Toilax®

enterotabletter og rektalvæske, suspension 5 mg og 2 mg/ml

Orion Corporation

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Toilax®, 5 mg, enterotabletter  

Toilax®, 2 mg/ml, rektalvæske, suspension, enkeltdosisbeholder  

 

Bisacodyl 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Du kan få Toilax uden recept. Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Toilax®
 3. Sådan skal du tage Toilax®
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Toilax® er et afføringsmiddel, der virker ved at fremme tarmens bevægelser og ved at øge salt- og vandindholdet i tarmen. 

Du kan bruge Toilax® ved tarmtømning før operation, røntgen- eller tarmundersøgelse. Du kan bruge Toilax® i en kortere periode mod forstoppelse. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Toilax®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Toilax®:

 • hvis du er allergisk over for bisacodyl (det aktive indholdsstof) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Toilax® (angivet i punkt 6).
 • hvis du lider af manglende eller nedsat passage i tarmen f.eks. tarmslyng eller forsnævring af tarmen
 • hvis du lider af alvorlig betændelse i tarmen
 • hvis du lider af en akut tilstand i bughulen, som kræver operation f.eks. blindtarmsbetændelse
 • hvis du lider af svær væskemangel
 • hvis indholdet af kalium i blodet er for lavt.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Toilax® 

 • hvis du har en tarmsygdom, skal du altid tale med din læge, før du bruger Toilax®.
 • hvis du har revner i huden omkring endetarmsåbningen (fissurer)
 • hvis du har hæmorroider, som er bristet og har dannet sår.

 

Du må ikke bruge Toilax® i længere tid uden din læges anvisning. Hvis du bruger et afføringsmiddel i store doser i længere tid, kan du komme til at lide af væske- og saltmangel og føle dig svag og kraftesløs. Du kan få diarré, dårlig optagelse af næringsstoffer, især proteiner. Du kan blive afhængig af afføringsmidler, og dette kan medføre en udvidelse og kronisk betændelse af tarmen (kolitis). Tarmfunktionen kan helt ophøre. 


Hyppigere afføringer og påvirkning af kredsløbet på grund af kraftige mavesmerter kan medføre svimmelhed og besvimelse. 


Laboratorieundersøgelser:
Oplys altid når du får taget blodprøver, at du er i behandling med Toilax®. Kaliumindholdet i blodet kan være nedsat. 

Brug af anden medicin sammen med Toilax®

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Hvis du samtidig med Toilax® tager vanddrivende medicin eller binyrebarkhormoner, kan din saltbalance blive påvirket. Det kan give problemer, hvis du også tager digoxin (hjertemedicin).
Virkningstiden af digoxin og anden medicin med en langtidsvirkning kan være forkortet. Tal med din læge. 


Enterotabletter:
Tabletfilmen af Toilax® enterotabletter er modstandsdygtig overfor mavesyre. Mælkeprodukter og lægemidler mod for meget mavesyre kan ødelægge filmovertrækkets modstandsevne, og det kan medføre fordøjelsesproblemer og maveirritation. Der må derfor ikke indtages mælkeprodukter eller lægemidler mod for meget mavesyre samtidig med Toilax® enterotabletter og i mindst 1-2 timer efter indtagelse af Toilax® enterotabletter. 

Brug af Toilax® sammen med mad og drikke

Hvis du samtidig med Toilax® enterotabletter tager medicin mod for meget mavesyre eller indtager mælkeprodukter, kan medicinen og mælkeprodukterne ødelægge filmovertrækket på Toilax® enterotabletter og derved give mavegener. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Toilax®


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun tage Toilax® efter aftale med lægen. 


Amning
Toilax går over i modermælken i små mængder. Hvis du ammer, må du kun tage Toilax® efter aftale med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Toilax® påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Toilax® enterotabletter indeholder lactose

Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Toilax®

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Den sædvanlige dosis er angivet nedenfor: 

 

Korttidsanvendelse ved forstoppelse 

 

Enterotabletter: 

 

Voksne og børn over10 år:  

1-2 enterotabletter (5-10 mg) 1 gang dagligt ved sengetid. 

Børn 2-10 år: 1 enterotablet (5 mg) én gang dagligt, men kun efter lægens anvisning.  

Børn under 2 år: Toilax® bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

 

Rektalvæske, suspension (klysma) 

Voksne og børn over 10 år: 1 klysma (10 mg) 1 gang dagligt.  

