Natrilix Retard

depottabletter 1,5 mg

Servier

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Natrilix Retard filmovertrukne depottabletter  

Indapamid 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
 • Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal De vide, før De begynder at tage Natrilix Retard
 3. Sådan skal De tage Natrilix Retard
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Natrilix Retard er en filmovertrukket depottablet, der indeholder det aktive stof indapamid. 


Denne medicin er et middel til at sænke forhøjet blodtryk (hypertension) hos voksne. 


Indapamid er et vanddrivende middel. De fleste vanddrivende midler eller diuretika øger den mængde urin, der produceres i nyrerne. Indapamid adskiller sig dog fra andre vanddrivende midler ved kun at frembringe en mindre stigning i mængden af urin.
Derudover udvider indapamid blodårerne, så blodet lettere kan passere. Dette er medvirkende til at sænke blodtrykket. 

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Natrilix Retard

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Tag ikke Natrilix Retard:

 • hvis De er allergisk over for indapamid eller andre sulfonamider eller et af de øvrige indholdsstoffer i Natrilix Retard (angivet i afsnit 6).
 • hvis De lider af en alvorlig nyresygdom.
 • hvis De lider af en alvorlig leversygdom eller har en tilstand, der kaldes hepatisk encefalopati (en sygdom med vævshenfald i hjernen).
 • hvis De har et lavt indhold af kalium i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Natrilix Retard: 

 • hvis De har leverproblemer
 • hvis De har diabetes
 • hvis De har podagra
 • hvis De har rytmeforstyrrelser i hjertet eller nyreproblemer
 • hvis De har behov for kontrol af skjoldbruskkirtlens funktion

De bør fortælle det til Deres læge, hvis De får lysfølsomhedsreaktioner. 


Deres læge kan tage en blodprøve for at kontrollere, om De har for lavt indhold af natrium eller kalium eller for højt indhold af calcium.
De bør konsultere Deres læge, hvis De mener, at noget af dette passer på Dem, eller hvis De har spørgsmål eller er usikker på, om De bør anvende medicinen.
Sportsudøvere skal være opmærksomme på, at denne medicin indeholder et aktivt indholdsstof, som kan give et positivt analyseresultat i en dopingtest. 

Brug af anden medicin sammen med Natrilix Retard

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, har gjort det for nylig eller overvejer at gøre det.
De bør ikke anvende Natrilix Retard sammen med lithium (et middel mod depression), da det medfører risiko for forhøjet indhold af lithium i blodet.
Det er vigtigt, at De fortæller det til Deres læge, hvis De tager et af følgende lægemidler, da det kan kræve særlige forholdsregler: 

 • medicin mod rytmeforstyrrelser i hjertet (f.eks. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis)
 • medicin mod sindslidelser såsom depression, angst, skizofreni … (f.eks. tricykliske midler mod depression, antipsykotika)
 • bepridil (mod angina pectoris, også kaldet hjertekrampe, der giver brystsmerter)
 • cisaprid, diphemanil (mod problemer i mavetarmkanalen)
 • sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin ved indsprøjtning (antibiotika til behandling af infektioner)
 • vincamin ved indsprøjtning (bruges til behandling af symptomatiske kognitive forstyrrelser hos ældre, herunder hukommelsestab)
 • halofantrin (parasitmiddel til behandling af visse former for malaria)
 • pentamidin (mod visse former for lungebetændelse)
 • mizolastin (til behandling af allergiske reaktioner såsom høfeber)
 • nonsteroide antiinflammatoriske midler til smertelindring (f.eks. ibuprofen) eller høje doser acetylsalicylsyre
 • angiotensinkonverterende enzymhæmmere (ACE-hæmmere - mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt)
 • amphotericin B ved indsprøjtning (svampemidler)
 • perorale kortikosteroider til behandling af en lang række tilstande inklusive svær astma og reumatoid artrit (kronisk leddegigt)
 • stimulerende laksantia (afføringsmidler)
 • baclofen (mod muskelstivhed, der forekommer ved sygdomme som dissemineret sklerose)
 • allopurinol (mod podagra)
 • kaliumbesparende diuretika (amilorid, spironolacton, triamteren)
 • metformin (mod diabetes)
 • iodholdige kontrastmidler (til røntgenundersøgelser)
 • calciumtabletter eller andre former for calciumtilskud
 • ciclosporin, tacrolimus eller anden medicin til at undertrykke immunsystemet efter en organtransplantation, til at behandle autoimmunsygdomme eller svære reumatiske lidelser eller hudsygdom
 • tetracosactid (ved Crohns sygdom)

