Capiven®

filmovertrukne tabletter 450 + 50 mg

Servier

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Capiven®, 500 mg filmovertrukne tabletter  

Oprenset og mikroniseret fraktion flavonoider 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret Capiven til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre eller de får bivirkninger, der ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse.
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Capiven.
 3. Sådan skal De tage Capiven.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Capiven er ovale, laksefarvede, filmovertrukne tabletter.  

Capiven får udspilede blodårer til at trække sig sammen. 

 

De kan bruge Capiven mod: 

 • tunge eller hævede ben, smerter, natlige kramper og uro i benene.
 • hæmorroider.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal de vide, før De begynder at tage Capiven

Tag ikke Capiven:

Hvis De er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Capiven (angivet i pkt. 6). 

Advarsler og forsigtighedsregler

Hvis De får et akut anfald af hæmorroider, bør De kun bruge Capiven i kort tid. Hvis symptomerne bliver ved, skal De tale med lægen. 

Børn

Capiven er ikke beregnet til børn og unge under 18 år. 

Brug af anden medicin sammen med Capiven

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.
De kan tage Capiven samtidig med anden medicin. 

Brug af Capiven sammen med mad og drikke

De skal tage Capiven i forbindelse med et måltid. 

Graviditet og amning

Graviditet De må kun tage Capiven efter lægens anvisning. Ingen skadelige virkninger er blevet rapporteret til dato. Hvis De er gravid, har mistanke om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Capiven. 


Amning 

På grund af manglende sikkerhedsdata under amning, bør De undgå at tage Capiven under amning.
Hvis De ammer eller ønsker at begynde at amme, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager Capiven. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Capiven påvirker ikke evnen til at betjene maskiner eller føre motorkøretøj. 

3. Sådan skal De tage CAPIVEN

Tag brug altid Capiven nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Dosering

Den sædvanlige dosis er for voksne: 1 tablet morgen og aften i forbindelse med måltidet. 

Hvis De har taget for mange Capiven

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Capiven, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. 

 

Der er ikke kendskab til forgiftning efter indtagelse af Capiven. 

Hvis De har glemt at tage Capiven

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men fortsætte med deres sædvanlige dosering. 

4. Bivirkninger

Capiven kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Følgende bivirkninger, angivet med faldende hyppighed, kan forekomme

Almindelig ( kan påvirke op til 1 ud af 10 personer ): Kvalme, opkastning, diaré, ubehag fra øvre del af mave-tarmkanalen (dyspepsi). 

Ikke almindelig ( kan påvirke op til 1 ud af 100 personer ): 

Tyktarmsbetændelse (colitis). 

Sjælden ( kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer): 

Hovedpine, utilpashed, svimmelhed, udslæt, kløe, nældefeber. 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Mavesmerter, hævelser isoleret til ansigt, læber og øjenlåg. Undtagelsesvis Quincke's ødem (hastig svulmen af væv som ansigt, læber, mund, tunge eller hals, der kan føre til åndedrætsbesvær). 

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indberette bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevar Capiven utilgængeligt for børn. 

Tag ikke Capiven efter den udløbsdato, der står på pakningen efter ”udløbsdato”: Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Capiven, filmovertrukne tabletter, 500 mg indeholder:

 • Det aktive indholdsstof er 500 mg flavonoider svarende til:
  • Diosmin 90 % 450 mg
  • Flavonoider som hesperidin 10 % 50 mg
  • Øvrige indholdsstoffer: Glycerol; natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; macrogol 6000; mikrokrystallinsk cellulose; jernoxid rød (E172) titandioxid (E 171); jernoxid gul (E 172); gelatine; hypromellose; natriumstivelsesglycolat; talcum.
 • Udseende og pakningsstørrelser

Capiven er ovale, laksefarvede, filmovertrukne tabletter 

Tabletterne fås i blisterpakninger á 30, 60 og 120 filmovertrukne tabletter 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Les Laboratoires Servier  

50, rue Carnot - 92284 Suresnes cedex  

Frankrig  

Fremstiller:

Les Laboratoires Servier  

Industrie 905, route de Saran - 45520 Gidy  

Frankrig 

Repræsentant i Danmark:

Servier Danmark A/S 

Lyngbyvej 2 

2100 København Ø Danmark 

 

Seneste reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 01/01/2017. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...