Bufoler Easyhaler®

inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Orifarm

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Bufoler Easyhaler® 9+320 mikrogram/dosis inhalationspulver  

Formoterolfumaratdihydrat/budesonid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide. Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk  

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufoler Easyhaler.
 3. Sådan skal du bruge Bufoler Easyhaler.
 4. Bivirkninger.
 5. Opbevaring.
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Bufoler Easyhaler er en inhalator som anvendes til behandling af astma hos voksne og unge i alderen 12-17 år. Den anvendes også til behandling af symptomer ved en kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) til voksne fra 18 år og derover. Den indeholder to forskellige lægemidler: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.  

 • Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”kortikosteroider”. Det virker ved, at det dæmper og forebygger den betændelseslignende tilstand, som er i lungerne.
 • Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes ”langtidsvirkende beta2-adrenoceptoragonister” eller ”bronkodilatatorer”. Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække vejret.

Astma

Til astma vil din læge ordinere to astmainhalatorer: Bufoler Easyhaler 320/9 og en separat inhalator med anfaldsmedicin. 

 • Brug Bufoler Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • Brug din inhalator med anfaldsmedicin, når du får astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække vejret igen.

 

Brug ikke Bufoler Easyhaler til lindring af astmasymptomer. 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Bufoler Easyhaler 320/9 kan også bruges til behandling af symptomer ved KOL hos voksne. KOL er en langtidssygdom i luftvejene og lungerne, som oftest skyldes tobaksrygning. 


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Bufoler Easyhaler

Brug ikke Bufoler Easyhaler

 • hvis du er allergisk over for budesonid, formoterolfumaratdihydrat eller over for indholdsstoffet lactosemonohydrat (som indeholder små mængder af mælkeprotein) i Bufoler Easyhaler.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Bufoler Easyhaler  

 • hvis du oplever en kraftig eller akut forværring af din astma.
 • hvis du har sukkersyge.
 • hvis du har eller har haft lungeturberkulose eller har svampe- eller virusinfektioner i luftvejene.
 • hvis du har udvidelse af en pulsåre (aneurisme)
 • hvis du har højt blodtryk
 • hvis du nogensinde har haft eller har hjerteproblemer (inklusiv uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig, urelmæssig puls, arterieforsnævring, fortykket hjerte eller hjertesvigt).
 • hvis du har lavt indhold af kalium i blodet.
 • hvis du har problemer med skjoldbruskkirtlen eller binyrerne.
 • hvis du er i risikogruppe for at udvikle knogleskørhed (osteoporose).
 • hvis du er eller har været i behandling med kortikosteroider, som indtages gennem munden (fx tabletter).
 • hvis du har en svulst i eller omkring binyren (fæokromocytom).
 • Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se ”Brug af anden medicin”.

 

Du kan opleve akut øget hvæsende vejrtrækning og åndenød, og i nogle tilfælde kortåndethed / vejrtrækningsbesvær / astmalignende anfald / åndenød. Stop med at bruge Bufoler Easyhaler og kontakt straks læge eller skadestue. 


Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det. 


Det er vigtigt at tage Bufoler Easyhaler hver dag, også selvom du i et stykke tid ikke har astma eller KOL-symptomer. Lægen vil vurdere om symptomerne er under kontrol, og om behandlingen kan nedtappes. 


Skyl munden efter inhalation af din dosis, for at undgå svampeinfektion i munden. 


Hvis du anvender Bufoler Easyhaler til at behandle KOL, har du større risiko for at udvikle lungebetændelse, der kræver hospitalsindlæggelse. Se mere under punkt 4. Bivirkninger. 


Hvis du hidtil kun har taget steroidtabletter mod din astma eller KOL og skifter til Bufoler Easyhaler, vil du måske opleve generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, muskel- eller ledsmerter og udslæt (eksem). Kontakt lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende. Lægen vil vurdere, om du skal have specifik behandling af symptomerne.
Hvis du får symptomer såsom, hovedpine, træthed, kvalme og opkastning kan lægen overveje at øge din dosis af steroidtabletter midlertidigt. 


Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en alvorlig infektion eller, hvis du skal opereres). 


Tal med lægen, hvis du oplever at behandlingen ikke er effektiv. 