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.
Denne medicin anbefales ikke under graviditet. I tilfælde af konstateret eller planlagt graviditet skal De snarest muligt skifte til anden behandling. De bør orientere Deres læge, hvis De er gravid eller planlægger graviditet.
Det aktive indholdsstof udskilles i mælken. Derfor bør De ikke amme, hvis De får denne medicin. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Denne medicin kan give bivirkninger, der skyldes blodtryksfaldet, i form af svimmelhed eller træthed (se afsnit 4). Disse bivirkninger optræder hyppigere i starten af behandlingen og efter dosisøgning. I så fald bør De ikke køre bil eller udføre andre aktiviteter, der kræver årvågenhed. Hvis behandlingen er velreguleret, vil disse bivirkninger næppe forekomme. 

Natrilix Retard indeholder lactosemonohydrat

Hvis Deres læge har oplyst Dem om, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, bør De kontakte lægen, før De tager dette lægemiddel. 

3. Sådan skal De tage Natrilix Retard

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

Den sædvanlige dosis er 1 tablet en gang daglig, fortrinsvis om morgenen. 

Tabletterne kan tages uafhængigt af måltider. De synkes hele med vand. De må ikke knuses eller tygges. 

Behandlingen af forhøjet blodtryk er sædvanligvis livslang. 

Hvis De har taget for mange Natrilix Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Natrilix Retard, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). 

Hvis De kommer til at tage for mange tabletter, skal De kontakte Deres læge eller apotek. 

En meget stor dosis Natrilix Retard kan give kvalme, opkastning, lavt blodtryk, kramper, svimmelhed, sløvhed, forvirring og forandringer i mængden af urin, der produceres i nyrerne. 

Hvis De har glemt at tage Natrilix Retard

Hvis De glemmer at tage en dosis af medicinen, skal De tage den næste dosis til sædvanlig tid. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. 

Hvis De holder op med at tage Natrilix Retard

Da forhøjet blodtryk sædvanligvis kræver livslang behandling, skal De konsultere Deres læge, før De stopper behandlingen. 

 

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop omgående med at tage medicinen, og kontakt en læge, hvis De oplever en eller flere af de følgende bivirkninger:

 • Angioneurotisk ødem og/eller urticaria. Angioneurotisk ødem kendetegnes ved hævelser i huden på arme og ben eller i ansigtet, hævede læber eller tunge, hævelser i slimhinderne i hals eller luftveje, hvilket giver åndenød eller synkebesvær. I så fald skal De omgående kontakte lægen (meget sjældne bivirkninger - forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter)
 • Alvorlige hudreaktioner, herunder intenst hududslæt, rødme af huden på hele kroppen, alvorlig grad af kløe, blæredannelse, afskalning og hævelse af huden, betændelse i slimhinder (Steven- Johnsons syndrom) eller andre allergiske reaktioner (meget sjældne bivirkninger - forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter)
 • Livstruende uregelmæssig hjerterytme (hyppigheden af denne bivirkning kendes ikke)
 • Betændt bugspytkirtel, hvilket kan forårsage mave- og rygsmerter samtidig med en høj grad af utilpashed (meget sjælden bivirkning - forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter)
 • Sygdom i hjernen forårsaget af leversygdom (hepatisk encephalopati). Hyppigheden af denne bivirkning kendes ikke
 • Leverbetændelse (hepatitis). Hyppigheden af denne bivirkning kendes ikke.

Andre bivirkninger kan inkludere følgende, opstillet efter faldende hyppighed:

Almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 10 patienter): 

 • Rødt hævet hududslæt
 • Allergiske reaktioner, især i huden hos personer, der er disponeret for allergiske og astmatiske reaktioner.

 

Ikke almindelige (forekommer hos op til 1 ud af 100 patienter): 

 • Opkastning,
 • Røde prikker i huden (purpura)

 

Sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 1000 patienter): 

 • Træthedsfornemmelse, hovedpine, myrekryben (paræstesier), svimmelhed
 • Mave-tarmforstyrrelser (såsom kvalme, forstoppelse), mundtørhed

 

Meget sjældne (forekommer hos op til 1 ud af 10.000 patienter): 

