Combigan®

øjendråber, opløsning 2+5 mg/ml

2care4

Om indlægssedlen

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 

Combigan® 2 mg/ml / 5 mg/ml, øjendråber, opløsning 

Brimonidintartrat og timolol 

  

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Combigan® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. 
 • Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. 

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

  

Oversigt over indlægssedlen 

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan®
3. Sådan skal du bruge Combigan®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger 

1. Virkning og anvendelse

Combigan® øjendråber anvendes til at sænke trykket i øjet ved glaukom - grøn stær - hvis øjets kammervinkel er 
åben eller væsketrykket er forhøjet. Det indeholder to forskellige stoffer (brimonidintartrat og timolol), som begge nedsætter forhøjet tryk i øjet. Brimonidintartrat hører til en gruppe lægemidler, som kaldes alfa-2-receptorstimulatorer. Timolol hører til en gruppe lægemidler, som kaldes betablokkere. Combigan® ordineres for at nedsætte trykket i øjet, når det ikke er tilstrækkeligt med øjendråber, der kun indeholder en betablokker. 


Inde i øjet findes en klar, vandig væske, som forsyner øjets inderside med næring. Væsken løber konstant fra øjet, hvorefter der dannes ny væske. Hvis væsken ikke kan forlade øjet hurtigt nok, stiger trykket i øjet, hvilket i sidste ende kan skade synet. Combigan® virker ved at nedsætte væskedannelsen og øge afvandingen af øjet. Derved nedsættes trykket i øjet, som dog stadig forsynes med næring. 


Lægen kan have givet dig Combigan® for noget andet. Følg altid lægens anvisning. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Combigan®

Brug ikke Combigan®

 • hvis du er overfølsom (allergisk) over for de aktive stoffer brimonidintartrat eller timolol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.
 • hvis du har en luftvejssygdom  såsom astma, eller du har en kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • hvis du har hjerteproblemer, f.eks. rytmeforstyrrelser (med mindre du har pacemaker) eller hjertesvigt.
 • til nyfødte og børn under 2 år.
 • hvis du tager monoaminooxidase-hæmmere (MAO-hæmmere, der an- vendes mod Parkinsons sygdom eller depression) eller visse andre midler mod depression.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Combigan®

Tal med lægen, hvis du lider af eller tidligere har lidt af 

 • depression.
 • hjerte- eller karsygdomme.
 • reduceret eller ændret blodforsyning  til hjerne, arme eller ben.
 • diabetes eller lavt blodsukker (hypoglykæmi).
 • overaktiv skjoldbruskkirtel.
 • nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • tumor i binyrerne.
 • allergi.
 • astma.
 • lavt blodtryk. 
 • kredsløbsforstyrrelser som f.eks. Raynauds sygdom eller syndrom.
 • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
 • sygdomme i øjets hornhinde.
 • et højt indhold af syrer eller baser i organismen pga. ubalance i stofskiftet.

Tal med lægen, hvis du tidligere har fået kirurgiske indgreb i øjet for at nedsætte trykket i øjet.
Tal med lægen, hvis der opstår en situation, hvor du skal bedøves, da du så bør fortælle, at du anvender Combigan®.
 

Vær forsigtig hvis du anvender kontaktlinser (se Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Combigan®). 


Børn over 2 år bør behandles med stor forsigtighed, især børn mellem 2 og 7 år. 

  

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. 


Anden medicin kan påvirke virkningen af Combigan®, og Combigan® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom. 


Tal med din læge, hvis du  

 • tager oralt blodtrykssænkende medicin (calciumantagonister, guanethidin, betaadrenerge blokkere eller betablokkere).
 • tager medicin mod hjerterytme forstyrrelser (isoprenalin, prazosin, antiarytmika og digitalisglykosider).
 • tager anden medicin mod forhøjet tryk  i øjnene (parasympatomimetika).
 • tager andre øjendråber (adrenalin  (epinephrin), karboanhydrase-hæmmere, pilocarpin).
 • tager medicin mod depression (fluoxetin, paroxetin, MAO-hæmmere, 
 • tricykliske antidepressiva, mianserin).
 • tager medicin mod malaria (quinidin).
 • skal bedøves (anæstetika, intravenøst lidocain).
 • får iodholdige kontrastmidler.
 • drikker alkohol.
 • tager medicin der virker på centralnervesystemet (CNS, sedativa, chlorpromazin, methylphenidat, reserpin).

