Eligard®

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 45 mg

2care4

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Eligard® 45 mg pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning  

Leuprorelinacetat 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt og det vil blive givet til dig af en læge eller sundhedspersonale.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

 

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide om Eligard
 3. Sådan bliver du behandlet med Eligard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
 7. Information til sundhedspersonale

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Eligard hører til gruppen af de såkaldte gonadotropin frigivende hormoner. Denne type medicin hæmmer nogle bestemte kønshormoner (testosteron). 

 

Eligard anvendes til behandling af metastaserende hormonfølsom prostatacancer hos voksne mænd og til behandling af højrisiko ikke-metastaserende hormonfølsom prostatacancer i kombination med strålebehandling. 

 

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre. 

2. Det skal du vide om Eligard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Eligard:

 • hvis du er allergisk over for leuprorelinacetat, medicin med lignende virkning, som det naturligt forekommende hormon gonadotropin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Eligard (angivet i afsnit 6).
 • hvis du er en kvinde eller et barn.
 • hvis du har fået fjernet testiklerne ved operation. I sådanne tilfælde fører Eligard ikke til en yderligere nedgang i serumtestosteronniveauet.
 • som eneste behandling, hvis du har symptomer med pres på rygmarven eller svulst i rygsøjlen. I sådanne tilfælde kan Eligard kun anvendes i kombination med anden medicin mod prostatakræft.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen eller sundhedspersonalet vil være særlig forsigtig med at behandle dig med Eligard, hvis: 

 • du har hjerte- eller karsygdomme, inklusive hjerterytmeproblemer (arytmi), eller er i behandling med lægemidler for disse lidelser. Risikoen for hjerterytmeproblemer kan stige ved brug af Eligard.
 • du har vandladningsbesvær. Du skal følges nøje i de første uger af behandlingen.
 • der opstår pres på rygmarven eller vandladningsbesvær. I forbindelse med brug af andre lægemidler med lignende virkningsmekanisme som Eligard er der blevet rapporteret tilfælde af alvorlig pres på rygmarven og indsnævring af lederen mellem nyrerne og urinblæren. Dette kan føre til symptomer på lammelser. Hvis sådanne komplikationer opstår, bør standardbehandling påbegyndes.
 • du oplever pludselig hovedpine, opkastning, ændret mental tilstand og nogle gange hjertekollaps inden for to uger, efter du har brugt Eligard, skal du kontakte lægen eller sundhedspersonalet. Dette er sjældne tilfælde, det der kaldes pituitær apopleksi, som er rapporteret FOR ANDRE LÆGEMIDLER med en virkningsmekanisme, som ligner Eligard’s.
 • du har sukkersyge (diabetes mellitus, forhøjede blodsukkerværdier). Du skal undersøges regelmæssigt under behandlingen.
 • behandling med Eligard kan øge risikoen for knoglebrud på grund af osteoporose (nedsat knogletæthed).
 • der er rapporteret depression hos patienter som bruger Eligard. Du skal informere din læge, hvis du oplever nedtrykthed, mens du bruger Eligard.
 • der er rapporteret hjerteproblemer hos patienter, som bruger medicin svarende til Eligard, og det er uvist om dette har sammenhæng med disse lægemidler. Du skal informere din læge, hvis du bruger Eligard og udvikler tegn eller symptomer på hjerteproblemer.
 • der er rapporteret krampeanfald hos patienter efter administration af Eligard. Du skal informere din læge, hvis du får krampeanfald ved brug af Eligard.

 

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis noget af ovenstående gælder for dig. 

Komplikationer ved opstart af behandling

I løbet af den første behandlingsuge er der som regel en lille stigning af det mandlige kønshormon testosteron i blodet. Dette kan føre til en forbigående forværring af sygdomsrelaterede symptomer, og også nye symptomer kan opstå. Dette omfatter især knoglesmerter, vandladningsforstyrrelser, pres på rygmarven eller udskillelse af blod i urinen. Disse symptomer aftager normalt, når behandlingen fortsættes. Hvis symptomerne ikke aftager, bør du kontakte din læge. 

