Meropenem "SUN"

pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g og 500 mg

SUN Europe

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Meropenem SUN 500 mg pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning 

Meropenem SUN 1 g pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning 

meropenem 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Lægen har ordineret Meropenem SUN til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
 • Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Meropenem SUN
 3. Sådan skal du tage Meropenem SUN
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Meropenem SUN tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes carbapenem-antibiotika. Det virker ved at dræbe bakterier, som kan give alvorlige infektioner.  

 

 • Infektion, der påvirker lungerne (pneumoni)
 • Lunge- og bronkieinfektioner hos patienter, som lider af cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede infektioner i maven
 • Infektioner, som du kan få under eller efter fødslen
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Akut bakterieinfektion i hjernen (meningit).

 

Meropenem SUN kan anvendes til behandling af patienter med neutropeni (for få hvide blodlegemer) med feber, som mistænkes at være forårsaget af en bakterieinfektion. 


Meropenem kan bruges til behandling af bakterielle infektioner i blodet, som kan skyldes en af de ovenfor nævnte typer infektion. 

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Meropenem SUN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Meropenem SUN

 • hvis du er allergisk over for meropenem eller et af de øvrige indholdsstoffer i Meropenem SUN (angivet i pkt. 6).
 • hvis du er allergisk over for andre antibiotika såsom penicilliner, cephalosporiner eller carbapenemer, fordi du så også kan være overfølsom over for meropenem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet før du tager Meropenem SUN: 

 • hvis du har helbredsproblemer såsom lever- eller nyreproblemer.
 • hvis du har fået alvorlig diarré, efter du har taget andre antibiotika.

 

Du kan udvikle en positiv test (Coombs test), som viser, at du har antistoffer, der kan ødelægge røde blodlegemer. Det vil din læge diskutere med dig. 


Spørg lægen eller sundhedspersonalet inden du tager Meropenem SUN, hvis du er i tvivl, om nogle af ovenstående punkter gælder for dig. 

Brug af anden medicin sammen med Meropenem SUN

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller gjort det for nylig. Meropenem SUN kan påvirke den måde, som nogle mediciner virker på, og nogle mediciner kan påvirke virkningen af Meropenem SUN. 


Du skal specielt fortælle det til lægen eller til sundhedspersonalet, hvis du tagerene af følgende medicin:: 

 • Probenecid (bruges til behandling af urinsyregigt).
 • Valproinsyre/natriumvalproat/valpromid (bruges til behandling af epilepsi). Meropenem Hospira bør ikke bruges, fordi det kan nedsætte virkningen af natriumvalproat.
 • Orale antikoagulantia (bruges til at behandle eller forebygge blodpropper).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.
Man skal helst undgå at tage meropenem under graviditeten. 

Din læge vil beslutte, om du skal have Meropenem SUN. 


Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du ammer eller planlægger at amme, før du får meropenem. Små mængder af denne medicin passerer over i modermælken. Derfor vil lægen bestemme, om du må bruge meropenem, mens du ammer. 


Spørg din læge til råds, før du tager nogen form for medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser med hensyn til påvirkning af evnen til at føre mortorkøretøj eller betjene maskiner. 

Meropenem SUN indeholder natrium

Meropenem SUN 500 mg: Dette lægemiddel indeholder cirka 2 mmol natrium per dosis på 500 mg. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 


Meropenem SUN 1,0 g: Dette lægemiddel indeholder cirka 4 mmol natrium per dosis på 1,0 g. Hvis du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil. 


Fortæl det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du lider af en sygdom, som betyder, at du skal kontrollere dit saltindtag. 

3. Sådan skal du tage Meropenem SUN

Tag altid Meropenem SUN nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. 

 

Voksne  

 • Dosis afhænger af, hvilken type infektion du har, hvor infektionen er i kroppen, og hvor alvorlig den er. Din læge vil beslutte, hvilken dosis du skal have.
 • Den normale dosis til voksne er mellem 500 mg (milligram) og 2 g (gram). Du vil normalt få en dosis hver 8. time. Hvis dine nyrer ikke fungerer så godt, kan det være, at du ikke får en dosis så tit.

 

Brug til børn og unge  

 • Dosis til børn i alderen 3 måneder til 12 år bliver bestemt ud fra alder og kropsvægt. Den normale dosis er mellem 10 mg og 40 mg Meropenem SUN pr. kg, barnet vejer. Der gives normalt en dosis hver 8. time. Børn, der vejer over 50 kg, skal have voksendosis.

