Mini-Pe®

tabletter 0,35 mg

Pfizer

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Mini-Pe® 0,35 mg Tabletter

norethisteron 

Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Mini-Pe til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mini-Pe
3. Sådan skal De tage Mini-Pe
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Mini-Pe er en type p-pille, som kaldes minipille.
Mini-Pe indeholder et kvindeligt kønshormon gestagen (norethisteron), som ændrer slimen i livmoderhalsen, så det bliver vanskeligere for sædcellerne at trænge igennem.
 

De kan bruge Mini-Pe til at forebygge svangerskab.
 

Lægen kan have givet Dem Mini-Pe for noget andet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Mini-Pe

Tag ikke Mini-Pe, hvis De:

 • er overfølsom over for norethisteron eller et af de øvrige indholdsstoffer.
 • har en blodprop i f.eks. lungerne, benene, hjernen eller hjertet.
 • har eller har haft brystkræft med tilbagefald inden for de sidste 5 år.
 • har dårlig lever med høje levertal, herunder porfyri (forhøjet indhold af porfyriner i blod, urin, galde samt afføring).
 • er gravid eller har mistanke om graviditet.
 • for nylig har haft eller har en sygdom med øget cellevækst i moderkagen (trofoblastsygdom).
 • har blødninger fra skeden uden kendt årsag.

Vær ekstra forsigtig med at tage Mini-Pe

Inden De begynder at tage p-piller og med jævne mellemrum, mens De tager p-piller, bør De blive undersøgt grundigt af Deres læge.
 

Tal med Deres læge, inden De tager Mini-Pe, hvis De: 

 • har epilepsi.
 • har diabetes.
 • har dårligt hjerte.

Eller hvis: 

 • nogen i Deres nærmeste familie har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
 • De selv, eller nogen i Deres nærmeste familie har eller har haft for meget kolesterol eller fedt (triglycerider) i blodet.
 • De er ryger, overvægtig eller ældre.
 • De tidligere har haft svangerskabsforgiftning.
 • De får anden hormonbehandling.
 • De har ligget i sengen i længere tid og stadig gør det.

Fortæl Deres læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at De bruger p-piller. Hvis det er muligt, bør De lade være med at bruge p-piller fra 4 uger før til 2 uger efter længevarende sengeleje eller en større operation. Tal med lægen.
 

Når De bruger minipiller, bør De få kontrolleret blodtrykket regelmæssigt. De bør også få lavet en underlivsundersøgelse en gang om året.
 

Menstruationen vil som regel komme som normalt. De kan få uregelmæssige blødninger, når De bruger minipille. Dette er ikke farligt. Hvis der går mere end 7 uger mellem 2 menstruationer, bør De kontakte lægen, da De måske er gravid. Spørg Deres læge hvis De er i tvivl.
 

De må ikke tage naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum) samtidig med Mini- Pe. Dette kan gøre at Mini-Pe ikke virker. De kan få blødninger og blive gravid. Hvis De allerede bruger perikumprodukter, skal De aftale med lægen, hvordan denne behandling kan afsluttes.
 

Kontakt lægen, hvis De får vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn på bivirkninger. 

  

Mini-Pe beskytter ikke mod HIV (AIDS) eller andre kønssygdomme. 

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.
 

Tal med lægen hvis De tager: 

 • Medicin mod epilepsi (phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).
 • Antibiotika (rifampicin, rifabutin).
 • Medicin mod svamp (griseofulvin).
 • Naturmedicin der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum).

Brug af Mini-Pe sammen med mad og drikke

De kan tage Mini-Pe sammen med mad og drikke. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Mini-Pe

Mini-Pe indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. 

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet: 

De må ikke tage Mini-Pe, hvis De er gravid. 

  

Amning: 

De kan amme, selv om De tager Mini-Pe. 

  

Brug efter fødsel eller abort: 

De kan begynde at tage Mini-Pe 3 uger efter fødsel. Hvis De endnu ikke har fået normal menstruation efter fødslen, bør De anvende supplerende prævention i 7 dage.
 

Hvis De tager den første tablet senere end 3 uger efter fødslen, kan De blive gravid. De skal derfor bruge anden prævention i de følgende 7 dage.
 