Hvis Eligard ikke har en virkning

Nogle patienter vil have tumorer, som ikke er følsomme for nedsat testosteronniveau. Du bør kontakte din læge, hvis du har indtryk af, at virkningen af Eligard er for svag. 

Brug af anden medicin sammen med Eligard

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 


Eligard kan påvirke nogle lægemidler, som bruges til at behandle hjerterytmeproblemer (f.eks. kinidin, amiodaron og sotalol) eller kan øge risikoen for hjerterytmeproblemer, når det bruges sammen med visse andre lægemidler (f.eks. methadon (anvendes til smertelindring og ved narkotika afvænning), moxifloxacin (et antibiotikum), antipsykotika som anvendes til alvorlige psykiske lidelser). 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Eligard er ikke beregnet til brug hos kvinder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Træthed, svimmelhed og synsforstyrrelser kan være bivirkninger ved behandlingen med Eligard eller et resultat af sygdommen. Du skal være forsigtig med at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har disse symptomer. 

3. Sådan bliver du behandlet med Eligard

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får og hvor tit, du skal have den. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er kun lægen, der kan ændre dosis. 

Den sædvanlige dosis er

Brug altid Eligard nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Hvis ikke andet er aftalt med lægen, gives Eligard 45 mg én gang hver 6. måned. 

 

Den indsprøjtede opløsning danner et depot, som afgiver leuprorelinacetat jævnt fordelt i seks måneder. 

Yderligere undersøgelser

Virkningen af behandling med Eligard skal kontrolleres af din læge ved at undersøge sygdomstegn og ved at måle mængden af prostata specifikt antigen (PSA) i blodet. 

Administrationsvej

Eligard må kun gives af din læge eller en sygeplejerske. De vil også tilberede den færdige opløsning (i overensstemmelse med vejledningen i afsnit 7, Information til sundhedspersonale i slutningen af denne indlægsseddel). 

Når indholdet i sprøjten er færdigblandet, gives Eligard som subkutan indsprøjtning (injektion i underhuden). Indsprøjtning i årerne (intra-arteriel) eller i venerne (intravenøs) skal absolut undgås. Ligesom for andre lægemidler, som indsprøjtes subkutant, bør injektionsstedet varieres fra gang til gang. 

Hvis du har mistanke om, at du har fået for meget Eligard

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har mistanke om, at du har fået mere af Eligard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). 

 

Da indsprøjtningen sædvanligvis gives af din læge eller andet kvalificeret personale, forventes der ikke overdosering. 

 

Hvis du alligevel får en højere dosis, vil din læge undersøge dig, og give dig en passende behandling. 

Hvis en dosis af Eligard er glemt

Da du vil få dette lægemiddel under tæt medicinsk overvågning, er det ikke sandsynligt, at en dosis vil blive glemt. Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis du mener, at en dosis er blevet glemt. 

Hvis behandlingen med Eligard bliver stoppet

Behandling af prostatakræft med Eligard er som regel langvarig. Behandlingen må derfor ikke afbrydes, selv om symptomer forbedres eller forsvinder helt. 

 

Hvis behandling med Eligard afbrydes for tidligt, kan der forekomme en forværring af sygdomsrelaterede symptomer. 

Du må ikke afbryde behandlingen før tid uden at have kontaktet lægen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Bivirkninger, som er blevet set under behandling med Eligard, skyldes hovedsageligt den specifikke virkning af det aktive stof leuprorelinacetat, dvs. øgning og reduktion i mængden af visse hormoner. De hyppigste bivirkninger er hedeture (hos ca. 58 % af patienterne), kvalme, utilpashed og træthed samt forbigående lokal irritation på injektionsstedet. 

 

Bivirkninger ved starten af behandlingen  

I de første uger af behandlingen med Eligard kan du opleve en forværring af sygdomsrelaterede symptomer, fordi der i starten normalt sker en lille stigning af det mandlige kønshormon testosteron i blodet. Din læge kan derfor give dig et passende antiandrogen (lægemiddel, der hæmmer virkningen af testosteron) i starten af behandlingen for at dæmpe eventuelle eftervirkninger (se også pkt. 2 Det skal du vide om Eligard, Komplikationer ved opstart af behandling). 

