Propofol "B. Braun"

injektions- og infusionsvæske, emulsion 20 mg/ml

B. Braun

Om indlægssedlen

Indlægsseddel: Information til brugeren

Propofol ”B. Braun” 20 mg/ml injektions- og infusionsvæske, emulsion
propofol 

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

 • Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 • Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
 • Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk 

Oversigt over indlægssedlen

 1. Virkning og anvendelse
 2. Det skal du vide, før du får Propofol ”B. Braun”
 3. Sådan bliver du behandlet med Propofol ”B. Braun”
 4. Bivirkninger
 5. Opbevaring
 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Propofol ”B. Braun” tilhører en gruppe af medicin, der kaldes midler til fuld bedøvelse. Midler til fuld bedøvelse bruges til at fremkalde bevidstløshed (søvn), så det er muligt at udføre operationer og andre indgreb. De kan også bruges til at berolige dig (sådan at du er søvnig, men ikke sover helt).

Propofol ”B. Braun” bruges til: 

 • indledning og opretholdelse af fuld bedøvelse hos voksne og børn over 3 år
 • beroligende bedøvelse hos patienter over 16 år, som er i respiratorbehandling på intensiv afdeling
 • beroligende bedøvelse hos voksne og børn over 3 år under diagnostiske og kirurgiske indgreb, alene eller sammen med lokal eller regional bedøvelse.

2. Det skal du vide, før du får Propofol ”B. Braun”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Du må ikke få Propofol ”B. Braun”:

 • hvis du er allergisk over for propofol, soya eller jordnødder eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Propofol ”B. Braun” (angivet i punkt 6).


Det må ikke bruges til at fremkalde beroligende bedøvelse hos patienter på 16 år eller derunder i intensiv behandling. Sikkerheden og virkningen hos disse aldersgrupper er ikke klarlagt. 

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du får Propofol ”B. Braun”. 

 

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at behandle dig med ”Propofol B. Braun” 

 • hvis du har alvorlige kvæstelser i hovedet.
 • hvis du har en mitokondriesygdom (en nyopstået eller nedarvet genetisk sygdom).
 • hvis du har forstyrrelser i fedtstofskiftet.
 • hvis du har andre helbredsproblemer, som kræver stor forsigtighed ved brug af fedtemulsioner.
 • hvis din blodmængde er for lav (hypovolæmi).
 • hvis du er meget svækket (afkræftet) eller har problemer med hjertet, kredsløbet, nyrerne eller leveren.
 • hvis du har højt tryk i hjernen.
 • hvis du har problemer med vejrtrækningen.
 • hvis du har epilepsi.
 • hvis du skal have foretaget indgreb, hvor pludselige bevægelser helst skal undgås.

Du bedes informere din læge, hvis du lider af en disse sygdomme eller tilstande. 

 

Hvis du samtidig får andre lipider som drop i en vene, vil lægen holde øje med dit samlede daglige indtag af fedtstoffer.

Du vil få propofol af en speciallæge i narkose eller intensiv behandling. Under bedøvelsen og mens du vågner op, vil du være under konstant overvågning. 

 

Hvis du får tegn på det såkaldte ‘propofol-infusionssyndrom’ (se en liste over symptomerne i punkt 4, ‘Bivirkninger’ under ‘En læge skal straks tilkaldes, hvis følgende indtræffer’), vil lægen øjeblikkeligt afbryde behandlingen med propofol.

Se også afsnittet ‘Trafik- og arbejdssikkerhed’ vedrørende forsigtighedsregler efter brug af propofol. 

Børn og unge

Det frarådes at bruge Propofol ”B. Braun” til børn i alderen under 3 år.

Propofol må ikke bruges til beroligende bedøvelse hos patienter på 16 år eller derunder i forbindelse med intensiv behandling, idet propofols sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe ikke er klarlagt (se afsnittet ”Du må ikke få Propofol ”B. Braun””). 

Brug af anden medicin sammen med Propofol ”B. Braun”

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, eller har gjort det for nylig.

Propofol er anvendt med succes sammen med forskellige former for regional bedøvelse, der kun bedøver en del af kroppen (epidural- og spinalanæstesi).
Desuden har propofol vist sig sikkert i kombination med 

 • medicin, som man får inden en operation
 • anden medicin såsom muskelafslappende midler
 • bedøvelsesmidler til inhalation
 • smertestillende medicin.


