Fucidin®

filmovertrukne tabletter 250 mg

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fucidin® 250 mg filmovertrukne tabletter 

Natriumfusidat 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin.
 3. Sådan skal du tage Fucidin.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

 • Fucidin indeholder natriumfusidat, der er et antibiotikum.
 • Fucidin virker ved at forhindre bakterierne i at formere sig.
 • Du kan tage Fucidin til behandling mod betændelse, når bakterierne er følsomme over for natriumfusidat.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Fucidin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Fucidin

 • hvis du er overfølsom over for natriumfusidat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin (angivet i punkt 6).
 • Hvis du er i behandling med kolesterolsænkende medicin (statiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før du tager Fucidin 

 • Hvis din lever fungerer dårligt, eller du har sygdom i galdevejene, skal du fortælle det til lægen, inden du tager Fucidin.
 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.
 • Bør ikke anvendes til nyfødte pga. risiko for udvikling af hjerneskade.
 • Bør ikke anvendes til børn op til og med 12 år, da der mangler kliniske data for brug af Fucidin i denne aldersgruppe.

 

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fucidin. Det kan påvirke prøveresultaterne.
 

Vigtig information om mulig alvorlig allergisk reaktion
Der er set enkelte tilfælde med alvorlige, livstruende hudreaktioner. Kontakt straks lægen, hvis du får symptomer på hudreaktioner. Disse opstår normalt i løbet af den første uge efter første anvendelse af Fucidin. Symptomerne omfatter hududslæt eller rødmen, herunder udbredt udslæt med blærer og hudafskalning især omkring munden, næsen, øjnene og kønsdelene, feber, svien i øjnene og ubehag ved at synke. 

Brug af anden medicin sammen med Fucidin

 • Tal med din læge, hvis du tager:
  • medicin mod tuberkulose (rifampicin).
  • medicin mod for højt kolesterol (statiner)
  • medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
  • binyrebarkhormoner (dexametason).
  • medicin mod HIV (f.eks. ritonavir, saquinavir).
  • blodfortyndende medicin mod blodpropper (antikoagulantia).
  • medicin efter transplantation (ciclosporin).
  • naturlægemidler der indeholder hyperikum.

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Fucidin sammen med mad og drikke

 • Du kan tage Fucidin i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

Graviditet: 

 • Du bør ikke tage Fucidin i den sidste måned før forventet fødsel. Tal med lægen.

Amning: 

 • Hvis du ammer, bør du ikke tage Fucidin, da det går over i mælken. Tal med lægen.
 • Hvis det er meget nødvendigt at tage Fucidin, er det vigtig at du kun ammer de første 2 måneder efter fødslen, og derefter stopper. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Fucidin indeholder lactose

 • Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Fucidin.

3. Sådan skal du tage Fucidin

Tag altid Fucidin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). 

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 

2 tabletter (500 mg) tre gange dagligt. 

 

Brug til børn over 12 år: 

Dosis afhænger af barnets vægt. Hvis barnet f.eks. vejer 25 kg, vil dosis normalt være 1 tablet (250 mg) tre gange dagligt. Følg lægens anvisning. 

 

Bør ikke anvendes til nyfødte. 

 

Betændelse i hud og underhud 

Voksne: 

1 tablet (250 mg) to gange dagligt. Dosis kan øges ved alvorlige tilfælde. Tal med lægen. 

 

Nedsat leverfunktion: 

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger. 

Hvis du har taget for mange Fucidin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Fucidin, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Symptomer: 

 • Mavebesvær som mavesmerter, diaré, kvalme og opkastning og andre gener fra mave eller tarmen samt evt. gulsot.

Hvis du har glemt at tage Fucidin

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fucidin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/ shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Leverbetændelse, gulsot, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
 • Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med nyresvigt. Kan være fatalt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.
 • Ophobning af galde i galdegangene.

 

Hyppigheden er ikke kendt: 

 • Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue. (Steven-Johnson’s syndrom).
 • Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue. (toksisk epidermal nekrolyse).
 • Omfattende hududslæt som omfatter lever, blod og andre organer (lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer også kendt som DRESS).

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Mavesmerter, diaré, kvalme, opkastning.
 • Halsbrand / sure opstød.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand, døsighed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Appetitmangel, hovedpine
 • Overfølsomhedsreaktioner i form af udslæt evt. med blærer, rødmen af huden, nældefeber og kløe.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge eller skadestue.

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter): 

 • Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis du får gulsot, skal du kontakte læge.
 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Fucidin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk.
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Fucidin utilgængeligt for børn.
 • Tag ikke Fucidin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det, at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Du kan opbevare Fucidin ved almindelig temperatur.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucidin 250 mg indeholder:

Aktivt stof: 

Natriumfusidat 250 mg. 

Øvrige indholdsstoffer: 

Mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, ɑ-tocopherol, vandfri kolloid silica, talcum; hypromellose og titandioxid (E171). 

Udseende og pakningsstørrelser:

De filmovertrukne tabletter er hvide og ovale uden prægning.  

Fucidin fås i: 

Fucidin 250 mg i pakninger med 20, 96 og 100 tabletter. 

 

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...