Frovatriptan "Orifarm"

filmovertrukne tabletter 2,5 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Frovatriptan Orifarm 2,5 mg filmovertrukne tabletter 

Frovatriptan 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Frovatriptan Orifarm.
 3. Sådan skal du tage Frovatriptan Orifarm.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Frovatriptan Orifarm indeholder frovatriptan, som er et migrænemiddel, der hører til triptangruppen. 

Frovatriptan Orifarm anvendes til behandling af migrænehovedpine hos voksne. 

 • Migrænesymptomer kan opstå ved at hjernens blodkar udvider sig. Frovatriptan Orifarm menes at mindske udvidelsen af disse blodkar. Dette hjælper med at fjerne hovedpinen og andre symptomer ved et migræneanfald, såsom kvalme eller opkastning samt lyd- og lysfølsomhed.
 • Frovatriptan Orifarm virker kun under et migræneanfald. Frovatriptan Orifarm må ikke anvendes til at forebygge migræneanfald.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Frovatriptan Orifarm

Tag ikke Frovatriptan Orifarm

 • hvis du er allergisk over for frovatriptan eller et af de øvrige indholdsstoffer i denne medicin (angivet i afsnit. 6)
 • hvis du har lettere eller stærkt forhøjet blodtryk eller lettere ubehandlet forhøjet blodtryk
 • hvis du har eller tidligere har haft en hjertesygdom, blodprop i hjertet eller hjertekrampe (brystsmerter pga. iltmangel i hjertemusklen) eller andre tegn på hjertesygdom som f.eks. åndenød, ekstrem træthed eller hævede ankler.
 • hvis du har kredsløbsforstyrrelser (forsnævring af blodårerne, som fører blodet ud til arme og ben)
 • hvis du har haft et slagtilfælde, eller hvis du har haft kortvarige symptomer på et slagtilfælde og efterfølgende blev helt rask (forbigående iskæmisk hændelse).
 • hvis du anvender lægemidler mod migræne, der indeholder ergotamin eller ergotamin-lignende medicin (herunder methysergid) eller andre triptaner. Se ”Brug af anden medicin sammen med Frovatriptan Orifarm”
 • hvis du har en alvorlig leversygdom

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Frovatriptan Orifarm  

Vær ekstra forsigtig med Frovatriptan Orifarm: 

 • hvis du har forhøjet risiko for at få en hjertesygdom, fordi du f.eks. er storryger eller anvender nikotinerstatningsmidler. Du skal undersøges yderligere af din læge, hvis du er kvinde og har passeret overgangsalderen, eller er mand og over 40 år.
 • hvis du har usædvanlige former for migræne forårsaget af hjerne- eller øjenproblemer.

Under behandlingen

Stop straks med at tage Frovatriptan Orifarm og kontakt straks lægen eller tag til nærmeste skadestue, hvis du får en allergisk reaktion som f.eks. rødme på huden, nældefeber, udslæt, hævelse af mund, læber, tunge eller svælg, som medfører vejrtræknings- eller synkebesvær, kvalme, opkastning, kollaps eller bevidstløshed mens du tager Frovatriptan Orifarm (se afsnit 4 ”Bivirkninger”). 


Mens du tager Frovatriptan Orifarm kan du opleve smerter eller en trykkende fornemmelse i brystet eller halsen. Hvis disse symptomer ikke hurtigt forsvinder, skal du stoppe med at tage Frovatriptan Orifarm og straks kontakte din læge. Hvis du har hovedpine ofte eller dagligt, mens du tager Frovatriptan Orifarm, skal du stoppe med at tage medicinen og kontakte din læge. Hvis man tager smertestillende medicin mod hovedpine i længere tid end normalt, kan det forværre hovedpinen. 


Oplys altid ved blodprøvekontrol og urin- prøvekontrol, at du er i behandling med Frovatriptan Orifarm. Det kan påvirke prøveresultaterne. 

