Bufomix Easyhaler®

inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bufomix® Easyhaler® 320/9 mikrogram/dosis, inhalationspulver  

budesonid/formoterolfumaratdihydrat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Bufomix Easyhaler til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufomix Easyhaler
 3. Sådan skal du bruge Bufomix Easyhaler
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Bufomix Easyhaler er en inhalator, som anvendes til behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12-17 år. Den anvendes også til behandling af symptomer ved en kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) til voksne fra 18 år og derover. Den indeholder to forskellige lægemidler: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.  

 • Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”. Det virker ved, at det dæmper og forebygger den betændelseslignende tilstand, som er i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta2-adrenoceptoragonister” eller ”bronkodilatatorer”. Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække vejret.

Astma
Til astma vil din læge ordinere to astmainhalatorer: Bufomix Easyhaler 320/9 og en separat inhalator med anfaldsmedicin. 

 • Brug Bufomix Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • Brug din inhalator med anfaldsmedicin, når du får astmasymptomer for at gøre det lettere at trække vejret igen.
 • Brug ikke Bufomix Easyhaler til lindring af astmasymptomer.

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Bufomix Easyhaler 320/9 kan også bruges til behandling af symptomer ved KOL hos voksne. KOL er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne, som oftest skyldes tobaksrygning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufomix Easyhaler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Bufomix Easyhaler:

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller det øvrige indholdsstof, lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeprotein), i Bufomix Easyhaler (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Bufomix Easyhaler, hvis du: 

 • har sukkersyge.
 • har en lungeinfektion.
 • har højt blodtryk, eller hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer (inklusiv uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig puls, arterieforsnævring eller hjertesvigt).
 • har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • har lavt indhold af kalium i blodet.
 • har alvorlige problemer med leveren.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 


Skyl munden efter inhalation af din dosis for at undgå svampeinfektion i munden. 

Brug af anden medicin sammen med Bufomix Easyhaler

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept. 


Nogle lægemidler kan øge virkningen af Bufomix Easyhaler, og din læge vil overvåge dig omhyggeligt, hvis du tager sådanne lægemidler (inklusive visse former for HIV-medicin, herunder ritonavir og cobicistat). 


Fortæl det især til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger et af følgende lægemidler: 

 • Beta-blokkere (f.eks. atenolol eller propranolol mod for højt blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol mod grøn stær).
 • Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (f.eks. quinidin).
 • Lægemidler som digoxin, som ofte anvendes til behandling af hjertesvigt.
 • Diuretika, også kendt som vanddrivende lægemidler (f.eks. furosemid). Disse anvendes til behandling af højt blodtryk.
 • Steroider som indtages gennem munden (f.eks. prednisolon).
 • Xanthin-lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin). Disse anvendes ofte til behandling af astma.
 • Andre lægemidler til udvidelse af bronkierne (f.eks. salbutamol).
 • Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin) og det antidepressive middel nefazodon.
 • Phenothiazin-lægemidler (f.eks. chlorpromazin eller prochlorperazin).
 • Lægemidler som anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin).
 • Lægemidler mod Parkinson’s sygdom (f.eks. levodopa).
 • Lægemidler mod problemer med skjoldbruskkirtlen (f.eks. levothyroxin).

Hvis ovenstående gælder for dig, eller hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apotekspersonalet, inden du bruger Bufomix Easyhaler.  

 

Fortæl også lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med en operation eller hos tandlægen. 

Graviditet og amning

 • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.
 • Brug ikke Bufomix Easyhaler, medmindre din læge har fortalt dig, at du kan gøre det.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Bufomix Easyhaler, må du ikke stoppe behandlingen, men skal kontakte lægen med det samme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bufomix Easyhaler påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj, arbejde med værktøj eller betjene maskiner. 

Bufomix Easyhaler indeholder lactose

Lactose er en sukkerart.
Kontakt lægen, før du bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Mængden af lactose i dette lægemiddel giver normalt ikke problemer hos personer, der ikke tåler lactose. Hjælpestoffet lactose indeholder små mængder af mælkeproteiner, som kan forårsage allergiske reaktioner. 

