Buprenorphin "2care4"

sublinguale resoribletter 200 mikrogram og 400 mikrogram

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Buprenorphin 2care4  

 

200 mikrog og 400 mikrog sublinguale resoribletter  

Buprenorphin 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skade- ligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin 2care4
 3. Sådan skal du tage Buprenorphin 2care4
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Buprenorphin 2care4 er et stærkt smertestillende middel, der hører til den gruppe af medicin, som kaldes opioider. Det anvendes til behandling af:  

 • Stærke smerter, såsom smerter efter en operation eller tilskadekomst eller i forbindelse med hjerteanfald og kræft.

Buprenorphin 2care4 anvendes ikke mod hovedpine, tandpine, migræne eller andre smerter, der kan behandles med mildere medicin mod smerter og/eller kramper. 


Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Buprenorphin 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Buprenorphin 2care4 hvis du

 • er allergisk over for buprenorphin, andre smertestillende midler med virkning på hjernen eller rygmarven eller et af de øvrige indholdsstoffer i Buprenorphin 2care4 (angivet i afsnit 6).
 • er afhængig af opioider. Du må heller ikke bruge det til opioidafvænning.
 • har alvorlige vejrtrækningsproblemer.
 • har en alvorlig leversygdom.
 • er i behandling eller har været i behandling med medicin, der kaldes monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), såsom moclobemid, inden for de sidste to uger.

Ovennævnte typer af medicin bruges til at behandle depression eller Parkinsons sygdom. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Buprenorphin 2care4 hvis et eller flere af følgende punkter gør sig gældende for dig: 

 • Nedsat åndedrætsfunktion, såsom:
  • Akut astma.
  • Sygdom med indsnævrede lungeveje.
  • Forstørrelse af det højre hjertekammer på grund af vedvarende overbelastning fra blodcirkulationen gennem lungerne.
  • Nedsat ilttilførsel.
  • Forhøjede niveauer af kuldioxid i blodet.
  • Overfladisk vejrtrækning.

Hvis du har et eller flere af disse vejrtrækningsproblemer, vil lægen kun ordinere Buprenorphin 2care4 til dig under tæt kontrol. Du må ikke tage Buprenorphin 2care4, hvis du har alvorlige åndedrætsproblemer. 

 • I tilfælde af hoved- eller hjerneskader eller øget tryk i kraniet.

Hvis du har et eller flere af disse problemer, vil lægen kun ordinere Buprenorphin 2care4 til dig under tæt kontrol. 

 • Tidligere medicinmisbrug eller følelsesmæssig ustabilitet.
 • Forstyrrelser i de rørlignende strukturer, der transporterer galde.
 • Nedsat nyrefunktion.
 • Underaktiv skjoldbruskkirtel eller ansamling af slim og væske i fedtvævene ledsaget af hævelse, også kendt som myksødem.
 • Medicinudløst psykose.
 • Nedsat funktion af barken på de to kirtler, der sidder over nyrerne.
 • Hæmmet centralnervesystem eller koma.
 • Forstørret prostata eller indsnævret urinrør.
 • Alkoholforgiftning eller alkoholdelirium (abstinenser).
 • Skævhed af rygsøjlen.
 • Nylig behandling med narkotiske smertestillende midler.

 

Ældre og svækkede personer  

Lægen vil udvise særlig forsigtighed med at ordinere Buprenorphin 2care4 til ældre og svækkede personer. 

 

Virkninger af misbrug til doping  

Brug af Buprenorphin 2care4 kan medføre positive resultater i forbindelse med dopingtest. Hvis du misbruger Buprenorphin 2care4 til dopingformål, kan det skade dit helbred. 

Brug af anden medicin sammen med Buprenorphin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med lægen inden du tager Buprenorphin 2care4 hvis du tager 

 • medicin, der nedsætter blodstrømmen i leveren, såsom halothan.
 • beroligende, søvnfremkaldende eller muskelafslappende medicin, der indeholder et aktivt stof, der slutter på ”azepam”, såsom diazepam, temazepam.
  Du må ikke tage ovennævnte medicin, mens du får Buprenorphin 2care4, medmindre din læge har sagt, at det er absolut nødvendigt. Denne kombination kan være dødelig, hvis den korrekte dosis ikke er nøje beregnet.
 • medicin mod epilepsi eller beroligende medicin, der oftest indeholder et aktivt stof, der ender på ”tal”, såsom phenobarbital.
 • anden medicin mod angst eller søvnforstyrrelser.
 • anden stærk smertestillende medicin eller medicin mod hoste, såsom codein, dihydrocodein, morfin.
 • visse medicintyper mod Parkinsons sygdom, også kendt som monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere), såsom moclobemid. Tag ikke Buprenorphin 2care4, mens du tager denne type medicin.
 • medicin til behandling af allergi, søvnforstyrrelser eller forkølelse eller til forebyggelse af kvalme og opkastning, såsom doxylamin og diphenhydramin.
 • medicin til behandling af psykiske forstyrrelser eller angst med beroligende virkning, såsom chlorpromazin og haloperidol.
 • visse typer af medicin til behandling af forhøjet blodtryk, såsom clonidin.
 • ketoconazol: Et lægemiddel til behandling af svampeinfektioner.
 • lægemidler til behandling af HIV-infektioner, såsom ritonavir, saquinavir, indinavir og atazanavir.
 • P-piller, der indeholder gestoden.
 • medicin til behandling af infektioner, hvor navnet på det aktive stof ender på ”mycin”, f.eks. erythromycin.
 • medicin til behandling af epilepsi, såsom phenobarbital, carbamazepin og phenytoin.
 • rifampicin: Et lægemiddel til behandling af bakterieinfektioner.
 • phenprocoumon: Et lægemiddel til forebyggelse af normal blodstørkning. Det er meget vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du tager denne medicin. Lægen vil holde dig under tæt kontrol under behandlingen med Buprenorphin 2care4 og eventuelt justere dosis.