Især ved høje doser og givet i længere perioder, kan der opstå bivirkninger: 

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
  Symptomer på akut nedsat funktion af binyrebarken er: Appetitmangel/madlede; mavesmerter; vægttab; træthed; hovedpine; kvalme; opkastning; nedsat bevidsthedsniveau: epileptiske anfald; svimmelhed eller besvimelse pga. lavt blodtryk; mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (blodglukose).
 • Væksthæmning hos børn og unge.
 • Nedsat knogletæthed
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Psykiske og adfærdsrelaterede problemer, herunder hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller aggression (specielt hos børn).

 

Hvis du oplever synsforstyrrelser under behandlingen med Bufoler Easyhaler, vil din læge muligvis henvise dig til en specialist for at finde årsagen. 

Vigtig information vedrørende dine astma- eller KOL-symptomer

 • Hvis du føler, at du får akut åndenød eller hvæsende vejrtrækning, når du tager Bufoler Easyhaler, skal du kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.
 • Du kan opleve en midlertidig forværring af dine symptomer, når du bruger Bufoler Easyhaler. Du skal fortsætte med at bruge Bufoler Easyhaler men kontakte lægen, hvis symptomerne ikke kommer under kontrol eller fortsat bliver værre.
 • Lægen vil undersøge dig regelmæssigt, så længe du er i behandling med Bufoler Easyhaler.
 • Hvis dit barn er i langtidsbehandling med Bufoler Easyhaler, vil lægen jævnligt følge væksten.
 • Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandlinge med Bufoler Easyhaler. Det kan have betydning for prøveresultaterne.
 • Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Bufoler Easyhaler. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin sammen med Bufoler Easyhaler

 • Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
  • For højt blodtryk eller grøn stær (Beta-blokkere inklusiv øjendråber).
  • For højt blodtryk (vanddrivende lægemidler).
  • Hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (fx kinidin, disopyramid, procainamid).
  • Hjertesvigt (digitalisglykosider).
  • Astma (Xanthin-lægemidler).
  • Udvidelse af luftvejene (Beta-adrenerge eller antikolinerge lægemidler).
  • Depression (fx tricykliske antidepresiva og nefazodon).
  • Psykiske lidelser (Phenothiazin-lægemidler).
  • Problemer med skjoldbruskkirtlen (fx L-thyroxin)
  • HIV-infektion (fx ritonavir, cobicistat).
  • Svampe- eller bakterieinfektioner (fx ketoconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol, clarithromycin og telithromycin).
  • Parkinson’s sygdom (f.eks. levodopa).
  • Allergi (antihistamin, fx terfanadin).
  • Brystspændinger ved amning (oxytocin). Du skal også fortælle, at du bruger Bufoler Easyhaler, hvis du skal have oxytocin til igangsættelse af fødsel.
 • Tal med din læge, hvis du tager følgende medicin:
  • Kortikosteroider som indtages gennem munden (fx tabletter).
  • Monoaminoxidasehæmmere, også kaldet MAO-hæmmere, eller andre andre stoffer med lignede virkning fx furazolidon og procarbazin.

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med en operation eller hos tandlægen. 

 

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. 

Brug af Bufoler sammen med alkohol

Hvis du drikker alkohol kan hjertets følsomhed blive større overfor det ene af de to virksomme stoffer i Bufoler Easyhaler. 

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. 

 

Graviditet:  

 • Hvis du er gravid, bør du kun bruge Bufoler Easyhaler efter aftale med lægen.
 • Hvis du bliver gravid, mens du bruger Bufoler Easyhaler, må du ikke stoppe behandlingen, men skal kontakte lægen med det samme.

 

Amning:  

 • Hvis du ammer, bør du kun bruge Bufoler Easyhaler efter aftale med lægen.

 

Frugtbarhed:  

 • Der forelægger ingen undersøgelser, der påviser nedsat frugtbarhed hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bufoler Easyhaler påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. 

Bufoler Easyhaler indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Bufoler Easyhaler. 

3. Sådan skal du bruge Bufoler Easyhaler

Brug altid Bufoler Easyhaler nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er

Astma 

 • Tag Bufoler Easyhaler hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 • Dosis er individuel og justeres efter astmaens sværhedsgrad.

 

Voksne (fra 18 år)  

1 inhalation 2 gange dagligt. 

 • Din læge kan øge dosis til 2 inhalationer 2 gange dagligt.
 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

 

Brug til børn og unge (12 til 17 år):  

1 inhalation 2 gange dagligt. 

 • Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

 

Brug til børn (fra 6 til 11 år):  

Bufoler Easyhaler findes i en lavere styrke (80 mikrogam/4,5 mikrogram/inhalation) til børn mellem 6 og 11 år.  

 

Bufoler Easyhaler frarådes til brug hos børn under 6 år. 