3. Sådan skal du bruge Bufomix Easyhaler

 • Brug altid Bufomix Easyhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
 • Det er vigtigt at bruge Bufomix Easyhaler hver dag, også selvom du, i et stykke tid, ikke har astma- eller KOL-symptomer.
 • Din læge vil regelmæssigt tjekke dine astmasymptomer.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Bufomix Easyhaler. Hvis du har taget steroid i tabletform i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske opleve generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, svækkelse, muskel- eller ledsmerter og udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning. Du skal måske have anden medicin, hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte med at bruge Bufomix Easyhaler. 


Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation). 


Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer
Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du bruger Bufomix Easyhaler, skal du fortsætte med at bruge Bufomix Easyhaler, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling. 


Kontakt straks lægen, hvis: 

 • din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.
 • dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma eller KOL ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme. 


ASTMA
Brug Bufomix Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer. 


Voksne (fra 18 år) 

 • Den normale dosis er 1 inhalation, 2 gange dagligt.
 • Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer, 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år) 

 • Den normale dosis er 1 inhalation, 2 gange dagligt.

Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt. 


Bufomix Easyhaler findes i en lavere styrke
(80 mikrogram/4,5 mikrogram/inhalation) til børn mellem 6 og 11 år. 


Bufomix Easyhaler frarådes til brug hos børn under 6 år. 


Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din astma. De vil justere dosis af lægemidlet til den laveste, der kan kontrollere din astma. Dog må dosis ikke justeres, uden at du først har talt med din læge (eller astmasygeplejerske). 


Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af astmasymptomer, når de opstår.
Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan bruge den, når du får behov for det. Anvend ikke Bufomix Easyhaler til at behandle astmasymptomerne - anvend din inhalator med anfaldsmedicin. 


Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

 • Må kun anvendes af voksne (18 år eller derover).
 • Den sædvanlige dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

Din læge kan også ordinere andre lægemidler, der udvider bronkierne f.eks. antikolinerge lægemidler (såsom tiotropium eller ipratropiumbromid) mod din kronisk obstruktive lungesygdom. 


Klargøring af din nye Bufomix Easyhaler
Det er let at bruge Bufomix Easyhaler. Læs først vejledningen igennem, den fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal være opmærksom på. 


PAK INHALATOREN UD
Tag inhalatoren ud af pakningen. Den er i en lamineret pose for at holde pulveret tørt. Tag den først ud af posen, når du er klar til at bruge den. Kontroller om du har alle dele (Figur 1): 

 • En inhalator med en støvhætte på mundstykket.
 • Muligvis et beskyttelseshylster.

 

Hvis du ikke bruger et beskyttelseshylster, så gå videre til afsnittet
“Sådan tages en dosis med Bufomix Easyhaler”. 

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

Anbring inhalatoren i beskyttelseshylsteret:
Åbn beskyttelseshylstret (Figur 2). Du skal sikre dig, at støvhætten dækker inhalatorens mundstykke (dette forhindrer, at inhalatoren utilsigtet går i gang). Anbring inhalatoren i beskyttelseshylstret for at forbedre produktets holdbarhed. Hvis du ikke skal bruge inhalatoren med det samme, så luk beskyttelseshylstret. 

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 


SÅDAN TAGES EN DOSIS MED BUFOMIX EASYHALER
Hvis du bruger et beskyttelseshylster til din Bufomix Easyhaler, så åben det. Fjern støvhætten. 

A. Ryst 

 • Ryst inhalatoren kraftigt op og ned tre til fem gange (Figur 3a eller 3b).
  Dette gøres, for at sikre at pulveret bevæger sig rigtigt og for at give den korrekte dosis.
  Vær sikker på at…
 • du ryster den op og ned.
 • du ikke trykker, mens du ryster den.