 • Forandringer i blodceller såsom trombocytopeni (nedsat antal blodplader, hvilket kan give øget tendens til blå mærker og næseblod), leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer, hvilket kan give uforklarlig feber, ondt i halsen eller andre influenzalignende symptomer - kontakt lægen, hvis De får dette) og anæmi (nedsat antal røde blodlegemer)
 • Forhøjet kalciumniveau i blodet
 • Rytmeforstyrrelser i hjertet, lavt blodtryk
 • Nyresygdom
 • Unormal leverfunktion

 

Ikke kendt 

 • Besvimelse,
 • Hvis De lider af systemisk lupus erythematosus (en form for kollagen sygdom), kan Deres tilstand forværres,
 • Endvidere er der indberettet tilfælde af lysfølsomhedsreaktioner (forandringer i hudens udseende) efter eksponering for sollys eller kunstigt UVA-lys,
 • Nærsynethed (myopi),
 • Uklart syn,
 • Nedsat syn,
 • Der kan opstå forandringer i Deres laboratorieværdier (blodprøver), og lægen vil måske tage nogle blodprøver for at checke Deres tilstand. Følgende forandringer i laboratorieværdier kan forekomme:
  • lavt indhold af kalium i blodet,
  • lavt indhold af natrium i blodet, hvilket kan give væskemangel og lavt blodtryk,
  • forhøjet urinsyre, et stof, som kan give eller forværre podagra (smertefulde led specielt i fødderne),
  • forhøjet blodsukker hos diabetikere,
  • forhøjede lever enzymer,
 • Unormale forandringer på elektrokardiogrammet,

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.
De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1 

DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk 

E-mail: dkma@dkma.dk 


Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

Opbevares ved temperaturer under 30 °C. 

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natrilix Retard indeholder:

Aktivt stof: indapamid. Hver tablet indeholder 1,5 mg indapamid. 

Øvrige indholdsstoffer: 

 • tabletkerne: vandfri kolloid silica (E551), hypromellose (E464), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470B), povidon
 • filmovertræk: glycerol (E422), hypromellose (E464), macrogol 6000, magnesiumstearat (E470B), titandioxid (E171).

Udseende og pakningstørrelser

Denne medicin er en hvid, rund filmovertrukket depottablet. 

Tabletterne fås i blisterpakninger à 10, 14, 15, 20, 30, 50, 60, 90 eller 100 tabletter pakket i en karton. 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Les Laboratoires Servier 

50, rue Carnot 

92284 Suresnes cedex- Frankrig 

 

Repræsentant 

Servier Danmark A/S 

Lyngbyvej 2 

2100 København Ø 

Danmark 

Fremstillere:

Les Laboratoires Servier Industrie  

905, route de Saran  

F-45520 Gidy  

FRANKRIG  

 

og 

Servier (Ireland) Industries Ltd  

Gorey Road  

Co. Wicklow - Arklow  

IRLAND  

 

og  

 

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
Ul. Annopol 6B - 03-236 Warszawa  

POLEN  

 

Fremstiller ansvarlig for pakning og batchfrigivelse (kun for det spanske marked):  

Laboratorios Servier S.L.
Avenida de Los Madroños, 33  

28043 Madrid  

SPANIEN 

 

Fremstiller ansvarlig for pakning og batchfrigivelse: 

DELPHARM BRETIGNY  

Usine du Petit Paris  

91220 Bretigny sur Orge  

FRANKRIG 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

 

Belgien 

FLUDEX 1.5 mg 

Cypern 

FLUDEX 1.5 mg 

Danmark 

NATRILIX RETARD 

Estland 

TERTENSIF SR 

Finland 

NATRILIX RETARD 1.5 mg 

Frankrig 

FLUDEX 1.5 mg 

Grækenland 

FLUDEX 1.5 mg 

Holland 

FLUDEX SR 1.5 mg 

Irland 

NATRILIX SR 

Italien 

NATRILIX LP 1.5 mg 

Letland 

TERTENSIF SR 

Litauen 

TERTENSIF SR 

Luxembourg 

FLUDEX 1.5 mg 

Malta 

NATRILIX SR 

Polen 

INDAPAMIDE 1.5 mg SR SERVIER 

Portugal 

FLUDEX LP 

Slovakiet 

TERTENSIF SR 

Slovenien 

TERTENSIF SR 

Spanien 

TERTENSIF RETARD 

Storbritannien 

NATRILIX SR 

Tjekkiet 

TERTENSIF SR 

Tyskland 

NATRILIX SR 1.5 mg 

Ungarn 

PRETANIX 

Østrig 

FLUDEX RETARD 1.5 mg 

 

Andre informationskilder 

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside www.dkma.dk 

 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2018. 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...