Efter brug af brimonidin er der rapporteret om meget sjældne tilfælde af for lavt blodtryk (hypotension), og der bør derfor udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af Combigan® og midler mod forhøjet blodtryk (systemiske antihypertensiva - f.eks. hydrazalin). 


Vær opmærksom på at der kan være en forstærket virkning ved samtidig brug af barbiturater, opioider, prostamider og prostaglandiner. 

  

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. 

  

Graviditet 

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Combigan®. Tal med lægen. 

  

Amning 

Hvis du ammer, må du ikke bruge Combigan®, da brimonidintartrat og timolol går over i modermælken. 
Tal med lægen. 

  

Trafik- og arbejdssikkerhed

Combigan® kan give bivirkninger, såsom forbigående sløret syn, synsforstyrrelser, træthed og/eller sløvhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du bør vente med at køre bil eller betjene maskiner, indtil symptomerne har fortaget sig. 


Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Combigan® 

Combigan® indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene og misfarve bløde kontaktlinser.
Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden medicinen bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.  

3. Sådan skal du bruge Combigan®

Brug altid Combigan® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 


Combigan® anbefales ikke til børn og unge under 18 år. 

 

Den sædvanlige dosis

Den normale dosis er 1 dråbe Combigan®2 gange daglig med ca. 12 timers interval. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.
Hvis du anvender Combigan® sammen med andre øjenmidler, skal der gå mindst 5 minutter mellem drypning med Combigan® og de andre øjenmidler. 

Combigan® 2care4 ApS, øjendråber 2+5 mg/ml 

 1. Træk let ned i det nedre øjenlåg, så der dannes en lille lomme.
 2. Vend bunden i vejret på flasken og tryk på den for at dryppe 1 dråbe i hvert øje, der skal behandles.
 3. Slip det nedre øjenlåg og luk øjet.
 4. Tryk fingeren mod den inderste øjenkrog (den side af øjet, som er nærmest næsen) i 2 minutter eller luk øjnene.

Prøv igen, hvis dråben rammer ved siden af. 


For at forebygge infektioner, må flaskehalsen ikke komme i berøring med øjet eller andet. 
Sæt skruelåget på igen straks efter brug for at lukke flasken.
Combigan® skal anvendes hver dag, for at lægemidlet virker efter hensigten. 
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen. 

 

Har du brugt for mange dråber Combigan®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Combigan®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 


Symptomer på overdosering er de sam- me som beskrevet under ”Bivirkninger”. Kontakt lægen, hvis du ved en fejltagelse kommer til at synke øjendråberne. 

 

Hvis du har glemt at bruge Combigan® 

Hvis du har glemt en dosis Combigan® øjendråber så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis øjendråber, så spring den glemte dosis over.
Tag aldrig dobbelt dosis. 

4. Bivirkninger

Combigan® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

  

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Hjertesvigt (kongestivt hjertesvigt), hjerteinsufficiens, åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger 

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 patientet.  

 • Røde øjne.
 • Brændende fornemmelse i øjnene.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.  

 • Depression. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
 • Sviende fornemmelse i øjnene.
 • Kløe i øjnene, allergisk reaktion i  øjet, tåreflåd.
 • Synsforstyrrelser, tågesyn.
 • Hævede og røde øjenlåg, betændelse  i øjenlåget.
 • Sår på hornhindens overflade.
 • Overfladisk hornhindebetændelse som skyldes virus med flere små punkt- formede irritationer.
 • Hvide pletter under øjenlåget.
 • Små skader i øjets ydre med eller  uden inflammation.
 • Øjentørhed, øjenflåd, øjensmerter, øjenirritation.
 • Betændelse i øjets bindehinde.
 • Fornemmelse af et fremmedlegeme  i øjet.
 • Søvnighed, sløvhed.
 • Hovedpine.
 • For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
 • Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du bruger Combigani mere end 2-3 uger, skal  du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med  din tandlæge.
 • Kraftesløshed og svaghed.
 • Forandring i blodprøver ved lever- funktionstest.