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

B. Tryk 

 • Hold inhalatoren lodret mellem pegefinger og tommelfinger (Figur 4a eller 4b).
 • Tryk indtil du hører et klik og lad den klikke tilbage igen. Dette afgiver pulver til inhalationskanalen inde i mundstykket.

 

Vær sikker på at… 

 • støvhætten ikke sidder på inhalatoren, det vil forhindre, at du kan trykke den.
 • du kun trykker én gang, lige inden du tager lægemidlet. Hvis du trykker mere end én gang, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”.
 • du holder inhalatoren lodret, mens du trykker på den og inhalerer din dosis.

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

C. Inhalation 

Mens du sidder ned eller står op 

 • Tag en normal udånding.
 • Placer mundstykket i munden mellem dine tænder og luk læberne tæt omkring mundstykket.
 • Tag en kraftig og dyb indånding (Figur 5a eller 5b).
 • Tag inhalatoren ud af munden, og ånd ud som normalt og væk fra inhalatoren.

 

Vær sikker på at… 

 • hele mundstykket er godt inde i munden, således at pulveret ikke kommer på dine tænder.
 • dine læber ligger tæt omkring mundstykket.
 • du ikke ånder ud i inhalatoren. Dette er vigtigt: det kan blokere inhalatoren. Hvis du ånder ud i inhalatoren, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”.

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren 

 • Gør tingene langsomt. Det er vigtigt at trække vejret normalt. Øv et par gange foran et spejl, hvis det hjælper.
 • Hvis du utilsigtet kommer til at trykke på inhalatoren, eller hvis du måske har trykket flere gange på den, eller hvis du ånder ud i den, så bank mundstykket let mod en bordplade eller mod håndfladen for at tømme pulveret (Figur 6a eller 6b). Dette sikrer en rigtig dosering. Derefter start igen med trin A, B, og C.

 

Hvis du skal tage endnu en inhalation 

 • Start igen med trin A, B og C (Bemærk, at du skal ryste inhalatoren igen).

Efter at du har brugt inhalatoren 

 • Sæt støvhætten tilbage på mundstykket. Hvis du bruger et beskyttelseshylster, så luk dette.
 • Skyl munden med vand efter din daglige morgen- og/eller aftendosis, og spyt vandet ud.

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

Rengøring af Easyhaler
Rengør mundstykket mindst 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand: pulveret i Easyhaleren er følsomt over for fugt. 


Hvis du bruger et beskyttelseshylster, kan du tage Easyhaleren ud, så du kan tørre den af. Når du sætter den tilbage i beskyttelseshylstret, så sæt støvhætten på mundstykket så den ikke afgiver en dosis ved et uheld. 


Som ved alle inhalatorer skal alle omsorgspersoner sørge for, at børn, som har fået ordineret Bufomix Easyhaler, bruger den rigtige inhalationsteknik som ovenover beskrevet. 


Hvornår du skal have en ny Easyhaler
Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor mange doser der er tilbage (Figur 7a eller 7b). Tælleren drejer sig efter hver femte dosis. Tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage. Hvis du ikke allerede har en ny Easyhaler, så kontakt din læge for at få en ny recept. Hvis tælleren står på 0, er du nødt til at skifte Easyhaleren, selvom du stadig kan se pulver i det gennemsigtige vindue på bagsiden af inhalatoren. 

 • Tag den gamle Easyhaler ud af beskyttelseshylstret (hvis du bruger et sådant).
 • Behold beskyttelseshylstret og bortskaf den gamle inhalator (se punkt 5 "Opbevaring").
 • Tag den nye inhalator ud af posen. Anbring den nye inhalator i beskyttelseshylstret (hvis du bruger et sådant) med støvhætten på.

Nu kan du bruge den nye inhalator som sædvanligt. Se punkt 3 for flere detaljer. 

 

Bufomix Easyhaler Paranova Danmark A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

 

Hvis du har brugt for meget Bufomix Easyhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Bufomix Easyhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 


De mest almindelige symptomer, som kan forekomme, hvis du har brugt mere Bufomix Easyhaler, end du bør, er rysten, hovedpine eller hurtig hjerterytme. 