Din læge vil hjælpe dig med at håndtere din astma. Din dosis af lægemidlet vil blive justeret til den laveste, der kan kontrollere din astma. Din dosis må ikke justeres uden at du først har talt med din læge. 

 

Tag din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af astmasymptomer, når de opstår. Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan tage den, når du får behov for det. Anvend ikke Bufoler Easyhaler til at behandle astmasymptomerne - anvend din inhalator med anfaldsmedicin.  

 

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 

Voksne 

 • Den sædvanlige dosis er 1 inhalation 2 gange dagligt.

 

Nedsat leverfunktion:  

Det kan være nødvendigt at ændre dosis evt. ved skrumpelever. Følg lægens anvisning. 


Bufoler Easyhaler, inhalationspulver fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine inhalator til alle de anførte doseringer. 

Klargøring af din nye Bufoler Easyhaler

Det er let at bruge Bufoler Easyhaler. Læs først vejledningen igennem, den fortæller dig, hvad du skal gøre, og hvad du skal være opmærksom på. 

 

PAK INHALATOREN UD  

Tag inhalatoren ud af pakningen. Den er i en lamineret pose, for at holde pulveret tørt. Tag den først ud af posen, når du er klar til at bruge den.
Påsæt den vedlagte etikette på inhalatoren. Placèr ikke etiketten over dosistælleren. 

 

Kontroller om du har alle dele (Figur 1): 

 • En inhalator med en støvhætte på mundstykket
  Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

SÅDAN TAGES EN DOSIS MED Bufoler EASYHALER

Fjern støvhætten. 

 

A. Ryst 

 • Ryst inhalatoren kraftigt op og ned tre til fem gange (Figur 3b).
  Dette gøres, for at sikre at pulveret bevæger sig rigtigt og for at give den korrekte dosis.

 

Vær sikker på at... 

 • du ryster den op og ned
 • du ikke trykker mens du ryster den.
  Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

 

B. Tryk 

 • Hold inhalatoren lodret mellem pegefinger og tommelfinger (Figur 4b)
 • Tryk indtil du hører et klik og lad den klikke tilbage igen. Dette afgiver pulver til inhalationskanalen inde i mundstykket.

 

Vær sikker på at... 

 • støvhætten ikke sidder på inhalatoren, det vil forhindre at du kan trykke den ned
 • at du kun trykker én gang, lige inden du tager lægemidlet. Hvis du trykker mere end én gang, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”
 • du holder inhalatoren lodret, mens du trykker på den og inhalerer din dosis.
  Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

 

C. Inhalation 

Mens du sidder ned eller står op 

 • Tag en normal udånding
 • Placer mundstykket i munden mellem dine tænder og luk læberne tæt omkring mundstykket.
 • Tag en kraftig og dyb indånding (Figur 5b).
 • Tag inhalatoren ud af munden, og ånd ud som normalt og væk fra inhalatoren.

 

Vær sikker på at... 

 • hele mundstykket er godt inde i munden, således at pulveret ikke kommer på dine tænder
 • dine læber ligger tæt omkring mundstykket
 • du ikke ånder ud i inhalatoren. Dette er vigtigt: det kan blokkere inhalatoren. Hvis du ånder ud i inhalatoren, så se afsnittet “Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren”.
  Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Hvis du har problemer med at bruge inhalatoren

 • Gør tingene langsomt. Det er vigtigt, at trække vejret normalt. Øv et par gange foran et spejl, hvis det hjælper.
 • Hvis du utilsigtet kommer til at trykke på inhalatoren, eller hvis du måske har trykket flere gange på den, eller hvis du ånder ud i den, så bank mundstykket let mod en bordplade eller mod håndfladen, for at tømme pulveret (Figur 6b). Dette sikrer en rigtig dosering. Derefter start igen med trin A, B, og C.
  Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis

Hvis du skal tage endnu en inhalation

 • Start igen med trin A, B og C (Bemærk, at du skal ryste inhalatoren igen).

Efter at du har brugt inhalatoren

 • Sæt støvhætten tilbage på mundstykket.
 • Skyl munden med vand efter din daglige morgen- og/eller aftendosis, og spyt vandet ud.

Rengøring af Easyhaler

Rengør mundstykkets mindst 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand: pulveret i Easyhaleren er følsomt over for fugt. 


Som ved alle inhalatorer, skal alle omsorgspersoner sørge for, at børn, som har fået ordineret Bufoler Easyhaler, bruger den rigtige inhalationsteknik, som ovenover beskrevet. 