Sådan skal Meropenem SUN gives

 • Du vil få Meropenem SUN som en injektion eller infusion ind i en stor blodåre.
 • Normalt vil en læge eller sygeplejerske give dig Meropenem SUN.
 • Dog er der nogle patienter, forældre eller hjælpere, der er oplært i at give Meropenem SUN i hjemmet. Vejledning til dette findes i denne indlægsseddel (under punktet ”Vejledning om at give Meropenem SUN til dig selv eller en anden i hjemmet”). Anvend altid Meropenem SUN nøjagtigt efter lægens anvisning. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.
 • Din injektion bør ikke blandes med eller tilsættes opløsninger, som indeholder anden medicin.
 • Det kan tage 5 minutter eller mellem 15 og 30 minutter af få injektionen. Din læge vil fortælle dig, hvordan du skal have Meropenem SUN.
 • Du skal normalt have din injektion på samme tid hver dag.

Hvis du har taget for meget Meropenem SUN

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Meropenem end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med. 

Hvis du har glemt at tage Meropenem SUN

Hvis du har glemt at få en injektion, skal du have den så snart som muligt. Hvis det næsten er tid til din næste dosis, skal du dog springe den glemte dosis over.
Du må ikke tage en dobbeltdosis (to injektioner på samme tid) som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis du holder op med at tage Meropenem SUN

Stop ikke med at tage Meropenem SUN før din læge siger, at du skal.
Spørg lægen, apoteket, eller sygeplejersken, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Alvorlige allergiske reaktioner  

Hvid du får en alvorlig allergisk reaktion, skal du stoppe med at tage Meropenem SUN og straks søge læge. Du kan have brug for akut medicinsk behandling. Tegnene kan omfatte pludselig forekomst af: 

 • alvorligt udslæt, kløe eller nældefeber på huden.
 • hævelse af ansigt, læber, tunge eller andre dele af kroppen.
 • åndenød, hvæsende vejrtrækning eller problemer med at trække vejret.

 

Ødelæggelse af røde blodlegemer (ikke kendt - kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

Tegnene er: 

 • at blive forpustet, når du ikke forventer det.
 • rød eller brun urin.

Hvis du får nogle af ovennævnte symptomer, skal du straks søge læge. 

Andre bivirkninger:

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)  

 • Mavesmerter.
 • Kvalme.
 • Opkastning.
 • Diarré.
 • Hovedpine.
 • Hududslæt, kløende hud.
 • Smerte og betændelse (inflammation).
 • Øget antal blodplader i dit blod (ses ved en blodprøve).
 • Ændringer i blodprøveresultater, inklusive prøver som viser, hvordan din lever fungerer.

 

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)  

 • Forandringer i dit blod. Disse omfatter et nedsat antal blodplader (som kan gøre, at du lettere får blå mærker), øget antal af nogle hvide blodlegemer, nedsat antal af andre hvide blodlegemer og et øget indhold af et stof, som kaldes bilirubin. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.
 • Forandringer i blodprøveresultater, inklusive undersøgelser, som viser, hvor godt dine nyrer virker.
 • En stikkende og prikkende fornemmelse.
 • Infektion i mund eller skede, som skyldes svamp (trøske).
  • Betændelse i tarmene med diarré.
  • Ømme vener, der hvor Meropenem SUN bliver sprøjtet ind.
  • Andre forandringer i dit blod. Symptomerne kan være, at du tit har infektioner, feber eller ondt i halsen. Din læge kan af og til tage blodprøver på dig.
 • Pludselig alvorligt udslæt, blærer på huden eller afskalning af hud. Dette kan være ledsaget af høj feber og ledsmerter.

 

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer)  

 • Krampeanfald

 

Frekvens ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)  

 • Alvorlige allergiske reaktioner omfatter feber, hududslæt og forandringer i blodprøver, der undersøger, hvordan leveren fungerer (forhøjede leverenzymer) og en stigning i en type hvide blodlegemer (eosinofili) og forstørrede lymfekirtler. Dette kan være tegn på en overfølsomhedsreaktion, der påvirker flere organer, kendt som DRESS-syndrom.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apoteket, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via: 


Sundhedsstyrelsen 

Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: sst@sst.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

 

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på beholderen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 

Efter tilberedning: Den fremstillede opløsning til intravenøs injektion eller infusion skal anvendes med det samme. Tidsintervallet fra påbegyndelse af tilberedning og til afslutning af den intravenøse injektion eller infusion bør ikke overstige en time. 

 

Opløsningen må ikke nedfryses. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Meropenem SUN 500 mg Meropenem SUN 1 g indeholder

Aktivt stof: meropenem. 

 

Hvert hætteglas indeholder meropenemtrihydrat svarende til 500 mg vandfri meropenem.  

 

Hvert hætteglas indeholder meropenemtrihydrat svarende til 1 g vandfri meropenem. 

 

Øvrigt indholdsstof: vandfrit natriumcarbonat. 