Brug af anden medicin sammen med Frovatriptan Orifarm

Tal med din læge, hvis du tager: 

 • Andre triptaner end frovatriptan (f.eks. sumatriptan, almotriptan, eletriptan, naratriptan, rizatriptan eller zolmitriptan). Du må ikke tage disse lægemidler samtidig med Frovatriptan Orifarm. Efter du har taget Frovatriptan Orifarm, skal der gå mindst 24 timer, før du tager andre triptaner, da det ellers kan medføre forhøjet blodtryk, sammentrækning af hjertets blodkar eller serotoninsyndrom, som kan være en livstruende medicinreaktion (se afsnit 4 ”Bivirkninger”).
 • Ergotamin eller ergotamin-lignende medicin (anvendes til behandling af migræne og omfatter methysergid og methylergometrin). Du må ikke tage disse lægemidler samtidig med Frovatriptan Orifarm, da det kan medføre forhøjet blodtryk, sammentrækning af hjertets blodkar eller serotoninsyndrom. Efter du har taget Frovatriptan Orifarm skal du vente mindst 24 timer, før du tager disse lægemidler og tilsvarende skal du vente mindst 24 timer med at tage Frovatriptan Orifarm efter du har taget disse lægemidler.
 • Medicin til behandling af depression som selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRIs) som f.eks fluoxetin, citalopram, fluvoxamin, paroxetin eller sertralin, da det kan medføre forhøjet blodtryk, sammentrækning af hjertets blodkar eller serotoninsyndrom.
 • Prikbladet perikon (Hypericum perforatum), et naturlægemiddel til behandling af nedtrykthed, da det kan føre til serotoninsyndrom.
 • Medicin til behandling af depression som kaldes monoaminooxidase-hæmmere (MAOhæmmere) som f.eks. moclobemid, phenelzin, isocarboxazid, tranylcypromin, da disse kan medføre forhøjet blodtryk eller serotoninsyndrom.
 • P-piller, da de kan øge mængden af frovatriptan i kroppen.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Du bør ikke tage Frovatriptan Orifarm, hvis du er gravid.
 • Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, så længe du tager Frovatriptan Orifarm. Tal med lægen.

 

Amning:  

 • Frovatriptan kan udskilles i brystmælk. Du bør ikke amme dit barn, mens du tager Frovatriptan Orifarm, medmindre det er nødvendigt. I givet fald må du ikke amme i 24 timer efter du har taget Frovatriptan Orifarm.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Såvel denne medicin som selve migrænen kan medføre sløvhed. Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig sløv, har et migræneanfald, eller mens du tager Frovatriptan Orifarm. 

Frovatriptan Orifarm indeholder Lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Frovatriptan Orifarm  

3. Sådan skal du tage Frovatriptan Orifarm

Tag altid Frovatriptan Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletten bør synkes hel med vand. Du kan tage Frovatriptan Orifarm sammen med eller uden mad. Det påvirker ikke Frovatriptan Orifarms virkning. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

Den anbefalede dosis er 2,5 mg til behandling af migræneanfald. Tag denne medicin så hurtigt som muligt, når du begynder at få hovedpine. Du må ikke tage denne medicin, før du begynder at få hovedpine. 

 

Hvis migrænesymptomerne vender tilbage inden for 24 timer, kan du tage en dosis til. Anden dosis må dog ikke tages før 2 timer efter første dosis. 

 

Du må ikke tage mere end 2 doser dagligt. Den højeste daglige dosis er 5 mg Frovatriptan Orifarm pr. døgn. 

 

Ældre (over 65 år):  

Brug af Frovatriptan Orifarm frarådes. 

 

Brug til børn og unge (under 18 år): 

Frovatriptan Orifarm bør ikke gives til børn og unge under 18 år, da man ikke ved, hvordan denne medicin påvirker dem.  

