Montelukast "Sandoz"

filmovertrukne tabletter 10 mg

Sandoz

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: information til brugeren

Montelukast Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter 

montelukast  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Sandoz
 3. Sådan skal du tage Montelukast Sandoz
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hvad Montelukast Sandoz er

Montelukast Sandoz er en leukotrienreceptorantagonist, som blokerer for de stoffer, der kaldes leukotriener. 

Sådan virker Montelukast Sandoz

Leukotriener får luftvejene i lungerne til at hæve og snøre sig sammen, og de kan også give symptomer på allergi. Ved at blokere for leukotriener lindrer Montelukast Sandoz astmasymptomer og er med til at kontrollere astma. Desuden lindrer det symptomer på høfeber. 

Hvornår Montelukast Sandoz anvendes

Lægen kan have ordineret Montelukast Sandoz til behandling af astma med det formål at forebygge astmasymptomer i løbet af dagen og natten. 

 • Montelukast Sandoz anvendes til behandling af voksne og unge fra 15 år og opefter, der ikke er tilstrækkeligt behandlet på deres nuværendemedicin og har behov for yderligere behandling.
 • Montelukast Sandoz er også med til at forebygge den indsnævring af luftvejene, der udløses af fysisk aktivitet.
 • Montelukast Sandoz kan desuden lindre symptomerne på høfeber hos patienter med astma, der får ordineret Montelukast Sandoz til behandling af astmaen.

 

Lægen afgør på baggrund af symptomerne på og sværhedsgraden af din astma, hvordan behandlingen med Montelukast Sandoz skal foregå. 

Hvad er astma?

Astma er en langvarig sygdom. 


Den viser sig blandt andet ved: 

 • vejrtrækningsproblemer på grund af indsnævrede luftveje. Indsnævringen af luftvejene kan forværres og aftage under forskellige omstændigheder.
 • følsomme luftveje, der reagerer på mange ting, f.eks. cigaretrøg, pollen, kold luft eller fysisk aktivitet.
 • hævelse (betændelse) i slimhinderne i luftvejene.

 

Symptomerne på astma omfatter: hoste, hvæsende vejrtrækning og trykken for brystet. 

Hvad er høfeber?

Høfeber er en allergisk reaktion, der ofte skyldes luftbåren pollen fra træer, græsser og ukrudtsplanter. Symptomerne på høfeber kan typisk være: tilstoppet, løbende og kløende næse, nysen samt rindende, hævede, røde og kløende øjne. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Montelukast Sandoz

Fortæl din læge om alle helbredsproblemer eller allergier, som du har nu eller har haft. 

Tag ikke Montelukast Sandoz:

 • hvis du er allergisk over for montelukast eller et af de øvrige indholdsstoffer i (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Montelukast Sandoz: 

 • Hvis din astma bliver værre, eller hvis du får sværere ved at trække vejret, skal du omgående kontakte lægen.
 • Montelukast Sandoz til indtagelse gennem munden er ikke beregnet til behandling af akutte astmaanfald. Hvis du får et astmaanfald, skal du følge de anvisninger, som lægen har givet dig. Hav altid din inhalator med nødmedicin til brug ved astmaanfald på dig.
 • Det er vigtigt, at du eller dit barn tager al den astmamedicin, som lægen har ordineret. Montelukast Sandoz må ikke bruges som erstatning for anden astmamedicin, som lægen har ordineret til dig.
 • Hvis du tager astmamedicin, skal du gå til lægen, hvis du udvikler en kombination af symptomer som influenzalignende sygdom, snurren og prikken eller følelsesløshed i arme eller ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt.
 • Du må ikke tage acetylsalicylsyre (aspirin) eller betændelseshæmmende lægemidler (også kendt som ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller NSAID'er), hvis disse forværrer din astma.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn under 15 år.
Lægemidlet fås i forskellige former til børn under 18 år baseret på aldersgruppe. 

Brug af anden medicin sammen med Montelukast Sandoz

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.  

 

Nogle lægemidler kan påvirke effekten af Montelukast Sandoz og omvendt. 


Hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler, skal du fortælle det til lægen, inden du begynder at tage Montelukast Sandoz: 

 • phenobarbital (anvendes til behandling af epilepsi).
 • phenytoin (anvendes til behandling af epilepsi).
 • rifampicin (anvendes til behandling af tuberkulose og visse andre infektioner).
 • gemfibrozil (mod forhøjet fedtindhold i blodet).

Brug af Montelukast Sandoz sammen med mad og drikke

Montelukast Sandoz kan tages sammen med eller uden mad. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. 


Graviditet
Lægen vil vurdere, om du i så fald kan tage Montelukast Sandoz. 


Amning
Det vides ikke, om Montelukast Sandoz udskilles i modermælken. Tal med lægen, før du begynder at tage Montelukast Sandoz, hvis du ammer eller planlægger at amme. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Montelukast Sandoz forventes ikke at påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Medicinen kan dog påvirke de enkelte patienter forskelligt. Der er set bivirkninger (f.eks. svimmelhed og døsighed) ved Montelukast Sandoz, som kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Montelukast Sandoz 10 mg filmovertrukne tabletter indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du tage Montelukast Sandoz

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

 • Du må kun tage én Montelukast Sandoz tablet om dagen, som lægen har foreskrevet.
 • Tabletten skal også tages, når du ikke har nogen symptomer, eller hvis du har et akut astmaanfald.

