Kodein SAD

tabletter 25 mg

Amternes Lægemiddelreg.kontorI/S

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Kodein SAD 25 mg tabletter 

 

codeinphosphathemihydrat  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du> kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Kodein SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.
  Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein SAD
 3. Sådan skal du tage Kodein SAD
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kodein SAD er et lægemiddel, som kan bruges ved hoste eller til behandling af svage smerter.  

 

Lægen kan give dig Kodein SAD for noget andet. Spørg lægen. 

 

Hvis du eller dit barn er i behandling med Kodein SAD, og du har spørgsmål eller betænkeligheder vedrørende behandlingen skal du tale med lægen eller med apotekspersonalet. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein SAD

Tag ikke Kodein SAD

 • hvis du er allergisk over for codeinphosphathemihydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kodein SAD (angivet i punkt 6)
 • hvis du er under 12 år.
 • til smertelindring hos børn og unge (i alderen 0-18) efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn (obstruktiv søvnapnø).
 • Hvis du ved du omdanner codein til morfin meget hurtigt.
 • Hvis du ammer, da codein går over i modermælken og kan være skadeligt for barnet.

Unge over 12 år

Codein frarådes til unge med vejrtrækningsproblemer til behandling af hoste. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal være opmærksom på, at længere tids behandling med Kodein SAD kan føre til afhængighed. Kodein SAD har en sløvende virkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol. 


Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Kodein SAD, hvis du: 

 • har nedsat lungefunktion
 • har astma
 • har bronkitis med opspyt
 • har hoste med slim
 • har et misbrug af medicin

Hvis du er bloddonor må du ikke få tappet blod. Du skal have 1 dags karantæne efter endt behandling med Kodein SAD. 


Et enzym i leveren omdanner codein til morfin. Morfin er det stof, der giver virkningen af codein og lindrer smerter og hostesymptomer. Nogle mennesker har en variant af dette enzym, og det kan påvirke mennesker på forskellige måder.
Hos nogle mennesker omdannes codein ikke til morfin, eller det omdannes i meget små mængder, og det vil ikke give tilstrækkelig smertelindring eller hjælpe på deres hoste.
Andre mennesker har en øget risiko for at få alvorlige bivirkninger, fordi der dannes en meget stor mængde morfin.
Hvis du oplever nogen af følgende bivirkninger, skal du ophøre med at tage denne medicin og straks søge lægehjælp: langsomt eller overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed. 

Brug af anden medicin sammen med Kodein SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får: 

 • hjertemedicin (kinidin, antiarytmika, betablokkere)
 • medicin mod psykiske lidelser
 • medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)
 • smertestillende medicin (opioider)
 • medicin mod blærelidelser (tolterodin)
 • antibiotika (rifampicin)
 • medicin til bedøvelse (anæstetika)
 • sovemedicin (hypnotika
 • medicin der virker angstdæmpende (anxiolytika)

Brug af Kodein SAD sammen med mad, drikke og alkohol

Du bør ikke drikke alkohol, da det øger den sløvende virkning af Kodein SAD. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 


Graviditet
Hvis du er gravid, må du kun få Kodein SAD efter aftale med lægen. 


Amning
Tag ikke Kodein SAD mens du ammer. Codein og morfin udskilles i modermælken 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner. 


Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein SAD virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. 


Du skal være opmærksom på, at den sløvende virkning bliver forstærket, hvis du samtidig drikker alkohol. 

Kodein SAD indeholder lactose og alkohol, hvor advarsel er påkrævet

Lactose
Kontakt lægen før du får denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 


Alkohol
Denne medicin indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis. Mængden af alkohol er uden betydning, da indholdet i det færdige lægemiddel er lig 0, da alkohol tørres væk under fremstillingsprocessen. 

3. Sådan skal du tage Kodein SAD

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. 

 

Tabletterne skal tages sammen med rigelig væske. Tabletterne kan evt. deles. Du vil normalt få Kodein SAD af en læge eller sygeplejerske. 

 

Du må få Kodein SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. 

 

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får, og hvor tit du skal have den. Er du i tvivl så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Voksne 

Hoste: 1-2 tabletter (25-50 mg) 1-3 gange daglig hver 4.-6. time. 

Svage smerter: 1-2 tabletter (25-50 mg) hver 4.-6. time, dog højst 200 mg daglig. 

 

Unge over 12  

Codein frarådes til unge med vejrtrækningsproblemer til behandling af hoste. 

 

Det frarådes at bruge codein ved bronchitis hos børn, da der er fare for sekret stagnation ved dæmpning af hosterefleksen. 

 

Børn under 12 år  

Kodein SAD må ikke tages af børn under 12 år på grund af risiko for alvorlige vejrtrækningsproblemer. 

 

Ældre  

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

 

Nedsat lever- og nyrefunktion  

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning. 

Hvis du har taget for meget Kodein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

 

Hvis du har fået for meget Kodein SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler. 

 

Hvis du har fået for meget Kodein SAD, kan du få følgende symptomer: Nedsat bevidsthedsniveau evt. bevidstløshed og vejrtræknings-besvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund af iltmangel og små pupiller, kramper især hos børn, opkastning, døsighed, hududslæt, hævelser i ansigtet og kløe. 

 

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme: Uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, chok og koma pga. forstyrrelser i hjernen. 

Hvis du har glemt at tage Kodein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Kodein SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter): 

Ikke alvorlige: Svimmelhed; døsighed; kvalme; opkastning; forstoppelse.  

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter): 

Alvorlige: Svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle.  

 

Ikke alvorlige: Lavt blodtryk  

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter): 

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætssbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock); kramper.  

Ikke alvorlige: Opstemthed; nældefeber.  

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter i den øvre del af maven og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen.  

Ikke alvorlige: Risiko for afhængighed.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.  

 

Opbevar Kodein SAD utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke Kodein SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Kodein SAD tabletter, 25 mg, indeholder:

 • Aktivt stof: Codeinphosphathemihydrat
 • Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, talcum, gelatine, ethanol 96 %, renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Kodein SAD 25 mg er hvide runde, flade tabletter med facet og delekærv.  

 

Kodein SAD findes i pakningsstørrelse på 100 stk. 

 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø  

amgros@amgros.dk 

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek  

Marielundvej 25 

2730 Herlev 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk. 


Vnr. 701037-03 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret oktober 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...