 

Nedsat nyrefunktion:  

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

 

Nedsat leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Frovatriptan Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Frovatriptan Orifarm, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Hvis du holder op med at tage Frovatriptan Orifarm

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.
 • En trykkende, strammende eller tung følelse i brystet med kortvarige brystsmerter. Dette kan være tegn på en midlertidig forsnævring af blodkarrene i hjertet (kramper i hjertets arterier). Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Svimmelhed, hovedpine, unormal eller nedsat følelse ved berøring, prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, døsighed.
 • Synsforstyrrelser.
 • Rødmen.
 • Følelse af sammensnøring i svælget.
 • Kvalme, mundtørhed, sure opstød / hals- brand, mavesmerter.
 • Kraftig sveden.
 • Træthed, ubehag i brystet.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
 • Angst, søvnløshed, forvirring, nervøsitet, rastløs uro, uvirkelighedsfølelse over for egen person.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Smagsforstyrrelser, rysten, nedsat opmærksomhed, søvnlignende sløvhedstilstand, øget følsomhed ved berøring, sløvhed, svimmelhed, ufrivillige muskelsammentrækninger.
 • Smerter i øjet, øjenirritation, lysfølsomme øjne.
 • Susen for ørerne (tinnitus), øresmerter.
 • Hjertebanken.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kolde hænder og fødder.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Betændelse af næseslimhinden, bihulebetændelse, smerter i svælget.
 • Diarre, synkebesvær, luftafgang fra tarmen, maveubehag, oppustet mave.
 • Kløe.
 • Stive muskler eller led, muskel- og ledsmerter, smerter i hænder og fødder, rygsmerter.
 • Forøget urinmængde, hyppig vandladning.
 • Brystsmerter, varmefølelse, nedsat følsomhed over for varme og kulde, smerter, kraftesløshed, svaghed, tørst, træghed, øget energi, utilpashed.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Hævede lymfekirtler.
 • Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsuk- ker (blodglukose). Det kan hos nogle udviklesig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Unormale drømme, personlighedsændring.
 • Hukommelsestab. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen
 • Øget eller nedsat kraft i musklerne, nedsatte reflekser, bevægelsesproblemer.
 • Natteblindhed.
 • Øreubehag, øresygdom, ørekløe, lydoverfølsomhed.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Næseblod, hikke, meget hurtig, overfladisk vejrtrækning (hyperventilation), andre luftvejssygdomme, irritation i halsen.
 • Forstoppelse, opstød, irritabel tyktarm, blister på læben, læbesmerter, kramper i spiserøret, blister i mundslinhinden, smerter i spytkirtlen, tandpine, mundbetændelse.
 • Brændende eller sviende fornemmelse bag brystbenet og sure opstød pga. tilbageløb af mavesyre til spiserøret. Tal med lægen.
 • Smerter opadtil i maven, sure opstød og evt. opkastninger pga. mavesår. Tal med lægen.
 • Rødmen af huden, mindre blødning i hud og slimhinder, nældefeber, følelse af at hårene rejser sig.
 • Hyppig natlig vandladning, nyresmerter.
 • Ømme bryster.
 • Feber.
 • Øget mængde i blodet af et stof, som dannes i leveren (bilirubin) eller lavt calciumindhold i blodet, som kan ses i en blodprøve, unormale urinprøver.
 • Selvpåført skade (f.eks. bid).

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Overfølsomhedsreaktioner herunder hudsygdomme og udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Frovatriptan Orifarm utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Frovatriptan Orifarm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

Frovatriptan Orifarm indeholder:

Aktivt stof: Frovatriptan succinatmonohydrat svarende til frovatriptan 2,5 mg. 

 

Øvrige indholdsstoffer:
Tabletkerne: vandfri lactose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglycolat(Type A), magnesiumstearat og kolloid vandfri silica Tabletovertræk: hypromellose, titandioxid (E171) og macrogol 8000, macrogol 400. 

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvid eller næsten hvid, filmovertrukket, rund, tablet hvor to af siderne buer udad, mærket ”M” på den ene side og ”FR” over ”2.5” på den anden side. 

 

Frovatriptan Orifarm fås i: 

Frovatriptan Orifarm 2,5 mg fås i pakninger med 6 filmovertrukne tabletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 07/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...