 

Voksne og unge på 15 år og derover:  

Den anbefalede dosis er en 10 mg tablet dagligt, som tages om aftenen. 


Hvis du tager Montelukast Sandoz, må du ikke tage andre produkter, der indeholder det samme aktive stof (montelukast). 


Dette lægemiddel skal tages gennem munden.
Du kan tage Montelukast Sandoz med eller uden mad. 


Montelukast Sandoz må ikke anvendes til børn under 15 år på grund af det høje indhold af det aktive stof. Der findes andre doseringsformer med passende styrker til yngre børn. 

Hvis du har taget for meget Montelukast Sandoz

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Montelukast Sandoz, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 


I de fleste tilfælde af overdosering er der ikke indberettet nogen bivirkninger. De symptomer, der oftest blev set hos voksne og børn, som havde fået en overdosis, var mavesmerter, søvnighed, tørst, hovedpine, opkastning og hyperaktivitet. 

Hvis du har glemt at tage Montelukast Sandoz

Forsøg at tage Montelukast Sandoz som foreskrevet. Hvis du alligevel glemmer en dosis, skal du blot fortsætte med at følge den sædvanlige doseringsplan med 1 tablet én gang dagligt.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Montelukast Sandoz

Din astma kan kun behandles med Montelukast Sandoz, hvis du fortsætter med at tage lægemidlet. Det er vigtigt at fortsætte med at tage Montelukast Sandoz, så længe som lægen foreskriver. Dette er med til at kontrollere din astma. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Tal straks med lægen, hvis du oplever nogle af følgende alvorlige bivirkninger - du kan have brug for akut lægehjælp:  

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • allergiske reaktioner inklusiv udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan forårsage vejrtræknings- eller synkebesvær.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • selvmordstanker- og adfærd. Advarselstegn omfatter f.eks., at patienten taler om selvmord, trækker sig tilbage fra social kontakt og ønsker at være i fred eller føler sig fanget i en situation eller føler, at situationen er håbløs
 • gulfarvning af huden og øjnene, usædvanlig træthed eller feber, mørk urin forårsaget af leverbetændelse (hepatitis)
 • der er rapporteret om en kombination af symptomer, såsom influenzalignende sygdom, stikken og prikken eller følelsesløshed i arme og ben, forværring af lungesymptomer og/eller udslæt (Churg- Strauss’ syndrom). Du skal omgående fortælle det til lægen, hvis dit barn får et eller flere af disse symptomer
 • alvorlige hudreaktioner (erythema multiforme), som kan forekomme uden varsel.

 

Derudover er følgende bivirkninger rapporteret i kliniske forsøg med enten montelukast 10 mg filmovertrukne tabletter, 5 mg eller 4 mg tyggetabletter (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede): 

 • mavesmerter
 • hovedpine
 • tørst.

 

I kliniske studier med montelukast 4 mg orale granulater var de mest almindelige bivirkninger (hos op til 1 ud af 10 behandlede), som man mener, er forbundet med montelukast: 

 • diarré
 • hyperaktivitet
 • astma
 • skællet hud og kløe
 • udslæt.

 

Disse bivirkninger var sædvanligvis milde og forekom hyppigere hos de patienter, som blev behandlet med montelukast, end hos de patienter, som fik placebo (en pille, som ikke indeholder medicin). 


Desuden er der indberettet følgende bivirkninger, mens lægemidlet har været på markedet: 

 

Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end l ud af 10 behandlede  

 • infektion i øvre luftveje.

 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede  

 • diarré, kvalme, opkastning
 • unormale leverværdier
 • udslæt
 • feber.

 

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede  

 • adfærds- og humørmæssige forandringer (unormale drømme, herunder mareridt, søvnbesvær, søvngængeri, irritabilitet, angst, rastløshed, uro, herunder aggressiv adfærd eller fjendtlighed, depression).
 • svimmelhed, døsighed, stikken og prikken/følelsesløshed, krampeanfald
 • næseblod
 • mundtørhed, fordøjelsesbesvær
 • blå mærker, kløe, nældefeber
 • led- eller muskelsmerter, muskelkramper
 • træthed, utilpashed, hævelse.

 

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede  

 • øget blødningstendens
 • tremor
 • opmærksomhedsforstyrrelser, nedsat hukommelse
 • hjertebanken.

 

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede  

 • hallucinationer, desorientering
 • hævelse i lungerne (betændelse)
 • ømme røde knuder under huden, oftest på skinnebenene (erythema nodosum).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger der fremgår herunder. 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C. 

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Montelukast Sandoz indeholder:

 • Aktivt stof: montelukast.
  En tablet indeholder 10 mg montelukast (som montelukastnatrium).
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Tabletkerne: lactosemonohydrat, hydroxypropylcellulose (type EF), mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.
  Tabletovertræk: hypromellose 6 cps, titandioxid (E 171), macrogol 400, gul jernoxid (E 172), rød jernoxid (E 172).

Udseende og pakningsstørrelser

Beige, kvadratisk, bikonveks filmovertrukken tablet mærket "10" på den ene side. 

 

Pakket i blisterpakninger af OPA/Al/PVC/Al med 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 140 og 200 tabletter. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sandoz A/S 

Edvard Thomsens Vej 14 

DK-2300 København S, Danmark 

Fremstiller:

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret 17. december 2018
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...