær, luft i maven, luft i tarmen, tarmslyng
 • stigning i leverenzymer
 • tør hud
 • vandladningsbesvær
 • seksuelle forstyrrelser, impotens
 • skader som følge af uheld
 • smerter (f.eks. brystsmerter); øget vand i kroppen (ødem); kulderystelser; tørst; migræne; fysisk afhængighed med abstinenssymptomer
 • ændringer i tåresekretionen, sammentrækning af pupil, nedsat syn.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer): 

 • lymfeknudesygdom
 • fald i blodtryk, svimmelhed når man rejser sig efter at have siddet eller ligget ned
 • muskelkramper (ufrivillige muskelsammentrækning)
 • blødning fra gummer; øget appetit; sort afføring; tandmisfarvning
 • herpes simplex (hud- og slimhindeudslæt)
 • kløende hududslæt (nældefeber)
 • blod i urinen
 • ændring i kropsvægt (tab eller øgning); pudsholdig betændelse i bindevæv (cellulitis).

 

Ikke kendt (frekvens kan ikke estimeres fra de tilgængelige data): 

 • alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktiske reaktioner)
 • aggression
 • øget smertefølelse som ikke kan forbedres ved øgning af dosis.
 • karies i tænder
 • smerter i højre side af maven, kløe og gulsot der skyldes betændelse i galdeblæren
 • udebleven menstruation.

Forholdsregler

Hvis du observerer nogen af de ovenstående bivirkninger vil din læge sædvanligvis tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Bivirkningen i form af forstoppelse kan forebygges ved en fiberrig diæt og øget væskeindtag. Din læge vil ordinere dig et passende lægemiddel, hvis du lider af kvalme eller opkastning. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.  

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren, pakningen og beholderen efter Exp.  

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Blisterpakninger: Må ikke opbevares over 25°C. 

 

HDPE beholder: 

5 mg, 10 mg, 15 mg: Må ikke opbevares over 30 ºC. 

20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Reltebon Depot indeholder:

 • Aktivt stof: Oxycodonhydrochlorid. Hver depottablet indeholder 5 10 15 20 30 40 60 80 mg oxycodonhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: Lactosemonohydrat, hypromellose, povidon, stearinsyre, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica 

 

Tabletovertræk 

5 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, blå indigo carmin aluminium lake (E132), jernoxid, gul (E172) 

10 mg: Titandioxid (E171), hypromellose, macrogol, polysorbat 80 

15 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid, sort (E172), jernoxid, gul (E172) 

20 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172) 

30 mg: Polyvinylalkohol, macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172), jernoxid, sort (E172), blå indigo carmin aluminium lake (E132) 

40 mg: Polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol, talcum, jernoxid, gul (E172) 

60 mg: Polyvinylalkohol, macrogol, talcum, jernoxid, rød (E172), carmin (E120), jernoxid, sort (E172) 

80 mg: Polyvinylalkohol, macrogol, talcum, titandioxid (E171), blå indigo carmin aluminium lake (E132), jernoxid, gul (E172) 

Udseende og pakningsstørrelser

Reltebon Depot 5 mg depottabletter 

Blå, runde, bikonvekse tabletter, 7 mm i diameter, med prægningen ’OX5’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 10 mg depottabletter 

Hvide, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX10’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 15 mg depottabletter 

Grå, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX15’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 20 mg depottabletter 

Pink, runde, bikonvekse tabletter, 7 mm i diameter, med prægningen ’OX20’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 30 mg depottabletter 

Brune, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX30’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 40 mg depottabletter 

Gule, runde, bikonvekse tabletter, 7 mm i diameter, med prægningen ’OX40’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 60 mg depottabletter 

Røde, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX60’ på den ene side 

 

Reltebon Depot 80 mg depottabletter 

Grønne, runde, bikonvekse tabletter, 9 mm i diameter, med prægningen ’OX80’ på den ene side 

 

Reltebon Depot fås i blisterpakninger (PVC/Aluminium) med:  

5 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60 og 100 depottabletter 

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 depottabletter 

15 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter 

30 mg, 60 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter 

 

Reltebon Depot fås i børnesikrede blisterpakninger (PVC/PVdC/Al/PET/papir) med:  

5 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60 og 100 depottabletter 

10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 og 100 depottabletter 

15 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter 

30 mg, 60 mg: 1, 20, 28, 30, 50, 56, 98 og 100 depottabletter 

 

Reltebon Depot fås også i hvide, runde HDPE tabletbeholdere with LDPE hætter med 98 eller 100depottabletter. 

 

Og hvide, runde, børnesikre HDPE tabletbeholdere med LDPE hætter med 98 eller 100 depottabletter.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Actavis Group PTC ehf. 

Reykjavíkurvegur 76-78  

220 Hafnarfjörður  

Island 

 

Repræsentant:
Teva Denmark A/S 

Vandtårnsvej 83A 

2860 Søborg 

Tlf.: 44 98 55 11 

E-mail: info@tevapharm.dk 

Fremstiller:

Balkanpharma Dupnitsa AD  

3 Samokovsko Shosse Str.  

Dupnitsa 2600 

Bulgarien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...