Efedrin SAD

injektionsvæske 50 mg/ml

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION FRA BRUGEREN

Efedrin SAD injektionsvæske, opløsning 50 mg/ml  

efedrinhydrochlorid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Efedrin SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkning, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Efedrin SAD
 3. Sådan skal du tage Efedrin SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Efedrin SAD er et lægemiddel, der virker ved at trække blodkarrene sammen. 

 

Efedrin SAD anvendes ved blodtryksfald, specielt i forbindelse med bedøvelse eller narkose. 

 

En læge eller sygeplejerske vil give dig Efedrin SAD som en indsprøjtning i en blodåre, i en muskel eller under huden. 

 

Lægen kan give dig Efedrin SAD for noget andet. Spørg lægen.  

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Efedrin SAD

Tag ikke Efedrin SAD

 • hvis du er allergisk over for det efedrinhydrochlordi eller et af de øvrige indholdsstoffer
 • hvis du får eller indenfor de sidste 14 dage har fået medicin mod depression (MAO hæmmere)
 • hvis du har fået bedøvelsesmidler som skal inhaleres

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Efedrin SAD: 

 • Hvis du har grøn stær
 • Hvis du har hjertekar-sygdom
 • Hvis du har forhøjet blodtryk
 • Hvis du har sukkersyge
 • Hvis du har for højt stofskifte
 • Hvis du har forstørret prostata
 • Hvis du har nedsat nyrefunktion
 • Hvis du har en ubalance i blodets indhold af bl.a. syre (hyperkapni, hypovolæmi, acidose)
 • Hvis du er i en tilstand, hvor kroppens væv ikke får tilført nok ilt (hypoxi)

Brug af anden medicin sammen med Efedrin SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • Visse typer af medicin for hjertet (hjerteglykosider)
 • Medicin mod depression (MAO-hæmmere)
 • Bedøvelsesmidler som skal inhaleres
 • Medicin mod forhøjet blodtryk (methyldopa, reserpin, beta-blokkere, alfa-adrenerge blokkere)
 • Vanddrivende medicin
 • Lægemidler som virker hjertestimulerende og karsammentrækkende (sympatomimetika)
 • Atropin (luftvejsudvidende middel)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Hvis du er gravid, må du kun få Efedrin SAD efter aftale med lægen. Følg lægens anvisning. 

 

Amning 

Du må få Efedrin SAD, hvis du ammer. Følg lægens anvisning. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Efedrin SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

3. Sådan skal du tage Efedrin SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Efedrin SAD findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden, i en muskel eller i en blodåre. Du vil normalt få Efedrin SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Efedrin SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

Dosering

Voksne: Dosis er individuel. Sædvanligvis indgives 10-25 mg i en blodåre (dosis kan om nødvendigt gentages med 5-10 minutters mellemrum) eller 25-50 mg i en muskel eller under huden. 

Hvis du har brugt for meget Efedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Efedrin SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Efedrin SAD, kan du opleve at få 

 • hovedpine
 • store pupiller
 • hallucinationer
 • hurtig og uregelmæssig puls
 • hjertebanken
 • vandladningsbesvær
 • påvirket blodtryk
 • feber
 • muskelsmerter og -svaghed
 • nyresvigt
 • for lidt kalium i blodet
 • træthed og døsighed
 • sløret tale
 • rysten, kramper og uro
 • irritabilitet
 • kvalme og opkastning

 

Akut overdosering kan give vejrtrækningsbesvær eventuelt udviklende sig til hjerteanfald, hjertestop eller død. 

Hvis du har glemt at bruge Efedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at tage Efedrin SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):  

Ikke alvorlige: Rastløshed. Søvnforstyrrelser. Hjertebanken.  

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112. 

Vandladningsproblemer. Besvær med at lade vandet evt. manglende vandladning. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):  

Ikke alvorlige: Rysten. Hovedpine. Svimmelhed. Øget svedtendens. Tørst. Kvalme. Opkastning. Muskelsvaghed. 

 

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:  

Ikke alvorlige: For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt. 

Vejrtrækningsbesvær. Tal med lægen. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Efedrin SAD utilgængeligt for børn. 

 

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. 

 

Brug ikke Efedrin SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Efedrin SAD injektionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Efedrinhydrochlorid. 

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker. 

Udseende og pakningsstørrelser

Efedrin SAD er en klar væske. 

 

Efedrin SAD findes i pakningsstørrelser på: 

1 ml ampuller x 10. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Sjælland Sygehusapoteket, Holbæk  

Gl. Ringstedvej 4A, 

4300 Holbæk 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk  

 

Vnr. 701490-03 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senestændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...