Lægen kan dog give dig en lavere dosis propofol, hvis der er behov for fuld bedøvelse eller beroligende bedøvelse, som supplement til en metode til regional bedøvelse.
Hvis du samtidig er i behandling med et antibiotisk lægemiddel, som indeholder rifampicin, vil der blive taget hensyn hertil, da denne kombination kan gøre, at du får et meget lavt blodtryk. 

Brug af Propofol ”B. Braun” sammen med alkohol

Din læge vil vejlede dig om indtagelse af alkohol før og efter brug af Propofol ”B. Braun”. 

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet
Propofol ”B. Braun” bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er absolut nødvendigt. Medicinen passerer moderkagen og kan undertrykke livsvigtige funktioner hos den nyfødte.
Propofol kan dog anvendes under fremkaldelse af abort.

Amning

Hvis du ammer dit barn, bør du afbryde amningen og kassere modermælken i op til 24 timer, efter at du har fået Propofol ”B. Braun”. Undersøgelser med ammende kvinder viste, at propofol udskilles i modermælken i små mængder. 

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner i et stykke tid, efter at du har fået en indsprøjtning eller et drop med Propofol ”B. Braun”.
Din læge vil vejlede dig om 

 • hvorvidt du bør være ledsaget, når du forlader klinikken.
 • hvornår du atter kan føre motorkøretøj og betjene maskiner.
 • brug af anden beroligende medicin (beroligende lægemidler, stærke smertestillende lægemidler, alkohol).

Propofol ”B. Braun” indeholder natrium og sojaolie

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfri.
Propofol ”B. Braun” indeholder sojaolie. Du må ikke få Propofol ”B. Braun”, hvis du er overfølsom over for jordnødder eller soja. 

3. Sådan bliver du behandlet med Propofol ”B. Braun”

Propofol ”B. Braun” vil kun blive givet af narkoselæger eller specielt uddannede læger på en intensivafdeling. 

Dosering

Den dosis du får, vil være afhængig af din alder, vægt og fysiske helbred. Lægen vil sørge for at give den dosis, der skal til for at indlede og opretholde bedøvelsen, eller til at opnå den rigtige dybde af beroligende bedøvelse, ved at han omhyggeligt overvåger dine reaktioner og legemsfunktioner (puls, blodtryk, åndedræt, osv.). 


Din læge vil også, om nødvendigt, tage tidsgrænserne for indgiften i betragtning. 


Propofol ”B. Braun” gives normalt som indsprøjtning, når det anvendes til indledning af fuld bedøvelse, og som fortløbende infusion (en langsommere form for indsprøjtning gennem længere tid), når det anvendes til at opretholde fuld bedøvelse. Når det anvendes til beroligende bedøvelse, gives det normalt som infusion (drop). 


Propofol ”B. Braun” gives i højst 7 dage. 

Indgivelsesmåde

Du vil få Propofol ”B. Braun” som intravenøs indsprøjtning eller infusion, dvs. gennem en kanyle eller en lille slange, som indsættes i en af dine blodårer. 


Da Propofol ”B. Braun” ikke indeholder konserveringsmidler, vil en infusion fra hvert hætteglas med Propofol ”B. Braun” ikke vare mere end 12 timer. 


Dit kredsløb og åndedræt vil blive overvåget konstant, mens du får indsprøjtningen eller infusionen. 

Hvis du har fået for meget Propofol ”B. Braun”

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Propofol ”B. Braun”. Det er ikke sandsynligt at dette sker, fordi din dosis kontrolleres meget nøje. 


Hvis du alligevel utilsigtet skulle få en overdosis, kan det påvirke hjertefunktionen og åndedrættet. Hvis dette sker, vil din læge omgående give den nødvendige behandling. 


Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om. 

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

En læge skal straks tilkaldes, hvis følgende indtræffer:

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Lavt blodtryk, der somme tider kræver drop med væske og langsommere infusion af propofol.
 • For lav puls, hvilket i sjældne tilfælde kan være alvorligt.


Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer): 

 • Krampeanfald som ved epilepsi.


Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): 

 • Allergiske reaktioner, herunder hævelser af ansigt, tunge eller svælg, hvæsende vejrtrækning, rødmen og lavt blodtryk.
 • Der har været tilfælde af bevidstløshed efter operationer. Du vil derfor blive overvåget nøje i opvågningsperioden.
 • Vand i lungerne (lungeødem) efter indgivelse af propofol (enkelte tilfælde).
 • Betændelse i bugspytkirtlen.