 

Samtidig brug af Buprenorphin 2care4 og beroligende lægemidler såsom benzodiazepiner eller beslægtede lægemidler øger risikoen for døsighed, åndedrætsbesvær (respirationsdepression) og bevidstløshed og kan være livstruende. Derfor bør samtidig brug kun overvejes, når der ikke er andre behandlingsmuligheder. Men hvis lægen alligevel ordinerer Buprenorphin 2care4 sammen med beroligende medicin, bør lægen begrænse dosis og varighed af samtidig behandling. Fortæl lægen om alle beroligende lægemidler, du får, og overhold nøje lægens anbefaling om dosis. Det kan være nyttigt at bede venner eller familie om at være opmærksom på ovennævnte tegn og symptomer. Kontakt lægen, hvis du får sådanne symptomer. 

Brug af Buprenorphin 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Du må ikke drikke alkohol og tage medicin, der indeholder alkohol, mens du tager Buprenorphin 2care4. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 

 

Graviditet  

Buprenorphin 2care4 frarådes under graviditeten. Fortæl det til lægen, inden du tager Buprenorphin 2care4, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid under behandlingen. 

 

Amning  

Du skal afbryde amningen, mens du tager Buprenorphin 2care4, da det går over i modermælken og kan skade dit barn. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Buprenorphin 2care4 virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Buprenorphin 2care4 indeholder lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Buprenorphin 2care4

Tag altid Buprenorphin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Personer, der vejer mere end 45 kg  

Buprenorphin 2care4 200 mikrog sublinguale resoribletter: 

1-2 tabletter som en enkelt dosis. 

Om nødvendigt kan der tages 1-2 tabletter mere hver 6.-8. time.  

Buprenorphin 2care4 400 mikrog sublinguale resoribletter: 

1 tablet som en enkelt dosis. 

Om nødvendigt kan der tages 1 tablet mere hver 6.-8. time. 

 

Personer, der vejer mellem 35 og 45 kg  

Buprenorphin 2care4 200 mikrog sublinguale resoribletter: 

1 tablet som en enkelt dosis. 

Om nødvendigt kan der tages 1 tablet mere hver 6.-8. time. 

Lægen beslutter på baggrund af din tilstand, hvor ofte du skal tage medicinen. 

 

Personer, der vejer mellem 16 og 35 kg  

1 enkeltdosis på 100 mikrog. 

Om nødvendigt kan der tages 1 tablet mere hver 6.-8. time. 

Buprenorphin 2care4 200 mikrog resoribletter kan ikke deles. Der findes andre buprenorphin-holdige produkter, der er velegnet til dosering af 100 mikrog. 

 

Brug til børn  

Buprenorphin må ikke anvendes hos børn under 2 år og hos børn, der vejer, mindre end 16 kg. 

 

Nedsat leverfunktion  

Din læge vil sandsynligvis ordinere en lavere dosis end ovennævnte. Hvis du har en alvorlig leversygdom, må du dog ikke tage Buprenorphin 2care4. 

Virkningen af Buprenorphin 2care4 indsætter senest 30 minutter, efter du har taget medicinen, og varer som regel 6-8 timer. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du føler, at effekten af Buprenorphin 2care4 er for stærk eller svag. 

 

Brugervejledning  

Det er lettest at få resoribletterne ud af blisterkortet ved at trykke ned på hele tabletten. På den måde undgår du også at knuse tabletterne. 

 

Sådan indtager du Buprenorphin 2care4  

Tabletterne kaldes ”sublinguale”. Det betyder, at de skal lægges under tungen og blive liggende der, indtil de er helt opløst. Det tager som regel 5 til 10 minutter. 

Hvis du er meget tør i munden, kan du fremskynde opløsningsprocessen med et par dråber væske. 

Du må ikke sutte, tygge eller synke tabletterne hele - så vil medicinen ikke virke. Du må ikke tage tabletterne sammen med mad eller drikke.  

 

Hvis du ikke er sengeliggende, skal du hvile dig i 1 til 2 timer efter indtagelse af Buprenorphin 2care4. 

 

Behandlingsvarighed  

Lægen beslutter på baggrund af typen og sværhedsgraden af dine smerter, hvor længe du skal tage medicinen. 