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter. 

 • Nedsat synsstyrke.
 • Allergisk reaktion i huden omkring  øjet, hævede øjne.
 • Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
 • Uklarheder i øjets glaslegeme  (mouches volantes).
 • Lysfølsomhed, trætte øjne, smertende øjenlåg.
 • Blegning af øjets bindehinde,  hævelse i øjets hornhinde.
 • Ophobning i hornhinden.
 • Løsning af øjets glaslegeme.
 • Svimmelhed.
 • Besvimelse, ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
 • Hjertebanken.
 • Betændelse i næsens slimhinder, snue, næsetørhed.
 • Smagsforstyrrelser.
 • Allergisk kontakteksem.
 • Kvalme, diarre.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt 

 • Lavt blodtryk, svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.
 • Uregelmæssig puls, hurtig eller langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom, meget hurtig eller uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller du besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112
 • Sløret syn.
 • Rødmen af huden i ansigtet.

Følgende bivirkninger forekommer ved anvendelse af brimonidintartrat eller timolol hver for sig og kan eventuelt forekomme med Combigan®:  

  

Alvorlige bivirkninger

 • Hvide, ”døde” fingre og tæer. Kontakt lægen.
 • Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandling). Kontakt lægen.
 • Øget forekomest af symptomer på myastenia gravis - abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.
 • Lammelser, taleforstyrrelse, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.
 • Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hjerteblok, hjertestop. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

 • Brystsmerter.
 • Forandringer i hjertefrekvens.
 • Åndenød, hvæsende lyd ved vejr- trækning.
 • Ødemer (hævelser omkring øjet).
 • Inflammation i øjets regnbuehinde, små pupiller.
 • Nedsat følsomhed i øjet, hængende øjenlåg.
 • Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt lægen eller evt. skadestue.
 • Hindeløsning efter operation for grøn stær.
 • Betændelse i øjets hornhinde.
 • Forandringer i øjet.
 • Søvnløshed.
 • Forkølelsessymptomer.
 • Mavesmerter, opkastning.
 • Træthed.
 • Halsbrand, sure opstød.
 • Generelle allergiske reaktioner, hududslæt, rødmen, kløe, hævelse i ansigtet, udvidelse af blodkar.
 • Psoriasislignende udslæt eller  forværring af psoriasis.
 • Smertende funktion i almindelighed, symptom på forsnævring af større blodkar, f.eks. til et ben, en arm eller tyggemuskler.
 • Hoste, øvre luftvejslidelser.
 • Hårtab.
 • Mareridt.
 • Nedsat seksuallyst og evne. 
 • Muskelsmerter.
 • Hukommelsestab, hukommelsessvigt.
 • Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.  

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn. 

Du kan opbevare Combigan® ved almindelig temperatur.
Opbevar Combigan® i ydre karton, da det er følsomt for lys.
Anvend kun 1 flaske ad gangen. Selv om der stadig skulle være nogle dråber tilbage, skal flasken smides ud 4 uger efter ibrugtagning for at forebygge infektioner. Som en hjælp til at huske dette kan du skrive datoen for åbning af flasken i feltet på kartonen.
Anvend ikke Combigan® efter den udløbsdato, der er anført på etiketten på flasken og kartonen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den angivne måned. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Yderligere oplysninger

Combigan®, 2 mg/ml / 5 mg/ml, øjendråber indeholder: 

Aktive stoffer: Brimonidintartrat 2 mg/ml svarende til 1,3 mg brimonidin og timolol 5 mg/ml svarende til timololmaleat 6,8 mg.
Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), natrium dihydrogenphosphatmonohydrat, dinatriumphosphatheptahydrat og renset vand. 
Der kan tilsættes små mængder saltsyre eller natriumhydroxid for at opnå den rette pH-værdi (et udtryk for opløsningens surhedsgrad). 

  

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende 

Combigan® indeholder en vandig, klar opløsning. 

  

Pakningsstørrelser 

Combigan® fås i pakningsstørrelser á 5 ml samt 3×5 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.  

  

Ompakket og frigivet af

2care4  

Tømrervej 9 
6710 Esbjerg V. 


Combigan® er et registreret varemærke, som tilhører Allergan Inc. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2013 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...