Ikke kendt
(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): 

 • Der er blevet indberettet ganske enkelte tilfælde af svære bivirkninger, som omfattede en kombination af følgende symptomer: Nedbrydning af muskelvæv, ophobning af sure stoffer i blodet, unormalt høj koncentration af kalium i blodet, høj koncentration af fedtstoffer i blodet, unormalt hjertediagram (Brugada-mønster i ekg), forstørret lever, uregelmæssig puls, nyresvigt og hjertesvigt. Disse symptomer tilsammen er blevet kaldt “propofol-infusionssyndromet”. Nogle af de ramte patienter døde senere. Disse virkninger er kun blevet observeret hos patienter, som var under intensiv behandling med doser på mere end 4 mg propofol pr. kg legemsvægt pr. time. Se også punkt. 2 under ”Advarsler og forsigtighedsregler”.

Andre bivirkninger er:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): 

 • Smerter på injektionsstedet, som optræder ved første indsprøjtning. Smerten kan nedsættes ved at give indsprøjtningen af propofol i de store vener i underarmen. Injektion af lidocain (et lokalbedøvende middel) og propofol samtidig kan også hjælpe med til at lindre smerten på injektionsstedet.


Almindelige
(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer): 

 • Kortvarigt ophør af vejrtrækningen.
 • Hovedpine i opvågningsperioden.
 • Kvalme eller opkastning i opvågningsperioden.


Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer): 

 • Blodpropper i venerne eller betændelse i venerne på injektionsstedet.


Meget sjældne (kan forekomme hos op til1 ud af 10.000 personer): 

 • Tab af seksuel kontrol i opvågningsperioden.
 • Unormal farve af urin efter langvarig behandling med propofol.
 • Febertilfælde efter operation.
 • Vævsskade efter utilsigtet injektion af lægemidlet uden for en vene.


Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data): 

 • Ufrivillige bevægelser.
 • Unormalt godt humør.
 • Medicinmisbrug og -afhængighed.
 • Hjertesvigt.
 • Overfladisk vejrtrækning
 • Smerter og/eller hævelser på injektionsstedet efter utilsigtet injektion af lægemidlet uden for en vene.
 • Der er indberettet nedbrydning af muskelvæv i meget sjældne tilfælde, hvor propofol blev givet i større doser end anbefalet til beroligende bedøvelse på intensivafdelinger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel. 

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn. 


Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. 


Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Må ikke nedfryses.

Propofol ”B. Braun” skal anvendes straks efter åbningen af hætteglasset. 


Brug ikke Propofol ”B. Braun”, hvis der kan ses to adskilte lag efter omrystning. 


Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. 

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Propofol B. Braun indeholder:

 • Aktivt stof: propofol.
  1 ml Propofol ”B. Braun” indeholder 20 mg propofol.
  1 hætteglas med 50 ml indeholder 1.000 mg propofol.
 • Øvrige indholdsstoffer:
  Sojaolie, renset
  Triglycerider, middelkædelængde
  Æg-lecithin
  Glycerol
  Natriumoleat
  Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Emulsion til injektion eller infusion. 

Det er en hvid mælkeagtig olie-i-vand emulsion. 


Det leveres i hætteglas med 50 ml i pakninger med 1 eller 10 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen, Tyskland 

 

Postadresse: 

34209 Melsungen, Tyskland 

Repræsentant:

B. Braun Medical A/S
Dirch Passers Allé 27, 3. sal
DK-2000 Frederiksberg 

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Propofol-Lipuro 2% (20 mg/ml): Tjekkiet, Irland, Letland Polen, Portugal, Slovakiet, Spanien, Storbritannien 

Propofol “B. Braun”: Danmark
Propofol B. Braun 2% (20 mg/ml): Italien 

Propofol-Lipuro 20 mg/ml: Estland, Finland, Frankrig, Holland, Litauen, Luxembourg, Norge,Slovenien, Sverige, Tyskland, Ungarn, Østrig 

Propofol-Lipuro 2%: Grækenland 

Oplysninger tiltænkt læger og sundhedspersonale

Følgende oplysninger er kun tiltænkt læger og sundhedspersonale: 

Hætteglassene er beregnet til engangsbrug til den enkelte patient. Alle ubrugte rester skal kasseres efter endt behandling. Hætteglassene omrystes før brug.

Fyldestgørende oplysninger om dette lægemiddel fremgår af produktresuméet. 

Revisionsdato

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04/2019 

 
 
 
 
Gå til toppen af siden...