Buprenorphin 2care4 må ikke anvendes i længere tid end absolut nødvendigt. Hvis du skal have langvarig behandling, skal du gå til hyppig og regelmæssig kontrol hos lægen, og det kan være nødvendigt at holde pauser i behandlingen. Disse kontroller hjælper lægen med at vurdere, om du skal fortsætte behandlingen med Buprenorphin 2care4, og i så fald med hvilken dosis. 

På nuværende tidspunkt er der ikke tilstrækkelig erfaring med langvarig brug af Buprenorphin 2care4 hos børn. 

Hvis du har taget for mange Buprenorphin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Buprenorphin 2care4, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. 

Du skal under alle omstændigheder holde dig fra situationer, der kræver din fulde årvågenhed, såsom bilkørsel. 

 

Symptomer på overdosering: 

 • ”fremmedfølelse”.
 • nedsat koncentrationsevne og muligvis svimmelhed når personen rejser sig op.
 • vejrtrækningsproblemer, evt. med blåfarvning af hud, læber og slimhinder.
 • ekstrem søvnighed.
 • bevidsthedsforstyrrelser inklusive koma i ekstreme tilfælde.
 • små pupiller.
 • slaphed i kroppen.
 • fugtig og kold hud.
 • langsom hjerterytme.
 • lavt blodtryk.

 

Overdreven indtagelse af Buprenorphin 2care4 kan medføre: 

 • vejrtrækningsstop.
 • kredsløbssvigt.
 • hjertestop.
 • dødsfald.

 

Vidner til overdosering må sørge for, at personen holdes vågen og får instrukser og hjælp til at trække vejret, indtil lægen kommer. 

Hvis du har glemt at tage Buprenorphin 2care4

Fortsæt behandlingen som anvist. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Buprenorphin 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.
Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Langvarig brug af Buprenorphin 2care4 kan føre til fysisk afhængighed. Brat afbrydelse af behandlingen vil derfor være forbundet med abstinenssymptomer. De kan omfatte rastløshed, uro, angst, nervøsitet, søvnløshed, unormalt stor eller sygelig bevægelsesaktivitet, rysten, mavebesvær.
Risikoen for abstinenser er størst, hvis behandlingen afbrydes brat.  

Når behandlingen skal afsluttes, vil lægen gradvist nedsætte dosis. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Psykoser / Sindslidelser. Kontakt lægen.
 • Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.
 • Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.  

 • Døsighed.
 • Træthed.
 • Søvnforstyrrelser.

 

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Blussen.
 • Svimmelhed.
 • Hovedpine.
 • Kvalme og opkastning.
 • Øget svedtendens.
 • Små pupiller.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.  

 • Generaliserede overfølsomhedsreaktioner.
 • Forvirring, desorientering, nervøsitet.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
 • Fornemmelse af at miste sin personlighed, opstemthed, følelsesudsving med utilfredshed og irritation, rastløshed, udmattelse.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Buprenorphin 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
 • Sløret tale.
 • Åndenød / åndedrætsbesvær, vejrtrækningsstop. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Rysten.
 • Manglende muskelkoordination.
 • Dobbeltsyn, synsforstyrrelser.
 • Ringen for ørerne.
 • Forstoppelse, sure opstød, manglende appetit, diarré.
 • Føleforstyrrelser i huden.
 • Kløe, hududslæt, bleg hud, nældefeber.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Ubehag ved vandladning, manglende evne til at tømme blæren helt.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Blålig misfarvning af huden, særligt på læberne og fingerneglene, som følge af iltmangel i blodet. Kontakt lægen eller skadestuen.
 • Ledningsforstyrrelser i hjertet.

 

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.  

 • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt  

 • Lokal irritation af slimhinderne i munden - i nogle tilfælde med udvikling af mundsår og tendens til blødning.
 • Der kan opstå kredsløbsforstyrrelser umiddelbart efter indtagelse af medicinen.
 • Personer, der er afhængige af opioider, kan få abstinenssymptomer første gang, de tager Buprenorphin 2care4.

Andre bivirkninger, der er set i forbindelse med afvænningsbehandling

 • Søvnløshed.
 • Besvimelse.
 • Blodtryksfald.
 • Ødelæggelse af leverceller.
 • Leverbetændelse.
 • Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Buprenorphin 2care4 utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare dette lægemiddel ved almindelig temperatur. 

 

Brug ikke Buprenorphin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Buprenorphin 2care4 indeholder:

 • Aktivt stof: Buprenorphin som buprenorphinhydrochlorid.
 • Øvrige indholdsstoffer: Vandfri citronsyre, lactosemonohydrat, mannitol, natriumcitrat, natriumstearylfumarat, pregelatineret majsstivelse.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende  

Buprenorphin 2care4 200 mikrog sublinguale resoribletter er hvide til råhvide, runde tabletter.  

Buprenorphin 2care4 400 mikrog sublinguale resoribletter er hvide til råhvide, runde tabletter. 

 

Pakningsstørrelser  

Buprenorphin 2care4 200 mikrog og 400 mikrog findes i pakningsstørrelser á 50 sublinguale resoribletter. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4  

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Buprenorphin 2care4 svarer til Norvipren. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2019.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...