Hyderm®

creme 1 %

Evolan Pharma

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Hyderm 1% creme 

hydrocortison 

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig. 

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
 • Kontakt lægen, hvis dine symptomer forværres eller ikke forbedres i løbet af en uge.

Se den nyeste indlægsseddel på http://www.indlaegsseddel.dk/. 

Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyderm
 3. Sådan skal du bruge Hyderm
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Hyderm creme indeholder hydrocortison og er en hvid, mild hydrocortisoncreme (svagt steroid), der hæmmer betændelsestilstande i huden og virker kløestillende. Den kan bruges til behandling af let eksem, såsom kontakteksem, insektbid og soleksem. Cremen kan også bruges til behandling af væskende hudområder. Efter aftale med lægen kan den anvendes til at lindre kløe ved endetarmsåbningen. 

 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Hyderm

Brug ikke Hyderm

 • hvis du er allergisk over for hydrocortison eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hyderm (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Hyderm bør ikke påføres åbne sår eller omkring øjnene. Kortikosteroider bør ikke anvendes til behandling af betændelse i huden omkring munden, rosacea (kronisk acnelignende sygdom) og acne. Hvis du har betændelse i huden, må du anvende Hyderm hvis betændelsen behandles samtidigt. Rådfør dig med lægen, som kan anvise en mere hensigtsmæssig behandling. 

 

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser. 

Børn

Børn under 2 år må kun behandles med Hyderm, hvis lægen har foreskrevet det. 

Graviditet og amning

Der er ingen kendte risici ved brug under graviditet. 

 

Hydrocortison bliver udskilt i modermælken, men hvis det bruges efter den angivne dosering, er det usandsynligt, at det vil påvirke barnet. Spørg din læge eller apoteket til råds, hvis du bruger Hyderm mere end lejlighedsvis, mens du ammer. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Hyderm påvirker ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner. 

Hyderm indeholder cetostearylalkohol

Cetostearylalkohol kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). 

3. Sådan skal du bruge Hyderm

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. 

 

Cremen skal påføres i tyndt lag på huden morgen og aften eller efter lægens anvisning. Efter få dage kan antallet af påføringer nedsættes, og Hyderm kan bruges skiftevis med en fugtighedscreme uden hydrocortison. 

 

Kontakt lægen, hvis dine symptomer forværres eller ikke forbedres i løbet af en uge. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 brugere): Kontakteksem (hydrocortison) med tiltagende kløe, rødme og irritation. 

 

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Øjne: Sløret syn 

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via 

 

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1  

DK-2300 København S 

Websted: www.meldenbivirkning.dk  

E-mail: dkma@dkma.dk 

 

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar Hyderm utilgængeligt for børn.  

Må ikke opbevares over 25ºC 

Brug ikke Hyderm efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 

 

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Hyderm indeholder:

 • Aktivt stof: hydrocortison 10 mg/g.
 • Øvrige indholdsstoffer: hvid vaseline, hydreret rapsolie, isopropylisostearat, myristyl-myristat, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, macrogolstearat 100, vandfri citronsyre, natriumcitrat, butylenglycol og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende: Hvid creme 

Pakningsstørrelser: 30 g i plasttube med skruelåg, 100 g i plasttube med snap-on låg.  

 

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Evolan Pharma AB, Box 120, 182 12 Danderyd, Sverige. 

Fremstiller:

Bioglan AB, Malmø, Sverige 

 

eller 

 

Medgenix Benelux NV, Wevelgem, Belgien 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret februar 2019
 
 
 
 
Gå til toppen af siden...