Børn 2-10 år: ½ klysma dagligt, men kun efter lægens anvisning. Hos børn på 2-3 år bør spidsen af tuben ikke sættes mere end halvvejs ind i endetarmen  

Børn under 2 år: Toilax® bør ikke anvendes til børn under 2 år. 

 

Tarmtømning før operation, røntgen- eller tarmundersøgelse 

 

Kun ifølge lægens anvisning.  

 

Voksne og børn over 10 år: 

Dagen før undersøgelsen tages 2 enterotabletter om morgenen og 2 enterotabletter om aftenen. Om morgenen på selve undersøgelsesdagen skal du indføre 1 klysma i endetarmen. 

 

Børn 4-10 år:  

Dagen før undersøgelsen tages 1 enterotablet (5 mg) om aftenen. Om morgenen på selve undersøgelsesdagen skal du indføre ½ klysma i endetarmen. 

 

Brugsvejledning: 

 

Rektalvæske, suspension (klysma): 

Vrid enden af tubespidsen. Før hele tubespidsen ind i endetarmen. Klem tubens indhold helt ud og træk tuben ud, mens den stadig holdes sammenklemt. Børn 4-10 år: tuben tømmes kun halvt. 

 

Vigtigt: Til børn skal tubespidsen kun føres halvt ind. 

 

Rektalvæske, suspensionen skal have stuetemperatur før anvendelse. 

 

Enterotabletter: 

Du skal synke enterotabletterne hele. Toilax® virker normalt efter 6-12 timer. 

Efter indtagelse af Toilax® skal der gå mindst 1-2 timer, før der må indtages mælkeprodukter og lægemidler mod for meget mavesyre. 

Hvis du har taget for mange Toilax® enterotabletter eller/og for meget Toilax® rektalvæske

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Toilax®, end der står i i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Tak pakningen med. 

 

Hvis du har taget for meget Toilax®, kan du få diarré, mavekramper, væske- og salttab. Hvis du misbruger Toilax® i længere tid, kan du få voldsom diarré, mavesmerter, muskeltræthed og skader på nyrerne (f.eks. nyresten). 

Hvis du har glemt at tage Toilax®

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavekramper og mavegener
 • Diarré.
 • Mavesmerter, evt. med kvalme og opkastning.

 

Sjældne-meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter): 

 • Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner), pludseligt hududslæt, hævelse omkring mund og øjne, åndedrætsbesvær, besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hudreaktioner, f.eks. udslæt og nældefeber.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: 

 

Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Enterotabletter: Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser. Rektalvæske, suspension: Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). 

Kombinationspakning: Opbevares i køleskab (2°C - 8°C). 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Toilax® indeholder:

 • Aktivt stof: bisacodyl.
 • Øvrige indholdsstoffer:

Enterotabletter: lactosemonohydrat; majsstivelse; macrogol 6000; glycerol 85%; magnesiumstearat; gelatine; vandfri kolloid silica; hypromellose; propylenglycol; hypromellosephthalat; triethylcitrat; quinolingult (E 104). 

 

Rektalvæske, suspension: macrogol 400; macrogol 3000; macrogol 4000; citronsyremonohydrat; natriumcitrat; renset vand. 

Toilax® udseende og pakningsstørrelse

Udseende: 

Toilax® 5 mg enterotabletter: gule, filmovertrukne tabletter. 

 

Pakningsstørrelser: 

Toilax® 5 mg enterotabletter fås som tabletbeholder med 25, 100 og 200 enterotabletter.  

Toilax® 2 mg/ml rektalvæske, suspension fås som 1 tube med 5 ml, 5 tuber med 5 ml samt en hospitalspakning indeholdende 50 tuber med 5 ml. 

Toilax® fås som kombinationspakning indeholdende 4 enterotabletter (i blister) og 1 tube rektalvæske, suspension samt en hospitalspakning indeholdende 50 pakninger hver med 4 enterotabletter og 1 tube rektalvæske, suspension. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

Fremstiller

Enterotabletter: 

Orion Corporation Orion Pharma  

Orionintie 1 

FI-02200 Espoo  

Finland 

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7 

FI-24100 Salo 

Finland 

 

Rektalvæske, suspension og kombinationspakning: 

Orion Corporation Orion Pharma  

Volttikatu 8 

FI-70700 Kuopio  

Finland 

 

Orion Corporation Orion Pharma  

Joensuunkatu 7 

FI-24100 Salo 

Finland 

 

Dansk repræsentant: For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:  

 

Orion Pharma A/S  

medinfo@orionpharma.com 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...