Acivir

creme 50 mg/g

Stada

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Acivir creme 

aciclovir 

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

 • Du kan få Acivir creme uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Acivir creme.
 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen
 • Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 14 dage.
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her (se pkt. 4).

 

Nyeste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acivir creme
 3. Sådan skal du bruge Acivir creme
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Acivir creme er et lægemiddel mod virusinfektioner (antiviralt lægemiddel). 

 

Acivir creme anvendes til  

 • behandling af forkølelsessår forårsaget af herpes simplex virus.

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.  

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Acivir creme

Brug ikke Acivir creme

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for aciclovir, valaciclovir, propylengycol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Acivir creme (se afsnit: Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Acivir creme).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Acivir creme

Fortæl venligst din læge hvis du har eller har haft nogle af følgende lidelser eller medicinske tilstande, især: 

 • alvorlig nedsat immunforsvar, eks.;
  • AIDS patienter
  • personer, der har modtaget knoglemarvstransplantatio

I ovenstående tilfælde kan din læge kan vælge at udskrive tabletter til dig i stedet. 

 • For at undgå lokalirritation bør du ikke anvende Acivir creme på slimhinderne (f.eks. i munden, i øjnene eller i vagina). Ligeledes bør du undgå at få cremen i øjnene.
 • Hvis dit immunsystem er alvorligt nedsat, bør du tale med lægen omkring behandling af alle infektioner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 

 

Cremen bør ikke blandes med andre lægemidler. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Brugen af Acivir creme bør kun overvejes, når de potentielle fordele vejer tungere end muligheden for ukendte risici. Det bør bemærkes, at påvirkningen af Acivir creme på hele kroppen sandsynligvis er ubetydelig på grund af lokal anvendelse på huden. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen tilgængelig information angående påvirkning af evnen til at køre bil eller anvende maskiner. Denne evne forventes dog ikke at blive påvirket af Acivir creme. 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Acivir creme

Dette lægemiddel indeholder propylenglykol og cetylalkohol, der kan forårsage irritation og lokale reaktioner fra huden (f.eks. kontaktdermatitis). 

3. Sådan skal du bruge Acivir creme

Brug altid Acivir creme nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller apoteket. 

Den sædvanlige dosis er:

Acivir creme skal anvendes på det inficerede hudområde 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum. Cremen skal dog ikke påsmøres om natten.
Acivir creme bør påføres så tidligt som muligt efter fremkomst af infektionen.
Behandlingen bør fortsættes i 5 dage. Hvis infektionen ikke er helet op efter de 5 dage, kan behandlingen fortsættes i yderligere 5 dage. 

 

Cremen påføres i et tyndt lag på de angrebne hudområder. 

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis du føler, at virkningen af Acivir creme er for kraftig eller for svag. 

Hvis du har brugt for meget Acivir creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Acivir creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

Hvis du har glemt at bruge Acivir creme

Hvis du for nyligt har glemt at påføre cremen, kan du stadig påføre cremen i den anbefalede dosis. I alle andre tilfælde, bør du vente indtil det er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

4. Bivirkninger

Acivir creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkningerne er inddelt som følger: 

 

Meget almindelige 

Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter 

Almindelige 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter 

Ikke almindelige 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud at 1000 patienter 

Sjældne 

Forekommer hos mellem 1 og 10 ud at 10.000 patienter 

Meget sjældne 

Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter, inklusive isolerede rapporter 

 

Lidelser i immunsystemet
Meget sjælden:
Alvorlige overfølsomhedsreaktioner inklusive angioødem (hævelse af tunge og/eller ansigt) og nældefeber. 

 

Lidelser i huden 

Ikke almindelige: Forbigående svie eller brændende fornemmelse efter påsmøring af cremen, mild form for tør hud eller afskalning, kløe. 

Sjælden: Hudreaktioner så som erythem eller kontaktdermatitis efter påsmøring. Resultaterne af overfølsomhedstest viste, at det typisk var indholdsstofferne i cremen og ikke aciclovir i sig selv, der var årsagen til overfølsomhed. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.
Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Acivir creme efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Acivir creme indeholder:

Det aktive stof er aciclovir. 

 

1 gram creme indeholder 50 mg aciclovir, svarende til 5 gram aciclovir pr. 100 gram creme. 

 

De øvrige indholdsstoffer er: Macrogolstearat, dimeticon, cetylalkohol, paraffinolie, hvid vaseline, propylenglycol, renset vand. 

Acivir cremes udseende og pakningstørrelse

Acivir creme er et lægemiddel i form af en creme. Cremen fås i en aluminium tube med polyethylen hætte. Tuben indeholder 2, 3, eller 5 gram creme. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Stada Arzneimittel AG  

Stadastrasse 2-18  

D-61118 Bad Vilbel  

Tyskland 

Repræsentant

STADA Nordic ApS  

Marielundvej 46 A  

2730 Herlev 

Fremstiller

Stada Arzneimittel AG 

Stadastrasse 2-18 

D-61118 Bad Vilbel 

Tyskland 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

AT: 

Aciclostad Fieberblasercreme 

BE: 

Aciclovir EG 50mg/g crème 

DK: 

Acivir 5% 

FI: 

Herpolips 50mg/g kräm 

FR: 

Kendix 5 pour cent, crème 

IE: 

Viralief 50mg/g Cream 

LU: 

Aciclovir EG 50mg/g crème 

NL: 

Herpolips 50mg/g crème 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...