Udseende og pakningsstørrelser

Meropenem SUN er et hvidt til lysegult krystallinsk pulver til injektions-og infusionsvæske, opløsning i hætteglas. 

Pakningsstørrelserne er 1 eller 10 hætteglas. 

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.  

Polarisavenue 87 

2132JH, Hoofddorp  

Nederlandene 

Fremstiller:

Terapia SA 

124 Fabricii Street 

400 632 Cluj Napoca  

Rumænien 

 

eller 

 

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.  

Polarisavenue 87 

2132JH, Hoofddorp  

Nederlandene 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

NL/H/4044/001-002/DC 

 

DE 

MEROPENEM BASICS 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 

DK 

Meropenem SUN, 500mg, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning 

EE 

Meropenem SUN, 500 mg süste- või infusioonilahuse pulber 

IT 

Meropenem SUN 500 mg polvere per soluzione per iniezione o infusione 

LT 

Meropenem SUN 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui 

LV 

Meropenem SUN 500 mg pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai 

NL 

Meropenem SUN 500 mg, poeder voor injectievloeistof 

PL 

Nableran, 500mg, powder for solution for injection 

RO 

Loditer 500 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă /perfuzabilă 

 

NL/H/4044/001-002/DC 

 

DE 

MEROPENEM BASICS 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- oder Infusionslösung 

DK 

Meropenem SUN, 1g, pulver til injections- og infusionsvæske, opløsning 

EE 

Meropenem SUN, 1 g süste- või infusioonilahuse pulber 

IT 

Meropenem SUN 1000 mg polvere per soluzione per iniezione o infusione 

LT 

Meropenem SUN 1 g milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui 

LV 

Meropenem SUN 1 g pulveris injekciju un infūziju šķīduma pagatavaošanai 

NL 

Meropenem SUN 1 g, poeder voor injectievloeistof 

PL 

Nableran, 1 g, powder for solution for injection 

RO 

Loditer 1000 mg, pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă 

 

Vejledning/medicinsk oplysning

Antibiotika bruges til at behandle infektioner, der skyldes bakterier. De virker ikke mod infektioner, som skyldes vira. 


Infektioner, der skyldes bakterier, reagerer ikke altid på antibiotikabehandling. En af de mest almindelige årsager til det er, at bakterien, som er skyld i infektionen, er resistent over for det antibiotikum, der tages. Dette betyder, at bakterierne kan overleve og endda formere sig på trods af antibiotika. 


Bakterier kan blive resistente over for antibiotika af mange årsager. Omhyggelig brug af antibiotika kan hjælpe med til at nedsætte risikoen for, at bakterier bliver resistente over for dem. 


Når din læge ordinerer en antibiotikabehandling, er det kun beregnet til at behandle din aktuelle sygdom. Ved at være opmærksom på de følgende råd kan du hjælpe med til at forebygge, at der opstår resistente bakterier, som kan forhindre, at antibiotikummet virker. 

 

 1. Det er meget vigtigt, at du tager antibiotikummet i den korrekte dosis, på det korrekte tidspunkt og i det korrekte antal dage. Læs vejledningen i indlægssedlen og bed din læge eller apoteket om at forklare det, hvis der er noget du ikke forstår.
 2. Du skal ikke tage et antibiotikum medmindre det er blevet udskrevet specifikt til dig, og du skal kun bruge det til at behandle den infektion, det er ordineret til.
 3. Du må ikke tage antibiotika, der er ordineret til andre personer, heller ikke selvom de har haft en infektion, der er magen til din.
 4. Du må ikke give antibiotika, som er ordineret til dig, til andre.
 5. Hvis du har noget antibiotikum tilovers, når du har taget din behandling efter din læges anvisning, skal du aflevere resterne på apoteket, så det destrueres på egnet vis.

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Vejledning om administration af Meropenem SUN til dig selv eller til andre i hjemmet

Nogle patienter, forældre eller hjælpere er oplært i at give Meropenem SUN i hjemmet. 


Advarsel - Du må kun give denne medicin til dig selv eller andre i hjemmet, efter du er oplært af en læge eller sygeplejerske. 

 

 • Denne medicin skal blandes med en anden væske (opløsningsmidlet). Din læge vil fortælle dig, hvor meget opløsningsmiddel du skal bruge.
 • Brug medicinen umiddelbart efter den er blandet. Må ikke nedfryses.

Administration af Meropenem SUN som injektion

Meropenem SUN, som skal bruges til intravenøs bolusinjektion, skal fortyndes med sterilt vand til injektionsvæsker til en endelig koncentration på 50 mg/ml. 

