Metronidazol "Paranova"

creme 10 mg/g

Paranova Danmark

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metronidazol Paranova 10 mg/g (1 %) creme 

metronidazol 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Metronidazol Paranova til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol Paranova
 3. Sådan skal du bruge Metronidazol Paranova
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Metronidazol Paranova indeholder et antibiotikum. 

Du kan bruge Metronidazol Paranova til at behandle røde, betændte knopper og rødmen ved hudsygdommen rosacea. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Metronidazol Paranova

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Brug ikke Metronidazol Paranova:

 • Hvis du er allergisk over for metronidazol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metronidazol Paranova (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Metronidazol Paranova. 

Vær ekstra forsigtig med at bruge Metronidazol Paranova

 • Undgå at få cremen i øjne eller på slimhinder.
 • Undgå sollys og udsættelse for ultraviolet lys (solbadning, solarium, UV-lampe) efter du har brugt Metronidazol Paranova, da cremens virkning kan blive mindre.
 • Hvis huden bliver irriteret, bør du bruge Metronidazol Paranova sjældnere eller midlertidigt stoppe behandlingen. Tal med lægen.
 • Undgå at bruge Metronidazol Paranova for længe, eller hvis det ikke er nødvendigt.
 • Tal med lægen inden du bruger Metronidazol Paranova, hvis du har eller har haft en blodsygdom.
 • Metronidazol Paranova bør ikke bruges til børn på grund af manglende erfaring.

Brug af anden medicin sammen med Metronidazol Paranova

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.
 

Du kan bruge Metronidazol Paranova samtidig med anden medicin.
 

Anden medicin kan påvirke virkningen af Metronidazol Paranova, og/eller Metronidazol Paranova kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet 

Metronidazol Paranova bør kun bruges under graviditet, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt, da erfaring med brug under graviditet mangler. Rådfør dig med din læge før brug under graviditet. 

 

Amning 

Metronidazol Paranova udskilles i modermælken. Kontakt din læge før brug under amning. Din læge vil afgøre, om amningen skal ophøre, eller behandling med Metronidazol Paranova skal stoppes. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Metronidazol Paranova påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Metronidazol Paranova indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol

Metronidazol Paranova indeholder cetylalkohol og cetostearylalkohol, som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Metronidazol Paranova

Brug altid Metronidazol Paranova nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Voksne 

Du skal normalt bruge Metronidazol Paranova 2 gange daglig, morgen og aften. Rens det angrebne hudområde og smør det derefter med et tyndt lag Metronidazol Paranova creme. Brug et mildt rensemiddel. Du kan bruge ikke-porestoppende og ikke-adstringerende (ikke-sammentrækkende) kosmetik efter anvendelse af Metronidazol Paranova. 

 

Du skal normalt bruge Metronidazol Paranova i 3-4 måneder. Brug ikke Metronidazol Paranova i en længere periode end 3 til 4 måneder, hvis lægen ikke har fortalt dig det. 

 

Kontakt lægen, hvis behandlingen ikke synes at hjælpe. 

 

Børn 

Du må ikke bruge Metronidazol Paranova til børn på grund af manglende erfaring. 

 

Ældre 

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis. 

 

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

Hvis du har brugt for meget Metronidazol Paranova

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Metronidazol Paranova, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af for meget Metronidazol Paranova. 

Hvis du har glemt at bruge Metronidazol Paranova

Hvis du glemmer at bruge Metronidazol Paranova, skal du bruge Metronidazol Paranova, så snart du kommer i tanke om det. Medmindre det er tid for næste påsmøring. Smør ikke dobbelt lag på som erstatning for det glemte. 

Hvis du holder op med at bruge Metronidazol Paranova

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede): 

 • Hudgener (brændende fornemmelse i huden og smerter), tør hud, rødme, hudirritation, kløe, forværring af din hudsygdom (rosacea).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 1.000 behandlede): 

 • Smagsforstyrrelser (metalsmag), snurrende eller prikkende fornemmelse eller følelsesløshed i huden, kvalme, nedsat følelse ved berøring.

Bivirkninger, hvor hyppigheden er ikke kendt: 

 • Kontakteksem.

 

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.
 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk
 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Metronidazol Paranova utilgængeligt for børn.
 • Må ikke opbevares over 25 °C.
 • Brug ikke Metronidazol Paranova efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metronidazol Paranova indeholder:

 • Aktivt stof: Metronidazol 10 mg/g (1 %).
 • Øvrige indholdsstoffer: Mælkesyre, natriumlaurilsulfat, cetylalkohol, emulgerende (type A) cetostearylalkohol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser:

Metronidazol Paranova er en hvid til gul creme. 

Metronidazol Paranova findes i pakningsstørrelsen 25 g creme. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S 

Marielundvej 46D, 2730 Herlev 

Frigivet af:

Paranova Pack B.V. 

Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad 

Holland 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...