Hvis De har haft en spontant eller provokeret abort, kan De tage den første tablet dagen efter aborten, og dermed opnå fuld beskyttelse. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mini-Pe påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal De tage Mini-Pe

Tag altid Mini-Pe nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. 

Dosering

Voksne: 

1 tablet dagligt.
Det er vigtigt, at De tager tabletterne regelmæssigt på samme tidspunkt af døgnet, også når De har menstruation. 

Brugsanvisning

Tag den første tablet på menstruationens første dag, uanset om De tidligere har brugt p-piller. Tag derefter
1 tablet dagligt på samme tidspunkt af døgnet, f.eks. om morgenen eller om aftenen før sengetid. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan De blive gravid (se under ”Hvis De har glemt at tage Mini-Pe”).
Tag den første tablet på blisterkortet, der hvor ugedagsmarkeringen passer til den aktuelle dag. Tag derefter
1 tablet dagligt i den rækkefølge, de ligger i pilens retning. Brug næste blisterkort, når det foregående blisterkort er opbrugt. 

  

Eksempel: Hvis De tager den sidste tablet på et blisterkort på en mandag, påbegynder De næste blisterkort med en tablet mærket “tirsdag”. Der skal ikke være nogen pause mellem blisterkortene. 

Det er meget vigtigt, at De tager tabletterne hver dag, også under menstruationen, også hvis menstruationen er forlænget, eller selvom der kommer lidt blødning mellem to menstruationer.
 

Hvis De tager den første tablet på menstruationens første dag indtræder den præventive effekt fra første tablet.
 

Hvis De ikke kan tage den første tablet på menstruationens 1. dag, kan De starte behandlingen på hvilket som helst dag til og med 5. blødningsdag. De skal så bruge anden prævention (f. eks. kondom, pessar eller sæddræbende creme) i den allerførste uge, hvor De begynder på Mini-Pe. 

Overgang fra anden oral svangerskabsforebyggelse

For at sikre at De ikke bliver gravid, bør De tage den første tablet dagen efter, at den sidste tablet tages fra den anden orale svangerskabsforebyggende medicin. 

Opkast eller diarré

Hvis De kaster op indenfor 3 timer eller har diarré indenfor 12 timer efter De har taget tabletten, er den præventive virkning nedsat. De skal fortsætte med at tage Mini-Pe, men De skal bruge anden prævention i perioden, hvor De kaster op eller har diarré samt i de følgende 7 dage. 

Hvis De har taget for mange Mini-Pe

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Mini-Pe, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.
 

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning og blødninger fra skeden. 

Hvis De har glemt at tage Mini-Pe

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De tage denne straks, De kommer i tanke om den. Fortsæt med næste tablet på det sædvanlige tidspunkt. Hvis der går mere end 3 timer fra det sædvanlige tidspunkt, kan De blive gravid. Derfor skal De bruge anden prævention, f.eks. kondom i de følgende 7 dage. Dette gælder også, hvis De har glemt 2 tabletter. De skal kun tage den sidste tablet og derefter fortsætte med at tage tabletterne på sædvanlig vis.
 

Hvis De glemmer mere end 2 tabletter, skal De stoppe med at tage Mini-Pe indtil Deres næste menstruation eller indtil graviditet er udelukket. I denne periode, bør De bruge prævention. 

Hvis De holder op med at tage Mini-Pe

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. 

4. Bivirkninger

Mini-Pe kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Brystspændinger.
 • Uregelmæssige blødninger, udeblivende menstruation.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Depression.
 • Hovedpine.
 • Kvalme.

Hyppighed kendes ikke: 

 • Bumser.
 • Opkastninger, oppustethed.
 • Øget behåring.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. 

  

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug ikke Mini-Pe efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Mini-Pe indeholder:

Aktivt stof: norethisteron.
Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat; majsstivelse; magnesiumstearat; povidon. 

Udseende og pakningsstørrelse: 

Udseende 

Tabletten er hvid, rund og flad. Den er mærket ”Searle” på den ene side og ”NY” på den anden side. 

  

Pakningsstørrelser 

Mini-Pe tabletter er pakket i blisterpakninger med 3x28 tabletter. Blisterkortet er mærket med ugedage. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af marketsføringstilladsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup. 

Fremstiller:

Piramal Healthcare UK Ltd., Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, England. 

 

Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2012  

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...