 

Lokale bivirkninger  

Lokale bivirkninger, som er beskrevet efter injektion med Eligard, er de samme som for andre lægemidler, som også gives subkutant (lægemidler, som injiceres i underhuden). 

Mild brænden, træthed og en stikkende følelse umiddelbart efter injektion er meget almindelig. Ubehag, smerte efter injektion er almindelig ligesom blå mærker og svie på injektionsstedet. Rødme på injektionsstedet er rapporteret som en almindelig bivirkning. Tiltagende hårdhed, kløe, feber, smerter og sårdannelse er ikke almindeligt. 

 

Disse lokale bivirkninger efter subkutan injektion er milde og rapporteret som værende af kort varighed. De opstår ikke igen mellem hver injektion. 

 

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):  

 • Hedeture.
 • Spontane blødninger i huden eller slimhinderne, hudrødme.
 • Træthed, bivirkninger relateret til indsprøjtningen (se også lokale bivirkninger ovenfor).

 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 og 10 ud af 100 personer):  

 • Betændelse i næse/svælg (symptomer som ved forkølelse).
 • Kvalme, utilpashed, diarré, betændelse i mave og tarm (gastroenterit/kolit).
 • Kløe, natlige svedeture.
 • Ledsmerter, smerter i arme og ben, muskelsmerter.
 • Uregelmæssig vandladning (også om natten), vandladningsbesvær, smerte og svie ved vandladningen, nedsat mængde urin.
 • Ømhed i brystvævet, hævelse af bryster, formindskelse af testikler, smerter i testiklerne, sterilitet, impotens, reduceret penisstørrelse.
 • Ubehag, smerte på injektionsstedet, blå mærker på injektionsstedet, svie på injektionsstedet, kulderystelser (tilfælde af voldsom rysten med høj feber), svaghed.
 • Forlænget blødning, ændringer i blodværdier.
 • Bleghed og træthed pga. blodmangel (anæmi).

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):  

 • Urinvejsinfektion, lokal hudinfektion.
 • Forværring af sukkersyge (diabetes mellitus).
 • Mareridt.
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Nedsat sexlyst.
 • Svimmelhed, hovedpine, nedsættelse af berøringsfølelse, søvnløshed, smagsforstyrrelser, ændret lugtesans.
 • For højt blodtryk.
 • Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Snue, åndenød.
 • Forstoppelse, mundtørhed, dyspepsi (fordøjelsesbesvær med symptomer på mæthed, mavesmerter, opstød, kvalme, opkast, brændende følelse i maven), opkastning.
 • Klamhed, øget svedtendens.
 • Rygsmerter, muskelkramper.
 • Hæmaturi (blod i urinen). Kontakt lægen.
 • Blærespasmer, forværret eller hyppig vandladning.
 • Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop. Tal med lægen.
 • Udvikling af bryster hos mænd, ubehag i testiklerne, impotens.
 • Kløe på injektionsstedet, fortykkelse af injektionsstedet.
 • Søvnlignende sløvhedstilstand, smerte, feber.
 • Vægtstigning.

 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 af 1.000 personer):  

 • Pludseligt bevidsthedstab, besvimelse.
 • Unormale ufrivillige bevægelser.
 • Luftafgang fra tarmen, opstød.
 • Hårtab, udslæt.
 • Smerter i brystvævet.
 • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.

 

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):  

 • Nekrose (vævsdød) på injektionsstedet.

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):  

 • Ændringer i EKG (QT-forlængelse).
 • Inflammation i lungerne, lungesygdomme.

 

Eligard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder kolesterol som igen bliver normale, når behandlingen ophører. 

 

Andre bivirkninger  

Andre bivirkninger, som er beskrevet i litteraturen i forbindelse med behandling med leuprorelin, det aktive stof i Eligard, er ødemer (ophobning af væske i væv, som fører til opsvulmen af hænder og fødder), blodprop i lungerne (som giver symptomer som åndenød, åndedrætsbesvær og brystsmerter), hjertebanken (du bliver opmærksom på, at dit hjerte slår), muskelsvækkelse, muskelsmerter, kuldegysninger, følelsesforandringer i huden, udslæt, svækket hukommelse og synsforstyrrelser. Nedsat knoglevæv (osteoporose) kan forventes efter langvarig behandling med Eligard, og risikoen for knoglebrud vil stige. 

