Lutinus®

vaginaltabletter 100 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lutinus® 100 mg vaginaltabletter 

Progesteron 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus
 3. Sådan skal du bruge Lutinus
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Dette lægemiddel leveres som en vaginaltablet, som indeholder det naturlige kvindelige kønshormon progesteron. 

 

Lutinus er til kvinder som har behov for ekstra progesteron som en del af behandlingen med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART). Progesteron virker på livmoderslimhinden og bidrager til at du bliver og fortsætter med at være gravid i forbindelse med behandling mod barnløshed. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Lutinus

Lutinus skal kun bruges af kvinder i behandling med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART). Behandlingen påbegyndes dagen for æg-udtagning, Lægen vil informere dig om hvornår behandlingen påbegyndes. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Lutinus

 • hvis du er allergisk over for progesteron eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lutinus (angivet i afsnit 6).
 • hvis du har unormale vaginalblødninger som ikke er blevet vurderet af en læge.
 • hvis du har haft en abort pga. at fostret er gået til grunde, eller har haft graviditet udenfor livmoderen.
 • hvis du har eller har haft leversvigt eller anden alvorlig leversygdom.
 • hvis det vides eller mistænkes at du har kræft i bryster eller kønsorganer.
 • hvis du har eller har haft blodpropper eller årebetændelse med dannelse af blodprop i kroppen.
 • hvis du lider af porfyri (en gruppe af arvelige eller erhvervede enzymsygdomme, der giver forstyrrelser i stofskiftet).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Lutinus. 

 • hvis du har mild til moderat leversvigt.
 • hvis du har haft depression. Tal med lægen hvis du oplever forværring af symptomer på depression, mens du bruger Lutinus.
 • hvis du har en eller flere af følgende sygdomme:
  • epilepsi
  • migræne
  • astma
  • nedsat hjerte eller -nyrefunktion
  • sukkersyge
 • hvis du er over 35 år, ryger eller har risiko for åreforkalkning.

 

Før du starter med at bruge Lutinus, vil lægen undersøge dig og din partner før behandling med Lutinus, for at finde årsagen til jeres barnløshed.
 

Kontakt lægen omgående, hvis du oplever et eller flere af følgende symptomer mens du bruger Lutinus: 

 • hvis du oplever smerter i læggene eller brystet, åndenød, angst eller ophostning af blod, hvilket indikerer mulig blodprop i ben, hjerte eller lunger.
 • hvis du oplever kraftig hovedpine eller opkastninger, svimmelhed, bevidstløshed, eller ændringer i syn eller tale, kraftesløshed eller følelsesløshed i arme eller ben, hvilket indikerer en mulig blodprop i hjernen, øget hjernetryk, blødning i øjet eller blodprop i øjet.

 

Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Lutinus. 

Brug af anden medicin sammen med Lutinus

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.
 

Tal med din læge, hvis du tager 

 • medicin mod infektion (rifampicin).
 • medicin mod epilepsi (carbamazepin).
 • naturlægemidler indeholdende perikon (hypericum perforatum).
 • medicin mod svamp (ketoconazol).
 • anden medicin til anvendelse i skeden, f.eks. mod svampeinfektion i skeden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 

Graviditet 

 • Lutinus kan bruges under første trimester af graviditeten hos kvinder, som har brug for yderligere progesteron i behandling med Assisteret Reproduktions Teknologi (ART).
 • Risikoen for medfødte misdannelser, herunder kønsabnormaliteter hos drenge- og pigebørn, efter eksponering af progesteron under graviditeten er ikke fuldstændig klarlagt.

 

Amning
Hvis du ammer, må du ikke bruge Lutinus da det går over i modermælken. Tal med lægen. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lutinus kan give bivirkninger som døsighed og/eller svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Lutinus indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 

3. Sådan skal du bruge Lutinus

Brug altid Lutinus nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

1 tablet (100 mg) indført direkte i skeden 3 gange dagligt. Behandlingen påbegyndes på æg-udtagningsdagen og skal fortsætte i 30 dage, hvis det er blevet bekræftet, at du er gravid. 

 

Ældre 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af kvinder over 65 år. 

 

Børn 

Lutinus bruges ikke til behandling af børn. 

 

Nedsat nyre- og leverfunktion 

Der er ingen erfaring med Lutinus til behandling af kvinder med nedsat nyre- eller leverfunktion. 

Brugsanvisning

Lutinus skal indføres direkte i skeden ved hjælp af den medfølgende applikator. 

 

Lutinus 2care4 ApS vaginaltabletter 100 mg 

1: Pak applikatoren ud. 

 

Lutinus 2care4 ApS vaginaltabletter 100 mg 

2: Påsæt en tablet på det tilpassede sted for enden af applikatoren. Tabletten skal sidde godt fast og må ikke falde af. 

 

Lutinus 2care4 ApS vaginaltabletter 100 mg 

3: Applikatoren med tabletten kan føres ind i skeden mens du står, sidder eller ligger på ryggen med bøjede knæ. Før forsigtigt den tynde del af applikatoren højt op i skeden. 

 

Lutinus 2care4 ApS vaginaltabletter 100 mg 

4: Tryk på stemplet for at frigøre tabletten. 

 

5: Tag applikatoren ud igen og skyl den godt i rent og varmt rindende vand, tør den derefter med en ren blød serviet og gem applikatoren til næste gang. 

Hvis du har brugt for mange Lutinus

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Lutinus, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Et symptom på overdosering er træthed. 

Hvis du har glemt at bruge Lutinus

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at bruge Lutinus

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Lutinus. Hvis progesteronbehandlingen stoppes pludseligt kan det medføre angst, humørsvingninger og øget følsomhed for anfald/kramper. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter): 

 • Hovedpine.
 • Fornemmelse af oppustethed i maveregionen.
 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Kramper i livmoderen.

 

Ikke almindelige bivirkninger: (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter): 

 • Svimmelhed.
 • Søvnløshed.
 • Diarré.
 • Forstoppelse.
 • Nældefeber (allergisk udslæt).
 • Udslæt.
 • Symptomer fra skeden (f.eks. ubehag, svien, udflåd, tørhed og blødning).
 • Svampeinfektion i skeden.
 • Brystsymptomer (f.eks. smerter, hævelse og ømhed).
 • Kløe i underlivet.
 • Hævede fødder, ankler og hænder.

 

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Træthed.
 • Opkastninger.
 • Overfølsomhedsreaktioner.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn. 

 

Du kan opbevare Lutinus ved almindelig temperatur. 

 

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys. 

 

Brug ikke Lutinus efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lutinus indeholder:

 • Aktivt stof: progesteron. Hver tablet indeholder 100 mg progesteron.
 • Øvrige indholdsstoffer: Kolloid vandfri sillica, lactosemonohydrat, pregelatiniseret majsstivelse, povidon, adipinsyre, natriumhydrogencarbonat, natriumlaurilsulfat, magnesiumsterat.

Udseende og pakningsstørrelser

Lutinus 100 mg er en hvid, oval vaginaltablet mærket ”FPI” på den ene side og ”100” på den anden side. 

 

Lutinus fås i en pakningsstørrelse á 21 vaginaltabletter med 1 vaginalapplikator. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

2care4 

Tømrervej 9 

6710 Esbjerg V 

 

Lutinus® er et registreret varemærke, der tilhører Ferring B.V. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...