Hvis du har glemt at bruge Bufomix Easyhaler

 • Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over.
 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

Hvis du holder op med at bruge Bufomix Easyhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Hvis følgende sker for dig, skal du stoppe med at bruge Bufomix Easyhaler og kontakte lægen omgående: 

 • Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden (tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær) eller kløende udslæt sammen med vejrtrækningsbesvær (angioødem) og/eller pludselig følelse af besvimelse. Dette kan være tegn på, at du har en allergisk reaktion. Dette sker sjældent og kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer.
 • Pludselig akut hvæsende vejrtrækning eller åndenød umiddelbart efter brug af inhalatoren. Hold straks op med at bruge Bufomix Easyhaler, hvis du får et af disse symptomer og brug i stedet inhalatoren til anfaldsbehandling. Kontakt straks lægen, da du måske skal have din behandling ændret. Dette sker meget sjældent og kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer.

Tal med din læge, hvis du oplever nogle af følgende symptomer for lungebetændelse, mens du bruger Bufomix Easyhaler: 

 • feber eller kulderystelser.
 • øget slimproduktion, ændring i farven af slimet.
 • øget hoste eller øget åndedrætsbesvær.

Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL patienter er en almindelig bivirkning (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer). 

Andre mulige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Palpitationer (opmærksom på din hjertebanken), skælven eller rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder, når du fortsætter med at bruge Bufomix Easyhaler.
 • Trøske (svampeinfektion i munden). Dette opstår sjældnere, hvis du skyller munden med vand, efter du har brugt Bufomix Easyhaler.
 • Let irritation i halsen, hoste og hæshed.
 • Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Rastløshed, nervøsitet og ophidselse.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Kvalme.
 • Hurtig hjertebanken.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.
 • Sløret syn.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Udslæt, kløe.
 • Bronkospasme (sammentrækning af musklerne i luftvejene som medfører hvæsende vejrtrækning).
 • Hvis der pludselig opstår hvæsende vejrtrækning efter brug af Bufomix Easyhaler, så stop med at bruge Bufomix Easyhaler og kontakt straks lægen.
 • Lavt indhold af kalium i blodet.
 • Uregelmæssig hjertebanken.

Meget sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Depression.
 • Ændret adfærd, hovedsageligt hos børn.
 • Brystsmerter eller tunghedsfølelse i brystet (angina pectoris).
 • Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.
 • Smagsforstyrrelser, ubehagelig smag i munden.
 • Varierende blodtryk.

Inhalerede kortikosteroider kan påvirke den normale produktion af steroidhormoner i din krop, specielt hvis du bruger høje doser i lang tid. Disse påvirkninger inkluderer: 

 • ændring i knoglemarvstætheden (knoglerne bliver tyndere).
 • grå stær i øjet (sløring af øjets linse).
 • grøn stær i øjet (øget tryk i øjet).
 • nedsat væksthastighed hos børn og unge.
 • påvirkning af binyren (lille kirtel ved siden af nyrerne).

Disse påvirkninger sker mere sjældent med inhalerede kortikosteroider end med kortikosteroidtabletter.
 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen  

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bufomix Easyhaler utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C efter åbning af den laminerede pose.
 • Beskyttes mod fugt. Hvis du har et bekyttelseshylster, anbefales det at opbevare Easyhaleren i denne.
 • Udskift Bufomix Easyhaler 4 måneder efter at du har åbnet den laminerede pose. Notér den dato, du åbnede posen, så du kan huske den.
 • Brug ikke Bufomix Easyhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bufomix Easyhaler indeholder:

 • Aktivt stof: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat. Hver inhaleret dosis indeholder 320 mikrogram budesonid og 9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelser:

Bufomix Easyhaler er en inhalator, som indeholder din medicin. Inhalationspulveret har en hvid til gullig farve. Hver inhalator indeholder 60 doser og har en hvid krop med et rødt topstykke. 

 

Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram/dosis findes i pakningstørrelsen 3x60 doser. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S, Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V., Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad, Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2018.
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...