Ændringer i blodet og glukosetolerance er også rapporteret.  

Alvorlige allergiske reaktioner som medfører åndedrætsbesvær eller svimmelhed, er sjældent rapporteret efter administration af lægemidler i samme klasse som Eligard.  

 

Der er rapporteret krampeanfald efter administration af lægemidler i samme klasse som Eligard.  

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Eligard utilgængeligt for børn. 

 

Opbevares i køleskab (2 °C - 8 °C) i den originale emballage for at beskytte mod fugt. 

 

Dette produkt skal opnå stuetemperatur før injektion. Tag produktet ud af køleskabet cirka 30 minutter før brug. Efter at det er taget ud af køleskabet, kan produktet opbevares i original emballage ved stuetemperatur (under 25 °C) i optil 4 uger. 

 

Efter åbning af en af bakkerne (bakkepakning), skal pulver til injektionsvæske, opløsning rekonstitueres straks og administreres til patienten. Kun til engangsbrug. 

 

Brug ikke Eligard efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Eligard indeholder:

 • Aktivt stof: leuprorelinacetat.
  En forfyldt injektionssprøjte (sprøjte B) indeholder 45 mg leuprorelinacetat.
 • Øvrige indholdsstoffer: Poly (DL-lactat-co-glycolsyre) (15: 85) og N-methyl-2 pyrrolidon i den forfyldte injektionssprøjte med solvens til injektionsvæske, opløsning (sprøjte A).

Udseende og pakningsstørrelser

Eligard er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. 

 

Eligard 45 mg findes i følgende pakning: 

 • En formstøbt bakkepakning bestående af to formstøbte bakker i en æske. Den ene bakke indeholder en forfyldt sprøjte A, et langt stempel til sprøjte B og en pose tørremiddel. Den anden bakke indeholder en forfyldt sprøjte B, en pose tørremiddel og en steril 18-gauge-kanyle.

7. Information til sundhedspersonale

Lad præparatet opnå stuetemperatur ved at tage produktet ud af køleskabet cirka 30 minutter før brug. Forbered patienten til injektionen først, og bland derefter præparatet som angivet i følgende vejledning. Hvis produktet ikke tilberedes med den korrekte teknik, bør det ikke administreres, da manglende klinisk effekt kan opstå på grund af forkert rekonstituering af produktet. 

 

Trin 1: Åbn begge bakker (træk folien af fra det hjørne, hvor der er en lille boble), og læg indholdet på et rent sted (to bakker indeholdende sprøjte A (figur 1.1) og sprøjte B (figur 1.2)). Smid poserne med tørremiddel ud. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

 

Trin 2: Træk (ikke skru) det korte, blå stempel og den fastgjorte grå gummiprop ud af sprøjte B, og smid det ud (figur 2). Forsøg ikke at blande præparatet med 2 gummipropper tilstede i sprøjten. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 3: Skru forsigtigt det ekstra stempel til sprøjte B på den tilbageværende grå gummiprop i sprøjte B (figur 3). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 4: Fjern den grå gummikappe på Sprøjte B og læg sprøjten ned (figur 4). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 5: Hold sprøjte A i en lodret position for at sikre, at der ikke løber væske ud, og skru den klare kappe af Sprøjte A (figur 5). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 6: Sæt de to sprøjter sammen ved at skubbe og dreje sprøjte B på sprøjte A indtil den sidder fast (figur 6a og 6b). Må ikke strammes for hårdt. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 7: Vend de sammenkoblede sprøjter om og fortsæt med at holde sprøjterne vertikalt, med sprøjte B nederst, imens det flydende indhold i sprøjte A injiceres ind i sprøjte B, der indeholder pulveret (leuprorelinacetat) (figur 7). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 8: Bland præparatet grundigt ved forsigtigt at skubbe indholdet i begge sprøjter frem og tilbage mellem sprøjterne (60 gange i alt, hvilket tager ca. 60 sekunder), der holdes i en vandret position for at opnå en ensartet, viskøs blanding (figur 8). Sprøjtesystemet må ikke bøjes (bemærk at dette kan føre til lækage, da sprøjterne delvist bliver skruet løs). 