Tilberedning af lægemidlet

1. Vask dine hænder og tør dem godt. Forbered et rent arbejdsområde. 

 

2. Tag flasken (hætteglasset) med Meropenem SUN ud af æsken. Tjek hætteglasset og udløbsdatoen. Tjek, at hætteglasset er intakt og ikke er blevet beskadiget. 

 

3. Fjern den farvede hætte og rengør den grå gummiprop med en spritserviet. Vent til gummiproppen er tør. 

 

4. Sæt en ny, steril kanyle på en ny, steril sprøjte uden at røre ved enderne. 

 

5. Træk den anbefalede mængde sterilt ”vand til injektionsvæsker” op i sprøjten. Mængden af væske, som du skal bruge, er vist i tabellen nedenfor: 

 

Dosis Meropenem SUN 

Mængde ”vand til injektionsvæsker” der skal bruges til opløsningen 

500 mg (milligram) 

10 ml (milliliter) 

1 g (gram) 

20 ml 

1,5 g 

30 ml 

2 g 

40 ml 

 

Vær opmærksom på: Du skal bruge mere end 1 hætteglas, hvis din Meropenem SUN -dosis er større end 1 g. I så fald kan du trække væsken fra hætteglassene op i én sprøjte. 

 

6. Stik kanylen på sprøjten igennem midten af den grå gummiprop og injicer den anbefalede mængde af vand til injektionsvæske ind i hætteglasset eller hætteglassene med Meropenem SUN. 

 

7. Træk kanylen ud af hætteglasset og ryst hætteglasset kontinuerligt i et minut mens du holder det i hånden . Hold en pause. Ryst hætteglasset i yderligere et minut. Stop, og kontroller om opløsningen er klar. Hvis det er nødvendigt ryst endnu i et minut eller indtil pulveret er opløst. Aftør den grå gummiprop én gang mere med en ny spritserviet og lad gummiproppen tørre. 

 

8. Med stemplet trykket helt i bund på sprøjten stikkes kanylen tilbage gennem den grå gummiprop. Derefter skal du holde ved både sprøjten og hætteglasset og vende hætteglasset på hovedet. 

 

9. Mens spidsen af kanylen holdes nede i væsken, trækkes stemplet tilbage, og al væsken suges fra hætteglasset ind i sprøjten. 

 

10. Træk kanyle og sprøjte ud af hætteglasset og kassér det tomme hætteglas på behørig vis. 

 

11. Hold sprøjten lodret med kanylen pegende opad. Bank forsigtigt på sprøjten, så alle luftbobler i væsken kommer op i toppen af sprøjten. 

 

12. Fjern al luft fra sprøjten ved forsigtigt at trykke på stemplet, indtil al luft er forsvundet. 

 

13. Hvis du bruger Meropenem SUN derhjemme, så kassér kanyler og infusionsslanger, som du har brugt, på behørig vis. Hvis din læge beslutter, at du skal stoppe behandlingen, så aflever ubrugt Meropenem SUN på apoteket. 

Indgivelse af injektionen

Du kan enten give medicinen gennem en kort kanyle eller et venflon eller via en port eller et centralt kateter. 

 

Indgivelse af Meropenem SUN gennem en kort kanyle eller venflon 

 1. 1. Fjern kanylen fra sprøjten og anbring kanylen i din kanylespand.
 2. Aftør enden af den korte kanyle eller venflon med en spritserviet og lad den tørre. Åbn hætten på din kanyle og sæt den på sprøjten.
 3. Tryk langsomt på sprøjtestemplet for at indgive antibiotikummet jævnt i løbet af cirka 5 minutter.
 4. Når du er færdig med at give antibiotikummet, og sprøjten er tom, fjernes sprøjten, og der gennemskylles med det, din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.
 5. Luk hætten på din kanyle og anbring kanylen i din kanylespand.

 

Indgivelse af Meropenem SUN via en port eller via centralt kateter 

 1. Fjern hætten på porten eller kateteret og rens enden af kateteret med en spritserviet og lad det tørre.
 2. Tilslut sprøjten og tryk langsomt på sprøjtestemplet for at indgive antibiotikummet jævnt i løbet af cirka 5 minutter.
 3. Når du er færdig med at give antibiotikummet, fjernes sprøjten, og der gennemskylles med det, din læge eller sygeplejerske har anbefalet dig.
 4. Sæt en ny, ren hætte på dit centrale kateter og anbring sprøjten i din kanylespand.

Administration af Meropenem SUN som intravenøs infusion

Meropenem SUN kan administreres som intravenøs infusion over cirka 15 til 30 minutter.
Til intravenøs infusion kan Meropenem SUN i hætteglas fortyndes direkte med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucoseopløsning 50 mg/ml (5 %) til infusion til en endelig koncentration på 1 til 20 mg/ml.
Opløsningen skal omrystes før brug. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2017 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...