Hvornår du skal have en ny Easyhaler

Inhalatoren har en dosistæller, som viser, hvor mange doser der er tilbage (Figur 7b). Tælleren drejer sig efter hver femte dosis. Tælleren bliver rød, når der er 20 doser tilbage. Hvis du ikke allerede har en ny Easyhaler, så kontakt din læge, for at få en ny recept. Hvis tælleren står på 0, er du nødt til at skifte Easyhaleren, selvom du stadig kan se pulver i det gennemsigtige vindue på bagsiden af inhalatoren. 


Bufoler Easyhaler Orifarm A/S inhalationspulver 9+320 mikrog/dosis 

Hvis du har brugt for meget Bufoler Easyhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Bufoler Easyhaler, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. 

 

Symptomer:  

 • Rysten, hovedpine, hjertebanken. I isolerede tilfælde er der set hurtig puls, for højt blodsukker med hyppig vandladning, tørst og træthed, lavt kalium i blodet med svaghed og nedsat kraft i musklerne, alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig uregelmæssig puls, kvalme og opkastninger.

Hvis du har glemt at bruge Bufoler Easyhaler

 • Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Bufoler Easyhaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. 


Hvis du skal afbryde behandlingen, skal du nedtrappe dosis gradvist og ikke stoppe pludseligt. Tal med lægen. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Lungebetændelse (pneumoni) hos KOL-patienter

 

Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du bruger Bufoler Easyhaler. Det kan være tegn på lungebetændelse: 

 • feber eller kulderystelser
 • øget slimproduktion, ændring i slimens farve
 • tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
 • Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt læge eller skadestue. Ring evt. 112.

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Rødt, rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
 • Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.
 • Pludselige smerter i ryggen og tendens til knoglebrud pga. knogleskørhed. Kontakt lægen.
 • Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.
 • Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.
 • Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):  

 • Trøske (svampeinfektion i mund og svælg). Dette opstår sjældnere, hvis du skyller munden med vand efter du har brugt Bufoler Easyhaler.
 • Hovedpine.
 • Rysten.
 • Hjertebanken.
 • Let irritation i halsen, hoste, hæshed.

 

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):  

 • Truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Uro og rastløshed.
 • Angst.
 • Søvnforstyrrelser.
 • Svimmelhed.
 • Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
 • Kvalme.
 • Blå mærker.
 • Muskelkramper.
 • Sløret syn

 

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):  

 • Overfølsomhedsreaktioner, såsom:
  • Udslæt / hududslæt.
  • Nældefeber og kløe.
  • Eksem eller irritation af huden / udslæt.
  • Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan de være livsfarligt. Rind 112.
 • Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 • Ekstra hjerteslag.
 • Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

 

Du kan desuden blive mere modtagelig overfor infektioner, når du bruger Bufoler Easyhaler, og din evne til at håndtere stress kan blive nedsat. 

 

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):  

 • Nedsat vækst.
 • Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose).
 • Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
 • Adfærdsforandringer (hovedsageligt hos børn).
 • Smagsforstyrrelser.
 • Blodtryksvariationer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder. 


Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk. 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

 • Opbevar Bufoler Easyhaler utilgængeligt for børn.
 • Brug ikke Bufoler Easyhaler efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
 • Må anvendes i 4 måneder efter åbning af den laminerede pose. Noter den dato, du åbnede posen, så du kan huske den.
 • Før åbning: Du kan opbevare Bufoler Easyhaler ved almindelig temperatur.
 • Efter åbning: Opbevar ikke Bufoler Easyhaler ved temperaturer over 25 °C. Skal beskyttes mod fugt.

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Bufoler Easyhaler, 9+320 mikrogram/dosis indeholder:

Aktivt stof:  

9 mikrogram formoterolfumaratdihydrat og 320 mikrogram budesonid. 

 

Øvrige indholdsstoffer:  

Lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner). 

Udseende og pakningsstørrelser:

Inhalationspulveret har en hvid til gullig farve. Hver inhalator indeholder 60 doser. 

 

Bufoler Easyhaler fås i: 

Bufoler Easyhaler 9+320 mikrogram/dosis i pakninger med 1 eller 3 inhalatorer.  

Bufoler Easyhaler 4,5+160 mikrogram/dosis i pakninger med 1, 2 eller 3 inhalatorer. 

 

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S 

Mail: info@orifarm.com 

Tlf.: +45 6395 2700 

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ 

 

I Danmark markedsføres Bufoler Easyhaler også som Bufomix Easyhaler. 

 

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 12/2018 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...