Når opløsningen er grundigt blandet, vil den være viskøs med en farve, der går fra farveløs over hvid til bleggul (hvilket kan omfatte hvide nuancer til bleggul). 


Vigtigt: Efter rekonstituering fortsættes med næste trin straks, da opløsningens viskositet øges over tid. Det blandede præparat må ikke opbevares i køleskab. 


Bemærk: Præparatet skal blandes som beskrevet; omrystning vil IKKE blande præparatet tilstrækkeligt. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 9: Hold sprøjterne lodret med sprøjte B nederst. Sprøjterne skal sidde sikkert sammenkoblet. Træk alt det blandede præparat ind i sprøjte B (kort, bred sprøjte) ved at trykke stemplet i sprøjte A ned og trække stemplet i sprøjte B lidt ud (figur 9). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 10: Skru sprøjte A af, mens der fortsat trykkes ned på stemplet i sprøjte A (figur 10). Sørg for, at der ikke løber noget præparat ud, da kanylen i så fald ikke vil sidde korrekt fast, når den sættes på.
Bemærk: Der kan være en stor eller få små luftbobler i opløsningen. Dette er acceptabelt. 


Forsøg ikke at fjerne luftboblerne i sprøjte B på nuværende tidspunkt, da opløsning kan gå tabt! 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 11: 

 • Hold sprøjte B lodret, og hold det hvide stempel tilbage for at hindre tab af præparat.
 • Åbn pakke med sikkerhedskanylen ved at trække i papirfanen og tag sikkerhedskanylen ud.
 • Fastgør sikkerhedskanylen til sprøjte B ved at holde i sprøjten og forsigtigt dreje kanylen ca. 3/4 omgang med uret, indtil den sidder fast (figur 11).

 

Må ikke strammes for hårdt, da dette kan forårsage revner i kanylens gevind og dermed lækage af præparatet under injektion.  

 

Præparatet må ikke anvendes, hvis kanylegevindet er revnet, ser ud til at være beskadiget eller er utæt. Den beskadigede kanyle må ikke udskiftes/erstattes, og præparatet må ikke injiceres. Hele produktet skal bortskaffes på forsvarlig vis. 


Hvis kanylegevindet er beskadiget, skal der anvendes et nyt erstatningsprodukt. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 12: Tag hætten af kanylen før administration (figur 12).  

Vigtigt: Aktivér ikke sikkerhedskanylemekanismen før administration. 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 13: Fjern alle store luftbobler fra sprøjte B før administration. Administrer præparatet subkutant. Sørg for at hele indholdet af sprøjte B injiceres. 

 

Trin 14: Efter injektion aktiveres sikkerhedsbeskyttelsen ved at benytte en af nedenstående metoder. 


1. Lukning på en flad overflade
 

Tryk det hængslede stykke af sikkerhedsbeskyttelsen ned mod en fast overflade (figur 14.1a og b), så nålen dækkes og beskyttelsen låser.
Korrekt aktivering af sikkerhedsmekanismen bekræftes ved hørligt og føleligt "klik". Den låste position dækker nålespidsen fuldstændigt (figur 14.1b). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

2. Lukning med tommelfinger 

Placér din tommeltot på det hængslede stykke og skub sikkerhedsbeskyttelsen fremover mod nålespidsen (figur 14.2a og b), så nålen dækkes og beskyttelsen låser. Korrekt aktivering af sikkerhedsmekanismen bekræftes ved hørligt og føleligt ”klik”. Den låste position dækker nålespidsen fuldstændigt (figur 14.2b). 

 

Eligard 2care4 ApS pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 45 mg 

 

Trin 15: Når sikkerhedsmekanismen er aktiveret smides kanyle og sprøjte straks i en beholder beregnet til skarpe genstande. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4, Tømrervej 9, 6710 Esbjerg V  

Fremstiller:

2care4 B.V., Osloweg 99 a, Groningen, 9723BK, Holland  

 

Eligard® er et registreret varemærke, der tilhører Tolmar Therapeutics, Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret marts 2019. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...